КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Белов В.В. Краткий курс материаловедения и технологии конструкционных материалов для строительства: Учеб. пособие для ВУЗ / В. В. Белов, В. Б. Петропавловская. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 204 с.: табл. - Библиогр.: с. 173.

У навчальному посібнику розглядаються найважливіші групи будівельних матеріалів універсального і спеціального призначення та основи технології конструкційних матеріалів для будівництва. Розглядаються перспективи розвитку будівельних матеріалів з точки зору використання техногенних відходів або вторинних ресурсів, зниження енергомісткості і підвищення якості.

2. Бикташев М.Д. Башенные сооружения. Геодезический анализ осадки, крена и общей устойчивости положения: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: АСВ, 2006. - 375 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 366.

Викладено теоретичний і практичний аспекти дослідження, проектування та експлуатації баштових споруд. Заслуговує на увагу викладена автором сучасна методика визначення загальної стійкості стану споруди, що дозволяє установити критерій небезпечного стану.

3. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 2007-1(63): Сучасні будівельні матеріали. Композиційні матеріали для будівництва / Голов. ред. Є. В. Горохов. - Макіївка: ДонНАБА, 2007. - 175 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Статті наукового збірника містять результати актуальних досліджень сучасних будівельних матеріалів та рекомендації щодо їх використання у будівельній галузі.

4. Голышев А.Б. Архитектурно-строительная энциклопедия: Справ.-словарь / А. Б. Голышев, Вл. И. Колчунов, В. И. Колчунов. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 360 с.

У виданні узагальнено і систематизовано більше 5000 термінів та їх визначень, що застосовуються в архітектурі і будівництві та відповідають сучасному рівню їх еволюції.

5. Добромыслов А.Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений: Справ. пособие / МГСУ. - М.: Изд-во АСВ, 2007. - 256 с.: ил. - Библиогр.: с. 252-255.

Викладена інформація щодо основних пошкоджень будівель і інженерних споруд, що виникають при їх експлуатації. Проаналізовано вплив пошкоджень конструкцій на надійність будівель і інженерних споруд, досліджено причини їх виникнення. Розглянуто ознаки аварійного стану будівельних конструкцій.

6. Енциклопедія сучасної України. У 25 т. Т. 6.: Го-Гю / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень НАН України. - К., 2006. - 711 с.: іл.

Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну від початку ХХ століття до сьогодення. Видання подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

7. З минулого в майбутнє: Альбом фасадів і архітектурних елементів будинків кінця ХІХ - початку ХХ століть / Мінрегіонбуд України, ДНАББ ім. В.Г. Заболотного; Упоряд. Є. М. Крижанова [та ін.]; Авт. передм. В. Г. Яцуба. - К.: Вид. дім "Губернатор", 2007. - 68 с.: іл. - Бібліогр.: с. 67.

Ілюстрований альбом створено на матеріалах, що зберігаються у фонді Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного.

8. Ікони Михаїлського Собору: Видано з нагоди святкувань в 20-ту річницю посвячення і вживання Собору св. Архистратига Михаїла місті Ґенк, Бельгія, 24 верес. 2006: 1986-2006: Альб. - Лімбург: Укр. Автокеф. Православна Церква, 2006. - 95 с.: фото кольор. - З дарчим написом протоієрея Віталія Дерев'янка (Бельгія).

Чудово ілюстроване видання про іконостас та іконописців Собору святого Архистратига Михаїла у бельгійському місті Генк.

9. Ильин В.Н. Сметное ценообразование и нормирование в строительстве: Учеб. пособие для ВУЗ / В. Н. Ильин, А. Н. Плотников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АЛЬФА-ПРЕСС, 2008. - 284 с.: табл. - Библиогр.: с. 279.

Розглядаються теоретичні питання ціноутворення у відповідності з умовами становлення ринкових умов, чинних нормативних документів і законодавчих актів Російської Федерації.

10. Лебедева Н.В. Фермы, арки, тонкостенные пространственные конструкции: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Архитектура-С, 2006. - 120 с.: ил. - Библиогр.: с. 119.

У підручнику викладено основи розрахунку і конструювання інженерних конструкцій із різних матеріалів – металу, деревини, залізобетону, пластмас.

11. Лесовик В.С. Повышение эффективности производства строительных материалов с учетом генезиса горных пород: Моногр. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 525 с.: ил. - Библиогр.: с. 462-521.

У монографії представлено теоретичні положення зниження енергомісткості виробництва матеріалів гідратаційного тверднення і випалювальних будівельних матеріалів з урахуванням походження гірських порід. Розглянуто принципи інтенсифікації технологій виробництва цементних бетонів і силікатних матеріалів автоклавного тверднення.

12. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 27 / КНУБА, НДІТІАМ; Відпов. ред. М. М. Осетрін. - К. : КНУБА, 2007. - 388 с. - Укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються загальні питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.

13. Нанасов П.С. Управление проектно-строительным процессом: Теория, правила, практика: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 156 с.: ил. - Библиогр.: с. 153.

У навчальному посібнику викладено основи архітектурно-будівельної законодавчої бази, систему інформаційного забезпечення управлінською діяльністю, принципи, технологію управління і порядок формування інвестиційно-будівельного проекту.

14. Новиков Ф.А. Зодчие и зодчество / НИИ теории арх-ры и градостроительства РААСН. - 3-е изд., стер. - М.: Едиториал УРСС, 2006. - 479 с.: ил.

У книзі опубліковано думки автора про архітектурні результати ХХ століття: видатні споруди, створені в різних частинах світу, видатних майстрів архітектури, розповідь про власну творчу долю.

15. Новикова Н.В. Архитектура теплиц и оранжерей: Учеб. пособие для ВУЗ / Моск. архит. ин-т (Гос. академия). - М.: Архитектура-С, 2006. - 111 с.: ил. - Библиогр.: с. 110.

У навчальному посібнику викладено принципи архітектурного формування основних видів культиваційних споруд: парників, теплиць, оранжерей і зимових садів з урахуванням їх функціональних особливостей. Розглянуто проблему енергопостачання цих споруд.

16. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учеб. для ВУЗ / Н. В. Казачек [и др.]; Под ред. В. И. Римшина. - 3-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2007. - 653 с. : ил.

У посібнику систематизовано сучасні методи і засоби контролю технічного стану конструкцій будівель. Подана класифікація призначення і видів експертизи. Наведено нормативні вимоги, характеристики і параметри конструкцій будівель, що підлягають контролю. Узагальнено нормативні вимоги для проведення обстежень і випробувань будівель та споруд, оформлення вихідних документів: наведено склад і зміст технічного висновку за результатами експертизи.

17. Плиточные работы / Л. В. Лещинская, Ф. Ф. Храмцов. - М.: Аделант, 2007. - 287 с.: ил. - (Своими руками). - Библиогр.: с. 282.

Наведено дані про обличкувальні матеріали, внутрішні та зовнішні обличкувальні роботи, приклади усунення дефектів та поради щодо догляду за обличкувальним покриттям.

18. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением: ПБ 03-576-03. - СПб.: Изд-во ДЕАН, 2007. - 204 с.

Нормативний документ Російської Федерації.

19. Садивний та насіннєвий матеріал для зеленого будівництва та лісівництва, адаптований до стресових умов довкілля: [Моногр.] / О. Є. Давидова [и др.]; Київзеленбуд. - К.: Компас, 2007. - 199 с. - Бібліогр.: с. 186-199.

На основі вітчизняних та зарубіжних джерел наведено дані про сучасні технології вирощування сіянців і саджанців деревних та чагарникових порід з відкритою та закритою кореневою системою, висвітлено досвід організації насінництва газонних трав, вирощування декоративних рослин з високою приживлюваністю.

20. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие для ВУЗ / Е. Н. Сапожникова. - 4-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 238 с. - (Высшее проф. образование). - Библиогр.: с. 167.

У навчальному посібнику викладено питання теорії і методики туристичного країнознавства, розглядаються базові компоненти комплексних країнознавчих характеристик, подано аналіз історії, культури, мистецтва, політичного і соціально-економічного стану.

21. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV - XV века. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 502 с.: ил. - (Новая история искусства). - Библиогр.: с. 442-457.

Захоплююча розповідь про життя і творчість художників раннього італійського Відродження – Джотто, Брунеллескі, Донателло, Мазаччо, Вероккьо, Боттічеллі, Перуджіно та ін. Вміщено довідковий апарат.

22. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 43 / Приднепровская гос. акад. стр-ва и архит.; Под общей ред. В. И. Большакова. - Днепропетровск, 2007. - 627 с.: ил. - (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). - Библиогр. в конце ст.

Випуск присвячено актуальним питанням діагностики і оцінки технічного стану, прогнозу довговічності і надійності, ремонту і відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового та транспортного будівництва.

23. Чичерин И.И. Общестроительные работы: Учеб. для нач. и сред. проф. образования. - 5-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 415 с.: ил. - (Начальное проф. образование). - Библиогр.: с. 411.

У посібнику наведено загальну інформацію про будівлі і споруди, будівельні і будівельно-монтажні роботи, дані щодо безпечних методів виконання цих робіт.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов