КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Архітектура України у державних преміях: 1941-2007. - К.: Центр історико-містобудівних досліджень, 2008. - 364 с.: іл.

Книга містить відомості про об’єкти архітектури України, що протягом 1941-2007 рр. були відзначені багатьма преміями.

2. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: Учеб. для ПТУ. – М.: Академия, 2008. - 368 с.: рис. - Библиогр.: с. 364.

Розглянуто основи будівельного матеріалознавства, надано відомості про походження матеріалів, їх особливості та властивості. Описано методи визначення основних властивостей матеріалів. Надано числові значення технічних характеристик матеріалів та їх залежність від складу, будови та технологічних чинників.

3. Будівельна механіка машин: Конспект лекцій для ВНЗ. Розд. 1: Стрижневі системи / НТУ України "Київ. політехн. ін-т"; Уклад. О.М. Чемерис. - К.: НТУУ КПІ, 2008. - 56 с.: рис., табл.

Конспект лекцій вміщує методи розрахунків на міцність і жорсткість стрижневих систем, кругових кілець і тонкостінних стрижнів при обмеженому крученні.

4. Вадецкий Ю.В. Справочник бурильщика: Учеб. пособие для ПТУ. - М.: Академия, 2008. - 415 с.: рис. - Библиогр.: с. 410.

Розглянуто методи будівництва нафтових та газових свердловин на суходолі та на морі. Наведено таблиці з характеристиками обладнання, інструментів та матеріалів, що використовуються при бурінні свердловин; розрахункові формули, що пов’язані з різними технологічними процесами в бурінні свердловин; інструктивні дані з технології бурових робіт, цементуванні свердловин. Описана організація бурових робіт.

5. Данн К. Пирамида в Гизе: усыпальница или энергостанция?: Пер. с англ. - М.: Вече, 2008. - 351 с.: рис. - Библиогр.: с. 345-347.

У книзі вміщено інформацію про історію створення піраміди Хеопса, технічні методи та матеріал, що застосовувався під час будівництва.

6. Добров Э.М. Механика грунтов: Учеб. для ВУЗ. - М.: Академия, 2008. - 266 с.: табл., рис. - Библиогр.: с. 264.

Наведено основні відомості з механіки грунтів. Розглянуто методи вирішення геотехнічних задач з оцінки стійкості ґрунтових основ споруд, природних схилів і укосів земляного полотна, гравітаційних і армогрунтових підпірних стін, а також методи, що дозволяють врахувати реологічні властивості глинистих грунтів при прогнозі довготривалих усадок споруд і деформацій повзучості укосів та утримуючих споруд.

7. Долгополов С.П. Гипсокартон под ключ: От проекта до сдачи объекта. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 345 с.: ил. - (Стройвариант). - Библиогр.: с. 339-340.

Розглянуто сучасні технології опорядження приміщень з використанням гіпсокартону; елементи комплектувальної системи з усіма складовими. Вміщено інформацію про монтаж складних елементів інтер’єру з використанням криволінійних та ламаних поверхонь, модульних гіпсокартонних систем та укосів.

8. Дордонь, Бордо и Юго-Запад Франции: Путеводитель: Пер. с англ. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 319 с.: ил.

Путівник розповідає про визначні місця, палаци, готелі, а також історію Франції.

9. Збірник наукових праць. Вип. 21 / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка; Голов. ред. О. Г. Онищенко. - Полтава: ПолтНТУ, 2008. - 183 с.: рис. - Текст укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику представлено результати наукових досліджень та розробок із механізації будівельних робіт, тепловодопостачання, удосконалення будівельних конструкцій.

10. Иванов Н.И. Инженерная акустика: Теория и практика борьбы с шумом: Учеб. для ВУЗ. - М.: Логос, 2008. - 423 с.: рис. - Библиогр.: с. 421-422.

Вміщено класифікацію джерел шуму, наведено правила та методики акустичних вимірів у приміщенні і на відкритому просторі, виведено нові формули розрахунку ефективності шумозахисних засобів. Описано основні методи і засоби захисту від шуму та вібрації та оцінена ефективність їх застосування. Наведено практичні вирішення, що забезпечують зниження шуму та вібрації.

11. Канада: Путеводитель: Пер. с англ. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 447 с.: ил.

Путівник розповідає про національні парки, озера, гори, історичні міста, готелі, ресторани, музеї Канади.

12. Кононенко О. М. Технологія ремонту і відновлення пошкоджених поверхонь залізобетонних конструкцій: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / ХДТУБА. - Харків, 2008. - 13 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 10.

Робота присвячена питанням технологічного забезпечення і нормування гідроізоляційних робіт при відновленні властивостей залізобетонних конструкцій. Розглянуто останні тенденції технології гідроізоляційних робіт в Україні та за кордоном, виконано аналіз конструктивних та організаційних рішень проведення відновлення поверхонь залізобетонних конструкцій.

 13. Кравців Л.Б. Напружено-деформований стан сталебетонних і залізобетонних елементів, що згинаються, при силових та температурних впливах: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук / Укр. держ. акад. залізничного транспорту. - Х., 2008. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-17.

Розглядаються однопрогонові й багатопрогонові (нерозрізні) балки при силових та температурних (включаючи пожежу) впливах.

14. Маилян Р.Л. Строительные конструкции: Учеб. пособие для ВУЗ / Д.Р. Маилян, Ю.А. Веселев. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 875 с.: рис. - (Строительство). - Библиогр.: с. 851-853.

У посібнику розглянуто особливості будівельних конструкцій з різних матеріалів, фізико-механічні властивості матеріалів, результати експериментальних та теоретичних досліджень роботи конструкцій під навантаженням, засоби конструювання та розрахунок за граничним станом. Також приділено увагу обліку техніко-економічних факторів при проектуванні будівельних конструкцій.

15. Науковий вісник будівництва: Зб. наук. пр. Вип. 48 / Відп. ред. Д. Ф. Гончаренко. - Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2008. - 393 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вісник містить статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

16. Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные: Учеб. пособие для ПТУ / Л. А. Невзоров, М. Д. Полосин. - 3-е изд. стер. - М.: Академия, 2008. - 413 с.: рис. - Библиогр.: с. 412.

У книзі викладено технічні характеристики та побудову баштових і автомобільних кранів, наведено детальні відомості про складові частини, механізми та прилади безпеки, методи їх безпечної експлуатації на будівельних майданчиках.

17. Пивоварова М.С. Ремонт квартиры от стяжки до потолка: Новейшие технологии отделки помещений. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 283 с.: рис. - Библиогр.: с. 279-280.

Вміщено інформацію про сучасні будівельні матеріали, що застосовуються в опорядженні житла, а також про всі стадії ремонту квартири та її облаштування.

18. Руденко В.И. Гипсокартон в ремонте квартиры: Каталог и процессы в деталях. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 191 с.: ил.

У книзі представлено необхідну інформацію щодо правильного монтування найбільш розповсюджених варіантів арочних прорізів, колон, багаторівневих стель тощо. Детально розкрито технологію шпатлювання стиків гіпсокартонних листів.

19. Саргсян А.Е. Строительная механика: Механика инженерных конструкций: Учеб. для ВУЗ. - 2-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 462 с.: табл., рис. - (Строительство и архитектура). - Библиогр.: с.459.

Викладено основи теорії з детальними методичними прикладами розрахунків в різних розділах курсу будівельної механіки.

20. Сейдаметова Л.Д. Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві: Автореф. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук; Міносвіти і науки України, Харків. нац. акад. міського господарства. - Х., 2008. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-17.

Проведено аналіз сучасного стану, проблем розвитку і реалізації інвестиційних проектів у будівництві житла для репатріантів.

21. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: Учеб. пособие для ВУЗ / В.М. Серов, Н.А. Нестерова, А.В. Серов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 427 с.: рис. - Библиогр.: с. 420.

Розглянуто основні положення з організації будівельного виробництва, проектування, організаційно-технічної підготовки до будівництва. Наведено основи потокової організації будівництва, календарного планування будівництва, організації будівельних майданчиків, матеріально-технічного забезпечення будівництва, оперативного планування будівельного виробництва і управління будівельно-монтажною організацією. 

22. Сидор-Гібелінда О. Українці на Венеційському бієнале: сто років присутності. - К.: Наш час, 2008. - 303 с.: іл. - (Невідома Україна). - Бібліогр.: с. 292-301.

Висвітлено історію фестивалю мистецтв – Венеціанського бієнале, де представлено історію образотворчого мистецтва XX століття.

23. Сидоров С.А. Столярные работы для дома и заработка. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 254 с.: рис.

Викладено основи столярної справи, а також надано рекомендації з оцінки деревини, наведено основні відомості про столярні операції, інструменти та пристрої. Розглянуто основні принципи конструювання виробів із деревини, описано різні види столярних конструкцій та з’єднань.

24. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: Учеб. для ПТУ. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 349 с.: рис., табл.

Висвітлено основні питання організації захисту об’єктів за допомогою технічних засобів. Наведені основні відомості про сучасні технічні засоби охоронної, пожежної, та охоронно-пожежної сигналізації, їх класифікацію, технічні характеристики, типові варіанти застосування, особливості монтажу та експлуатації. Викладено вимоги нормативних документів з питань проектування, монтажу та експлуатації технічних засобів; висвітлено питання техніки безпеки.

25. Скандинавия: Швеция. Норвегия. Дания / Авт. А. Д. Рапопорт; Гл. ред. И. А. Кусый. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Вокруг света, 2008. - 263 с.: ил.

У путівнику вміщено інформацію про культуру, релігію, економіку, історію Скандинавії.

26. Современный интерьер. Стиль минимализм: Экстерьеры. Интерьеры. Детали. - Кельн: Taschen; М.: АСТ: Астрель, 2008. - 191 c.: ил.

Книга розповідає про стиль мінімалізму, історію розвитку та його поширення в різних сферах художньої діяльності.

27. Соколов Б.А. Газовое топливо и газовое оборудование котельных: Учеб. пособие для ПТУ. - М.: Академия, 2008. - 64 с.: рис.

Наведено інформацію про конструкції сучасного обладнання для котельні, газопостачання промислових підприємств, влаштування газопроводів та захист їх від корозії. Описано порядок проведення газонебезпечних робіт, дії персоналу в аварійних ситуаціях.

28. Сучасний порадник господаря: Ремонт оселі. Слюсарні та столярні роботи. Інтер`єр власними руками. Догляд за будинком. Будівництво гаража: Пер. з рос. / Уклад. Ю.Ф. Подольський. - Х.: Кн. клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2008. - 381 с.: іл.

Книжка містить практичні поради та рекомендації щодо будівництва, ремонту житла та повсякденного догляду за ним.

29. Теплые полы: Учеб. пособие для ВУЗ / Гл. ред. С. М. Кочергин. - М.: Стройинформ, 2008. - 335 с.: ил. - (Застройщик).

Викладено основні принципи упорядкування і роботи кабельних систем електричного обігріву підлоги і систем водяного обігріву. Описано основне обладнання і комплектуючі, наведено методи розрахунку і конструювання систем “тепла підлога”, розглянуто типові схеми і послідовність виконання технічних операцій, а також надано рекомендації з проектування систем опалення.

30. Цытович Н.А. Механика грунтов: Кратк. курс: Учеб. для ВУЗ. - 4-е изд. - М.: ЛКИ, 2008. - 269 с.: рис. - Библиогр.: с. 268.

Книгу складено на основі експериментальних та теоретичних досліджень з механіки грунтів. Вміщено додатки, що базуються на практиці інженерних досліджень та будівництва. Значна кількість рішень інженерних задач теорії основ споруд забезпечена числовими прикладами, що полегшує застосування викладених методів досліджень в інженерній практиці.

31. Шудря Є.С. Дослідники народного мистецтва: Біобібліогр. нариси. Зошит 3 / За ред. М.Р. Селівачова; Центр археології Києва, Ін-т археології НАНУ, КНУКіМ. - К.: Вісник АНТ, 2008. - 116 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено нариси про життя і творчість видатних дослідників українського народного мистецтва кінця XIX – початку XXI століть. Серед них – археологи, історики, мистецтвознавці, архітектори, художники, реставратори, викладачі.


З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов