КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження: Навч. посіб. / Г. П. Петришин, У.І. Іваночко, Ю.В. Ідак та ін. - Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. 210 с.: рис. – Бібліогр.: с. 207-209; бібліогр. в кінці ст.

У посібнику розкрито основи методології наукового дослідження в галузі містобудування та архітектури.

2. Бабаєв І.А. Інноваційна технологія в управлінні програмами розвитку організацій на основі генетичної моделі проекту: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. техн. наук (05.13.22) / КНУБА. – К., 2006. 40 с.: рис. – Бібліогр.: с. 33-36.

Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретичної основи інноваційної технології, методів і засобів в управлінні програмами сталого розвитку організацій в конкурентному середовищі, що динамічно змінюється, на основі генетичної моделі проекту.

3. ДБН В.2.3-14:2006. Мости та труби: Правила проектування / Нац. трансп. ун-т, ін-т "Київсоюзшляхпроект". Офіц. вид. На заміну СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы; Чинні від 2007-02-01. – К.: Мінбуд України, 2006. 359 с.: іл. – (Споруди транспорту).

Ці норми встановлюють правила проектування мостів та дорожніх труб, розташованих: на залізницях колії 1520 мм, розрахованих на рух потягів зі швидкістю до 200 км/год включно, лініях метрополітену та трамваю; на автомобільних дорогах загального користування, вулицях і дорогах міст та сільських населених пунктів; на внутрішньогосподарських дорогах і проїздах; на дорогах, суміщених для руху автомобільного транспорту із залізницею, метрополітеном, трамваєм.

4. Добряєв А.О. Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та відновлення трубопроводів водовідведення відкритим способом: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.08) / ХДТУБА. – Х., 2006. –- 18 с.: рис. – Бібліогр.: с. 15.

Розглянуто особливості ремонту та відновлення каналізаційних мереж відкритим способом, його переваги та недоліки у порівнянні із закритим способом, який набув у останні роки особливої актуальності. Наведено приклади ремонту та відновлення каналізаційних трубопроводів відкритим способом в Україні та за кордоном.

5. ДСТУ Б В.2.7-125:2006. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт: Технічні умови / ДерждорНДІ імені М.П. Шульгіна. Офіц. вид. На заміну РСТ УССР 5028-90; Чинні від 2007-02-01. К.: Мінбуд України, 2006. 18 с.: табл. – (Будівельні матеріали).

Цей стандарт поширюється на матеріали з маломіцних вапняків, призначених для влаштування шарів дорожнього одягу на автомобільних дорогах місцевого значення ІІІ-V категорій згідно з ДБН В.2.3-4, для влаштування додаткових шарів основи, а також у складі сумішей з органічними та неорганічними в’яжучими залежно від застосування на дорогах І-V категорій.

6. Законодавство України про культуру: За станом на 17 жовтня 2006 року / Верховна Рада України. Офіц. вид. К.: Парлам. вид-во, 2006. 167 с. (Б-ка офіц. вид.)

До збірника офіційних документів включено: "Основи законодавства України про культуру" №2117-ХІІ від 14.02.1992 р. із змінами і доповненнями, закони України, що стосуються охорони культурної спадщини, творчих спілок, бібліотек і музеїв, театрів та архівних установ тощо.

7. Кліменко В.З. Розв'язання невидимого конфлікту в будівельних конструкціях: від інтуїтивного і умоглядного до наукового підходу: Навч. посіб. К.: Сталь, 2006. – 107 с.: рис., табл. Бібліогр.: с. 107.

У посібнику на науково-популярному рівні розглянуто шлях вирішення внутрішнього конфлікту, який є фізичною суттю конструкцій, на прикладах здійснених людством будівель і споруд від біблійних часів до сучасності.

8. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 73 / Харьк. нац. акад. город. хоз-ва; Отв. ред. Л.М. Шутенко. К.: Техніка, 2006. 407 с.: рис., табл. Библиогр. в конце ст. – (Эконом. науки). На рус. и укр. яз.

Запропоновано шляхи підвищення ефективності реформування житлово-комунального господарства. Розглянуто проблеми ефективного управління розвитком міст, впровадження енергозберігаючих технологій (на прикладі Харківського регіону), розвитку національної економіки на основі інновацій, інвестиційні ризики.

9. Кричевська-Росандіч К. Мої спогади / Комент. і прим. Д. Малакова. – К.: Родовід, 2006. 207 с.: фото.

Книга спогадів онуки В.Г. Кричевського, відомого українського архітектора і художника, розкриває невідомі сторінки біографії талановитого роду Кричевських. Використано фотографії та ілюстрації художніх робіт з родинного архіву.

10. Кущенко В.Н. Обеспечение безопасности строительных конструкций укосных шахтных копров / ДонНАСА. Макеевка, 2006. – 202 с.: рис., табл. Библиогр.: с. 183-202.

Запропоновано системний підхід для вирішення проблеми забезпечення технологічної безпеки, що ґрунтується на результатах досліджень роботи гірничотехнічних споруд, які проводились співробітниками Донбаської національної академії будівництва та архітектури протягом двадцяти п’яти років.

11. Платные автодороги / Авт.: З.М. Гальперина, А.В. Евстигнеева ; Науч. ред. В А. Беренфельд. М.: ВНИИНТПИ, 2006. 42 с.: табл. Библиогр.: с. 41-42. – (Строительство и архитектура. Проблемный доклад).

Розглянуто платні автодороги як економічне явище, враховуючи історію розвитку транспортної інфраструктури в Росії, правові аспекти, основні положення залучення приватного капіталу в дорожній сектор російської економіки, створення компаній з управління реалізацією проектів будівництва та експлуатації платних доріг.

12. Раківненко Д.В. Розробка організаційно-технологічних рішень, що підвищують експлуатаційний ресурс залізобетонних конструкцій мостів та шляхопроводів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.08) / ХДТУБА. – Х., 2006. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13.

У дисертаційній роботі наведено аналіз існуючих конструктивних рішень залізобетонних конструкцій мостів і шляхопроводів. Досліджено чинники, що призводять до їх зношення та передчасного руйнування. Особливу увагу приділено корозійним процесам і пошуку шляхів зниження їх впливу на довговічність залізобетонних конструкцій.

13. Савицький В.Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти): Довід. / Хмельниц. ун-т упр. та права; За ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. – Хмельницький, 2005. – 481 с.: іл.

У виданні вміщено пакет локальних нормативно-правових актів з діловодства та архівної справи, які розроблені автором і діють у Хмельницькому університеті управління та права. Комплекс зазначених актів є оптимально достатнім для нормативно-правового регулювання організації загального діловодства у вищому навчальному закладі.

14. Свойства и применение базальтового волокна / Авт.: Г.И. Воронцов, В.А. Беренфельд, С.П. Оснос. М.: ВНИИНТПИ, 2006. 77 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 77. – (Строительство и архитектура. Проблемный доклад).

Досліджено методи виробництва мінеральних волокон і матеріалів на їх основі, а також технічні характеристики та властивості теплоізоляційних і геотекстильних матеріалів, фібробетону на основі базальтового волокна.

15. Современное состояние и перспективы биологической очистки природных вод / Авт.: М. Г. Журба, Ж. М. Говорова, А. Н. Квартенко. М.: ВНИИНТПИ, 2006. 72 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 70-71. – (Строительство и архитектура. Проблемный доклад).

Представлено результати досліджень зарубіжних і російських авторів доповіді, що дозволяють зробити висновки про доцільність впровадження на сучасному етапі розвитку галузі біологічних методів очищення природних вод, що зазнали антропогенного впливу.

16. Техника для траншейных и бестраншейных способов прокладки трубопроводов / Авт. О.Я. Шаповалова. М.: ВНИИНТПИ, 2006. 70 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 60-61. – (Строительство и архитектура. Проблемный доклад).

Розглянуто новітні технології з використанням сучасної техніки та обладнання для прокладання трубопроводів у складних умовах.

17. Техника и технологии для сноса и разрушения зданий и сооружений / Авт. О. Я. Шаповалова. М.: ВНИИНТПИ, 2006. 65 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 64. – (Строительство и архитектура. Проблемный доклад).

Висвітлено способи знесення та руйнування будівель і споруд з урахуванням існуючого законодавства з охорони довкілля, раціонального використання матеріалів і сучасних технологій, а також досвіду зарубіжних країн.

18. Типологические особенности собственного жилища архитектора / Авт. О.С. Корпачев. М.: ВНИИНТПИ, 2006. 59 с.: ил. Библиогр.: с. 57-58. – (Строительство и архитектура. Проблемный доклад).

Проаналізовано досвід та особливості проектування власного житла професійними архітекторами світу в історичному аспекті, а також створення індивідуальних малоповерхових будинків і квартир російськими архітекторами 1990-х – поч. 2000-х років.

19. Шульц Р.В. Методичні основи геодезичного забезпечення мобільної картографічної системи: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.24.01) / КНУБА. К., 2006. 16 с.: рис. – Бібліогр.: с. 14.

У дисертаційній роботі розроблено методичні основи геодезичного забезпечення мобільної картографічної системи для знімання автомобільних доріг, які включають відповідні методики і технології.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576,

417-6387.

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов