КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 8 / Голов. ред. В. І. Большаков. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – 64 с.: рис. – Текст укр. та рос. мов. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковано результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук та архітектури.

2. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело: Учеб. пособие для СПУ. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. – 351 с.: табл.

У посібнику викладено основи організації будівельного проектування. Представлено приклади розрахунків та зразки документів, форм, актів, що складаються з урахуванням специфіки робіт і об’єктів.

3. Гребенник Р.А. Организация и технология возведения зданий и сооружений: Учеб. пособие для ВУЗ / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник. – М.: Высш. шк., 2008. – 304 с.: рис. – Библиогр.: с. 299-301.

У книзі викладено сучасні методи організації та технології зведення будівель на прикладі будівництва житлових та громадських будинків.

4. ДБН А 2.2.-6:2008: Державні будівельні норми України. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини. – Офіц. вид. – На заміну РНиП 102-84; Чинні з 01.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с.

5. ДБН В.1.2-12-2008: Державні будівельні норми України. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки. – Офіц. вид. – Введено вперше; Чинний з 01.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с. – (Система надійності та безпеки в будівництві). – Бібліогр.: с. 32.

6. ДБН В.2.2-9-99. Зміна № 4: Державні будівельні норми України. Громадські будинки та споруди. Основні положення. – Офіц. вид. – Чинний з 01.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 12 с. – (Будинки і споруди). – Текст укр. і рос. мовами.

7. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: Зб. наук. пр. Вип. 10 / НАН України, Фізико-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка; Відп. ред. Й.Й. Лучко. – Львів: Каменяр, 2008. – 193 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковано статті, що відображають експериментальні та теоретичні дослідження з проблем діагностики, довговічності та реконструкції мостів і будівельних конструкцій із застосуванням сучасних технологій та матеріалів. Приділено увагу питанням вимірювання напружень, деформацій, визначенню характеристик міцності та тріщиностійкості будівельних матеріалів і елементів будівельних конструкцій та мостів, їх довговічності та залишкового ресурсу.

8. Дорошук Г.П. Будівельна механіка: Приклади, задачі та комп`ютерні розрахунки: Навч. посіб. для ВНЗ / Г.П. Дорошук, В.М. Трач; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2008. – 472 с.: рис. – Бібліогр.: с. 465-467.

У посібнику наведено приклади і задачі для самостійного розв’язування. Викладено інформацію про елементи використання сучасних технологій для аналізу напружено-деформованого стану конструкцій і споруд.

9. ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2000: Національний стандарт України. Настанова. Керівний документ А щодо призначення нотифікованих органів по роботі з Директивою стосовно будівельних виробів: Пер. з англ. – Офіц. вид. – Введено вперше; Чинний з 01.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 32 с. – (Система стандартизації та нормування в буд-ві). – Текст укр. та англ. мовами.

10. ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008: Національний стандарт України. Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби: Пер. з англ. – Офіц. вид. – Введено вперше; Чинний з 01.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 8 с. – (Система стандартизації та нормування в буд-ві). – Текст укр. та англ. мовами.

11. ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008: Національний стандарт України. Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів: Пер. з англ. – Офіц. вид. – Введено вперше; Чинний з 01.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 6 с. – (Система стандартизації та нормування в буд-ві). – Текст укр. та англ. мовами.

12. ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008: Національний стандарт України. Настанова. Керівний документ Н щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів: Пер. з англ. – Офіц. вид. – Введено вперше; Чинний з 01.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 20 с. – (Система стандартизації та нормування в буд-ві). – Текст укр. та англ. мовами.

13. ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008: Національний стандарт України. Настанова визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами. – Офіц. вид. – На заміну ВБН В. 2.3-00018201.04-2000; Чинний з 01.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 68 с. – (Магістральні трубопроводи). – Бібліогр.: с. 67.

14. Ефремов А.Н. Огнеупорные бетоны на основе щелочных вяжущих с повышенными термомеханическими свойствами: Моногр. / А.Н. Ефремов, П.В. Кривенко; Донбас. нац. акад. стр-ва и архитектуры. – Макеевка: ДонНАСА, 2008. – 187 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 163-187.

У монографії вміщено аналітичний огляд літературних джерел щодо проблеми застосування вогнетривких бетонів; обґрунтовано актуальність досліджень лужних в’яжучих та бетонів на основі водних розчинів силікатів та алюмінію натрію з використанням вогнетривких структуроутворюючих компонентів.

15. Журавлев И.П. Каменщик: Учеб. пособие для ПТУ. – 8-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 408 с.: рис.

У навчальному посібнику детально описано види кладок, подано інформацію про властивості будівельних матеріалів, кам’яні вироби, розчини, бетони та залізобетонні конструкції.

16. Каталог: Лучшие европейские коттеджи 2008: Чешский проект: 550 проектов домов. – Воронеж: Коминпресс, 2008. – 202 с.: ил.

У каталозі представлено проекти найкращих європейських котеджів, виконаних у різноманітних сучасних стилях.

17. Квалиметрическая экспертиза строительных объектов: Руководство / Под. ред.: В.М. Маругина, Г.Г. Азгальдова. – СПб.: Политехника, 2008. – 527 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 527.

У книзі висвітлено матеріали щодо організації кваліметричної експертизи та вибору найбільш раціональних варіантів рішень, що приймаються в процесі проектування, будівництва, експлуатації та ліквідації будівельних об’єктів.

18. Кокорин О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений: Учеб. для ПТУ. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 273 с.: рис. – Библиогр.: с. 269-271.

У підручнику викладено довідковий матеріал про обладнання систем мікроклімату приміщень житлових та громадських будинків, комунальних, промислових та сільськогосподарських об’єктів.

19. Крыша и кровельные материалы / Сост. С. Мастеровой. – М.; СПб.: Диля, 2008. – 179 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 167-169.

У книзі вміщено корисну інформацію щодо ремонту та оновлення даху заміського будинку: які будівельні матеріали існують, яке сучасне обладнання можна використовувати, як облаштувати горище або мансарду тощо.

20. Масляк П.О. Рекреаційна географія: Навч. посіб. для ВНЗ. – К.: Знання, 2008. – 343 с. – Бібліогр.: с. 342-343.

У посібнику розкрито методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України і світу. Розглянуто предмет, об’єкт рекреаційної географії, методи її дослідження, а також основні здобутки і закономірності цієї науки. Наведено детальні характеристики рекреаційно-туристичних комплексів нашої держави та провідних країн світу.

21. Менеджмент технологической безопасности стальных конструкций в коррозионных средах / А.В. Шимановский [и др.]; УНДПИСК им. В.М. Шимановского, Нац. ун-т "Львовская политехника". – К.: Львов, 2008. – 121 c.: рис., фото. – Библиогр.: с. 112-121.

У посібнику розглянуто проблеми законодавчого, нормативного та правового регламентування заходів щодо використання ефективних засобів діагностики корозійного стану і технологій протикорозійного захисту будівельних конструкцій.

22. Ольхова Г.Л. Креслення цивільних будівель та їх конструкцій: Навч. посіб. для ВНЗ / Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 144 с.: рис. – Бібліогр.: с. 143.

У навчальному посібнику викладено інформацію про конструктивні особливості та різновиди цивільних будівель. Вміщено основні уявлення про види, типорозміри, улаштування та принципи роботи конструкцій цивільних будівель. Посібник знайомить з вимогами нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ДБН тощо), послідовністю виконання та правилами оформлення архітектурно-будівельних креслень.

23. Очистка воды питьевого назначения от антропогенных и природных загрязнений / Л.С. Алексеев, Г.А. Ивлева; ВНИИНТПИ. – М., 2008. – 53 с.: рис., табл. – (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). – Библиогр.: с. 51-52.

У доповіді проаналізовано існуючі основні технічні рішення станцій водопідготовки забруднених підземних вод і способи їх очищення від окремих компонентів. Наведено залежності для визначення потужності та швидкісного градієнта, що входять у формулу критерію Кемпа для основних водоочисних споруд та пристроїв, що використовують процеси змішування гетерогенних середовищ у воді: механічних та гідравлічних змішувачів; перегородчастих, вихрового типу, пневматичних та водоворотних камер.

24. Попадюк С.С. Теория неклассических архитектурных форм: Русский архитектурный декор XVII века / РААСН. – 3-е изд. – М.: ЛКИ, 2008. – 190 с.: ил.

У книзі представлено дослідження проблеми декору некласичної (у тому числі сучасної) архітектури. Дослідження здійснено на матеріалах російської архітектури XVII ст.

25. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов: ПБ 10-558-03. – СПб.: ДЕАН, 2008. – 171 с.: рис., табл. – (Безопасность труда России).

У виданні представлено правила облаштування та безпечної експлуатації гідравлічних ліфтів, вантажних малих ліфтів, електричних багатокабінних пасажирських підйомників, ліфтів з гвинтовим та рейковим приводом.

26. Проекты деревянных домов: Каталог. – М.: Стройинформ, 2008. – 273 с.: ил. – (Застройщик).

До каталогу ввійшла інформація щодо здійснення правильного вибору проекту дерев’яного будинку.

27. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. Вип. 17 / Міносвіти і науки України, Акад. буд-ва України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Північно-Західне відділення АБУ; Ред Є.М. Бабич. – Рівне: НУВГП, 2008. – 443 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наведено результати фундаментальних та прикладних досліджень в області будівельних матеріалів та технологій їх виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів їх розрахунку. Висвітлено окремі питання з основ і фундаментів та підсилення будівель і споруд.

28. Роїна О. М. Договори у господарській діяльності: Практич. посіб. – 3-є вид., допов. – К.: КНТ, 2009. – 799 с.

У посібнику представлено зразки найбільш поширених договорів, що використовуються у господарській діяльності суб’єктами господарювання різних форм власності. Наведено істотні умови договорів, а також порядок укладання, зміни та припинення договірних відносин.

29. Рыжкин И.И. Страхование строительства (инженерные аспекты). – М.: Анкил, 2008. – 687 с.: табл. – Библиогр.: с. 684-687.

У книзі розглянуто питання будівництва Росії: організація будівництва, підготовка будівельного виробництва, питання ціноутворення, ризики будівництва та монтажу, збитки підприємця, приклади матеріальної шкоди тощо.

30. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Учеб. пособие для ПТУ. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 304 с.: рис. – (Среднее проф. образование). – Библиогр.: с. 301.

У посібнику подано характеристики приладів, що використовуються в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, методи визначення тепловтрат через огороджувальні конструкції будинків, санітарно-гігієнічні вимоги до повітря житлових та адміністративно-громадських приміщень.

31. Системы вентиляции и кондиционирования: Теория и практика: Новая редакция. – М.: Техносфера, 2008. – 503 с.: ил. – Библиогр.: с. 496-499.

У книзі розглянуто характеристики, методи підбору та монтажу обладнання й елементів систем вентиляції та кондиціонування.

32. Стеклопластики: Методы изготовления, свойства, область применения. Особенности расчета конструкций / С. Л. Шамбина; Науч. ред. Е.Н. Богданова; ВНИИНТПИ. – М.: ВНИИНТПИ, 2008. – 44 с.: рис. – (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). – Библиогр.: с. 43.

У доповіді досліджено властивості склопластиків, методи їх виготовлення, особливості розрахунку конструкцій із склопластиків та сферу їх застосування.

33. Строительство автомобильных дорог – новая техника и передовые технологии / О. Я. Шаповалова; ВНИИНТПИ. – М.: ВНИИНТПИ, 2008. – 71 с.: рис., табл. – (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). – Библиогр.: с. 70.

У доповіді розглянуто нові технології, матеріали і техніку для швидкого і якісного будівництва доріг та їх експлуатації.

34. Теплоизоляция: Материалы, конструкции, технологии: Справ. пособие / Б.М. Шойхет [и др.]; Гл. ред. С.М. Кочергин. – М.: Стройинформ, 2008. – 435 с.: рис., табл. – (Строитель). – Библиогр.: с. 430-433.

Посібник містить інформацію про продукцію найбільших виробників та постачальників теплоізоляційних матеріалів. Представлено технічні характеристики, визначена зона використання теплоізоляційних матеріалів та полімерів, вміщено розрахункові характеристики теплоізоляційних матеріалів і конструктивні рішення теплової ізоляції промислового обладнання і трубопроводів, вентиляційних комунікацій.

35. Управление инвестиционными проектами в строительных организациях в форме корпоративного объединения (Ч. 1 и 2) / З.М. Гальперина, С.А. Добромыслова; Науч. ред. В.А. Беренфельд; ВНИИНТПИ. – М.: ВНИИНТПИ, 2008. – 32 с. – (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). – Библиогр. в конце части.

У доповіді розглянуто суть, зміст, мету, задачі та функції економічного управління організаціями будівельного комплексу у формі корпоративних об’єднань.

36. Theoretical Foundations of Civil Enqineerinq: Polish – Ukraїnian – Lithuania: Transaction = Теоретичні основибудівництва: Зб. наук. пр. № 16 / Придніпровська держ. акад. буд-ва та архіт., Варшавський техн. ун-т; Голов. ред. В. Щесняк. – Warsaw: June, 2008. – 616 c.: іл. – Текст пол., рос., укр. мов. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті українських та польських фахівців, що розкривають теоретичні питання застосування будівельних матеріалів, будівельних конструкцій та дослідження фундаментів будинків.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов