КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Василенко І.І. Конструкційні та електротехнічні матеріали: Навч. посіб. для ВНЗ. - Львів: Магнолія-2006, 2008. - 241 с.: рис. - Бібліогр.: с. 236-237.
У посібнику викладено фізичні основи електроматеріалознавства та загальні відомості про основні класи електротехнічних матеріалів - діелектриків, провідників, напівпровідників, магнітних матеріалів та їх властивості.

2. ВБН В.2.3-218-008-97: Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожнього одягу. Зміна 1 / ДерждорНДІ ім. М.П. Шульгіна, Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Офіц. вид. - Чинний від 06.02.2007. - К.: Держ. служба автомобільних доріг, 2007. - 39 с.: табл., рис.

3. ВБН В.2.3-218-537:2008: Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків / ДерждорНДІ. - Офіц. вид. - Введ. вперше; Чинні від 01.08.2008 р. - К.: Укравтодор, 2008. - 22 с.: табл. - (Споруди транспорту). - Бібліогр.: с. 21.

4. ГСТУ 218-03450778-105-2003: Фарба для розміщення проїзної частини автомобільних доріг: Технічні вимоги. Зміна № 1 / ДерждорНДІ. - Офіц. вид. - Чинна від 01.04.2009 р. - К.: Укравтодор, 2009. - 9 с.: табл.

5. ДБН В.2.2-15-2005: Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 1 / ВАТ КиївЗНДІЕП. - Офіц. вид. - Чинна з 01.04.2009 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2009. - 12 с. - (Будинки і споруди).

6. ДБН В.2.2-20:2008: Готелі / ВАТ КиївЗНДІЕП. - Офіц. вид. - Введ. вперше; Чинний від 1.04.2009 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2009. - 46 с.: табл. - (Будинки і споруди). - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр.: с. 43.

7. Гетало В.П. Бізнес-планування: Навч. посіб. для ВНЗ. - К.: ВД Професіонал, 2008. - 236 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
У книзі розкрито зміст, сутність, механізм та мету бізнес-планування для підприємницьких структур, інших господарських суб'єктів, наведено приклади формування програм розвитку бізнес-об'єктів.

8. Гупало О.П. Хімія деревини: Підруч. для ВНЗ / Нац. лісотехнічний ун-т України. - 2-е вид., випр. та допов. - К.: Знання, 2008. - 276 с.: рис. - Бібліогр.: с. 274-276.
У підручнику розглянуто сучасні уявлення про анатомічну будову деревини, будову та властивості основних її хімічних компонентів. Висвітлено основні способи хімічної переробки біомаси деревини та сфери використання продуктів переробки.

9. Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки: Навч. посіб. / Макіївський екон.- гуманіт. ін-т. - 2-е вид. - К.: ЦУЛ, 2009. - 383 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 380-382.
У посібнику викладено специфічні особливості бізнес-планування як управлінської технології на основі опрацювання маркетингових рішень, розглянуто специфіку розробки бізнес-планів з урахуванням характеру діяльності, ступеня інноваційності продукту, оцінки рівня ризику.

10. Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навч. посіб. для ВНЗ. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. - 307 с.: іл.
У посібнику на основі комплексу історичних, дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних, природно-географічних, культурологічних матеріалів подано країнознавчу характеристику держав, що утворилися внаслідок розпаду Радянського Союзу.

11. Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий: Учеб. для ВУЗ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2008. - 550 с.: ил. - Библиогр.: с. 543-544.
У книзі викладено загальні принципи проектування промислових будівель на сучасному етапі.

12. Економіка від А до Я: Понятійно-термінологічний словник / МАУП. - К.: ВД Персонал, 2008. - 366 с.
Пропонований словник містить близько п'яти тисяч економічних термінів і понять з усіх напрямів сучасної економічної науки та господарської практики.

13. Ермакова С.О. Исторический центр Лондона. - М.: Вече, 2008. - 237 с.: ил. - (ЮНЕСКО. Памятники всемирного наследия).
У книзі розповідається про визначні місця Лондона: Вестмінстерське абатство, Вестенд, Уайтхол, Трафальгарську площу, будинок Парламенту тощо.

14. Житлове право України: Навч. посіб. для ВНЗ / За ред. Є.О. Харитонова. - К.: Істина, 2008. - 159 с.
У книзі з урахуванням останніх теоретико-практичних здобутків запропоновано авторське бачення проблематики житлового права України як галузі права, законодавства та навчальної дисципліни.

15. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: Учеб. пособие для ВУЗ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2008. - 191 с.: ил. - Библиогр.: с. 191.
У посібнику розглядаються питання досягнення конкурентних переваг на ринку туризму, проблеми управління брендом туристської організації.

16. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підруч. для ВНЗ / Міносвіти і науки України. - 2-е вид. - К.: ВД Професіонал, 2008. - 524 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 497-507.
У підручнику подано наукові дослідження в галузі регіональної економіки та управління. Наведено статистичні дані по регіонах України, які розкривають тенденції розвитку виробничої та соціальної сфер діяльності, створення належних умов для проживання людей.

17. Кадастр населених пунктів: Підруч. для ВНЗ. - 2-е вид., стер. - Львів: Новий Світ-2000, 2007. - 389 с.: табл. - Бібліогр.: с. 370-389.
У книзі висвітлюються теоретичні основи державного земельного кадастру населених пунктів, дається загальна характеристика, зміст його складових частин і порядок ведення в населених пунктах.

18. Карпінський Б.А. Податки: Довідник-словник: Навч. посіб. - К.: ВД Професіонал, 2008. - 454 с. - (Словники професіонала). - Бібліогр.: с. 346-371.
Довідник містить близько 1500 термінів, що стосуються сучасної проблематики оподаткування та податкового контролю.

19. Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов: Учеб. пособие для ВУЗ / Донец. нац. техн. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Х.: Бурун и К; К.: КНТ, 2007. - 286 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 278-279.
Дана книга вміщує найновіші розробки та стандарти в галузі екології: управління та класифікація відходів, утилізація вторинних енергоресурсів, транскордонне перевезення відходів тощо.

20. Матюнина Д.С. История интерьера: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Академический Проект: Культура, 2008. - 565 с.: ил. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 438-439.
У посібнику розглядаються загальні закономірності еволюції форм інтер'єру та меблів, подано типологічну класифікацію будівель.

21. Мусатов А.А. Архитектура античной Греции и античного Рима: Зарисовки к экзамену по Всеобщей истории архитектуры: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Архитектура - С, 2008. - 142 с.: ил. - Библиогр.: с. 141.
Посібник містить ключові питання з історії архітектури Древньої Греції та Древнього Риму.

22. Назарук М.М. Львів у XX столітті: Соціально-екологічний аналіз: Моногр. - Львів: Укр. акад. друкарства: Вид. центр ЛНУ ім. Франка, 2008. - 348 с.: іл. - Бібліогр.: с. 300-315.
У книзі розглянуто тенденції зміни основних компонентів природи, їх залежність від господарських чинників. Виявлено дисонуючі елементи та протиріччя, що виникали при освоєнні природних ландшафтів на території Львова.

23. Непомнящий Н.Н. Замки Франции: Путешествие в глубь времен: Путеводитель. - М.: Вече, 2008. - 318 с.: ил. - (Исторический путеводитель).
Путівник розповідає про королівські палаци та старовинні замки Франції, що зберігають атмосферу "благородних" епох у сьогоденні.

24. Осика Л.К. Управление инвестпроектами строительства ТЭС. Предынвестиционная фаза. - М.: Вершина, 2009. - 344 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 306-310.
У книзі висвітлюються питання управління проектами будівництва ТЕС. Аналізуються можливості паливозабезпечення, землевідводу та водозабезпечення станції.

25. Полимерные композиционные материалы: Структура, свойства, технология: Учеб. пособие для ВУЗ. - СПб.: Профессия, 2008. - 557 с.: ил. - Библиогр.: с. 557.
У книзі вперше розглянуто комплекс проблем, пов'язаний з розробкою композиційних полімерних матеріалів. Наведено характеристики важливих видів наповнювачів та армуючих елементів.

26. Рутинський М.Й. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: Навч. посіб. для ВНЗ. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. - 439 с.: іл. - Бібліогр.: с. 383-415.
У посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні та методологічні засади міждисциплінарного аналізу регіонального туристичного комплексу.

27. Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навч. посіб. для ВНЗ; Міносвіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - К.: ЦУЛ, 2008. - 223 с.: рис. - Бібліогр.: с. 175.
У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів.

28. Сладкевич В.П. Стратегічний менеджмент організацій: Підруч. для ВНЗ / МАУП. - К.: ВД Персонал, 2008. - 496 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 480-485.
У підручнику розглядаються теоретичні засади стратегічного менеджменту, зміст та особливості основних і функціональних стратегій розвитку організацій.

29. Стратегія розвитку підприємства невиробничої сфери регіону: Навч. посіб. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. - 287 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 272-278.
У посібнику на основі системного аналізу і прогнозованих оцінок визначено пріоритетні напрямки формування та функціонування регіону на прикладі Чернівецької області.

30. Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань): Підруч. для ВНЗ / Міністерство аграрної політики України, Держ. агроекологічний у-нт. - К.: ЦУЛ, 2008. - 391 с.: рис., табл.
У книзі висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики на базі системи екологічних показників з блочно-модульною формою контролю знань.

31. Тумар М.Б. Основи економічної безпеки підприємства: Навч. посіб. для ВНЗ / Міносвіти і науки України. - К.: Хай-Тек Прес, 2008. - 232 с. - Бібліогр.: с. 214-217.
У навчальному посібнику визначено місце та роль економічної безпеки в системі геополітичних чинників національної безпеки України, перспективи та можливі наслідки розвитку цього явища на макроекономічному рівні.

32. Туристичне країнознавство: країни - лідери туризму: Навч. посіб. - К.: Альтерпрес, 2008. - 435 с.: іл. - (Бібліотека професійного менеджера). - Бібліогр.: с. 435.
У книзі основна увага приділена характеристиці туристичних агенцій та розвитку туристичної діяльності в країнах, які є найбільш відвідуваними: Франція, Іспанія, США, Китай, Італія, Німеччина, Австралія тощо.

33. Управління проектами: Навч. посіб. для ВНЗ / Міносвіти і науки України. - К.: ЦУЛ, 2008. - 167 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 167.
Посібник містить інформацію про загальні підходи до планування й контролю проектів,
формування і розвиток проектної команди, програмне забезпечення процесу управління проектом тощо.

34. Cool Hotels France. - Kempen: teNeues, 2008. - 221 p.: il.
Про найкращі сучасні готелі Франції.

35. Cool Restaurants Istanbul. - Kempen: teNeues, 2006. - 135 p.: il.
Вміщено інформацію про найкращі ресторани м. Стамбул (Туреччина).

36. Interior design inspirations. - Cologne: Daab, 2007. - 707 p.: il.
Різноманітні інтер'єри резиденцій різних країн світу, що відображають сучасні концептуальні засади інтер'єру житла.

37. Matali Crasset. Spaces 2000-2007. - Cologne; London; New York: Daab gmbh, 2007. - 175 p.: il.
Збірка проектів дизайнера Matali Crasset.

38. Mexico City. Architecture & design. - Kempen: teNeues, 2007. - 191 p.: il. - (and guide).
У книзі представлено різноманітні нові та реконструйовані архітектурні проекти в м. Мехіко (Мексика). Вміщено перелік архітектурних фірм з їх реквізитами та карту міста з відміченими на ній проектами.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов