КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Андрійчук К.М. Системи вентиляції зі струминними елементами регулювання: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.03) / Донбаська нац. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка: ДонНАБА, 2007. – 20 с.: табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-18.

Робота присвячена розробці засобів удосконалення аеродинамічних характеристик складних вентиляційних систем.

2. Батырь В.Я. Сферическая перспектива: Учеб. пособие для ВУЗ. Одесса: Астропринт, 2005. 156 с.: рис. Библиогр.: с. 153-154.

Матеріали посібника можуть використовувати студенти архітектурних вищих навчальних закладів, а також практикуючі архітектори, дизайнери, художники, фахівці з монументально-декоративного мистецтва, співробітники науково-дослідних та проектних організацій.

3. Бушуєв С.Д. Управління проектами розвитку регіонів та міст: Конспект лекцій для ВНЗ / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, С. В. Міщенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 116 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 116.

Розглянуто основні принципи та процеси управління проектами розвитку регіонів та міст на сучасному етапі. Викладено основні інструменти розробки та впровадження проектів і програм розвитку регіонів та міст.

4. Герасимова Д.Л. Справочник по архитектурным формам / Д. Л. Герасимова, И. Б. Пороник. Одесса: Астропринт, 2005. 138 с.: ил.Библиогр.: с. 136-137.

Довідник складається з двох розділів: у першому наводяться малюнки споруд і їхніх фрагментів з назвами характерних деталей, у другому – словник архітектурних та мистецтвознавчих термінів.

5. Діктерук М.Г. Основи автоматизації будівельних машин: Навч. посіб. для ВНЗ / М. Г. Діктерук, О. В. Човнюк; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. К. : КНУБА, 2006. 231 с. : рис. Бібліогр.: с. 228.

Наведено сучасні методи і засоби автоматизації будівельних і дорожніх машин. Представлено системи автоматичного керування землерийних, вантажопідйомних та транспортувальних машин.

6. Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. М.: Вильямс, 2006. 421 с.

Антологія десяти книг англійського дослідника П. Друкера. Унікальне видання, в якому в логічній послідовності викладена інформація щодо базових принципів, проблем, завдань і можливостей менеджменту.

7. Жван О.В. Визначення напружено-деформованого стану сталевих конструкцій з урахуванням пружної податливості флангових зварних швів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.01) / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х.: ХДТУБА, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

Запропоновано нову методику розрахунку напружено-деформованого стану сталевих зварних конструкцій, що базується на теорії складених стержнів.

8. Зариф М. Ковры: Учитесь распознавать основные типы восточных ковров, имеющих хождение на рынке: Пер. с ит. М.: АСТ: АСТРЕЛЬ, 2006. 319 с.: цв. ил. Библиогр.: с. 317.

Довідник містить інформацію щодо історії розвитку одного з видів декоративного мистецтва – східних килимів. Для зручності користування у виданні вміщено предметний покажчик та покажчик географічних назв і народностей.

9. Інженерна геодезія: Наук.-техн. зб. Вип. 52 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. С.П. Войтенко. К.: КНУБА, 2006. 244 с.: рис., табл. Текст укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються питання теорії і практики з геодезії, інженерної геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування, геоінформаційних систем і технологій, землевпорядкування, кадастру, містобудування та прикладної математики.

10. Лазнюк М.В. Балки з тонкою поперечно гофрованою стінкою при дії статичного навантаження: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 18 с.: рис. – Бібліогр.: с. 16.

Робота присвячена теоретичним та експериментальним дослідженням напружено-деформованого стану і стійкості тонких поперечно гофрованих стінок елементів двотаврового перерізу, що згинаються при дії статичного навантаження.

11. Кукина Е.М. Мир русского искусства: Энцикл. слов. – М.: Русский язык Медиа, 2005. 489 с.: ил.

До книги ввійшли статті про російських художників, скульпторів і архітекторів, а також інформація щодо основних стилістичних напрямів і жанрів російського мистецтва, іконографії, творчих обєднань і спілок, художніх, навчальних та наукових установ за період з Х по ХХ століття.

12. Основи і фундаменти: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 30 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; За ред. І.П. Бойка. К.: КНУБА, 2006. 149 с.: рис., табл.Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним проблемам фундаментобудування та механіки грунтів, наведено результати досліджень фізико-механічних властивостей грунтів, розрахунку деформацій основ.

13. Поздняков А.А. Англо-русский словарь по строительству и новым строительным технологиям: Около 65000 слов и словосочетаний / А.А. Поздняков, В.В. Быков. 2-е изд., стереотип. М.: Русский язык Медиа, 2005. 846 с.

Вміщено терміни та термінологічні словосполучення з різних напрямів будівництва. Також представлена термінологія суміжних областей, у т.ч. комерційних та юридичних аспектів будівельного виробництва, торгівлі будівельними матеріалами, продажу житла та оцінки нерухомості.

14. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. Вип. 7 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Голов. ред. О.Я. Олійник. К.: КНУБА, 2006. 176 с.: рис. Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

До збірника включено результати наукових досліджень у галузі водопостачання, водовідведення, гідравліки.

15. Пыляев М.И. Энциклопедия императорского Петербурга: История былой жизни столицы Российской империи. М.: Эксмо, 2006. 607 с.: ил., портр.

Фундаментальна праця створена на основі документів, приватних архівів, а також свідоцтв петербурзьких старожилів. Колорит епохи передають чудові живописні зображення Петербурга та його околиць XVIII-XIX ст., а також прижиттєві зображення історичних постатей.

16. Пыляев М.И. Энциклопедия царской Москвы: История былой жизни первопрестольной столицы [XVIII-XIX вв.]. М.: Эксмо, 2006. 607 с.: ил., портр.

Путівник по історичному місту щедро ілюстровано зображеннями московського життя, видів Москви та її околиць, що характерні для тієї епохи.

17. Серебреницкий П.П. Общетехнический справочник. СПб.: Политехника, 2004. 445 с.: рис., табл. (В помощь технологу-машиностроителю; Вып. 1). – Библиогр.: с. 441-442.

У довіднику наведено короткі дані машинобудівельної тематики.

18. Современные технологии устройства кровель: Учеб. пособие для ВУЗ / Под ред. А.И. Менейлюка. – Х.: ЭДЭНА, 2006. 283 с.: рис., табл. (Современное строительство; Вып. 1). Библиогр.: с. 281-283.

Викладено основні дані щодо сучасних технологій улаштування покрівель, наведена класифікація сучасних покриттів.

19. Стармер А. Цвет: Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома: Энцикл.: Пер. с англ. М.: АРТ-РОДНИК, 2005. 256 с.: цв. ил.

Книга знайомить з теорією кольору, допоможе створити власні кольорові схеми та дизайнерські проекти при оформленні житлових приміщень.

20. Тугай А.М. Інтенсифікація роботи і експлуатація водозабірних свердловин: Моногр. / А.М. Тугай, І.Т. Прокопчук, Я.А. Тугай; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2006. – 249 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 248-249.

Викладено аналіз сучасного стану питань з експлуатації артезіанських свердловин.

21. Черкасов К.В. Тепло- і звукоізоляційні вироби на основі гіпсобетону: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.05) / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х.: ХДТУБА, 2006 – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.

Робота присвячена питанням розробки складу легкого бетону з метою створення на його основі ефективних тепло- і звукоізоляційних матеріалів. Розроблено оптимальний склад гіпсобетонів на пористих заповнювачах з покращеними фізико-механічними властивостями.

22. Шилова Т.О. Міське комунальне господарство: Навч. посіб. для ВНЗ / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 271 с. : рис. – Бібліогр.: с. 269-271.

Викладено та проаналізовано принципи формування та функціонування комплексу галузей міського комунального господарства. Розглядаються всі складові системи комунального господарства міста, проектування і розвитку населених місць, організації соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури та захисних систем.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов