КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Антоненко Г.Я. Організація виробництва: Консп. лекцій для ВНЗ / Г.Я. Антоненко, А.А. Майстренко, Л.М. Рижанкова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2006. - 87 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 87.

Розглянуто наукові основи організації виробничих процесів на підприємствах будіндустрії, а також основи моделювання виробничих процесів і систем.

 2. Баканов В. Мой Киев [послевоенный]: Воспоминания о любимом городе... - К.: 2006. - 102 с.: ил.

Ілюстроване видання про київське життя післявоєнного періоду.

3 Белоконь Ю.Н. Наука и творчество в архитектуре / Ю.Н. Белоконь, И.А. Фомин; Под ред. И.А. Фомина. - К.: Логос, 2006. - 211 с.: ил. - Рус., англ. яз. - Библиогр.: с. 211.

Розглядаються теорія і методологія архітектурного проектування в аспекті творчої і наукової діяльності. Структуровано методи архітектурної творчості, а також методи концептуальних і передпроектних наукових досліджень. Висвітлено методичні проблеми і перспективи вищої архітектурної освіти в світлі її євроінтеграції.

4. Бєломєсяцев А.Б. Правові основи архітектури / Ін-т проблем сучас. мистец. - К.: Музична Україна, 2006. - 543 с. - Бібліогр. в кінці розд.

5. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. № 1(108) Січень / Голов. ред. В.І. Большаков. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. - 67 с. : рис. - Загол. обкл.: Вісник академії. - Укр., рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Статті з питань архітектури, економіки та управління підприємствами.

 6. Вісник національного університету "Львівська політехніка": Зб. наук. пр. № 568: Архітектура / Відп. ред. Б.С. Черкес. - Львів, 2006. - 359 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури "Львівської політехніки", а також інших навчальних закладів. Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики архітектури і містобудування, подано результати досліджень в галузі історії архітектури, збереження та реставрації пам’яток архітектури. Висвітлено питання, що стосуються сакральної архітектури, будівництва житлових та громадських споруд, ревалоризації та модернізації архітектурних об’єктів.

 7. Вісник національного університету "Львівська політехніка": Зб. наук. пр. № 537: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / Відп. ред. Є.П. Пістун. - Львів, 2005. - 171 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Публікуються результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів університету та науковців інших установ, які висвітлюють питання автоматизації технологічних процесів, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

 8. Вісник Українського комітетуICOMOS. Т. 1: Число 1 / Міжнар. рада з питань пам'яток і визначних місць (ICOMOS); Голов. ред. М. Яковина. - К.: УК ICOMOS, 2007. - 57 с.: іл.

Розкриваються сторінки історії та перспективи Українського комітету ICOMOS. Вміщено статті з питань всесвітньої архітектурної спадщини.

 9. Василенко О.А. Водовідвідні мережі: Навч. посіб. для ВНЗ / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 98 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 88.

Розглянуто системи і схеми водовідведення, принципи гідравлічного розрахунку мереж для відведення побутових і дощових вод. Наведено основні конструкції споруд на мережах водовідведення. Розглянуто принципи проектування мереж.

 10. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності: За станом на 25 черв. 2007 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 208 с. – (Б-ка офіц. вид.).

Вміщено добірку чинних законодавчих актів України.

11. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності: Зб. законодав. актів: За станом на 25 трав. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 151 с. - (Б-ка офіц. вид.).

Вміщено добірку чинних законодавчих актів України.

12. Інженерне обладнання будівель: Підруч. для ВНЗ / В. С. Кравченко [та ін.]; За ред. В.С. Кравченка. - Рівне : НУВГП, 2005. - 412 с.: мал. - Бібліогр.: с. 409-410.

Розглянуто питання влаштування, проектування та експлуатації інженерного обладнання будинків і споруд. Описано принципи роботи інженерних систем будинків, конструкції обладнання і мереж, основи розрахунку та розміщення цих систем і наведено шляхи підвищення ефективності роботи систем інженерного обладнання за рахунок застосування прогресивних рішень і використання сучасного обладнання. 

13. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області: Моногр. / В.Г. Петрук [та ін.]; Під ред. В.Г. Петрука; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2007. - 159 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 126-129.

Проаналізовано фактичний стан організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у м. Вінниці та Вінницькій області. Сформульовано науково-обгрунтовані рекомендації щодо вирішення проблеми твердих побутових відходів у Подільському регіоні.

14. Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Изд. дом "Коло", 2006. - 574 с.: ил.

У книзі відомого російського історика архітектури детального розглянуто архітектурні пам’ятки петербурзького модерну. Визначено їх своєрідні та характерні риси, прослідковуються творчі взаємозв’язки архітекторів.

15. Петраковська О.С. Методологія управління системою землекористування великих міст: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. техн. наук (05.24.04) / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2007. - 27 с. : табл. - Бібліогр.: с. 22-24.

У дисертації узагальнено методи формування інформаційних і структурних моделей, що описують місто як систему. Запропоновано принципово новий підхід до оцінки ефективності управління землекористуванням на основі співвідношення доходів і витрат, що побудований на принципі збалансованості громадських і приватних інтересів.

16. Річкові долини. Природа - ландшафти - людина: Зб. наук. пр. / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; Ред.: В. Круль, Б. Рідуш. - Чернівці-Сосновець: Рута, 2007. - 314 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуті Ландшафтні комплекси річкових долин різних регіонів України.

17. Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 39: Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин / Приднепровская гос. акад. стр-ва и архит.; Гл. ред. В.И. Большаков. – Днепропетровск, 2007. – 207 с.: рис., табл. – (Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование). – Укр. и рус. яз. – Библиогр. в конце ст.

Опубліковано наукові праці з питань інтенсифікації робочих процесів підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання.

18. Титко О.В. Оцінка ефективності фундаментів з групи взаємозалежних паль: Моногр. / Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2007. – 114 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 105-111.

Монографія присвячена питанням оптимальних параметрів фундаментів пальової групи. Розроблено нові методи розрахунку характеристик напружено-деформованого стану грунту в навколишньому просторі з використанням численних методів і математичних моделей.

19. Україна. Закон «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нащасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»: За станом на 6 лип. 2007 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 54 с. – (Закони України).

Законодавчий акт зі змінами станом на 6 липня 2007 р.

20. Theoretical Foundations of Civil Enqineerinq: Polish-Ukrainian-Lithvanian: Transactions = Теоретичні основибудівництва: Зб. наук. пр. № 15 / Придніпровська держ. акад. буд-ва та архіт., Варшавський техн. ун-т ; Голов. ред. В. Щесняк; Заст. голов. ред.: В. І. Большаков, А. І. Маневич. – Warsaw, 2007. – 730 с. : рис. – Укр., рос., англ., польськ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

Українськими та польськими вченими розкриваються актуальні питання будівництва. 

21. Беседки, перголы, ротонды и другие малые архитектурные формы / Авт.-сост. В. С. Самойлов. - М.: Аделант, 2007. - 351 с.: рис.

Розкрита технологія зведення малих архітектурних форм на присадибних ділянках.

22. Бойтемиров Ф.А. Расчет конструкций из дерева и пластмасс: Учеб. пособие для ВУЗ / Ф.А. Бойтемиров, В.М. Головина, Э.М. Улицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр "Академия", 2006. - 158 с.: рис., табл. - (Высшее проф. образование). - Библиогр.: с. 156.

Подані приклади розрахунків і проектування плит покриття, несучих конструкцій балок, арок, а також просторових конструкцій покриттів типу купола.

23. Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 67: Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону / Держ. НДІ буд. конструкцій; Голов. ред. П. І. Кривошеєв. - К.: НДІБК, 2007. - 810 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику наведено результати досліджень в галузі теорії та розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій, процесів структуроутворення бетонів, їх властивостей, застосування суперпластифікаторів.

24. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий: Учеб. для ССУЗ / Ю.М. Варфоломеев, В. А. Орлов. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 248 с.: рис., табл. - (Среднее проф. образование). - Библиогр.: с. 242-245.

Матеріал відображає комплекс питань, пов’язаних з устаткуванням сучасних громадських будівель засобами теплопостачання, вентиляції, водопостачання та водовідведення.

25. Васькин А.А. Архитектура сталинских высоток Москвы: Фотоальб.-путеводитель / А.А. Васькин, Ю. И. Назаренко. - М.: Компания Спутник+, 2007. - 212 с.: ил.

Перше видання за останні п’ятдесят років, присвячене висотним будівлям Москви, побудованим в кінці 1940-х – на початку 1950-х років. Публікуються невідомі раніше деталі створення архітектурних проектів та їх будівництва.

26. Ворота, ограды, решетки: Каталог кованых изделий. - М.: Аделант, 2007. - 80 с.: цв.ил.

Подана інформація про вироби художнього кування російських творчих колективів.  

27. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. - Соврем. версия. - М.: Эксмо, 2007. - 847 с.: цв.ил. - Загл. обл.: Всеобщая история искусств.

Дбайливо збережені всі незаперечні досягнення непідвладного часувидання автора (1855-1925), графічні зображення пройшли цифрову обробку, уточнений та перевірений довідковий матеріал, класичний дизайн в сучасному читанні.

28. Девятаева Г.В. Технология реконструкции и модернизации зданий: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 249 с.: рис., табл. - (Среднее проф. образование). – Библиогр.: с. 246-247.

Висвітлені прогресивні методи проведення окремих видів робіт при реконструкції будівель різного призначення.

29. Державна геологічна карта України: Масштаб 1:200000: Донбаська серія. Аркуш М-37-XXV (Лозова): Поясн. записка /ДРГП "Донецькгеологія"; Уклад. Л. П. Проць; Ред.: Ю. М. Веклич, В. Г. Конашов. - К.: УкрДГРІ, 2007. - 131 с.: іл.

У роботі узагальнено матеріали досліджень, проведених у 1996-2002 рр. Карта складена з урахуванням кондиційності попередніх стадій досліджень.

30. Добромыслов А.Н. Оценка надежности зданий и сооружений по внешним признакам: Справ. пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 67 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 66.

Викладена методика оперативної оцінки надійності і технічного стану будівель на основі дослідження окремих будівельних конструкцій. Дана методика щодо прогнозування ймовірності аварій будівель та споруд за показниками проекту, будівництва та експлуатації.

 31. Долгополов С.П. Евроремонт: Оригинальные элементы дизайна из гипсокартона / С.П. Долгополов, А. Л. Герусова. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 219 с.: рис. - (Стройвариант). - Библиогр.: с. 217.

Європейська технологія оздоблення приміщень сухим способом із застосуванням гіпсокартонних листів і сухих будівельних сумішей на основі гіпсу.

 32. Зуева П.П. Торговые здания Москвы советского периода. 1920-1980 гг.: Учеб. пособие для ВУЗ / П.П. Зуева, И. В. Шишкина. - М.: Архитектура-С, 2006. - 175 с.: ил. – Библиогр.: с. 169-171.

Коротко викладено московський досвід зведення будівель торговельних підприємств в радянський період з 1920-х – до середини 1980-х років. Матеріал розміщений за типологією та розкриває особливості проектування і будівництва торговельних споруд.

 33. Ивли Т. Дизайн интерьера: 500 креативных идей: Пер. с англ. - М.: Эксмо, 2007. - 255 с.: цв.ил.

Видання знайомить з ідеями, які допоможуть здійснити різноманітні проекти з облаштування індивідуального житла.

 

34. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: Учеб. / А.А. Ивлиев, А. А. Кальгин, О. М. Скок. - 5-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 487 с.: ил. - (Начальное проф. образование). - Библиогр.: с. 483.

Вміщено короткі дані про класифікацію споруд, розглянуто їх основні архітектурно-конструктивні елементи та методи організації виконання будівельних робіт. Викладено в технологічній послідовності підготовчі роботи, процеси і операції будівельних оздоблювальних робіт: штукатурних, облицювальних, полірувальних, малярних. Наведено основні вимоги проведення робіт, розглянуто питання охорони праці та екології.

 35. Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Изд-во АСВ, 2005. - 223 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 220-221.

Розглянуто питання реконструкції житлової забудови міст, що базуються на вивченні, аналізі і класифікації сучасних житлових будівель різних періодів забудови на території Росії. Проаналізовано способи реконструкції та містобудівні рішення при проектуванні реконструкції житлової забудови, економічні та соціальні питання реконструкції.

 36. Лола А.М. Основы градоведения и теории города (в российской интерпретации): [Моногр.]. - М.: КомКнига, 2005. - 324 с. - Библиогр.: с. 316-324.

Монографія вміщує дослідження, розробки та пропозиції автора щодо створення єдиної науки про місто і теорію міста в російській інтерпретації.

 

37. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для ВУЗ / А. В. Степанов [и др.]; Под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд., стер. - М.: Архитектура-С, 2007. - 255 с.: ил. - Библиогр.: с. 255.

Викладено загальні поняття про основні категорії композиції об’ємно-просторових форм в архітектурі. На основі аналізу пам’яток і об’єктів історичної та сучасної архітектури і теоретичних узагальнень доводиться об’єктивний характер композиційних принципів і закономірностей.

 38. Отопление. Оборудование и технологии: [Справ.]. - М.: "Стройинформ", 2006. - 695 с.: ил. - (Застройщик).

Детально розглянуто системи водяного, електричного і повітряного опалення, технологію монтажу і експлуатації опалювальних систем.

 39. Панкова Є.В. Історія Європи: Навч. посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 351 с. - (Б-ка професійного менеджера). - Бібліогр.: с. 332-336.

Відображена історія найважливіших політичних процесів розвитку європейського суспільства, історії окремих аспектів розвитку регіонів і країн, міжнародних відносин.

 

40. Перцик Е.Н. Районная планировка: территориальное планирование: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Гардарики, 2006. - 398 с.: ил. - Библиогр.: с. 385-396.

Висвітлено теоретичні основи, сучасний стан, досвід, проблеми і перспективи районного планування.

 

41. Прасол В.М. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для ВУЗ. - Мн.: Новое знание, 2006. - 240 с.: ил. - (Техническое образование). – Библиогр.: с. 238.

Розглянуто принципи і особливості архітектурно-планувальних і конструктивних рішень житлових та громадських споруд. Наведена їх класифікація, сучасні вимоги до проектування і функціональної організації. Описано традиційні і прогресивні архітектурно-будівельні системи нового покоління. Особлива увага приділена методам розв’язання основних екологічних задач, що виникають при проектуванні містобудівних об’єктів.

42. Проектирование производства земляных работ: Учеб. пособие для ВУЗ / В. Т. Ерофеев [и др.]. - М.: Изд. АСВ, 2007. - 159 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 123-124.

Розглянуто питання проектування виконання робіт при плануванні будівельних майданчиків, спорудженні земельного полотна доріг, обладнанні котлованів. Висвітлено методи проведення земляних робіт в зимових умовах.

 43. Согоян Н.Ш. Иллюстрированный словарь архитектурных терминов и понятий: Учеб. пособие для ВУЗ. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Архитектура-С, 2006. - 380 с.: ил. - Библиогр.: с. 379-380.

Словник містить більше 7000 термінів та понять в галузі архітектури та суміжних з архітектурою галузей знань, що використовуються в теоретичній та практичній діяльності. Для наочності деякі терміни супроводжуються ілюстраціями та відомостями щодо їх походження.

44. СП 41-109-2005: [Свод правил]. Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена: [Свод правил]. - Офиц. изд. - Введен впервые; Введ. с 01.07.2005 г. - СПб.: ДЕАН, 2006. - 32 с. - (Строительство России).

Нормативний документ Російської Федерації.

 45. Строительство каркасного дома / Авт.: С. Самойлов, В. С. Левадный. - М.: Аделант, 2007. - 350 с.: рис. - Библиогр.: с. 348.

В доступній формі викладено опис всіх технологічних процесів, що відносяться до будівництва каркасних будинків.

46. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учеб. пособие для ВУЗ. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов-н/Д: Изд. центр "МарТ", 2006. - 151 с.: цв.ил. - Библиогр.: с. 149.

Видання присвячене символам, популярним в мистецтві різних культур. Головна увага приділена кольору, який дозволяє розкрити зміст та призначення символа.

 47. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура: Учеб. пособие для ВУЗ. - 3-е изд., испр. - М.: Оникс, 2006. - 87 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 86.

В навчальному посібнику розкрито ландшафтні аспекти архітектурної творчості, загальні принципи проектування специфічних архітектурно-ландшафтних об’єктів, таких як парки, сади, бульвари, відкриті простори житлових, громадських та інших територій.

 

48. Талантова К.В. Проектирование железобетонных стропильных балок (с примерами расчетов): Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Изд. АСВ, 2006. - 116 с.: рис. – Библиогр.: с. 116.

Розглянуто методику проектування, наведено приклади розрахунку і конструювання балок.

49. Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий: Учеб. для ССУЗ. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 207 с.: рис., табл. - (Среднее проф. образование). - Библиогр.: с. 205.

Розглянуто основи реконструкції і реставрації будівель різного призначення. Наведено відомості з визначення технічного стану будівель та споруд. Аналізуються критерії економічної доцільності переулаштування об’єктів міської забудови, рекомендації щодо принципів вибору проектних рішень реконструкції будівель в залежності від різних факторів.

 50. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории: Учеб. для ВУЗ / Моск. архит. ин-т (Гос. академия). - М.: Архитектура-С, 2006. - 296 с.: рис.

Посібник формулює принципи і методи проектного синтезу архітектурних і дизайнерських складових, інформує про типологію видів і форм архітектурного середовища, розкриває технологію процесів їх проектування.

 51. Шухман Ю.И. Энциклопедия дачного строительства. - М.: Аделант, 2007. - 199 с.: цв.ил.

Книга присвячена проблемам «самобуду» і ролі сучасних будівельних технологій для їх вирішення.

 52. Яковлев Р.Н. Универсальный фундамент: Технология ТИСЭ. - М.: Аделант, 2006. – 238 с.: ил. - (Профессионалы советуют).

Вміщена оглядова інформація про грунти, основи і фундаменти, що зводяться в умовах індивідуального будівництва. Наведено детальний опис технології спорудження поглибленого фундаменту підвищеної несучої здатності.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов