КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Атаманчук В.М. Розробка технології відновлення абразивно зношених трубопроводів водовідведення і водопостачання: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Міносвіти і науки України, Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2007. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-16.
Робота присвячена питанням відновлення та захисту абразивно зношених трубопроводів водовідведення і водопостачання, запропоновані технологічні рішення зниження вартості відновлення абразивно зношених трубопроводів.

2.  Будівельна індустрія України: З глибини століть. Стратегія та перспективи розвитку. Сучасні підприємства. Промислово-художні вироби. Наука. Проектування. Освіта: Іл. зб. / Авт.-упоряд.: О. Матвійчук, Н. Струк. - К.: Світ Успіху, 2007. - 199 с.: іл. - (Майстри своєї справи). - Текст укр. та англ. мовами.
Ілюстрований збірник статей про історію будівництва в Україні та діяльність сучасних підприємств будівельної промисловості, науки, проектування, освіти.

3.  Вісник національного університету "Львівська політехніка": Зб. наук. пр. № 600: Теорія і практика будівництва / Відп. ред. З. Я. Бліхарський. - Львів: Львівська політехніка, 2007. - 583 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.
У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка», інших українських та зарубіжних науковців.

4.  ДБН Б.1.1-5:2007: Державні будівельні норми України. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації. Ч. 2: Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) НА МИРНИЙ ЧАС у містобудівній документації. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинні від 01.04. 2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 20 с. - (Система містобудівної документації).

5.  ДБН Б.1.1-5:2007: Державні будівельні норми України. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації. Ч. 1: Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД у містобудівній документації. - Офіц. вид. - На заміну ВСН ГО 38-83; Чинні від 01.04. 2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 19 с. - (Система містобудівної документації). - Для службового користування. Прим. № 000212.

6.  ДБН Б.1.1-6:2007: Державні будівельні норми України. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинні від 01.04. 2008 р. - К. : Мінрегіонбуд України, 2008. - 18 с. - (Система містобудівної документації).

7.  ДБН В. 2.3.-18: Державні будівельні норми. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування / НДКТІ МГ. - Офіц. вид. - Уведено вперше (зі скасуванням на Україні СНиП 2.05.09-90); Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 58 с.: табл. - (Споруди транспорту). - Бібліогр.: с. 57.

8.  ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007: Національний стандарт України. Настанова. Керівний документ I щодо застосування статті 4(4) директиви стосовно будівельних виробів: Пер. з англ. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 7 с. - (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

9.  Історико-культурні заповідники України: Довід. / Мо культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культурної спадщини, НДІ пам'яткоохорон. дослідж.; Авт.-упоряд. О. О. Зливкова (та ін.). - К.: Фенікс, 2007. - 176 с.

У довідковому виданні зазначена кількість пам’яток та кількість фондових одиниць заповідників, розміщених у різних областях України.

10.  Киевский альбом: Исторический альманах. Вып. 5 / Гл. ред. Т. Ананьева. – К.: КНМЦ, 2007. - 132 с.: ил.
У збірнику висвітлюються питання історії архітектурних пам’яток міста Києва.

11.  Костюк В.С. Гадяч у старовинній листівці: [кін. ХІХ - поч. ХХ ст.]. - К.: КВІЦ, 2007. - 95 с.: іл. - Бібліогр.: с. 94.
В ілюстрованому виданні висвітлюються питання архітектури, побуту жителів і пейзажі міста Гадяча Полтавської губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Вміщено короткий опис подій, що безпосередньо пов’язані з історією міста.

12. Кущенко В.М. Забезпечення безпеки будівельних конструкцій укісних шахтних копрів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. техн. наук / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка: ДонНАБА, 2007. - 33 с. - Бібліогр.: с. 26-30.
У дисертаційній роботі захищається новий підхід у вирішенні науково-технічної проблеми забезпечення безпеки укісних шахтних копрів, що заснований на розгляді системної взаємодії будівельних конструкцій з механізмом підйомної машини та з агресивними компонентами експлуатаційного середовища.

13. Левашова Ю.С. Очищення стічних вод від механічних мінеральних домішок у прямоточних вихрових апаратах: Автореф. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Х.: ХДТУБА, 2007. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-16.
У дисертаційній роботі вивчено проблему забруднення водних ресурсів, розроблено ефективну установку очистки стічних вод від зважених часток.

14.  Липа К.А. Під захистом мурів: (З історії української фортифікації Х-ХVІІ ст.). - К.: Наш час, 2007. - 182 с.: іл. - (Невідома Україна). - Бібліогр.: с. 178-182.
Про розвиток фортифікаційного мистецтва на теренах сучасної України.

15.  Музей історичних коштовностей України: Альбом / Авт.-упоряд.: С. А. Березова, Ю. О. Білан. - К.: Мистецтво, 2007. - 464 с.: іл.
Багатоілюстрований альбом висвітлює наукову та естетичну цінність унікальної колекції Музею історичних коштовностей України, відображаючи історію ювелірного та декоративно-ужиткового мистецтва від скіфо-сарматської доби до наших днів.

16.  Назаренко І.І. Вібраційні машини і процеси будівельної індустрії: Навч. посібник для ВНЗ. - К.: КНУБА, 2007. - 229 с.: рис. - Бібліогр.: с. 204-205.

У посібнику розглянуто основи вібраційних машин і процесів будівельної індустрії. Наведено фізичну сутність поведінки машин і оброблюваних середовищ, значну увагу приділено розробці методик розрахунку основних параметрів машин з числовими прикладами.

17.  Науковий вісник будівництва. Вип. 44 / Акад. буд-ва України; Відп. ред. Д. Ф. Гончаренко. - Х.: ХДТУБА, 2007. - 269 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.
Вісник включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків будівництва та архітектури: охорони навколишнього середовища, ресурсозберігаючих технологій, нових будівельних матеріалів та конструкцій, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

18.  Пам'ятки історії та монументального мистецтва Луганської області: Каталог-довід. / НДІ пам'яткоохорон. дослідж., Упр. культури і туризму Луганськ. облдержадмністрації, Луганськ. обл. краєзн. музей; Авт.-упоряд.: О. С. Башкірцева, А. А. Деменко, Л. Є. Савостіна. - К.: Фенікс, 2007. - 148 с.: іл.
Каталог-довідник містить інформацію про пам’ятки історії та монументального мистецтва Луганської області, що перебувають на державному обліку.

19.  Рибалко Р.І. Двостадійний повітряний сепаратор для сухого подрібнення у замкнутому циклі: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Харків. держ. тех. ун-т буд-ва та арх-ри. - Х.: ХДТУБА, 2008. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
Дисертаційна робота присвячена питанням створення устаткування класифікації для сухого подрібнення в замкнутому циклі.

20.  Серные бетоны специального назначения / А. П. Прошин, Е. В. Королев, С. А. Болтышев; ВНИИНТПИ, Пензенский гос. ун-т архит. и стр-ва. - М., 2007. - 174 с.: рис., табл. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). - Библиогр.: с. 163-174.
Доповідь присвячена актуальній проблемі – забезпеченню екологічної безпеки споруд підземного захоронення та консервації радіоактивних відходів, локалізації радіоактивного забруднення при радіаційних аваріях, футеровці огороджувальних конструкцій.

21.  Система социального сервиса и планировочная структура современного города / Р. И. Хамецкий; ВНИИНТПИ. - М., 2007. - 69 с.: рис. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). - Библиогр.: с. 67-68.
Доповідь присвячена проблемі стадійно-східчастої організації сфери соціального сервісу – новому аспекту містобудівельної теорії.

22.  Олег Слепцов: архитектор, художник, музыкант: Альб.-моногр. - К.: Изд. дом А+С, 2008. - 321 с.: ил. - Библиогр.: с. 310-321.
Багатоілюстрований альбом присвячено 50-річчю від дня народження лауреата Державної премії в галузі архітектури, доктора  архітектури, професора О.С. Слєпцова.

23.  Современное состояние очистки территорий городов / В. А. Розанов, Т. В. Дорошенко; ВНИИНТПИ. - М., 2007. - 63 с.: рис., табл. - (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). - Библиогр.: с. 62.
Розглядається сучасний стан і принципи комплексного управління відходами та етапи вирішення проблеми утилізації відходів.

24.  Соколовский В.И. Письма сестре или киевские каникулы академиста Врубеля. - К.: Port-Royal, 2008. - 387 с.
У книзі розповідається про становлення творчого шляху художника Михайла Врубеля.

25.  Сорок чотири дерев'яні храми Львівщини: Путівник / Фото О. Крушинської. - К.: Грані-Т, 2007. - 119 с.: іл. - Бібліогр.: с. 115-116.
Видання є першим вітчизняним путівником, присвяченим виключно пам’яткам дерев’яної сакральної архітектури Львівщини.

26. Стародуб І.В. Методи містобудівної організації транспортно-планувальної системи великих міст України (на прикладі м. Рівне): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / КНУБА. - К.: КНУБА, 2007. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.
У дисертації здійснено комплексний аналіз сучасного стану та проблем розвитку існуючих транспортно-планувальних систем великих міст України. Виявлено та класифіковано фактори та умови, що впливають на функціонування транспортно-планувальної системи міста, встановлено міру впливу всіх складових транспортно-планувальної системи на її роботу.

27.  Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 18 / КНУБА; Відп. ред.  М. М. Дьомін. - К.: КНУБА, 2007. - 315 с.: іл.
У збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови.

28.  Україна = Ukraine / Авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. - К.: Мистецтво, 2008. - 432 с.: іл.
Багатоілюстроване видання демонструє історичні шляхи українського народу до національно-державної самостійності і суверенітету. Засобами візуального відтворення висвітлюються найголовніші події та процеси української історії, представляються визначні історичні особистості, відомі діячі науки, освіти і культури.

29. Управління трудовим потенціалом підприємств: Моногр. / Н. І. Верхоглядова, Н. А. Іваннікова, О. В. Лаврінченко. - Дніпропетровськ: Пороги, 2007. - 283 с.: рис., табл.
У монографії проаналізовано процеси формування і розвитку ринку трудових ресурсів України в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досліджено теоретико-методологічні основи взаємозв’язку трудового потенціалу і конкурентоспроможності працівників, досліджено сучасний стан управління трудовим потенціалом підприємств, розглянуто питання удосконалення системи управління розвитку трудового потенціалу підприємств.

30. Філіпповський В.М. Захист громадою свого життєвого середовища від незаконної забудови: Посібник / В. М. Філіпповський, В. В. Щербаченко, М. С. Кружилін; Східноукр. центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії". - Луганськ: Янтар, 2007. - 164 с.: іл. - Бібліогр.: с. 155-157.
У посібнику розглядаються організаційно-правові питання проектування, планування та забудови міських поселень, виділення земельних ділянок під забудову, а також відповідні типові конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання за участі громадськості.

31.  Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз'яснень. №1 (січ.) / Мінрегіонбуд України; Голов. ред. І. М. Сіренко. - К.: Інпроект, 2008. - 158 с.: табл.
Вміщено накази та листи Мінрегіонбуду України щодо ціноутворення у будівництві.

32.  Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз'яснень. №2 (лют.) / Мінрегіонбуд України; Голов. ред. І. М. Сіренко. - К.: Інпроект, 2008. - 128 с.: табл.
Вміщено Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 01.01.2008 р.

33.  Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз'яснень. № 3 (берез.) / Мінрегіонбуд України; Голов. ред. І. М. Сіренко. - К.: Інпроект, 2008. - 304 с.: табл.
Вміщено накази та листи Мінрегіонбуду України щодо ціноутворення у будівництві, зміну № 3 до Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів ДБН Д.2.7-2000, усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів станом на 01.01.2008 р.

34.  Шемседінов Г.І. Проектування мобільних будівель: Навч. посібник для ВНЗ / КНУБА. - К., 2007. - 143 с.: іл. - Бібліогр.: с. 142-143.
У посібнику визначена сфера застосування мобільних будівель і споруд. Наведено теоретичні основи типології мобільних об’єктів, положення методики проектування мобільних будівель, особливості їх дизайну, рекомендації з планування мобільних поселень.

35.  Шимановский А.В. Моделирование строительных конструкций / А. В. Шимановский, Б. М. Лисицин; Под общ. ред. А. В. Шимановского. - К.: Сталь, 2006. - 723 с.: рис., табл. - Библиогр. в конце глав.
Викладено основи проектування та розрахунку будівельних конструкцій будівель і споруд, що виконуються із застосуванням металу, підпірних стінок, гребель тощо. Описано великопрогонові просторові конструкції, висячі, листові, оболонкові та пневматичні, а також математичні моделі низки об’єктів.

36.  Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Российской Академии художеств: 1915-2005. - СПб., 2007. - 791 с.: ил.
У довіднику вміщено понад 13500 імен живописців, скульпторів, архітекторів, графіків, мистецтвознавців і реставраторів, серед яких імена відомих українських митців: П.Ф. Альошина, Ю.В. Белічка, В.І. Тимофієнка, О.І. Тищенка та ін.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов