КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Кудрявцев Л.А. Институт губернаторства Украины. - К.: Изд. Захаренко В.А., 2008. - 127 с.: цв.ил. - Библиогр.: с. 124-125.
У книзі описано життя і діяльність губернаторів, які працювали в Києві та Україні у XVIII-XX століттях, та події, що відбувалися протягом цього періоду. Вміщено портрети губернаторів та ілюстрації архітектурних пам’яток.

 2. Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення. - К.: Наш час, 2008. - 422 с.: іл. - (Невідома Україна).
Дослідження написано на основі документальних матеріалів та свідчень очевидців.

 3. Кушвід О.А. Модифіковані бетони для відновлення несучої здатності конструкцій споруд спеціального призначення: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Наук. кер. Б. Г. Клочко; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. - Макіївка: ДонНАБА, 2008. - 24 с.: рис., табл.
У дисертаційному дослідженні викладено питання розробки складу бетонів з підвищеними експлуатаційними характеристиками, що призначені для відновлення несучої здатності залізобетонних конструкцій споруд спеціального призначення.

 4. Міста України: Інформ.-стат. довід. - К.: АВК-Росток, 2007. - 127 с.
Видання містить короткі відомості енциклопедичного характеру про кожне з 458 міст України, а саме: їхнє місце розташування, адміністративне підпорядкування й статус, географічні координати, відстані автомобільними шляхами, чисельність населення та історичні відомості.

 5. Немчинов Ю.И. Сейсмостойкость зданий и сооружений. - К., 2008. - 480 с.: ил. - Библиогр.: с. 433-469.
У книзі розглядаються сучасні проблеми проектування і будівництва сейсмостійких будівель та споруд. Наведено основи проектування і визначення сейсмічних навантажень на споруди на базі норм Росії, України, США та Європейського стандарту ЄВРОКОД-8.

 6. Николишин Ю.І. Загадковий Львів: Фотоальб. - Львів: Апріорі, 2008. - 144 с.: кольор. іл.
Багато ілюстрований альбом розповідає про найвизначніші пам’ятки древнього Львова.

 7. Николишин Ю.І. Перлини Львова. - Львів: Апріорі, 2008. - 111 с.: кольор.іл. - Текст укр., рос., польськ. та англ. мовами.
Ілюстрована розповідь про найвизначніші архітектурні пам’ятки древнього Львова.

 8. Прогулянка Чернівцями та Буковиною: Путівник / Авт.-уклад. І. Г. Чеховський. - К.: Балтія-Друк, 2008. - 267 с.: іл.
У путівнику вміщено інформацію про м. Чернівці - описано його головні майдани та вулиці, а також здійснено заміські подорожі до найцікавіших буковинських містечок.

 9. Рівне: Путівник-довід. - К.: АВК-Росток, 2008. - 111 с.: іл.
Видання містить детальні відомості про історичні пам’ятки, визначні об’єкти, заклади культури та мистецтва, комерційні установи міста та області.

 10. Самые красивые города Европы: Открытия. Путешествия. Отдых. История. Современность: Пер. с нем. - М.: БММ, 2007. - 478 с.: ил.
Багато ілюстроване видання про міста Європи, у якому вміщено характерні та оригінальні дані про кожне місто.

 11. Словник законодавчих і нормативних термінів / Уклад.: М. І. Іншин, І. М. Шопіна, Г. О. Якимов. - К.: Правова єдність, 2008. - 485 с.
У словнику вміщено законодавчі визначення термінів та понять, що застосовуються у різних галузях права України.

 12. Соціологічна енциклопедія. А - Я / Уклад. В. Г. Городяненко. - К.: Академвидав, 2008. - 456 с. - (Енциклопедія ерудита).
У виданні представлено основні напрями, течії, школи, теорії соціологічної науки, специфіку та методику прикладних соціологічних досліджень, а також надбання класиків соціологічної науки і провідних вітчизняних учених.

 13. Тарас Я.М. Українська сакральна дерев'яна архітектура: Іл. слов.-довід. / Ін-т народознавства НАН України. - Львів, 2006. - 583 с.: іл. - Бібліогр.: с. 525-558.
У словнику-довіднику вміщено визначення майже 500 термінів і понять сакрального дерев’яного будівництва, що розкривають багатовіковий розвиток української сакральної архітектури як важливої складової світової культури.

 14. Удовік С.Л. Україна: 100 визначних місць: Фотокнига. - 3-є вид. - К.: Ваклер, 2008. - 158 с.: іл. - (Мальовнича Україна).
Розповідь про архітектуру, скульптуру, ландшафти різних міст і містечок України.

 15. Український некрополь Санкт-Петербурга / Авт. тексту: Т. М. Лебединська, П. М. Тарасенко. - К.: Стилос, 2007. - 135 с.: іл. - Імен. покажч.: с. 132-134.
У ілюстрованому виданні вміщено систематичний огляд та опис поховань знаних діячів українського походження.

 

16. Художники України: Живопис. Графіка.Скульптура. Монументально-декоративне мистецтво. Декоративно-ужиткове мистецтво: Творчо-бібліогр. альб.-довід. Вип. 5. - К.: Вид. С. Журавель, 2008. - 238 с.: іл.

У виданні вміщено близько 200 як добре знаних, так і мало відомих широкому загалу митців України, а також української діаспори США та Росії.

 17. Шаров І.Ф. Художники України: 100 видатних імен / І. Ф. Шаров, А. В. Толстоухов. - К.: АртЕк, 2007. - 479 с.: іл. - Бібліогр.: с. 476-477.
Вміщено матеріали про творчість відомих українських художників ХІХ-ХХ століть, роботи яких вважаються національним надбанням України. Наведено біографічні дані.

 18. Академія будівництва України. 15 років звершень / Авт.-упоряд.: О. Матвійчук, Н. Струк. - К.: Світ Успіху, 2008. - 448 с.: іл.
Видання є ювілейним збірником статей про історію Академії будівництва України, її становлення, здобутки і перспективи, діяльність галузевих і територіальних відділень, відомих будівельників, вчених, інженерів, архітекторів – членів академії, які роблять значний внесок у розвиток будівельної індустрії України.

 19. Архітектура Львова: Час і стилі XIII-XXI ст. / Ін-т архітектури, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Громад. орг. "Інститут Львова"; Упоряд. Ю.О. Бірюльов. - Львів: Центр Європи, 2008. - 720 с.: іл. - Бібліогр.: с. 698-714.
Видання є першою фундаментальною історією архітектури та містобудування Львова, у якому висвітлено архітектурно-будівельну діяльність у Львові протягом майже восьми століть, проаналізовано властиві різним історичним періодам основні містобудівельні елементи, стильові, конструктивні, композиційні, типологічні особливості споруд. У книзі розглянуто формування архітектурної думки, фахових об’єднань, садово-паркової архітектури.

 20. Буссальи М. Понимать архитектуру: Пер. с ит. - М.: БММ, 2007. - 381 с.: ил.
Авторське бачення світової архітектури, її розуміння і сприйняття через простір, різні типи споруд, технології, матеріали і конструкції, а також через архітектурні стилі.

 21. Вісник Академії будівництва України: 1993-2008 роки: Здобутки за 15 років та перспективи розвитку / За ред. Г. К. Злобіна. - К.: АБУ, 2008. - 211 с.: іл.
У виданні вміщено матеріали про діяльність громадської будівельної організації – Академії будівництва України – її територіальних і галузевих відділень, Науково-технічної ради, Науково-технічного центру та проблемних інститутів за період їх функціонування.

 22. Визначні працівники архітектурно-будівельного комплексу Житомирщини (XVIII-XXI століття): Енцикл.-довід. вид. / Уклад.: В. Л. Ксюковський, Г. П. Мокрицький, К. М. Толстанов. - Житомир: Волинь: Рута, 2008. - 111 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.
У першому довідково-біографічному виданні вміщено 171 статтю про зодчих архітектурно-будівельного комплексу, а також ілюстративну інформацію про архітектурні пам’ятки та новобудови населених пунктів Житомирщини.

 23. Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / МГКО "Документальна скарбниця Львова", Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Упоряд. М. Капраль; Наук. ред.: Я. Дашкевич, Р. Шуст. - Львів: Піраміда, 2007. - 815 с. : іл. - (Львівські історичні пам`ятки; Т. 4). - Бібліогр.: с. 751-752.
Документи збірника висвітлюють правовий статус членів ремісничих цехів і купецьких корпорацій в системі економічних відносин Львова XV-XVІІІ ст. У виданні вміщено предметно-тематичний покажчик, а також покажчик імен та місцевостей.

 24. Карпов В.П. Харьковская старина: Из воспоминаний старожила. - Харьков: Харьков. частн. музей гор. усадьбы, 2007. - 207 с.: ил.
Сучасні дослідження харківської старовини.

 25. Киев: Атлас. Путеводитель / Авт.-сост. А.Н. Лелица. - К.: Витязь-Л, 2008. - 103 с.: ил.
У путівнику вміщено інформацію про культові споруди, монументи, музеї, парки м. Києва.

 26. Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. 7. - К.: Купола, 2008. - 596 с.: іл.
На основі архівних матеріалів та свідчень очевидців сьома книга розповідає про історію Труханового острова, Микільської та Передмостової слобідок, про долю мостів над Дніпром та їх видатних будівничих.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов