КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Абрамова Н.П. Історія ландшафтної архітектури: Консп. лекцій / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2006. - 31 с.: рис. - Бібліогр.: с. 31.

Викладено в стиснутій формі зміст курсу “Історія ландшафтної архітектури”. Курс дозволяє простежити розвиток ландшафтної архітектури від древності до XX ст. в співвідношенні з мінливими суспільними поглядами та стилями архітектури. Призначено для студентів архітектурного факультету спеціальності 7.120102 “Містобудування”.

2. Архитектура. Строительство. Экология: Сб. статей / Под ред.: Э.И. Слепяна, В. Регена. – СПб.: Изд-во Вернера Регена, 2006. - 671 с.: ил.

Обговорюється зміст взаємопов’язаних проблем – архітектури, будівництва та екології. Публікується раніше невідомий аналіз історичного значенння архітектури як науки і як мистецтва, що належить видатному російському архітектору М.В. Султанову.

3. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 2006-4(60): Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів, студентів / Голов. ред. Є.В. Горохов. - Макіївка: ДонНАБА, 2006. - 183 с.: рис., табл. - Укр., рос., англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено тексти доповідей та виступів.

4. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини: Всеукр. зб. наук. пр. Вип. 69 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Голов. ред. М.К. Сукач. - К.: КНУБА, 2007. - 91 с.: рис., табл. - Укр., рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Статті розкривають наукові та виробничі питання гірничих та піднімально-транспортних машин; будівельних машин і технологічного обладнання; землерийних, дорожніх та меліоративних машин; автоматизації інформаційних технологій.

5. ДСТУ EN 196-1:2007: Національний стандарт України. Методи випробування цементу. Ч. 1: Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDT). - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.08.2007 р. - К.: Мінбуд України, 2007. - 24 с.: рис., табл.

Документ описує методи визначення міцності цементів при стиску, а також міцності при згині.

6. ДСТУ EN 196-3:2007: Національний стандарт України. Методи випробування цементу. Ч. 3: Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005, IDT) - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.08.2007 р. - К.: Мінбуд України, 2007. - 9 с.: рис.

Документ встановлює методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму цементу.

7. ДСТУ EN 196-6:2007: Національний стандарт України. Методи випробування цементу. Ч. 6: Визначення тонкості помелу (EN 196-6:1989, IDT) - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.08.2007 р. - К.: Мінбуд України, 2007. - 11 с.: рис., табл.

Стандарт описує два методи визначення тонкості помелу цементу – метод просіювання та метод повітропроникності (метод Блейна).

8. ДСТУ Б В.2.7-130:2007: Національний стандарт України. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій: Заг. техн. умови - Офіц. вид. - На заміну ДСТУ Б В.2.6-15-99 у частині: розділ 1, абзац 4, рядок 4; 4.3.2.-4.3.11; 7.19-7.25; додаток Ж; додаток Н; Чинний від 01.11.2007 р. - К.: Мінбуд України, 2007. - 26 с.: рис., табл.

Стандарт поширюється на профілі з непластифікованого полівінілхлориду для будівельних конструкцій, призначені для виготовлення огороджувальних будівельних конструкцій (вікна, балконні двері, двері, вітрини, вітражі й ворота) житлових, громадських, виробничих, допоміжних будинків і споруд.

9. Клюшниченко Є.Є. Формування житлового середовища: Навч. посіб. для ВНЗ / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2006. - 162 с.: рис. - Бібліогр.: с. 159-162.

Викладені основні вимоги до формування житлового середовища, основи державної житлової політики в Україні, методи обґрунтування розміщення та поверховості житлової забудови, мережі культурно-побутового обслуговування, формування взаємовідносин “житлова забудова – міське середовище”, реконструкції та удосконалення житлової забудови.

10. Колякова В.М. Інженерні конструкції та споруди: Консп. лекцій / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2007. - 99 с.: рис. - Бібліогр.: с. 99.

Розглянуті основні відомості про інженерні конструкції та споруди, наведені основні поняття з визначенням основних вимог до будівель та їх елементів. Наведено фізико-механічні властивості таких матеріалів, як метал, деревина, залізобетон. Розглянуті основні конструкції будівель, такі як плити покриттів та перекриттів, колони, фундаменти, а також інженерні споруди.

11. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 76 / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва; Отв. ред. Л.М. Шутенко. - К.: Техніка, 2007. - 473 с.: рис., табл. - (Технические науки и архитектура). - Укр., рус. яз. - Библиогр. в конце ст.

Розглядаються ефективні будівельні конструкції, технології і матеріали для зведення, реконструкції, захисту та відновлення будівель і споруд міського господарства. Систематизовано основні методи і принципи архітектурної біоніки, наводяться пропозиції щодо їх використання. Висвітлюються питання тепло-, газо- та електропостачання, експлуатації і розвитку міського електротранспорту, транспортних систем та логістики, безпеки життєдіяльності. Досліджуються сучасні проблеми архітектурно-містобудівного розвитку.

12. Ландшафти міста Чернівці: Моногр. / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; За ред. В.М. Гуцуляка. - Чернівці: Рута, 2006. - 167 с.: іл. - Бібліогр.: с. 164-166.

Книга присвячена дослідженню природно-географічного середовища території міста Чернівців та його околиць. На сучасному науковому рівні охарактеризовано природні компоненти – геологічну будову і рельєф, клімат, грунти, поверхневі води, рослинність, тваринний світ (частина 1) і ландшафтні комплекси (частина 2). Розглядаються питання структури, функціонування та оцінки екологічного стану урболандшафтів. Додається відповідний картографічний матеріал.

13. Пелевін Л.Є. Основи проектування та регулювання гідро- та пневмоприводів будівельних машин: Навч. посіб. для ВНЗ / Л.Є. Пелевін, О.М. Гаркавенко, С.Ю. Комоцька; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2006. - 79 с.: рис. - Бібліогр.: с. 79.

Наведено основні положення методів проектування та керування рухом гідро- та пневмоприводів робочих органів будівельних машин. Розглянуто приклади розрахунків конструктивних і режимних параметрів слідкуючих приводів з релейним, дросельним та дискретним керуванням робочих органів.

14. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. Вип. 8 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Голов. ред. О.Я. Олійник. - К.: КНУБА, 2007. - 162 с.: рис., табл. - Укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірник включено результати наукових досліджень в галузі водопостачання, водовідведення, гідравліки.

15. Рабінович М.Д. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії в системах теплогазопостачання: Навч. посіб. для ВНЗ / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2007. - 129 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 121-122.

Розглянуто сучасний стан та шляхи використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії в системах теплопостачання житлових і громадських будинків, розглянуто теоретичні основи використання цих джерел енергії та наведено методику розрахунків та техніко-економічної ефективності впровадження систем з їх застосуванням.

16. Ратушняк Г.С. Вібросилова технологія формування декоративних бетонних виробів: Моногр. / Г.С. Ратушняк, Н.М. Слободян; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2007. - 160 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 152-160.

У монографії розглядається технологія формування стінових дрібноштучних бетонних виробів з використанням адаптивного привантаження. Пропонується фізико-математична модель ущільнювальної бетонної суміші. Розраховані основні динамічні параметри, а також залежність від умов формування суміші, висоти виробу, ступеня ущільнення матеріалу. Досліджується зв’язок між динамічним тиском й жорсткістю матеріалу суміші, вплив яких визначає напружений стан бетонної суміші. Рекомендуються робочі параметри технології виготовлення бетонних виробів.

17. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 17 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. М.М. Дьомін. - К.: КНУБА, 2007. - 362 с.: рис., табл. - Укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури та реконструкції існуючої забудови.

18. Тімохін В.О. Методологія проектування архітектурного середовища: Консп. лекцій / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2006. - 48 с. - Бібліогр.: с. 45-47.

Розглянуто основні проблеми, засоби і методи організації проектування об’єктів архітектурного середовища.

19. Трухачев Ю.Н. Общая теория градостроительных систем: (методологическая концепция). - Ростов-на-Дону: Ростовская гос. акад. архит. и искусства, 2006. - 119 с. - Библиогр.: с. 117.

Висвітлена концепція, що містить методологічні принципи формування теорії містобудівних систем, імітаційних моделей міст – генеральних планів нового покоління, що включають питання соціальних, економічних, просторових та екологічних систем.

20. Україна. Закон. Про загальнообов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: За станом на 6 лип. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 48 с. - (Закони України).

21. Україна. Закон. Про оренду державного та комунального майна; Про управління об'єктами державної власності: За станом на 18 трав. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 42 с. - (Закони України).

22. Українська академія архітектури. Персональний склад [академії]: [Довідник] / Українська академія архітектури; За заг. ред. В.Г. Штолька. - К.: Вид. дім "А+С", 2007. - 151 с.: іл.

Видання містить довідкову інформацію про почесних і дійсних членів, членів-кореспондентів Української академії архітектури (УАА) – головного науково-творчого, методичного та координаційного центру архітектурно-містобудівної галузі України, - які становлять науково-творчу еліту професійного цеху. У виданні вміщено загальний перелік осіб, що входили і входять до лав Академії з лютого 1992 року. Персональні довідки містять біографічні відомості, основні творчі й науково-творчі праці, дані про державні відзнаки тощо станом на квітень 2007 року.

23. Чистяков В.В. Сучасні теплоізоляційні матеріали: Консп. лекцій для ВНЗ / В.В. Чистяков, О.М. Петропавловський, Ю.Г. Гасан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2007. - 32 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 32.

Наведено класифікацію і вимоги до теплоізоляційних матеріалів. Проаналізовано схеми утеплення огороджувальних конструкцій. Наведено характеристики теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються в сучасних огороджувальних конструкціях.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов