КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Архитектура, строительство, дизайн: Учеб. для ВУЗ / Под общ. ред. А. Г. Лазарева. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 317 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 311-313.
Універсальний навчальний посібник з архітектури, будівництва та дизайну.

2. Васькин А.А. Архитектура и история московских вокзалов: Фотоальбом-путеводитель /  А. А. Васькин, Ю. И. Назаренко. - М.: Компания Спутник+, 2007. - 334 с.: ил.
Захоплююча розповідь про московські вокзали, різноманітні архітектурні стилі, в яких вони побудовані, а також про організацію їх будівництва.

3. Вдовин В.М. Конструкции из дерева и пластмасс: Учеб. для ВУЗ. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 345 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 339-342.
У книзі вміщена характеристика основних дерев’яних і пластмасових матеріалів, що застосовуються в несучих і огороджувальних конструкціях. Наведено сучасні найбільш прогресивні види з’єднань елементів конструкцій із дерева і пластмас. Описано конструктивні та архітектурні можливості застосування деревини в індустріальному малоповерховому домобудуванні і в мансардному будівництві.

4. Данилкин М.С. Основы строительного производства: Учеб. пособие для ВУЗ / М. С. Данилкин,  И. А. Мартыненко, С. Г. Страданченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 475 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 468-469.
У навчальному посібнику викладено основні положення будівельного виробництва, сучасні методи та ефективна організація виконання виробничих процесів при зведенні будівель і споруд.

5. Енциклопедія Львова. Т. 1: А-Г / За ред. А. Козицького, І. Підкови. - Львів: Літопис, 2007. - 656 с.: іл.
У багато ілюстрованому виданні у стислій і доступній формі подано інформацію про життя міста, його жителів, пам’ятки архітектури, вулиці та площі, пам’ятники, унікальні мистецькі експонати, що зберігаються у музеях Львова.

6. Журавлев И.П. Мастер отделочных строительных работ работ: Учеб. пособие для проф.-тех. училищ / И. П. Журавлев, Л. Н. Мороз. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 315 с.: ил. - (Начальное проф. образование). - Библиогр.: с. 310.

У навчальному посібнику викладено технологію обличкувальних і мозаїчних робіт, технологію влаштування синтетичних обличкувань, наведено необхідні дані про влаштування підлоги, зовнішнє обличкування будівель, використання різноманітних механізмів і пристосувань.

7. Зинева Л.А. Нормы расхода материалов: водо- и теплоснабжение. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 251 с.: табл. - (Строительство и дизайн).
Довідник вміщує нормативи, методи і раціональні прийоми виконання розрахунку обсягу робіт і витрат будівельних матеріалів на роботи, пов’язані з водо- і теплопостачанням. Досвід Російської Федерації.

8. Зинева Л.А. Нормы расхода материалов: водопровод и канализация. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 155 с. - (Строительство и дизайн).
Довідник вміщує нормативи, методи і раціональні прийоми виконання розрахунку обсягу робіт і витрат будівельних матеріалів на водопровідні і каналізаційні види робіт. Досвід Російської Федерації.

9. Зинева Л.А. Нормы расхода материалов: теплоизоляция, вентиляция и кондиционирование воздуха. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 107 с. - (Строительство и дизайн).
Довідник вміщує нормативи, методи і раціональні прийоми виконання розрахунку обсягу робіт і витрат будівельних матеріалів на теплоізоляційні, вентиляційні та інші види робіт. Досвід Російської Федерації.

10. Искусство кирпичной кладки. - 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс; М.: Цитадель-Трейд, 2007. - 174 с.:  ил. - (Дом моей мечты).
У книзі професійно викладено ази майстерності каменяра. Описано найбільш популярні види мурування.

11. Історія Львова. У 3 т. Т. 1: 1256-1772 / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів: Центр Європи, 2006. - 296 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд.
Тритомне видання, присвячене 750-літтю Львова, розповідає про історію, політичні події, економічне життя, розвиток освіти і мистецтва, міжнародні культурні зв’язки міста. Видання доповнюють унікальні ілюстрації, бібліографія та іменний покажчик.

12. Історія Львова. У 3 т. Т. 2: 1772 - жовтень 1918 / НАН України, Інститут українознавства  ім. І. Крип'якевича. - Львів : Центр Європи, 2007. - 559 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

13. Історія Львова. У 3 т., Т. 3: Листопад 1918 - поч. ХХІ ст. / НАН України, Інститут українознавства  ім. І. Крип'якевича. - Львів: Центр Європи, 2007. - 575 с.: іл. - Бібліогр.: с. 490-544.

14. Колодцы, скважины, водопроводные сети / В. С. Самойлов, В. С. Левадный. - М.: Аделант, 2007. - 351 с.: ил. - (Своими руками).
Видання розкриває різноманітні проблеми, пов’язані з питаннями автономного водозабезпечення будинків.

15. Копылова Е.Н. Каменщик: Новый строительный справочник. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 254 с.: ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 252.
У довіднику вміщено інформацію про сучасні методи будівництва та будівельні матеріали, технології будівельних робіт, влаштування фундаментів, правила техніки безпеки, норми витрат матеріалів.

16. Кутайсов В.А. Евпатория: Древний мир. Средние века. Новое время. - К.: Стилос, 2007. - 283 с.: ил. - Библиогр.: с. 269-275.
Книга присвячена історії, археології та архітектурі одного з кримських міст, тут також наводиться характеристика історичних постатей, які відіграли значну роль у розвитку міста.

17. Леонардо да Винчи / Сост., примеч., коммент. Я. Пундика. - М.: Эксмо, 2007. - 198 с.: ил. - (Шедевры графики).
Книга розповідає про найзнаменитішого художника всіх часів і народів.

18. Леонович С.Н. Прочность конструкционных бетонов при циклическом замораживании-оттаивании с позиции механики разрушения: Моногр. / Белорусский нац. техн. ун-т. - Брест: Изд-во БрГТУ, 2006. - 379 с.: ил. - Библиогр.: с. 348-379.
Монографія присвячена вирішення актуальної проблеми, пов’язаної з удосконаленням методів оцінки міцності елементів залізобетонних конструкцій при навантаженні в умовах періодичного впливу негативних температур.

19. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Владос, 2008. - 144 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 144.
Навчальний посібник знайомить з основними принципами організації декоративної композиції, властивостями квітів і варіантами створення квіткових гармоній, методами і прийомами стилізації.

20. МДС 42-1.2000: Методическая документация в строительстве. Положение о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий: Общие требования. Методы диагностирования / Госстрой России. - Утв. 03.05.2000 г. - СПб.: ДЕАН, 2006. - 16 с. - (Строительство России).
Нормативний документ Російської Федерації.

21. Парамонов А.Ф. Хутори, млини, вітряки, шинки Слобожанщини / А. Ф. Парамонов,  Р. К. Рибальченко. - К.: Стилос, 2007. - 104 с.: іл.
Історія української минувшини одного з регіонів України подана через призму дослідження крилатих вітряків, вільнолюбного хутірського життя, гомінливих водяних млинів та відчайдушних шинків.

22. Пошивайло О. Українська академічна керамологія ХХІ сторіччя: Теорія, історія, сучасний ужиток, майбутній поступ. Кн. 1: (2001-2005) / НАН України, Ін-т керамології, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне: Українське народознавство, 2007. - 775 с.: іл. - (Українська академічна керамологія; Вип. 1). - Бібліогр.: с. 317-342.
Монографія – перше в Україні дослідження про предмет і завдання української керамології, основи збереження гончарної спадщини, методи керамологічних досліджень, а також про становлення, організаційне структурування та сучасний розвиток української керамології як науки.

23. Причепій Є.М. Вишивка східного Поділля: структура орнаменту та спроба інтерпретації образів: за матеріалами однієї етнографічної збірки: Альб. - К.: Родовід, 2007. - 341 с.: іл. - Текст укр. та англ. мовами.
Чудово ілюстрований альбом, що представляє історію народного мистецтва, зокрема історію вишивки, як відгомін мистецької минувшини одного з регіонів України.

24. Робинсон Р. Искусство батика: техники и образцы: Пер. с англ. - М.: Ниола-Пресс, 2007. - 96 с.: ил.
У книзі розглядаються техніки батіка від нанесення простих плям і малювання воском до використання барвників.

25. Руденко В.И. Работа с гипсокартоном: стены, перегородки, арки, ниши: устройство и отделка: Справ. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 249 с.: ил. - (Стройвариант).
У довіднику вміщена практична інформація про монтаж перегородок, арочних прорізів і ніш, обличкування гіпсокартоном стін і нанесення на готові поверхні сучасних декоративних покрить.

26. Строительство дома от фундамента до крыши: Справ. / Сост. В. И. Рыженко. - М.: Оникс: Центр общечеловеческих ценностей, 2007. - 543 с.: ил. - (Индивидуальное стр-во).
У книзі відображено всі етапи будівництва будинку від закладання фундаменту до влаштування покрівлі. Наведено дані про сучасні матеріали, інструменти, технології. Розповідається про спорудження тераси, веранди, ганку, мансарди.

27. Удовік С.Л. Західна Україна: Путівник. - К.: Ваклер, 2007. - 279 с.: іл., карти. - (Мальовнича Україна).
У путівнику вміщено стислий опис об’єктів архітектури, історії, культури та природи Західної України, які можуть викликати інтерес як серед туристів, так і дослідників, екскурсоводів, студентів. На початку кожного розділу путівника наведена карта-схема із позначенням населених пунктів, визначні памятки яких описані в тексті.

28. Українське мистецтво XV-XX століть: з приватних збірок: Альб. / Упоряд. Т. Лозинський. - К.: Оранта, 2007. - 150 с.: іл.

В альбомі зібрано невідомі та маловідомі твори українського мистецтва XV-ХХ століть – від давньої української ікони до надзвичайно яскравих мистецьких творінь ХХ століття.

29. Хан-Магомедов С.О. Дом-мастерская архитектора Константина Мельникова. - М.: Архитектура-С, 2007. - 79 с.: ил.
Книга знайомить з однією з визначних пам’яток Москви – будинком, збудованим видатним радянським архітектором К.С. Мельниковим в одному з арбатських провулків. У книзі детально розповідається про історію спорудження будинку, його архітектурні особливості і місце в історії радянського зодчества.

30. Чеванин С.А. Резьба по дереву: Уличная резьба. Витраж. Дизайн цоколя. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 93 с.: ил. - (Город мастеров). - Библиогр.: с. 92.
До книги ввійшли практичні рекомендації з різьби по дереву, виготовлення вітражів й прикрашання цоколя, поради щодо вибору матеріалів та інструментів, а також орнаменти, малюнки, креслення тощо.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов