КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Буйских А.В. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху: Моногр. - Симферополь, 2008. - 424 с.: рис., табл.
Монографія присвячена комплексному дослідженню просторового розвитку Херсонеса в рамках міської забудови, міського некрополя та заміських садиб.

2. Вентилювання приміщень: Навч. посіб. для ВНЗ / С.С. Жуковський [та ін.]; Міносвіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2007. - 476 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 442.
У посібнику значну увагу приділено методам визначення кількості забруднювачів у вентильованих і невентильованих приміщеннях, розрахунку загальної вентиляції приміщень і оцінюванню її ефективності. Наведено рекомендації щодо проектування і експлуатації вентиляційних систем будинків різного призначення, засобів автоматичного керування ними, особливостей експлуатації.

3. Глітін О.Б. Оптимізація поперечних рам каркасів з елементами змінної жорсткості: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. - К., 2008. - 22 с.: рис. - Бібліогр.: с. 17.
Метою дисертаційної роботи є розробка методики та створення на її основі оптимальних конструктивних форм поперечних рам каркасів з елементами змінної жорсткості відповідно до вимог будівельних норм з врахуванням специфіки їх конструювання.

4. Гуркіна Г.О. Замки та фортеці України / Г.О. Гуркіна, О.В. Сердюк. - Х.: Торсінг плюс, 2008. - 95 с.: іл. - (Моя Україна). - Бібліогр.: с. 94.
У виданні викладено історію розвитку фортифікаційних споруд України.

5. ДБН А.2.1-1-2008: Державні будівельні норми України. Інженерні вишукування для будівництва / УкрНДІІНТВ. - Офіц. вид. - На заміну СНиП 1.02.07-87; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 76 с. - (Вишукування).

6. ДБН В.2.2-3-97: Державні будівельні норми України. Будинки та споруди навчальних закладів. Зміна №2. - Офіц. вид. - Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 10 с. - (Будинки і споруди).

7. ДБН В.2.2.4-97: Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. Зміна № 2. - Офіц. вид. - Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 10 с. - (Будинки і споруди).

8. ДБН В.2.3-19-2008: Державні будівельні норми. Залізниці колії 1520 мм: Норми проектування. - Офіц. вид. - На заміну в Україні СНиП ІІ-39-76; Чинний від 01.08.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 123 с.: табл. - (Споруди транспорту).

9. ДБН В.2.3-20-2008: Державні будівельні норми України. Мости та труби. Виконання та приймання робіт / Укравтодор. - Офіц. вид. - На заміну СНиП 3.06.04-91; Чинний від 01.08.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 96 с.: табл. - (Споруди транспорту).

10. ДБН В.2.5-28-2006: Державні будівельні норми України. Природне і штучне освітлення. Зміна №1. - Офіц. вид. - Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 12 с. - (Інженерне обладнання будинків і споруд).

11. Дида І.А. Українська архітектура і природа: Роль і місце природи в українській архітектурі: Навч. посіб. для ВНЗ / Міносвіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2007. - 127 с.: іл. - Бібліогр.: с. 119-123.
Вміщено короткий виклад результатів дослідження питань розміщення будівель у природньому середовищі.

12. История искусства: Художники, памятники, стили: Пер. с исп. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 393 с.: ил.
До енциклопедії вміщено інформацію про епохи і стилі, біографічний словник і словник мистецтвознавчих термінів, огляд основних художніх жанрів і технічних прийомів, а також хронологічну таблицю зіставлення етапів розвитку образотворчого мистецтва та важливих подій, що відбулися.

13. Ільченко О. Деякі сни, або Київ, якого немає. - К.: Грані-Т, 2007. - 104 с.: іл.
В альбомі вміщені рідкісні авторські фото, що розповідають про старе місто.

14. Киев в XX веке: Летопись в фотографиях: Ретрофотоальб. / Ред. Е. Спрочис. - К.: Изд. Ашот Арутюнян, 2008. - 535 с.: ил.
За допомогою рідкісних фотографій книга розповідає про найважливіші й найцікавіші події ХХ ст., що відбулися в Києві.

15. Галина Кириленко-Бараннікова: Живопис: Альб. / Київ. орг. Нац. Спілки художників України; Авт. вступ. ст.: Г. Міщенко, О. Ламонова. - К.: Експрес-поліграф, 2008. - 47 с.: іл.
Альбом репрезентує творчість відомої мисткині, самобутнього й оригінального майстра живопису.

16. Коцюба В.О. Перепланування приміщень: (нормативні документи) / В. О. Коцюба, В. В. Сенчук; Центр правових дослідж., Київ. міське бюро техн. інвентаризації. - К.: Вид. Фурса С.Я., 2008. - 112 с. - (Правовий всеобуч населення).
У брошурі зібрано основні нормативно-правові акти, що регламентують питання перепланування приміщень, порядок одержання дозволів, проведення державної експертизи та перелік робіт, виконання яких не потребує експертних висновків, порядок забудови м. Києва.

17. Мартинова В.Б. Модифікований неавтоклавний газополістиролбетон з підвищеними фізичними та механічними властивостями: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка: ДонНАБА, 2008. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
Метою дисертаційної роботи є розробка складів і технології неавтоклавного газополістиролбетону з підвищеними фізичними та механічними властивостями на основі встановлення закономірностей структуроутворення газобетонної суміші, комплексно модифікованої високовольтною електростатичною поляризацією та органо-мінеральною добавкою.

18. Молева Н.М. В саду времен: 150 лет фамильной коллекции Элия Белютина. - 2-е изд., авторизиров. и доп. - М.: АСТ: Русь-Олимп, 2008. - 480 с.: ил. - (Салон изящных искусств. Личная коллекция).
У книзі вміщено науково-аргументований каталог та біографічні дані художників, мистецтвознавців, реставраторів, архітекторів, причетних до родової колекції художніх творів Е. Белютіна.

19. Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: Большая энцикл. живописи / Авт. сост. В.Н. Сингаевский. - М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2008. - 224 с.: ил. - Библиогр.: с. 223.
Ілюстороване видання про російський музей, що зберігає багаті зібрання живопису і скульптури різних країн, серед яких значне місце займають колекції знаменитих майстрів французького і голландського живопису.

20. Николас К. Дизайнерская вышивка: 65 новых идей для украшения дома: Пер. с англ. - М.: Эксмо, 2007. - 200 с.: ил. - (Книги для всей семьи).
У виданні розповідається про вишивку та її застосування у дизайні помешкання.

21. 50 популярных проектов домов: Деревянных - 18, каменных и кирпичных - 32: Справ. / Сост. В.И. Рыженко. - М.: Оникс, 2008. - 48 с.: ил.
Каталог проектів заміських будинків. Вміщено рекомендації щодо вибору земельної ділянки для будівництва будинку та проекту.

22. Реконструкція житла. Вип. 9 / НДІпроектреконструкція; Голов. ред. Г.І. Онищук. - К.: НДІпроектреконструкція, 2008. - 463 с.: іл.
У збірнику вміщено статті з нормативно-правового забезпечення та реформування житлово-комунального господарства, проектних рішень, будівельних матеріалів та виробів, інженерного обладнання, енергозбереження, історико-архівних досліджень пам'яток архітектури.

23. Андрей Рублев: Альб. - Мн.: Харвест, 2008. - 96 с.: ил.
У альбомі вміщено репродукції творів великого російського іконописця Андрія Рубльова (бл. 1360-1430).

24. Руководство по контролю качества строительно-монтажных работ / Общерос. обществ. фонд "Центр качества строительства"; Авт.-сост. В. М. Никитин [и др.]. - 7-е изд., испр. и доп. - СПб.: "Типография Правда 1906", 2007. - 651 с.: табл.
У виданні наведено витяги із законів, нормативних та правових актів Російської Федерації станом на 01.07.2007 р., що містять вимоги до якості будівельно-монтажних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

25. Свенсон А.А. Все о ландшафтном дизайне: Простые рекомендации, которые помогут преобразить ваш дом: Пер. с англ. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 332 с. - (The Everything).
Розглянуто питання планування ландшафтного дизайну заміського будинку.

26. 1000 церквей и монастырей: Пер. с нем. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 479 с.: ил.
Фундаментальне видання присвячене спорудам сакральної архітектури різних країн світу. У виданні вміщено словник архітектурних термінів та географічний покажчик церков та монастирів.

27. Фишер Д. Расписываем керамику: Пер. с англ. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 63 с.: ил. - (Библиотека художника).
Практичний посібник для художників-початківців, що розкриває техніку розпису керамічними фарбами.

28. Харит М.Д. Знаменитые дома, замки, усадьбы. - М., 2008. - 524 с.: ил. - (Популярная энцикл. архитектуры; Кн. 3).
Вміщено ілюстровану інформацію про знамениті замки, будинки, садиби Греції, Франції, Італії, Англії, Шотландії, Німеччини, Нідерландів, Росії, Іспанії.

29. Чистяков В.В. Покрівельні і гідроізоляційні матеріали: Конспект лекцій / КНУБА. - К., 2007. - 59 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 58.
Розглянуто номенклатуру сучасних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів. Наведено і досліджено характеристики матеріалів - склад, структуру, особливості застосування та довговічність.

30. Шедевры современной архитектуры: Пер. с англ. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 303 с.: ил. - Библиогр.: с. 298.
Багато ілюстроване видання містить 44 унікальних архітектурних шедеври із 19 країн світу. У виданні також вміщено покажчик країн, споруд та архітекторів, авторів творінь.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов