КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1.  Архитектурная организация предметной среды общественно-торговых комплексов: Метод. реком. к курсовым проектам / Киев. нац. ун-т стр-ва и архит.; Сост. С. В. Ежов. - К.: КНУБА, 2008. - 39 с.: ил. - Библиогр.: с. 39.

Розглядається організація предметного середовища внутрішнього простору громадсько-торговельних комплексів для інформування і розподілу потоку відвідувачів, формування різноманітних форм побіжного обслуговування та соціального спілкування.

 

2. Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність: Зб. ст. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. бібліотек України; Голов. ред. О. С. Онищенко. - К., 2007. - 252 с.

У збірнику вміщено матеріали, що висвітлюють історію становлення та розвитку найбільших бібліотек України як головних бібліотечно-інформаційних структур багатьох міністерств і відомств, важливу складову культурного будівництва держави. Серед  матеріалів – стаття про історію і сучасний стан Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного.

 

3.  Баканов В.А. Киевская жизнь: Воспоминания о послевоенном времени... - К., 2007. - 96 с.: ил. - Библиогр. указ.: с. 82-94.

У збірнику вміщено статті київського інженера та журналіста про життя міста Києва і киян у другій половині ХХ ст.

 

4.  Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 6 (68): Баштові споруди: матеріали, конструкції, технології / Голов. ред. Є. В. Горохов. - Макіївка: ДонНАБА, 2007. - 154 с.

У збірнику інформується про експериментальні дослідження, технічний стан, застосування будівельних матеріалів та конструкцій, а також про реконструкцію конструкцій баштових споруд.

 

5.  Вечерський В.В. Українські дерев'яні храми. - К.: Наш час, 2007. - 269 с.: іл. - (Невідома Україна). - Бібліогр.: с. 256-264.

Розповідь про історико-мистецький феномен всесвітньо-історичного значення – українську дерев’яну архітектуру та її найвище досягнення – український дерев’яний храм. У книзі йдеться про найзнаменитіші дерев’яні храми, розміщені у різних куточках України, про видатних людей, причетних до цих храмів, про збереження та реставрацію найдивовижніших пам’яток архітектури.

 

6. Глітін О.Б. Оптимізація поперечних рам каркасів з елементами змінної жорсткості: Автореф. дис. на здоб.наук. ступ. канд. техн. наук / КНУБА. - К., 2008. - 22 с. - Бібліогр.: с. 17.

Дисертаційна робота присвячена розробці методики оптимізаційного розрахунку поперечних рам з елементами змінної жорсткості, що застосовуються в якості несучих конструкцій у легких каркасах будівель універсального призначення комплектної поставки.

 

7.  ДБН Б 2.2.-1:2008: Державні будівельні норми України. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування / УкркомунНДІпрогрес. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинні від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 15 с. - (Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій). - Бібліогр.: с. 14.

 

8.  ДБН Б.1.1-7:2007: Державні будівельні норми України. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинні від 01.04. 2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 18 с. - (Система містобудівної документації).

 

9.  Державна геологічна карта України: Масштаб 1:200 000: Карпатська серія. Аркуш М-35-ХХV (Івано-Франківськ): Поясн. записка / Нац. акціонерна компанія "Надра України", ДП "Західукргеологія", Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т; Уклад. В. О. Ващенко. - К.: УкрДГРІ, 2007. - 149 с.

Подано систематизований опис стратифікованих утворень, тектонічної будови описуваної території та історії її геологічного розвитку, а також опис геологічних і археологічних пам’яток, відомих у межах досліджуваної території.

 

10.  Долинська М.Л. Теоретична реконструкція історичної топографії містечка (на прикладі смт. Кути [Косівського р-ну Івано-Франківської обл.]): Навч. посібник для ВНЗ / За наук. ред. М. Г. Крикуна; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2007. - 100 с.: іл. - Бібліогр.: с. 57-59.

Описано методику відтворення історичної топографії на конкретному прикладі. Проілюстровано та проаналізовано писемні і картографічні джерела, що можуть використовуватися для ретроспективного дослідження.

 

11.  ДСТУ Б В.1.1-18:2007: Національний стандарт України. Споруди та фрагменти будівель: Метод натурних вогневих випробувань: Загальні вимоги. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.04.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 10 с. - (Захист від пожежі).

 

12.  ДСТУ Б В.1.1-19:2007: Національний стандарт України. Несучі стіни: Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-1:1999, MOD). - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.04.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 26 с. - (Захист від пожежі).

 

13.  ДСТУ Б В.1.1-20:2007: Національний стандарт України. Перекриття та покриття: Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-2:1999, NEQ). - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.04.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 14 с. - (Захист від пожежі).

 

14.  Злобин Г.К. О себе и о своей жизни. - К., 2006. - 241 с.: фото.

Спогади президента Академії будівництва України про свій життєвий шлях.

 

15.  Кліменко В.З. Порівняльний аналіз розрахунків дерев'яних конструкцій за вітчизняними нормами та стандартами США: Моногр. / В. З. Кліменко, Д. В. Михайловський; Міносвіти і науки України, КНУБА. - К.: Сталь, 2007. - 77 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ч.

У монографії порівнюються два методи розрахунку дерев’яних конструкцій: метод розрахунку за граничним станом і метод допустимих напружень.

 

16.  Кодекси України. Кодекс законів про працю України: За станом на 20 лют. 2008 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2008. - 90 с. - (Бібліотека офіційних видань).

 

17.  Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 79: Технические науки и архитектура / Харьков. нац. акад. город. хоз-ва. - К.: Техніка, 2007. - 431 с.: ил. - Библиогр. в конце ст.

У збірнику висвітлюються питання застосування полімерних матеріалів у будівництві, реконструкції, ремонту, надійності та довговічності будівель і споруд міського господарства на всіх етапах життєвого циклу. Розглядаються питання екологічної безпеки, водо-, тепло-, газо- та електропостачання, транспорту і транспортних систем, протипожежного захисту. Висвітлюються сучасні проблеми архітектурно-містобудівного розвитку.

 

18. Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі: [XIV ст.]: Моногр. - К.: Слово, 2007. - 490 с.: кольор.іл. - Бібліогр.: с. 445-480.

У монографії художня культура розглядається як система, що формувалася на основі соціальних та етнокультурних чинників. Досліджуються звязки та контакти із зарубіжними країнами, які позначилися на культурно-мистецьких процесах регіону.

 

19. Науменко Н.Ю. Адаптовані скінченно-елементні моделі розв'язання задач будівельної механіки плосконапружених кородуючих пластин: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. нак / Укр. наук.-дослід. та проект. ін-т сталевих констр. ім. В.М. Шимановського. - К.: КНУБА, 2008. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Дисертаційна робота присвячена розробці нових математичних моделей аналізу довговічності та оптимального проектування плосконапружених конструкцій, які в процесі експлуатації підлягають дії не тільки навантажень, але й впливу різноманітних агресивних середовищ.

 

20.  Плоский В.О. Дослідження структурних особливостей методів геометричного моделювання та тенденцій розвитку прикладної геометрії: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. техн. наук / КНУБА. - К., 2007. - 39 с. - Бібліогр.: с. 28-35.

Робота присвячена вирішенню проблеми комплексного системного аналізу та впорядкування інструментальних засобів прикладної геометрії, дослідженню взаємодії прикладної геометрії з іншими дисциплінами та формуванню методологічних і організаційно-технічних принципів її розвитку.

 

21.  Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы VIII Междунар. науч.-техн. интернет-конференции, 1-30 дек. 2007 г. / Харьков. обл. территориальное отделение АСУ, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х.: ХНАГХ, 2008. - 152 с.: ил. - Библиогр. в конце ст.

У збірнику розглядаються питання застосування пластмас, розрахунок і дослідження будівельних конструкцій із застосуванням пластмас і полімерів, теплопровідності та пожежної безпеки пластмас і полімерних матеріалів.

 

22.  Прищенко С.В. Естетичні параметри колористичного формотворення в рекламній графіці України: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / КНУБА. - К., 2008. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16.

Робота присвячена дослідженню проблем колірної гармонії у сучасній рекламній графіці України.

 

23.  Пути экономии энергии в системах микроклимата в помещениях сельскохозяйственного производства / М. Б. Раяк, И. В. Серебрякова; ВНИИНТПИ. - М., 2007. - 89 с.: рис. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). - Библиогр.: с. 87-88.

Розглядається питання скорочення енергомісткості вентиляційно-опалювальних систем приміщень сільськогосподарського призначення.

 

24.  Пучков А.А. Архитектурно-культурологические очерки: Феномены, явления, вещи / Ин-т проблем современ. искусства Акад. искусств Украины. - К.: Изд. дом А+С, 2008. - 175 с.: ил.

До видання ввійшло 7 нарисів відомого українського дослідника архітектури.

 

25.  Скло України: Народжене вогнем. Сучасні підприємства. Художнє скло: Іл. зб. Т. 2 / Асоц. підприємств скляної промисловості України; Авт.-упоряд.: О. Матвійчук, Н. Струк. - К.: Світ успіху, 2007. - 223 с.: іл. - (Майстри своєї справи). - Текст укр. та англ. мовами.

Ілюстрований збірник статей про історію склоробства в Україні, діяльність сучасних підприємств скляної промисловості, майстрів і підприємства, які відроджують традиції скла в Україні.

 

26.  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів / Худож. М. Н. Грох. - К.: Мистецтво, 2007. - 432 с.: іл. - Бібліогр.: с. 430.

Багато ілюстрований систематизований та узагальнений огляд історії костюмів народів світу від найдавніших часів до початку ХХ ст.

 

27.  Строительное производство = Будівельне виробництво: Межвед. науч.-техн. сб. Вып. 48 / НИИСП Минрегионстроя Украины. - К., 2007. - 107 с.: ил. - Библиогр. в конце ст.

У збірнику розглянуто питання інноваційного розвитку будівництва, іпотечного житлового кредитування, удосконалення технології та організації виконання робіт у промисловому і житловому будівництві, висвітлено нові напрями у технології будівельних процесів.

 

28.  Тендеры, риски, эффективность проектов в современных условиях рынка недвижимости в России / А. К. Дарков, В. А. Беренфельд; ВНИИНТПИ. - М., 2007. - 54 с.: рис., табл. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). - Библиогр.: с. 53-54.

Розглядається комплекс питань з управління проектами, серед яких питання проведення тендерів, торгів, ризиків, укладання контрактів у сфері нерухомості, оцінки ефективності інвестиційних проектів.

 

29.  Товбич В.В. Архітектура: Мистецтво та наука. Т. 1: Становлення та розвиток процесів і явищ архітектури / В. В. Товбич, М. В. Сисойлов; Міносвіти і науки України. - Дніпропетровськ: Свідлер, 2007. - 1019 с.: іл. - Бібліогр.: с. 1016.

У виданні вміщено огляд з основ методики впровадження системного підходу в наукові дослідження архітектури і містобудування та наводиться теорія еволюційного розвитку процесів і явищ архітектури.

 

30.  Толочко Л.І. Пам'ятник святому князю Володимиру в Києві / Л. І. Толочко, О. В. Грибовська. - К.: Техніка, 2007. - 141 с.: іл. - (Національні святині України). - Бібліогр.: с. 136-138.

У монографії вміщено історію створення першого скульптурного монумента в місті Києві, коротку інформацію про творчий доробок відомих митців, які працювали над монументом.

 

31.  Тютюнник Ю.Г. Объекты индустриальной культуры и ландшафт / НИИТИАГ. - К.: Изд.-печ. комплекс ун-та «Украина», 2007. - 152 с.: ил.

Визначено поняття об’єкта індустріальної культури, розроблено основи індустріального дизайну, проведено аналіз прикладних аспектів конструктивного використання об’єктів індустріальної культури в різних областях життєдіяльності.

 

32.  Україна. Закон. Закон України "Про природно-заповідний фонд України": За станом на 25 лютого 2008 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2008. - 35 с. - (Закони України).

 

33.  Черніков О.В. Геометричне та комп'ютерне моделювання динаміки процесів зміни об'єктів під впливом заданих чинників (на прикладі фільтрування): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. техн. наук / КНУБА. - К., 2008. - 37 с. - Бібліогр.: с. 31-34.

Робота присвячена створенню методології геометричного моделювання перебігу фізичних процесів та вирішенню на визначених засадах завдань прогнозування і управління цими процесами.

 

34.  Шевелёв Г.А. Аэродинамика вентиляции: Курс лекций для студ. ВУЗ / Приднепровская гос. акад. стр-ва и архит. - Днепропетровск, 2007. - 79 с. - Библиогр.: с. 78.

У виданні висвітлюються питання фізичного обгрунтування закономірностей руху різноманітних вентиляційних потоків та їх силової взаємодії з твердими тілами.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов