КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1.  Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 83 / Харьков. нац. акад. городского хозяйства. - К.: Техніка, 2008. - 417 с.: рис. - (Экономические науки). - Библиогр. в конце ст.
У збірнику розкривається сутність інноваційної діяльності, основні принципи її ефективної організації на підприємстві, досліджуються основні проблеми житлово-комунального господарства в регіонах України, визначаються й обгрунтовуються напрямки його реформування.

 2. Конструкции стационарных покрытий над трибунами стадионов / Под общ. ред.: Е. В. Горохова, А. В. Шимановского; Донбас. нац. акад. стр-ва и архитектуры. - 2-е изд., испр. и доп. - Макеевка, 2008. - 404 с.: ил. - Библиогр.: с. 365-369.
У книзі розглядаються деякі підходи до техніко-економічного обгрунтування варіантів вирішення просторових конструкцій стаціонарних покрить над трибунами стадіонів. Розглянуто існуючі вимоги міжнародних спортивних організацій до влаштування сучасних стадіонів, здійснено аналіз конструктивних вирішень покрить найбільш відомих стадіонів світу.

3. Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей: Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности: Ил. слов.: Пер. с нем. - М.: БММ, 2008. - 527 с.: ил.
Багато ілюстроване довідкове видання архітектурних стилів. Вміщено детальний іменний та географічний покажчики, а також п’ятимовний глосарій.

 4. Кох Э. Тадж-Махал: Фотоальб.: Пер. с англ. / Рисунки Ришара Андре Барро. - М.: БММ, 2008. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 274-277.
Багатоілюстрований альбом розповідає про світовий шедевр архітектури – мавзолей Індії Тадж-Махал.

 5. Красноголовець О.С. Основи скульптури: Навч. посібник для ВНЗ. - К.: Знання, 2008. - 171 с.: іл.
У виданні розповідається про один із видів образотворчого мистецтва, як допоміжний матеріал наведено основні терміни і поняття.

 6. Кудрявцев Л.А. Древние монастыри. - К.: Изд. Захаренко В.А., 2008. - 319 с.: ил. - Библиогр.: с. 314-317.
У книзі автор знайомить з історією виникнення та становлення православних монастирів і храмів. Розповідь супроводжується ілюстраціями.

 7. Кудрявцев Л.А. Институт губернаторства Украины. - К.: Изд. Захаренко В.А., 2008. - 127 с.: цв.ил. - Библиогр.: с. 124-125.
У книзі описано життя і діяльність губернаторів, які працювали в Києві та Україні у XVIII-XX століттях, та події, що відбувалися протягом цього періоду. Вміщено портрети губернаторів та ілюстрації архітектурних пам’яток.

 8. Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення. - К.: Наш час, 2008. - 422 с.: іл. - (Невідома Україна).
Дослідження написано на основі документальних матеріалів та свідчень очевидців.

 9. Кушвід О.А. Модифіковані бетони для відновлення несучої здатності конструкцій споруд спеціального призначення: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Наук. кер. Б.Г. Клочко; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. - Макіївка: ДонНАБА, 2008. - 24 с.: рис., табл.
У дисертаційному дослідженні викладено питання розробки складу бетонів з підвищеними експлуатаційними характеристиками, що призначені для відновлення несучої здатності залізобетонних конструкцій споруд спеціального призначення.

 10. Міста України: Інформ.-стат. довід. - К.: АВК-Росток, 2007. - 127 с.
Видання містить короткі відомості енциклопедичного характеру про кожне з 458 міст України, а саме: їхнє місце розташування, адміністративне підпорядкування й статус, географічні координати, відстані автомобільними шляхами, чисельність населення та історичні відомості.

 11. Немчинов Ю.И. Сейсмостойкость зданий и сооружений. В 2 ч. - К., 2008. - 480 с.: ил. - Библиогр.: с. 433-469.
У книзі розглядаються сучасні проблеми проектування і будівництва сейсмостійких будівель та споруд. Наведено основи проектування і визначення сейсмічних навантажень на споруди на базі норм Росії, України, США та Європейського стандарту ЄВРОКОД-8.

12. Николишин Ю.І. Загадковий Львів: Фотоальб. - Львів: Апріорі, 2008. - 144 с.: кольор. іл.
Багатоілюстрований альбом розповідає про найвизначніші пам’ятки древнього Львова.

13. Николишин Ю.І. Перлини Львова. - Львів: Апріорі, 2008. - 111 с.: кольор.іл. - Текст укр., рос., польськ. та англ. мовами.
Ілюстрована розповідь про найвизначніші архітектурні пам’ятки древнього Львова.

 14. Прогулянка Чернівцями та Буковиною: Путівник / Авт. сост. І.Г. Чеховський. - К.: Балтія-Друк, 2008. - 267 с.: іл.
У путівнику вміщено інформацію про м. Чернівці – описано його головні майдани та вулиці, а також здійснено заміські подорожі до найцікавіших буковинських містечок.

 15. Рівне: Путівник-довід. - К.: АВК-Росток, 2008. - 111 с.: іл.
Видання містить детальні відомості про історичні пам’ятки, визначні об’єкти, заклади культури та мистецтва, комерційні установи міста та області.

16. Самые красивые города Европы: Открытия. Путешествия. Отдых. История. Современность: Пер. с нем. - М.: БММ, 2007. - 478 с.: ил.
Багатоілюстроване видання про міста Європи, у якому вміщено характерні та оригінальні дані про кожне місто.

 17. Словник законодавчих і нормативних термінів / Уклад.: М.І. Іншин, І.М. Шопіна, Г.О. Якимов. - К.: Правова єдність, 2008. - 485 с.
У словнику вміщено законодавчі визначення термінів та понять, що застосовуються у різних галузях права України.

18. Соціологічна енциклопедія. А - Я / Уклад. В.Г. Городяненко. - К.: Академвидав, 2008. - 456 с. - (Енциклопедія ерудита).
У виданні представлено основні напрями, течії, школи, теорії соціологічної науки, специфіку та методику прикладних соціологічних досліджень, а також надбання класиків соціологічної науки і провідних вітчизняних учених.

 19. Тарас Я.М. Українська сакральна дерев'яна архітектура: Іл. слов.-довід. / Ін-т народознавства НАН України. - Львів, 2006. - 583 с.: іл. - Бібліогр.: с. 525-558.
У словнику-довіднику вміщено визначення майже 500 термінів і понять сакрального дерев’яного будівництва, що розкривають багатовіковий розвиток української сакральної архітектури, як важливої складової світової культури.

 20. Удовік С.Л. Україна: 100 визначних місць: Фотокнига. - 3-є вид. - К.: Ваклер, 2008. - 158 с.: іл. - (Мальовнича Україна).
Розповідь про архітектуру, скульптуру, ландшафти різних міст і містечок України.

 21. Український некрополь Санкт-Петербурга / Т.М. Лебединська, П.М. Тарасенко. - К.: Стилос, 2007. - 135 с.: іл. - Імен. покажч.: с. 132-134.
В ілюстрованому виданні вміщено систематичний огляд та опис поховань знаних діячів українського походження.

 22. Художники України: Живопис. Графіка.Скульптура. Монументально-декоративне мистецтво. Декоративно-ужиткове мистецтво: Творчо-бібліогр. альб.-довід. Вип. 5. - К.: Вид. С. Журавель, 2008. - 238 с.: іл.
У виданні вміщено близько 200 як добре знаних, так і мало відомих широкому загалу митців України, а також української діаспори США та Росії.

23. Шаров І.Ф. Художники України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров, А.В. Толстоухов. - К.: АртЕк, 2007. - 479 с.: іл. - Бібліогр.: с. 476-477.
Вміщено матеріали про творчість відомих українських художників ХІХ-ХХ століть, роботи яких вважаються національним надбанням України. Наведено біографічні дані.

 24. Білоус Н. Київ наприкінці XV - у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування: Моногр. / НАН України, Ін-т історії України, Центр соціальної історії, Фонд муніципальних реформ "Магдебурзьке право". - К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. - 357 с.: іл. - Бібліогр.: с. 288-311.
Монографію присвячено історії київської міської громади, яка функціонувала, керуючись нормами магдебурзького права. Розглядаються такі питання, як організація та структура міської влади, управління містом, відносини міської громади з представниками королівської влади, шляхтою, козаками.

25. Бойко О. Синагоги Львова: Моногр. - Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. - 204 с.: іл. - Бібліогр.: с. 187-190.
У монографії на підставі архівних та бібліографічних матеріалів висвітлено історію будівництва, реставрації та реконструкції львівських синагог.

26. Бхаскаран Л. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре: Пер. с англ. - М.: АРТ-Родник, 2007. - 256 с. - Библиогр.: с. 246-247.
Книга описує історію виникнення кожного стилю XX століття, називає імена головних дизайнерів, з якими повязане виникнення і розвиток певного напряму.

 27. Величайшие чудеса света. - Мн.: Харвест, 2007. - 95 с.: ил.
Видання містить ілюстрації величних див світу з супроводжуючим текстом. Тут можна побачити рідкісної краси споруди, що знаходяться в різних країнах світу.

28. Веранда, крыльцо, терраса / Авт.: В.С. Самойлов, В.С. Левадный; Ред. В.Е. Рубайло. - М.: Аделант, 2008. - 287 с.: ил.
На сторінках книги читач знайде відповіді на питання, що можуть виникнути протягом підготовчого періоду або під час будівництва та експлуатації будівлі.

 29. Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись: Пер. с нем. / Под. ред. Р. Томана; Фото А. Беднорца. - [б. м.]: Tandem Verlag GmbH, 2007. - 519 c.: ил. - Библиогр.: с. 507-516.
У альбомі викладена історія розвитку готики в архітектурі, скульптурі та живопису в різних країнах Європи. Цінним доповненням альбому є статті, присвячені мистецтву вітражів та ювелірній справі.

 30. ДСТУ Б В.2.7-147:2008. Нац. стандарт України. Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості (EN 12371:2001, MOD): Пер. з англ. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.10.2008 р. - К. : Мінрегіонбуд України, 2008. - 14 с. - (Будівельні матеріали).

31. ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007: Нац. стандарт України. Настанова. Керівний документ L щодо застосування і використання єврокодів: Пер. з англ. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 43 с. - (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

32. ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007: Нац. стандарт України. Настанова. Керівний документ F довговічність за директивою стосовно будівельних виробів: Пер. з англ. - Офіц. вид. - Чинний від 01.07. 2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 18 с. - (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

 33. ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007: Нац. стандарт України. Настанова. Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів: Пер. з англ. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 23 с. - (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

 34. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007: Нац. стандарт України. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.07. 2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 43 с.: рис., табл. - (Проектування).

 35. ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007: Нац. стандарт України. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів: Настанова з проектування монтажу, приймання та експлуатації. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 96 с. : рис., табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди). - Бібліогр.: с. 95.

 36. ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008: Нац. стандарт України. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 13 с. - (Інженерне обладнання будинків і споруд). - Бібліогр.: с. 12.

 37. ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007: Нац. стандарт України. Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм. - Офіц. вид. - На заміну ДБН Г. 1-1-93; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 8 с. - (Організаційно-метод., екон. і техн. нормативи).

38. Искусство Восточной Азии: Пер. с нем. / Cост. Г. Фар-Бекер. - [б. м.]: Tandem Verlag GmbH, 2007. - 739 c.: ил. - Библиогр.: с. 708-714.
В енциклопедії представлено напрями східно-азіатської культури: каліграфія, мистецтво художньої обробки нефриту та південно-східний текстиль.

 39. Камин Дж. Великие музеи мира: Пер. с ит. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 304 с.: ил. - (Музеи мира).
У багатоілюстрованому виданні розповідається про великі та цікаві музеї Сходу та Заходу. Тут представлено відомі музейні колекції епохи Просвітництва, археологічні, художні, антропологічні та етнографічні музеї.

40. Мартин-Паркер К. Энциклопедия аномальных явлений и загадок природы: Пер. с исп. - Х.; Белгород: Кн. клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. - 288 с.: ил.
Книга присвячена паранормальним явищам, дивам Землі та Всесвіту, незвичним істотам.

41. Миллер Дж. Мебель. Все стили от древности до современности: Пер. с англ. - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 560 с: ил. - Библиогр.: с. 538-539.
У книзі представлено 3000-літню історію меблевого дизайну. Автор аналізує потреби замовників, нові технічні прийоми та матеріали.

42. Народна ікона на склі: Гуцульщина та Покуття. Буковина: Альб. / Упоряд. О. Романів-Тріска. – К.: Оранта, 2008. - 368 с.: іл. - (Українське народне мистецтво).
Альбом вперше репрезентує народні ікони на склі, поширені у XIX першій третині XX століття на Західній Україні. Твори виконано особливою технікою на зворотньому боці скла.

43. Русские усадьбы / Гл. ред. М. Аксёнова. - М.: Аванта+: Астрель, 2008. - 184 с.: ил. - (Самые красивые и знаменитые).
Книга присвячена шедеврам маєткового мистецтва Росії: імператорським заміським резиденціям, центрам дворянської культури, маєткам-майстерням діячів культури.

44. Средневековые орнаменты = Medieval Ornament. Ornement medieval. Mittelalterlich Ornamente. - Lyon: L'Aventurine, 2007. - 123 c.: ил. - Текст наангл., фр., нем., рус. яз.
Колекція орнаментів, що використовуються в архітектурі, скульптурі, дизайні тканин та інших сферах декоративно-вжиткового мистецтва.

45. Стирлен А. Самые знаменитые дворцы, виллы и замки: Пер. с фр. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 186 с.: ил. - (Взгляд с высоты).
Альбом присвячено відомим палацам, замкам, маєткам; унікальним та величним спорудам древньої Італії, мусульманського світу, Китаю, Японії, Європи епохи Відродження, Індії епохи магараджів; сучасній архітектурі – Палац із бульбашок на Лазурному Березі та «Дворец Истинного Света» султана Брунея.

 46. Українське мистецтво XV - XX століть: Із приватних збірок / Упоряд. Т. Лозинський; Ред. А.. Волосацька. - К.: Оранта, 2007. - 127 с.: іл.
Альбом містить маловідомі та невідомі твори з приватних колекцій України та діаспори.

 47. Українське сакральне мистецтво з колекції "Студіон". Ч. 2. У збірці Національного музею у Львові ім. А. Шептицького: Альб. / Благодійний фонд "Збереження історико-архітектурної спадщини Львова", Монастир монахів Студитського уставу Святого Обручника Йосифа; Авт. проект С. Дмитруха. - Львів: Срібне слово, 2008. - 159 с.: іл.
Альбом фоторепродукцій демонструє зразки українського, російського, європейського сакрального мистецтва, що збережені працею музейників для майбутніх поколінь.

48. Фінансова енциклопедія / Акад. правових наук України; За заг. ред. О. П. Орлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 470 с.
Фахове видання про фінансову діяльність і фінансову систему. В енциклопедії вміщено близько 1000 статей з питань фінансів, податків, валюти, фінансових інструментів та фінансових посередників.

 49. Хьюз Р. Барселона: История города: Пер. с англ. - М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008. - 703 с.: ил. - (Биографии великих городов). - Библиогр.: с. 693-702.
Фундаментальний путівник, в якому представлена історія самого неіспанського міста Іспанії в розповідях про лицарів, поетів, магнатів та революціонерів.

50. Шумов С.А. Большой Сочи: История Кавказа / А. Р. Андреев. - М.: Алгоритм, 2008. - 286 с.: ил.
Книга розповідає про місто, де знаходяться відомі російські курорти, горнолижні траси, лермонтовські міста Північного Кавказу, Гора Ельбрус, Даряльська прогалина та інші памятні місця.

 51. Шухман Ю.И. Гараж своими руками: какой, из чего и как строить - М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. - 176 с: ил. - (Азбука строительства: быстро и без ошибок).
Книга розповідає про конструкції та технології побудови індивідуальних гаражів.

52. Янович В.С. Великая Скифия: история докиевской Руси. - М.: Алгоритм, 2008. - 253 с.: ил. - (Древнейшая история Руси). - Библиогр.: с. 249-252.
Автор пропонує захоплююче історичне дослідження, яке містить відомості про походження слов’янських та скіфських племен; про події давності, що відбувалися на території сучасної України.

 53. Australia: Architecture & Design. - Cologne: Daab, 2007. - 237 p.: il.
Книга містить сучасні архітектурні та дизайнерські проекти відомих австралійських архітекторів.

 54. Cape Town: Architecture & Design. - Cologne: Daab, 2007. - 237 p.: il.
Книга містить оригінальні архітектурні та дизайнерські рішення розбудови міста Кейп-Таун (ПАР).

 55. Cool Hotels New York. - Kempen: teNeues, 2007. - 157 p.: il.
Ілюстрована збірка найвідоміших готелів Нью-Йорку, що відзначаються оригінальними дизайнерськими рішеннями.

 56. Plastic design. - Cologne: Daab, 2007. - 399 p.: il.
Збірка сучасних архітектурних та дизайнерських проектів, в яких використовуються пластикові матеріали.

 57.  Roof design. - Cologne; London; New York: Daab, 2007. - 399 p.: il.
Збірка проектів з оригінальними рішеннями дизайну покрівель.

58. Young Еuropean architects. - Cologne; London; New York: Daab, 2006. - 399 p.: il.
Книга містить інформацію про молодих європейських архітекторів та їх проекти.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов