КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1.  Бобровський Т.А. Підземні споруди Києва від найдавніших часів до середини XIX ст.: (спелео-археологічний нарис) / НДІ пам'яткоохорон. дослідж. – К.: АртЕк, 2007. – 175 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 114-119.

У праці узагальнено результати багаторічних польових досліджень та архівних пошуків, зібрано відомості про понад 300 стародавніх підземель, що існують в межах сучасного міста. Детально розглянуто основні різновиди київських підземних споруд, проаналізовано історичні передумови та обставини виникнення підземель в ХІ-ХІХ століттях. Вміщено каталог підземних споруд та комплексів м. Києва, плани та схеми київських підземель.

 2. Большаков В.И. Управление организациями с помощью проектов: Моногр. / В.И. Большаков, А.И. Белоконь, Д.Л. Левчинский; Приднепровская гос. акад. стр-ва и архит. Днепропетровск, 2006. 123 с.: рис., табл. Библиогр.: с. 116-123.

Монографія присвячена актуальним питанням створення ефективних систем знань управління організаціями за допомогою різноманітних проектів.

 3. Вісник  Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. № 11(106) / Голов. ред. В.І. Большаков. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. – 68 с.: рис., табл. – Загол. обкл.: Вісник  академії. – Укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються проблеми економіки та управління національним господарством, питання щодо міжнародних та регіональних аспектів економічного розвитку, економіки та управління підприємством.

 4. Вечерський В.В. Курс історії архітектури країн Східної Європи: Метод. посіб. для ВНЗ / Нац. акад. образотв. мистецтва та архіт. – К.: АртЕк, 2007. – 269 с.: іл. – Бібліогр.: с. 265-268.

У посібнику розглянуто питання історії архітектури країн Східної Європи і частково Західної Азії – Болгарії, Сербії та Хорватії, Молдавії, Румунії та Трансільванії, Росії, Білорусі, країн Прибалтики, Польщі, Чехії та Словаччини, Угорщини, Туреччини, країн Закавказзя та Середньої Азії.

 5. Досвід та перспективи розвитку міст України: Зб. наук. пр. Вип. 11: Історичні аспекти архітектурної теорії і практики / Діпромісто, КНУБА; Відп. ред. Ю.М. Білоконь. К.: Діпромісто, 2006. 211 с.: рис., табл. Бібліогр. в кінці розд.

У збірнику висвітлено особливості розвитку та проектування міста Львова та інших міст Західного регіону України.

 6. Інженерне обладнання будівель: Підруч. для ВНЗ / В. С. Кравченко [та ін.]. Рівне: НУВГП, 2005. 412 с.: мал. Бібліогр.: с. 409-410.

Розглянуто питання влаштування, проектування та експлуатації інженерного обладнання будинків і споруд, серед яких мережі і споруди водопостачання і каналізації населених міст, санітарно-технічні системи житлових будинків та промислових об’єктів, основи формування теплового режиму будинків і вимоги до повітряного середовища приміщень, системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, газо- та енергопостачання будинків різного призначення, вертикальний транспорт.

 7. Історія  Києва в довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Анотов. кат. / Уклад. В.А. Шкаріна. К.: НБУВ, 2006. 85 с. Укр. та рос. мовами.

Видання відображає основні джерела довідкової та бібліографічної інформації з історії Києва.

8. Осип Кривоглаз: Живопис: [Кат. вист.] / Київ. міська галерея мистецтв "Лавра". К., 2007. 24 с.: іл.

Каталог присвячено персональній виставці живописних робіт українського архітектора О.Б. Кривоглаза.

9. Мала гірнича енциклопедія. В 3 т. Т. 1: А-К / За ред. В.С. Білецького. Донецьк: Донбас, 2004. 618 с.: іл.

Універсальне тритомне видання у галузі гірничої науки та техніки. У першому томі вміщено 6400 термінологічних та номенклатурних одиниць, що висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин.

10. Перепланування приміщень: (Нормативні документи) / Центр правових досліджень; Упоряд.: В.О. Коцюба, В.В. Сенчук. К.: Вид. Фурса С.Я., 2006. 112 с.: табл.

До брошури ввійшли основні нормативно-правові акти, що регламентують питання перепланування приміщень, порядок отримання дозволів, проведення державної експертизи та перелік робіт, виконання яких не потребує експертних висновків, порядок забудови м. Києва.

11. Першаков В.М. Будівельні конструкції: Навч.-метод. посіб. / В.М. Першаков, В.С. Горбатов, М.С. Барабаш; Нац. авіаційний ун-т. К., 2005. 111 с.: рис., табл.

Видання містить рекомендації щодо проектування збірних, монолітних залізобетонних та металевих конструкцій промислових та цивільних будинків, будинків цивільної авіації.

 12. Прибєга Л.В. Дерев`яні храми Українських Карпат. – К.: Техніка, 2007. – 166 с.: рис., фото. – (Національні святині України). – Бібліогр.: с. 163-165.

У виданні подана комплексна характеристика народного храмового будівництва Українських Карпат. Розглядаються визначні пам’ятки дерев’яної храмової архітектури галицької, бойківської, лемківської, гуцульської та буковинської шкіл традиційної архітектурної творчості.

13. Лисенко С.М. Боярка: Іст.-краєзнав. нарис. – К.: Книга Пам'яті України, 2006. – 120 с.: іл. – Бібліогр.: с. 117-119.

Історико-краєзнавче видання – перша спроба дослідити історію міста Боярки Київської області від найдавніших поселень на її території до сучасності.

14. Руденко С.С. Штучні системи в екології: Навч. посіб. для ВНЗ / С.С. Руденко, С.С. Костишин, І.О. Ситнікова; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2007. – 199 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Книга присвячена використанню штучних екосистем (мікрокосмів) для вивчення загальної екології. Видання навчального посібника є першим досвідом застосування мікрокосмів у навчальному процесі України. У посібнику вміщено англо-український словник найбільш вживаних термінів мікрокосмних технологій.

 15. Сафонов  В.В. Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій: Навч. посіб. для ПТЗ / В.В. Сафонов [та ін.]. – К.: Техніка, 2006. – 286 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 282.

У навчальному посібнику розглянуто загальні та спеціальні питання виробничої санітарії, безпеки праці, протипожежної техніки для підприємств, що виготовляють металеві конструкції, та для будівельних майданчиків, де здійснюється монтаж. Подано відомості про систему безпеки праці. Наведено основні вимоги безпеки при виконанні різних робіт.

 16. Скляренко Г.Я. На берегах: Нотатки до українського мистецтва XX століття: Зб. ст. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. К.: Софія, 2007. 336 с. - Укр. та рос. мовами.

У збірнику представлені статті одного з провідних сучасних українських мистецтвознавців, присвячені актуальним питанням розвитку українського мистецтва та культури у ХХ столітті.

 17. Стаховська А.Є. Вучетич – історія життя: Докум. повість. – Дніпропетровськ: Січ, 2005. – 273 с.: фото.

У книзі дочки видатного скульптора Є.В. Вучетича (1908-1974) - розповідь про життєвий і творчий шлях батька, про створення ним монументальних шедеврів, відомих у всьому світі. Вміщена інформація про спілкування митця з історичними особистостями ХХ століття.

 18. Тимофієнко В.І. Відродження Одеси: Архітектура повоєнного десятиріччя / Ін-т проблем сучас. мистецтва. – К.: Музична Україна, 2006. – 483 с.: фото. – Бібліогр.: с. 412-414.

На підставі архівних джерел вперше показано масштаби руйнувань міста і характер відродження його економіки та культури в повоєнне десятиліття. Висвітлено дбайливе ставлення до культурної спадщини, здобутки одеських зодчих у галузях реставрації та реконструкції памяток архітектури. Детально проаналізовано забудову центральної частини міста житловими, громадськими та виробничими спорудами, відзначено тенденції територіального розвитку міста, формування селищ, забудову багатоповерховими спорудами.

 19. Тимченко В.М. Экологическая гидрология водоемов Украины: Моногр. / НАН Украины. К.: Наукова думка, 2006. - 383 с.: рис., табл. Библиогр.: с. 349-375.

У монографії розглянуто предмет, проблеми і методи екологічної гідрології. Розроблено методичну базу прогнозування, регулювання й управління екосистемами водойм та якістю води в них. Наведено приклади реалізації методичної бази на водоймах, де можлива штучна зміна гідрологічних умов.

 20. Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз'яснень. № 2 (лют.) / "Інпроект" Мінбуду України; Голов. ред. І.М. Сіренко. – К.: Інпроект, 2007. – 152 с.: табл.

До збірника ввійшли деякі постанови Кабінету Міністрів України щодо економічних питань у будівельній галузі. Вміщено"Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 01.01.2007р.".

21. Щербаківський В.М. Українське мистецтво. Полтава: Дивосвіт, 2006. 145 с.: мал. (Наукова спадщина Полтавщини; Вип. 2).

Робота присвячена вивченню історії та розвитку українського мистецтва і побудована, в основному, на матеріалі, накопиченому автором під час роботи в Полтавському краєзнавчому музеї.

 22. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 2006-3(59): Проблеми містобудування і архітектури. – Макіївка, 2006. – 142 с.: рис., табл. – Укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено статті, що розкривають актуальні питання містобудування і архітектури. Особлива увага приділена питанням адаптації комунікаційних просторів міста до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

 23. Віктор Дмитрович Глуховський: Видатний український вчений-професор: Бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Уклад. Т.М. Бернасовська [та ін.]. – К.: КНУБА, 2006. – 48 с.

Бібліографічне видання про видатного українського науковця, який присвятив свою наукову діяльність дослідженню технології будівельних матеріалів і конструкцій, запропонував новий клас будівельних в’яжучих речовин – грунтосилікатів.

 24. Дєдов В.М. Святогірська Свято-Успенська лавра. – К.: Техніка, 2005. – 149 с.: іл. – (Національні святині України). – Бібліогр.: с. 144-148.

Книга присвячена найвизначнішому монастирському ансамблю південно-східної України – Святогірській Свято-Успенській лаврі на Сіверському Донці, що на Донеччині. Автор на підставі багатьох історичних джерел, археологічних матеріалів та результатів наукових досліджень розкриває етапи формування архітектурного ансамблю Святих Гір, висвітлює питання відтворення архітектурних пам’яток, відновлення монастирів у 1990-х рр.

 25. Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 1: Переклади наукових праць та коментарі / НАН України. К., 2006. 207 с.: іл.

Досліджується особистість, діяльність та наукова спадщина археолога Вікентія В’ячеславовича Хвойки. У першій частині вміщено переклади наукових праць В.В. Хвойки з коментарями науковців України.

 26. Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 2: Матеріали і дослідження / НАН України. – К., 2006.  75 с.: іл. – Бібліогр.: с. 71-74.

У другій частині вміщено матеріали і дослідження, присвячені науковій спадщині В.В. Хвойки. Подано опис та перелік місць розкопок, архівних матеріалів, пов’язаних із дослідженнями В.В. Хвойкою трипільських старожитностей.

 27. Екологічно безпечні джерела енергії: Навч. посіб. для ВНЗ. Ч. 2: Відновлювані джерела енергії / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; Уклад. Я.О. Тевтуль, І. А. Вінклер. – Чернівці Рута, 2006. – 79 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 79.

Висвітлюються питання, пов’язані зі створенням і технологією функціонування відновлюваних джерел енергії, у т.ч. джерел енергії для транспортних засобів та житлово-комунального комплексу. Основна увага приділяється екологічним наслідкам експлуатації джерел енергії.

 28. Етномистецька експозиція Полтавського краєзнавчого музею: Путівник / Авт. і уклад. Г. І. Галян. – Полтава: Дивосвіт, 2006. – 11 с.: іл.

Дерев’яні, гончарні, металеві вироби, колекції тканих, вибійчаних та вишитих виробів, писанок, плетених виробів, меблів, іграшок ХІХ-ХХ століть стали основою етноекспозиції "Народний побут. Народне мистецтво". Логічним доповненням виставки є роботи сучасних полтавських скульпторів, художників, графіків.

 29. Замки та фортеці = Castles and Fortresses / Упоряд. Л.В. Прибєга. – К.: Мистецтво, 2007. – 351 с.: фото. – (Архітектурні перлини України). – Укр., англ., рос., фр. мовами.

Висвітлено основні етапи розвитку фортифікаційного будівництва України. На прикладах відомих і маловідомих пам’яток оборонної архітектури розкриваються їх типологічні, конструктивно-технічні, стилістичні та архітектурно-мистецькі особливості.

 30. Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства Держави Україна: 2006 / Акад. мистецтв України, Акад. буд-ва України; Ред. рада: І.М. Дзюба [та ін.]. – К.: ВЦ "Метр", 2006. – 223 с.: фото.

Вміщено інформацію про меценатство та культуру, агропромисловий комплекс, промисловість та будівництво в Україні.

31. Клименко Н.Ф. Новогрецько-український словник: 22000 слів / Н. Ф. Клименко, О. Д. Пономарів, Є. К. Чернухін. К.: Укр. енциклопедія, 2005. 429 с.

До словника, що є першим виданням в українській та новогрецькій лексикографії, ввійшло 22 тисячі грецьких слів з українськими відповідниками. Це загальновживана лексика сучасної новогрецької мови, до якої входять слова художнього та суспільно-політичного стилю, розмовної мови, а також найуживаніші науково-технічні терміни. Вміщено списки географічних назв.

32. Кодекси України. Господарський кодекс України: За станом на 20 лют. 2007 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. К.: Парламентське вид-во, 2007. 199 с. (Б-ка офіц. вид.).

Наведено повний текст документа з урахуванням останніх змін.

 33. Кодекси України. Кримінальний кодекс України: За станом на 6 берез. 2007 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. К.: Парламентське вид-во, 2007. 191 с. (Б-ка офіц. вид.).

Наведено повний текст документа з урахуванням останніх змін.

 34. Пучков А.А. Очерки о древних и раннесредневековых городах: К поэтике античной архитектуры / Ин-т проблем современ. искусства Акад. искусств Украины. К.: Музична Україна, 2006. 347 с. Библиогр.: с. 340-345.

Історико-культурні нариси.

 35. Макаренко Д.Є. Шлях до храму: [Про археолога, художника М.О. Макаренка]. К.: Хрещатик, 2006. 127 с.: іл.

У виданні викладено результати комплексного дослідження наукової та педагогічної діяльності видатного українського мистецтвознавця, археолога і художника Миколи Омеляновича Макаренка, який заради високих духовних ідеалів пожертвував собою.

36. Нікітенко Н.М. Софійський собор: Путівник. – К.: Задруга, 2007. – 83 с.: фото, схеми. – (Б-ка "Софії Київської").

Видання присвячене історії заснування колиски київського християнства, пам’ятки світової архітектури – Софійського собору.

37. Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 2. [Ч. 1] / Редкол.: В. І. Клочко (голова). К.: АртЕк, 2006. 303 с.: плани, рис. Бібліогр. в кінці розд.

У першій частині другого випуску опубліковано матеріали наукових досліджень і розробок з актуальних проблем охорони культурної спадщини.

 38. Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 2. Ч. 2 / Редкол.: В. І. Клочко (голова). К.: АртЕк, 2007. 167 с.: рис., фото. Бібліогр. в кінці розд.

У другій частині другого випуску опубліковано матеріали наукових досліджень і розробок з актуальних проблем охорони культурної спадщини.

 39. Ричка В.М. Київ – Другий Єрусалим: (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2005. – 242 с.

У книзі досліджується проблема рецепції на києво-руському грунті візантійської політичної культури й відтворюються процеси становлення та шляхи розвитку старокиївської ідеології.

 40. Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали: Модифіковані сухі будівельні суміші та водно-дисперсійні полімерні склади: Підруч. для ВНЗ / П. В. Захарченко [та ін.]. – К.: КНУБА, 2005. – 511 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.

Наведено основні дані про композиційні матеріали будівельної хімії, їх переваги над традиційними будівельними матеріалами, викладено основи виробництва сухих будівельних сумішей та водно-дисперсійних полімерних складів.

 41. Тимофієнко В.І. Історія архітектури Стародавнього світу: Підруч. для ВНЗ / НАН України, КНУБА. – К.: Наукова думка, 2006. – 511 с.: іл. – Бібліогр.: с. 487-489.

Висвітлено найважливіші проблеми зародження архітектури та її розвитку в стародавні часи. Розглянуто найяскравіші художні культури і пам’ятки давніх народів. Розкрито соціально-економічні чинники та рівень будівельної техніки, які визначили характер містобудівних принципів, типи споруд, їх конструктивні риси. Простежено формування стильових тенденцій та їх розвиток в архітектурі давніх народів. Проаналізовано загальні мистецькі концепції та композиційні особливості окремих архітектурних об’єктів.

42. Українсько-македонський розмовник. Македонсько-український розмовник / О. С. Онищенко [та ін.]; НАН України. К.: ДОВІРА, 2005. 287 с. (Словники України).

Видання містить значний лексичний і фразеологічний матеріал української та македонської мов. Особливістю розмовника є інформація країнознавчого характеру.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов