КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Будівельно-архітектурний комплекс столиці / Редкол. В.М. Ісак; ред. О.М. Гавриш [та ін.]. - К.: ТОВ "Логос Україна", 2007. - 191 с.: фото.

Про будівельно-архітектурний комплекс української столиці.

2. Волков В.В. Стратегічний будівельно-архітектурний менеджмент / В.В. Волков, В.П. Корнійчук, К.Д. Хом'як. - К., 2007. - 36 с.: фото.

Викладено стратегію розвитку будівельної галузі в умовах інноваційного підходу до активізації світового антикризового процесу.

3. Гришин В.А. Нелинейные модели берегоукрепительных сооружений: монограф. / В.А. Гришин, В.И. Снисаренко. - К.: МП Леся, 2007. - 271 с. - Библиогр.: с. 260-271.

Розглядаються нові моделі укріплювальних систем.

4. Дороги і мости: Зб. наук. пр., Вип. 7: В 2-х т. / Укравтодор, Держ. дорожній наук.-дослід. ін-т ім. М.П. Шульгіна. - К.: ДерждорНДІ, 2007.

Т. 1. - 359 с.: граф., табл.

Т. 2. - 379 с.: граф., табл.

Публікуються результати наукових досліджень з питань проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і штучних споруд на них, розробки нових матеріалів, конструкцій і засобів механізації, впровадження прогресивних методів організації та технології дорожнього будівництва.

5. Ежов В.И. Архитектура общественных зданий и комплексов: моногр. / В.И. Ежов, С.В. Ежов, Д.В. Ежов; под общ. ред. В.И. Ежова. - К.: ВИСТКА, 2006. - 379 с.: ил.

У монографії зроблена спроба визначити принципи, шляхи удосконалення архітектурно-просторової організації будівель і комплексів та виявити тенденції подальшого розвитку архітектури будівель і комплексів.

6. Збірник законодавчих документів з питань відповідності та придатності будівельних виробів для застосування в будівництві. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 42 с.

Вміщено законодавчі документи.

7. Збірник законодавчих та інструктивних документів з питань утримання зелених насаджень. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 76 с.

У збірнику вміщено законодавчі та інструктивні документи з питань утримання зелених насаджень.

8. Збірник нормативних документів з питань гігієнічних нормативів щодо викидів забруднюючих речовин та поводження з вибуховими матеріалами. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 107 с.

Вміщено інструкції, нормативи та правила.

9. Збірник нормативних документів з питань проектування та експлуатації об'єктів будівництва. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 68 с.

Вміщено нормативні документи.

10. Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 86 с.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2006 року.

11. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб., Вып. 77 / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. - К.: Техніка, 2007. - 478 с.: рис. - (Экономические науки).

Розглянуто стан та проблеми житлово-комунального господарства, шляхи його удосконалення: формування ринкових відносин у житлово-комунальній сфері, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, підвищення інвестиційної привабливості житлово-комунального комплексу, особливості реалізації концесійних відносин у сфері житлово-комунального господарства як нової форми інвестування, проблеми якості послуг у ЖКГ, формування економічних механізмів стимулювання енерго- та ресурсозбереження для підприємств ЖКГ.

12. Крамарчук Х.П. Поетичний образ архітектурно-предметного середовища (на прикладі української народної архітектури): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. архіт. (18.00.01) / Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2005. - 24 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв).

Дисертація присвячена виявленню категорійно-поняттєвих характеристик поетичного образу архітектурно-предметного середовища, дослідженню емоційно-настроєвого та інформаційно-формотворчого потенціалу поетичного образу, засобам та принципам формування поетичного образу.

13. Крани будівельні. Технічні характеристики: Довід. / М.П. Колісник [та ін.]. - Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 187 с.: іл.

У довіднику зібрана інформація про технічні характеристики будівельних кранів українських та російських виробників, а саме: автомобільних, пневмоколісних, на спецшасі автомобільного типу, гусеничних, залізничних і спеціальних.

14. Науковий вісник будівництва: Зб. наук. пр. / Міносвіти і науки України, Акад. буд-ва України. - Х.: ХДТУБА, 2007.

Вип. 40. - 295 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Вип. 41. - 378 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Включено статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

15. Нікітенко Н.М. Від Царгорода до Києва: Анна Порфірородна. Ціна київського трону [Х- поч. ХІ ст.] / Н.М. Нікітенко; Нац. заповідник "Софія Київська". - К.: Дельта, 2007. - 263 с.: іл. - (Б-ка Софії Київської).

Оригінальний історико-документальний диптих, що складається з роману і політичного детективу. Написана у яскравій, захоплюючій формі книжка відображає події середини X – початку XI ст.

16. Особенности реконструкции здания Одесского театра оперы и балета: Моногр. / Ю.А. Катруца [и др.]; Минрегионстрой Украины, НИИСК, ДІПРОМІСТО. - К., 2007. - 271 с.: рис.

Висвітлені етапи реконструкції і відновлення будівлі Одеського театру опери і балету – видатної пам’ятки архітектури і театрального зодчества світового значення.

17. От укрытия до Конфайнмента четвертого блока Чернобыльской АЭС. Строительные аспекты: Моногр. / НИИСК, КИЭП, ИПБ АЭС; Под ред. П.И. Кривошеева [и др.]. - К.: Логос, 2006. - 463 с.: рис., табл.

У монографії вперше наведені інтегровані дані про будівельні аспекти перетворення об’єкта “Укриття» Чорнобильської АЕС в екологічно безпечний стан, що ґрунтуються на результатах досліджень авторів та великої групи українських і зарубіжних організацій, отриманих за 20 років – з 1986 по 2006 роки після катастрофічної аварії на четвертому блоці ЧАЕС, включаючи результати натурних спостережень, аналіз стану пошкоджених конструкцій, розробку проекту їх стабілізації.

18. Пырков В.В. Современные тепловые пункты: Автоматика и регулирование / ООО с ИИ "Данфос ТОВ". - К.: Такі справи, 2007. - 250 с.: ил.

У виданні представлені схеми під’єднання інженерних систем до теплових мереж.

19. Регіональна виконавча влада України: історія і сучасність / Секретаріат Кабінету Міністрів України; За заг. ред.: В.В. Рибака, А.В. Толстоухова, В.Г. Яцуби. - К., 2007. - 409 с.: портр., фото.

Збірник вміщує документи, що стосуються історичних, економічних та правових аспектів державного управління, нормативні акти з питань організації діяльності місцевих органів виконавчої влади, окремі відомості про регіони, а також короткі біографічні довідки керівників місцевих органів виконавчої влади.

20. Современные проблемы строительства: Ежегодн. науч.-техн. сб., № 5 (10) / Донецкий ПромстройНИИпроект. - Донецк, 2007. - 205 с.: рис., табл.

У збірнику висвітлюються питання проектування і будівництва, зокрема будівництва в складних умовах, механіки грунтів та фундаментобудування, будівельних матеріалів і конструкцій, екології.

21. Утилізація відходів: Кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; Уклад. В.О. Кривошей. - Х.: ХДНБ, 2007. - 44 с.

Друкований каталог виставки містить інформацію про книги і статті з періодичних видань, які ХДНБ ім. В.Г. Короленка одержала протягом 2001-2005 рр. та в I півріччі 2006 р.

22. Чим багата земля наша або Довідкова книга жителя Старої Дарниці [м. Київ]. - К., 2006. - 49 с.: іл. - (Багатства рідного краю).

Містить інформацію про вміст важких металів на території житлового масиву Стара Дарниця у місті Києві і відповідні витяги з науково-довідкової книги «Довідник профпатолога».

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов