КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Ачкасова Л.Ф. Интерьер и дизайн вашего дома - Х.; Белгород: Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2008. - 381 с.: ил.
У виданні вміщено практичні поради та оригінальні розробки, за допомогою яких можна змінити житлове приміщення, зробити його комфортним, функціональним та стильним.

2. Банников Е.А. Сварочные работы: Современное оборудование и технология работ / Е.А. Банников, Н.А. Ковалев. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 446 с.: ил. - (Самоучитель). - Библиогр.: с. 445.
Посібник вміщує основні поняття й визначення зварних з'єднань та матеріалів, а також правила безпечної експлуатації зварювальних апаратів.

3. Бєлєнкова О.Ю. Економічний механізм розвитку будівельного підприємства за критерієм приросту власного капіталу: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук; КНУБА. - К.: КНУБА, 2008. - 18 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-16.
У дисертації визначено сутність економічного механізму розвитку як способу цілеспрямованого впливу на економічні параметри фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

4. Берлин: Путеводитель: Пер. с англ. / Сост. М. Омиляновска. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 352 с.: ил. - (Дорлинг Киндерсли. Путеводители).
У путівнику вміщено інформацію про архітектуру, палаци, церкви, ресторани, парки, а також історію Берліна.

5. Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 70: Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація / Держ. НДІ буд. конструкцій; Голов. ред. П.І. Кривошеєв. - К.: НДІБК, 2008. - 380 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наведено результати науково-дослідних робіт в галузі теорії та практики сталезалізобетонних, залізобетонних та бетонних конструкцій. Розглянуто питання технології, розрахунку, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції будівельних конструкцій.

6. Видейко М.Ю. Украина: от Триполья до Антов - К.: КВІЦ, 2008. - 279 с.: ил. - Библиогр.: с. 274-277.
У книзі в сучасному трактуванні викладено історичні події, що відбувалися в IV-V ст. на території сучасної України.

7. Гущин О.В. Створення пневмотранспортної установки з порційним рухом сипких будівельних матеріалів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук; Міносвіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. - Краматорськ: ДДМА, 2008. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-18.
У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання підвищення техніко-економічної ефективності машин для виготовлення будівельних матеріалів.

8. Давыдов Е.Н. Лестницы для вашего дома: Современные технологии. Как сделать хорошую лестницу: Универсальное пособие. - Ростов н/Д: Владис; М.: Рипол классик, 2008. - 511 с.: ил. - Библиогр.: с. 501.
Книга містить детальний опис робіт, необхідних для обладнання різних видів сходів.

9. Дарков А.В. Строительная механика: Учеб. / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. - 11-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2008. - 655 с.: рис. - Библиогр.: с. 650.
У посібнику висвітлено питання курсу будівельної механіки (статика та динаміка споруд), розглядаються методи розрахунку з використанням ЕОМ, відображається сучасний стан будівельної механіки.

10. Зимние сады: Справ. пособие. - 2-е изд., доп. - М.: Стройинформ, 2008. - 190 с.: ил., табл. - (Застройщик).
У довіднику наведено відомості з історії зимових садів, сучасні підходи і вимоги до їх створення, архітектурні стилі та типи зимових садів, переваги та недоліки конструктивних елементів. Розглядаються питання облаштування та функціонування зимового саду, оснащення приладами для створення мікроклімату, а також безпека їх експлуатації.

11. Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя: Общестроительные и отделочные работы: расход материалов. - 12-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 536 с.: табл. - (Строительство и дизайн).
Довідник містить нормативи, методи і раціональні прийоми виконання обчислення обсягу робіт і витрат будівельних матеріалів на земляні, кам?яні, покрівельні та інші види робіт.

12. Іванов В.М. Монтаж та демонтаж сучасних будівельних баштових кранів: Навч. посіб. для ВНЗ; УІПА. - Х.: Форт, 2008. - 273 с.: іл. - Бібліогр.: с. 240.
У навчальному посібнику вміщено огляд конструкцій сучасних будівельних баштових кранів, наведено основні методи монтажу й демонтажу різних типів таких кранів.

13. Иванов В.Н. Устройство, монтаж и демонтаж современных строительных башенных кранов: Моногр. - Х.: Форт, 2008. - 276 с.: рис., табл.
У навчальному посібнику вміщено огляд підготовчих робіт, що передують монтажу баштових кранів, описано методи розрахунку анкерних фундаментів.

14. Інформаційний простір України: Слов.-довід. законодавч. термінів і понять / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т укр. філології; Авт.-уклад. Я.О. Чепуренко. - К.: Освіта України, 2008. - 541 с.: табл. - Бібліогр.: с. 485-490.
У словнику подано 500 термінів, що вживаються в законодавчій практиці України, які регулюють суспільні відносини в інформаційному просторі.

15. Катушков В.О. Технологічне моделювання дистанційних обмірів у будівництві: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук; КНУБА. - К.: КНУБА, 2008. - 32 с.: рис. - Бібліогр.: с. 26-29.
Запропоновано нові технології створення геодезичних опорних мереж, отримання дистанційної інформації з використанням аеро- або наземного знімання.

16. Книга домашнего мастера: Уход за домом. Ремонт. Инструменты: Пер. с англ. - Х.; Белгород: Кн. клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. - 95 с.: ил.
Дане видання допоможе опанувати основні навички проведення ремонтних робіт.

17. Лондонский стиль: Улицы. Интерьеры. Детали / Ред. Дж. Эдвардс; Сост. А. Ташен. - Кельн: Taschen; М.: АСТ: Астрель, 2008. - 191 c.: ил.
Багато ілюстроване видання розповідає про місто з незвичними контрастами та дивовижною сумішшю архітектурних стилів.

18. Марин А.Г. Машинист мостового крана: Учеб. пособие для ПТУ - М.: Академия, 2008. - 64 с.: рис. - (Непрерывное профессиональное образование).
У посібнику розглянуто конструкції кранів мостового типу, механізми, прилади та обладнання безпеки. Наведено відомості з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту кранів, організації провадження робіт.

19. Мельников В.М. Гипсокартон для дома и заработка. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 253 с.: рис. - (Мастерская). - Библиогр.: с. 252.
Книга містить загальні відомості про гіпсокартон та практичні поради щодо його використання в інтер?єрі житлових приміщень.

20. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 30; Відп. ред. М.М. Осєтрін. - К.: КНУБА, 2008. - 502 с.: рис., табл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики, містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами тощо.

21. Новейшая энциклопедия строительства домов: 150 проектов / Сост. В. И. Рыженко. - М.: Оникс: Центр общечеловеческих ценностей, 2008. - 189 с.: ил. - (Строим по-новому).
У книзі наведено інформацію про 150 популярних проектів дерев'яних та кам'яних будинків. Вміщено дані про сучасні матеріали, інструменти та технології.

22. Ольшанский Д.В. Монастыри и святые места России. - М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2008. - 255 с.: ил.
Ілюстроване видання знайомить з монастирями і святими місцями Росії.

23. Румыния / Авт. Р. М. Скрябин. - М.: Вокруг света, 2008. - 189 с.: ил.
У путівнику вміщено інформацію про країну з давньою історією, її міста і села, музеї, церкви, собори і монастирі.

24. Савйовский В.В. Техническая диагностика строительных конструкций зданий. - Х.: Форт, 2008. - 555 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 542-545.
У книзі викладено основні положення з технічної діагностики основних будівельних конструкцій, враховуючи їх обстеження, визначення технічного стану, оцінку експлуатаційної придатності.

25. Сделай сам: Электрика. Сантехника. Работа с металлом. Работа с древесиной. - М.: АСТ: Хранитель, 2008. - 158 с.: ил. - (Рекомендации и хитрости).
Вміщено інформацію щодо основних операцій з деревом і металом, встановлення сантехніки та електрики.

26. Соколов Г.К. Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ: Справ. пособие для ВУЗ / Г.К. Соколов, В.В. Филатов, К.Г. Соколов. - М.: Академия, 2008. - 378 с.: рис., табл. - (Высшее проф. образование).
У посібнику розглянуто наступні види робіт: підготовчі внутрішньомайданчикові, земляні, пальові, улаштування підземних споруд, кам?яні, монтажні, бетонні, залізобетонні, ізоляційні, покрівельні, оздоблювальні. Викладено особливості організації контролю якості будівельних конструкцій.

27. Справочник современного технолога строительного производства / Под общ. ред. Л Р. Маиляна. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 430 с.: рис., табл. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 422-424.
У посібнику представлено стислий огляд основних відомостей в різних галузях проектування будівництва на сучасному рівні.

28. Стаценко А.С. Монтаж стальных и железобетонных конструкций: Учеб. пособие для ПТУ. - Мн.: Высш. шк., 2008. - 367 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 362-363.
Посібник містить відомості щодо будівель та споруд, їх конструктивних елементів, організації та здійснення будівельних робіт, технології монтажу сталевих та збірних залізобетонних конструкцій в різноманітних умовах, вимогах щодо якості та безпеки робіт.

29. Фокин С.В. Столярно-плотничные работы: Учеб. пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М; Инфра-М, 2008. - 333 с.: рис. - Библиогр.: с. 329.
У посібнику викладено рекомендації з оцінювання деревини, основні відомості щодо столярних операцій, необхідних інструментів та приладів. Розглядається технологічний процес виготовлення дерев?яних виробів. Особлива увага приділяється ремонту меблів.

30. Этенко В.П. Менеджмент в архитектуре: Основы методики управления архитектурным проектом / Гос. ун-т по землеустройству. - М.: ЛКИ, 2008. - 222 с.: рис., табл.
Розкривається специфіка основних методологічних принципів керування можливостями архітектурного проектування в сучасних умовах.

31. Яковлев С.В. Комплексное использование водных ресурсов: Учеб. пособие для ВУЗ / С.В. Яковлев, И.Г. Губий, И.И. Павлинова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2008. - 383 с.: рис., табл. - (Строительство). - Библиогр.: с. 380-381.
У посібнику розглянуто питання комплексного використання та охорони водних ресурсів при вирішенні водогосподарських задач промисловості, сільського господарства, міст та населених пунктів. Розглянуто принципи побудови водогосподарських комплексів та вміщено методики розрахунку їх елементів.

32. Cool Hotels Germany. - Kempen: teNeues, 2008. - 221 p.: il.
Вміщено інформацію про найкращі сучасні готелі Німеччини.

33. Cool Restaurants Amsterdam. - Kempen: teNeues, 2006. - 135 p.: il.
Вміщено інформацію про найкращі ресторани м. Амстердам (Голландія).

34. Italian Design. - Cologne; London; New York: Daab gmbh, 2008. - 383 p.: il.
Сучасні архітектурні та дизайнерські проекти в Італії. Подано перелік архітектурних фірм з їх реквізитами.

35. Luxury Houses. Schl?sser Castles Ch?teaux. - Kempen: teNeues, 2007. - 219 p.: il.
Збірка проектів найкращих замків та маєтків Німеччини.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов