КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Бабіч В.І. Математичні методи дослідження операцій у будівництві: Навч. посіб. для ВНЗ / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 106 с.: граф., табл. – Бібліогр.: с. 106.

Вміщено довідковий теоретичний та практичний матеріал з математичного програмування з використанням дослідження операцій в галузі управління будівництвом.

2. Бабяк І.П. Втомна міцність арматурного прокату класу А500С та його зварних з'єднань: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 19 с.: рис. – Бібліогр.: с. 16.

В дисертації наведено результати випробувань статичним та багаторазово повторюваним навантаженням арматурного прокату класу А500С та його зварних з'єднань.

3. Буковина: Імена славних сучасників. [Т. 1] / Авт.-упоряд.: Н. Струк, О. Матвійчук. – К.: Світ Успіху, 2004. – 239 с.: іл. – Імен. покажч.: с. 232-237.

Іміджеве довідково-біографічне видання, до якого ввійшла інформація про буковинців, які прославили Україну своїми іменами. Вміщено дані про підприємства та організації м. Чернівців та Чернівецької обл.

4. Буковина: Імена славних сучасників. [Т. 2] / Авт.-упоряд.: Н. Струк, О. Матвійчук. – К.: Світ Успіху, 2006. – 287 с.: іл. – Імен. покажч.: с. 283-285.

У книзі висвітлюється історія Буковини, стан розвитку економіки, культури та освіти краю. Представлені також біографічні статті про найвидатніших уродженців Буковини.

5. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. № 9(104) / Голов. ред. В.І. Большаков. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. – 67 с.: рис., табл. – Загол. обкл.: Вісник академії. – Укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються проблеми архітектури, містобудування, дизайну, економіки і управління та гуманітарних наук і методології наукових досліджень.

6. Гаєвська В.О. Система управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.13.22) / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х.: ХДТУБА, 2006. – 22 с.: рис. – Бібліогр.: с. 18-19.

Дисертація присвячена розробці системи, методів, засобів і моделей управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

7. Горденко Н.В. Щастя будувати. – Хмельницький: Цюпак, 2006. – 223 с.: фото.

Видання про історію розвитку будівництва на Хмельниччині приурочено до 50-річчя будівельної галузі України.

8. Роман Жук: Живопис: Каталог / Уклад. О. Сидор-Гібелинда. – [Львів], 2006. - 32 с.: іл. – Укр. та англ. мовами.

До каталогу художника з Івано-Франківщини, який є представником “нової хвилі” у вітчизняному малярстві, ввійшли вибрані твори.

9. Марчук П.Ф. Інженерні питання реконструкції теплогазопостачання, опалення і вентиляції: Конспект лекцій для ВНЗ / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 53 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 52-53.

Розглянуто загальні питання реконструкції будівель і споруд, а також основні питання реконструкції систем теплогазопостачання, опалення і вентиляції. Наведено основні принципи, проектні та технологічні рішення і схеми реконструкції інженерних систем, пов’язані з реконструкцією і розширенням цивільної, житлової і промислової забудови населених місць.

10. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині: Зб. наук. пр. Вип. 10 / Нац. акад. наук України; Відп. ред. О. Ситник. – Львів: Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, 2006. – 351 с.: рис. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали та дослідження нових археологічних пам’яток західної частини України, наукові розробки територіально-хронологічних проблем і культурно-історичних аспектів.

11. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: Навч. посіб. для ВНЗ / В. І. Большаков [та ін.]; Придніпровська держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. – 166 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 160.

У посібнику розглянуто способи отримання металів і сплавів, подано основи їх термообробки, класифікації і маркірування. Викладено основи ливарного виробництва, обробки матеріалів тиском і різанням. Особливу увагу приділено поширеній у будівництві технології – зварюванню металів.

12. Мікробна корозія підземних споруд: Проект "Наукова книга": Моногр. / К.І. Андреюк [та ін.]; Відп. ред. В.С. Підгорський; НАН України, Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного. – К.: Наукова думка, 2005. – 259 с.: рис., табл. – Укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 238-257.

Наведено результати досліджень з проблеми мікробної корозії підземних споруд. Викладено сучасні уявлення про агресивність грунтів. Обговорено мікробіологічні аспекти активного і пасивного захисту підземних споруд.

13. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 25 / ДНДІТІАМ, Спілка урбаністів України; Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2006. – 416 с.: рис., табл. – Укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.

14. Плешкановська А.М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій: Моногр. – К.: Ін-т Урбаністики, 2005. – 191 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 188-191.

Розглянуто теоретичні засади оцінки якості планувальних рішень на основі розширеної системи містобудівних критеріїв за ознаками ефективності, інтенсивності й керованості забудовою. Введено поняття толерантності структури міського плану, методи виявлення конфліктних зон та кількісної оцінки функціонально-просторової організації міста за цими критеріями.

15. Попов В.О. Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром: Автореф. дис на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.01) / Укр. наук.-дослід. та проект. ін-т сталевих констр. ім. В.М. Шимановського. – К.: УНДПІСК ім. В.М. Шимановського, 2007. – 20 с.: рис. – Бібліогр.: с. 17-18.

Дисертація присвячена розробці, теоретичному та експериментальному дослідженню конструктивних рішень опорних платформ і вузлових з’єднань безфундаментних башт-атракціонів з високоточним стовбуром та оптимізації їх геометричних параметрів.

16. Решетнік Л.М. Модифікування мікроструктури цементного каменю в бетоні комплексними хімічними добавками: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.05) / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х.: ХДТУБА, 2006. – 20 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18.

У дисертації наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень, що дозволяють обґрунтувати можливість одержання щільної структури бетону, пояснити механізм їх позитивного впливу на міцність та інші властивості бетону.

17. Романов О.А. Бетони підвищеної водонепроникності і морозостійкості для гідромеліоративних споруд: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.05) / Одеська держ. акад. буд-ва та архіт. – Одеса: ОДАБА, 2007. – 21 с.: рис. – Бібліогр.: с. 17-18.

У роботі розглядається актуальна задача створення бетонів з високими показниками водонепроникності та морозостійкості для будівництва та відновлення гідротехнічних споруд меліорації.

18. Слейтер С. Геральдика: Современное прочтение благородного языка геральдических знаков и символов: Пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2006. – 264 с.: цв. ил.

Фундаментальне енциклопедичне видання розкриває історію та розвиток геральдики з середини ХІІ ст., інформує про геральдичні закони, мову, застосування та розповсюдження геральдики у світовому просторі.

19. Стан і перспективи розвитку молодіжного житлового будівництва в Україні: Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України, 15 берез. 2006 р. / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 67 с.

Стенографічний звіт про проведені парламентські слухання у Верховній Раді України.

20. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 16 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. М.М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2006. – 371 с.: рис., табл. – Укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови.

21. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. Вип. 2 / Акад. мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва; Ред. кол.: В.Д. Сидоренко (голова) [та ін.]. – К.: Вид. дім А+С, 2005. – 335 с.: іл. – Укр. та рос. мовами.

Опубліковано наукові розвідки з актуальних проблем дослідження, охорони і реставрації культурної спадщини на перетині архітектурознавства, мистецтвознавства та культурології.

22. Український орфографічний словник: Близько 165000 слів / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; За ред. В.М. Русанівського, Уклад.: В.В. Чумак [та ін.]. – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: ДОВІРА, 2005. – 939 с. – (Словники України).

Видання академічного орфографічного словника відображає лексику української літературної мови початку ХХІ ст., є нормативним виданням, в якому правила написання слів, їх наголос та граматична характеристика узгоджені з принципами сучасного українського правопису.

23. Ухов Н.Г. Павел Брунь – ладыжинский зодчий. – Винница: Континент-Прим, 2006. – 179 с.: фото.

Книга про П.П. Бруня (1903-1978), автора проектів зерносховищ, елеваторів, комбікормових заводів і млинокомбінатів, розташованих на всій території Радянського Союзу.

24. Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз'яснень. № 1 (січ.) / "Інпроект" Мінбуду України; Голов. ред. І.С. Вовкодав. – К.: Інпроект, 2007. – 158 с.: табл.

У збірнику вміщено “Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі”, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов