КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1.  Биваліна М.В. Проблеми та методи модернізації районів масової житлової забудови 60-70-х років (на прикладі м. Києва): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.20) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2007. - 19 с.: табл. - Бібліогр.: с. 15-16.

У дисертації розроблено моделі реконструкції великопанельних житлових будинків, рекомендації щодо модернізації районів масової житлової забудови у різних за величиною містах.

2.  Будівельний комплекс України: Загальноукраїнський проект. Вип. 1 / Авт. ідеї та авт.-упоряд. В. В. Болгов. - К.: Новий Світ, 2006. - 383 с.: фото. - Укр., англ. мовами.

Видання інформує про державні та місцеві органи управління будівельної галузі, спеціалізовані вищі навчальні заклади, науково-дослідні та проектні організації, архітектурні фірми, реставраційні структури, підприємства з виробництва будівельних матеріалів.

3. Гнідець Р.Б. Архітектура українських церков. Конструкція і форма: Навч. посіб. для ВНЗ / Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2007. - 139 с.: рис.

Висвітлено комплексний підхід до до вивчення формоутворювальних аспектів у гармонійному поєднанні простору, конструкції та форми як чинників формування просторової баневої структури в архітектурі української церкви.

4. ДБН В.2.2-17:2006: Державні будівельні норми України. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення / КиївЗНДІЕП. – Офіц. вид. – На заміну ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения; Чинні з 01.05.2007 р. – К.: Мінбуд України, 2007. – 21 с. – (Будинки і споруди). – Укр. та рос. мовами.

5. ДБН В.2.2-18:2006: Державні будівельні норми України. Заклади соціального захисту населення / КиївЗНДІЕП. – Офіц. вид. – Уведено вперше; Чинні з 01.07.2007 р. – К.: Мінбуд України, 2007. – 38 с. – (Будинки і споруди). – Укр. та рос. мовами.

6. ДБН В.2.5-13-98*: Державні будівельні норми України. Пожежна автоматика будинків і споруд. – Офіц. вид. – На заміну СНиП 2.04.09-84, ВСН 25-09.67-85; Чинні від 2007-01-01. – К.: Мінбуд України, 2006. – 79 с.: табл. – (Інженерне обладнання будинків і споруд). – Укр. та рос. мовами.

7. ДБН В.2.6-31:2006: Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель. – Офіц. вид. - На заміну СНиП II-3-79; Чинні від 2007-04-0; Пункти 1.15, 2.14, 5.5, поз. 2а, 5а, 6а табл. 1, розд. 7 чинні від 01.01.2008. – К.: Мінбуд України, 2006. – 65 с.: табл. – (Конструкції будинків і споруд).

8. ДСТУ Б В.2.5-29:2006: Національний стандарт України. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві: Загальні вимоги до захисту від корозії. – Офіц. вид. – На заміну ГОСТ 9.602-89 у частині захисту від корозії підземних сталевих газопроводів; Чинний з 01.06.2007 р. – К.: Мінбуд України, 2006. – 129 с.: рис., табл. – (Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди).

9. ДСТУ Б В.2.5-30:2006: Національний стандарт України. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання: Загальні вимоги до захисту від корозії. – Офіц. вид. – На заміну ГОСТ 9.602-89 у частині захисту від корозії підземних сталевих водопроводів; Чинний з 01.06.2007 р. – К.: Мінбуд України, 2006. – 118 с.: рис. – (Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди).

10. ДСТУ Б В.2.6-30:2006: Національний стандарт України. Профілі з алюмінієвих сплавів із термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій: Заг. техн. умови. – Офіц. вид. – Уведено вперше. – К.: Мінбуд України, 2006. – 16 с. – (Конструкції будинків і споруд). – Укр. та рос. мовами.

11. ДСТУ Б В.2.7-128:2006: Національний стандарт України. Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу: Техн. умови. – Офіц. вид. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ТУ 21-26-11-90, ТУ 21-13-6-89). – К.: Мінбуд України, 2006. – 8 с. – (Будівельні матеріали).

12. ДБН В.2.3-15:2007: Державні будівельні норми України. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів / Студія неординар. проектув. Міжнар. акад. архіт., ГІПРОцивільпромбуд. - Офіц. вид. - На заміну ВСН 01-89 у частині проектув. автостоянок і гаражів для легкових автомобілів, а також Додакта Є ДБН В.2.2-9-99; Чинні з 01.08.2007. - К.: Мінбуд України, 2007. - 37 с.: табл. - Укр. та рос. мовами.

Дані норми поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих автостоянок і гаражів.

13. Жван О.В. Визначення напружено-деформованого стану сталевих конструкцій з урахуванням пружної податливості флангових зварних швів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.01) / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х.: ХДТУБА, 2006. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17.

У дисертації у формі методу переміщень побудовано аналітичні розв’язки визначення напружено-деформованого стану 3-шарових складених стержнів, що працюють на розтяг-стиск та згин з урахуванням впливу податливості зв’язків у поздовжньому напрямку. Проведено аналіз отриманих аналітичних вирішень, визначено їх переваги та недоліки. Розроблено методику та виконано практичне застосування теорії складених стержнів до розрахунку окремих сталевих зварних конструкцій та їх з’єднань.

14. Кінаш О.В. Повітрообмін у приміщеннях житлових будинків і його вплив на мікроклімат: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.03) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка: ДонНАБА, 2007. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.

У роботі запропоновано методику розрахунку систем вентилювання приміщень житлових та інших будинків за допомогою математичних моделей тепло- й повітрообміну в помешканнях за розрахункових або стаціонарних умов.

15. Клименко І. Оцінка пам'яток історії, архітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. – К.: АртЕк, 2006. – 287 с.: іл. – Бібліогр.: с. 284.

У посібнику розглядаються питання оцінки нерухомих об’єктів культурної спадщини: пам’яток історії, архітектури та містобудування. Приділено особливу увагу стилям і напрямам в архітектурі будинків-пам’яток, особливостям конструктивних елементів та процедурі обстеження технічного стану пам’яток, наведено приклади розрахунку вартості пам’яток у рамках кожного з підходів до оцінки, термінологію, перелік нормативно-методичної літератури.

16. Кодекси України. Кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 16 квіт. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 231 с. - (Б-ка офіц. вид.).

17. Король В.П. Архітектурне проектування житла: Навч. посіб. для ВНЗ / Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: Фенікс, 2006. – 206 с.: іл. – Бібліогр.: с. 204-206.

У посібнику викладено теоретичні та методологічні основи формування житла як системи взаємопов’язаних факторів, основні параметри структурних одиниць житла, основи функціонального зонування житлового середовища, типи житлових будинків та основні містобудівні вимоги при проектуванні житла. Розглянуто архітектурно-композиційні рішення, конструктивні системи та інженерне обладнання житла на різних ієрархічних рівнях.

18. Мікробна корозія підземних споруд: Моногр. / К.І. Андреюк [та ін.]; Відп. ред. В.С. Підгорський; НАН України, Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного. – К.: Наукова думка, 2005. – 259 с.: рис., табл. – Укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 238-257.

У монографії наведено результати багаторічних власних досліджень авторів і новітні розробки провідних наукових центрів світу з проблеми мікробної корозії підземних споруд. Викладено сучасні уявлення про агресивність грунтів. Висвітлено мікробіологічні аспекти активного і пасивного захисту підземних споруд.

19. Пчельніков  С.Б. Забезпечення надійності спеціальних промислових будівель: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.01) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонНАБА, 2007. - 18 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-16.

У дисертації розроблена і впроваджена методика забезпечення гарантованої імовірності безвідмовної роботи металевих будівельних конструкцій спеціальних промислових будівель. Уточнено вплив недосконалостей окремих елементів на окремі конструкції і будівлю в цілому.

20. Реконструкція житла. Вип. 8 / НДІпроектреконструкція; Голов. ред. Г. І. Онищук. - К., 2007. - 487 с.: рис., табл. - Укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено питання нормативно-правового забезпечення реконструкції та управління житловим фондом, містобудівні аспекти та проектні рішення, вміщено історико-архівні дослідження та наукові розробки, розглянуто питання енергозбереження та розвитку виробництва будівельних матеріалів та виробів.

21. Старкова О.В. Управління проектами ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водовідведення: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.13.22) / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків: ХДТУБА, 2007. – 18 с.: рис. – Бібліогр.: с. 15.

Дисертацію присвячено питанням застосування проектного менеджменту для управління ремонтно-відновлювальними роботами на ділянках водовідвідних мереж.

22. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Наук.-техн. зб. Вип. 3 / Вінницький нац. техн. ун-т; Голов. ред. М. Ф. Друкований. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2006. - 167 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковано статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної ефективності їх використання в будівництві.

23.  Терновий В.І. Сучасні покрівельні роботи: Навч. посіб. для ВНЗ / В. І. Терновий, І. В. Терновий. – К.: МП Леся, 2007. – 111 с.: рис. – Бібліогр.: с. 110.

У посібнику висвітлено різновиди та склад дахів і покриттів, розглянуто особливості влаштування покрівель з рулонних, плівкових, мембранних та мастикових матеріалів, з металевих листів, металочерепиці, м’якої черепиці, хвилястих листів та сланцю. Наведено інформацію про безпечні методи виконання покрівельних робіт та особливості приймання покрівель в експлуатацію.

24. Чистяков В.В. Технологічні рішення з використання відходів промисловості у виробництві будівельних матеріалів і виробів: Консп. лекцій / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 28 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 28.

Розглянуто теоретичні основи застосування відходів промисловості в технологіях мінеральних в’яжучих речовин, бетону, кераміки, скла. Наведено та проаналізовано результати ефективності застосування розглянутих технологічних розробок в реальному виробництві.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов