КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Александрович В.С. Собор святого Юра у Львові. – К.: Техніка, 2008. – 230 с.: іл. – (Нац. святині України). – Бібліогр.: с. 221-229. 

Книгу присвячено архітектурно-мистецькій історії однієї з християнських святинь Львова – Собору св. Юра, який протягом багатьох сторіч був важливим осередком духовного та культурного життя на західно-українських землях. Висвітлено суспільно-історичні обставини становлення та еволюції ансамблю, розповідається про архітектурно-стилістичні особливості храму та всього комплексу споруд.

2. Алушта: Краткий путеводитель. – Севастополь: Библекс, 2008. – 175 с.: ил.

У путівнику наведено змістовну інформацію про місто, його пам’ятки, описано кращі санаторії. Крім того, у путівнику представлено детальні мапи Алушти та регіону.

 3. Архитектурное формирование среды трудовой жизнедеятельности человека на промышленных предприятиях / Л. А. Викторова; ВНИИНТПИ. – М., 2009. – 64 с.: рис. – (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). – Библиогр.: с. 62-63. 

Розглянуто проблему архітектурного формування внутрішнього середовища промислових підприємств.

4. Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська, С. М. Кайнова; Редкол.: Г. А. Войцехівська [та ін.]; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. – К., 2008. – 191 с.: іл.

До бібліотечного покажчика ввійшли матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за період з 1739 до 2008 рр.

5. Вільшанська О. Повсякденне життя міст України кін. XIX – поч. XX ст.: європейські впливи та українські національні особливості / Ін-т історії України НАНУ. – К. , 2009. – 172 с.: іл. – Бібліогр.: с. 128-138.

Досліджено особливості повсякденного життя мешканців міст України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Проаналізовано соціокультурні явища, що призвели до змін у зазначеному періоді. Зокрема розглянуто роль технічних винаходів, що впроваджувалися у побут, а також вплив моди та реклами на спосіб життя пересічних громадян. Показано, як саме національні особливості виявлялися в облаштуванні житла, одязі та харчуванні міського населення.

6. Вірко О.В. Ікони з бісеру. – Донецьк: Скіф, 2008. – 63 с.: іл.

Представлено унікальну книгу-посібник з виготовлення ікон з бісеру. До видання включено 6 виробів, кожний з яких вмістив понад 20 000 бісерин різних відтінків, майстерно складених в образи Ісуса Христа, Святого Миколая та Пресвятої Богородиці. Усі ікони супроводжуються кольоровими схемами, детальними поетапними інструкціями з виготовлення та фотографіями виробів.

7. Водоснабжение и канализация / Сост. С. Мастеровой. – М.; СПб: Диля, 2008. – 153 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 149-152.

Розглянуто сучасні системи водопідготовки, каналізації та очищення води в заміському будинку.

8. Гугля В. Суботів Хмельницьких: [XVI-XVII ст. Черкаська обл. ]. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Вид. Наталія Брехуненко, 2008. – 60 с.: іл. – (Наша земля).

У книзі йдеться про Суботів – родове гніздо Хмельницьких кінця XVI – 60-х рр. XI століть. Відстежено топографію й топоніміку Суботова та його околиць, описано систему оборонних укріплень резиденції Богдана Хмельницького, заняття місцевого населення.

9. Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: Теорія і практика: Навч. посіб. для ВНЗ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 167 с.: табл. , рис. – Бібліогр.: с. 151-165.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні й методичні питання науки про ландшафт: системний підхід, природно-територіальні комплекси, морфологічні одиниці, класифікація та динаміка ландшафтів, методика складання великомасштабної ландшафтної карти та ін. Наводиться схема співвідношення індивідуальних і типологічних одиниць фізико-географічної диференціації.

10. Декоративное оформление окон: Альбом-пособие. Вып. 4. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2008. – 159 с.: ил.

Вміщено ідеї текстильного оформлення інтер’єру різних стилів та напрямків.

11.Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. док. і матеріалів: Навч. посіб. для ВНЗ / За заг. ред.: А. П. Коцура, Н. В. Терес. – К.; Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 1099 с. – Хронолог. покажч.: с. 1025-1075.

У збірнику вміщено 904 документи та матеріали з історії України від найдавніших часів до сучасності; кожний розділ супроводжується історичною довідкою. Розроблено хронологічний покажчик.

 12. Єфремов О.М. Вогнетривкі бетони на основі лужних в'яжучих з підвищеними термомеханічними властивостями: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05. 23. 05) / Наук. кер. П. В. Кривенко; ДонНАБА. – Макіївка, 2009. – 36 с.: рис., табл.

Дисертацію присвячено питанням розроблення наукових основ одержання вогнетривких бетонів з підвищеними термомеханічними властивостями.

13. Жабцев В.М. Эпоха Возрождения. – Мн.: Харвест, 2008. – 127 с.: ил. – (Стили и жанры).

У книзі представлено творчий доробок художників епохи Відродження. Видання знайомить читача з репродукціями картин та дає можливість оцінити їх внесок у процес формування світового художнього мистецтва. Усі твори супроводжуються детальними характеристиками, що вміщують назву, розмір та час написання картини.

 14. Крым: Все, что стоит увидеть. – Севастополь: Библекс, 2008. – 95 с.: ил.

Вміщено описи культурних, історичних та природних визначних пам’яток Криму. Кожний розділ містить опис та фото цікавих об’єктів, що знаходяться у певному населеному пункті. Надано стислий огляд пам’яток, що дозволяє самостійно планувати маршрути та знайомитися з визначними пам’ятками Криму.

 15. Леонардо да Винчи. Гениальный художник и ученый: Пер. с англ. / Гл. ред. С. С. Скляр. – Х.; Белгород: Книж. клуб семейн. досуга, 2008. – 143 с.: ил. – Алф. указ.: с. 140-143.

У виданні розглянуто життєвий, науковий і творчий шлях флорентійського художника середини XV століття Леонардо да Вінчі.

16. Мистецька мапа України: Львів: Живопис. Графіка. Скульптура. 1900-2008 / Кер. проекту М. Шевченко. – К.: Ювелір-прес, 2008. – 269 с.: іл.

Видання, присвячене образотворчому мистецтву Львова XX – початку XXI століть, є першим у серії альбомів проекту ”Мистецька мапа України”, започаткованого Музеєм сучасного образотворчого мистецтва України. До видання ввійшла інформація про декілька поколінь львівських митців – знаних майстрів, з якими нині асоціюють класичну історію вітчизняного мистецтва, та художників, які уособлюють сучасний творчий процес у Львові. Альбом є своєрідною спробою ревізії художньої спадщини Львова XX століття та презентації стилістичного, формального розмаїття львівського мистецтва останніх десятиліть.

 17. Нехаев Г.А. Проектирование стального каркаса одноэтажного производственного здания: Учеб. пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2008. – 183 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 168.

У посібнику вміщено інформацію щодо конструювання сталевого каркаса. Детально розглянуто питання проектування підкранової балки, стропильної ферми, колони східчастого типу.

18. Норман Л. Дизайн интерьера. Цвет и стиль: Пер. с англ. – Х.; Белгород: Кн. клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. – 127 с.: ил. – Предм. указ.: с. 126-127.

У посібнику викладено основні принципи кольорової гами, вплив кольору на атмосферу інтер’єру, а також важливі правила обробки підлоги, розташування м’яких меблів та джерел освітлення.

19. Паталєєв О.В. Старий Київ: Зі спогадів Старого Грішника. – К.: Либідь, 2008. – 431 с.: іл. – Текст укр. та рос. мовами. – Іменний покажч.: с. 401-420.

Яскраві й самобутні нотатки купця 1-ї гільдії Олександра Паталєєва розкривають перед сучасним читачем неповторну атмосферу Києва ІІ половини XIX ст. з його неординарними особистостями, своєрідним побутом і звичаями. Текст спогадів детально коментовано та ілюстровано.

 20. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. для ВНЗ. – 2-е вид., виправл. – К.: Знання, 2008. – 575 с.: іл. – Бібліогр. в кінці розд.

У навчальному посібнику обгрунтовано концептуально-теоретичні засади туристичного краєзнавства України. Послідовно розкриваються об’єктно-предметна сутність наукової дисципліни, теоретичні основи та методологічний арсенал краєзнавчих досліджень. Крізь призму краєзнавчого аналізу охарактеризовано національний рекреаційно-туристичний потенціал.

21. Пустиннікова І.С. Закарпатська область: Стислий путівник. – Х.: Біблекс, 2008. – 351 с.: іл. – Бібліогр.: с. 302.

У путівнику наведено інформацію про всі цікаві місця, що можуть привернути увагу туриста: це й середньовічні замки, й дерев’яні храми зі своєрідною архітектурою. У путівнику також зібрано карти-схеми, що допоможуть орієнтуватися, відвідуючи нові місця.

22. Современные гидроизоляционные и кровельные материалы / В. А. Беренфельд; ВНИИНТПИ. – М.: ВНИИНТПИ, 2008. – 63 с.: табл., рис. – (Строительство и архитектура: Проблемный доклад). – Библиогр.: с. 59-62.

У доповіді розглянуто властивості та застосування бітумних, бітумно-полімерних і полімерних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів у закордонному та вітчизняному виробництві.

23. Соколова С.В. Оригами. Большая настольная книга для всей семьи: 240 лучших проектов для совместного творчества. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. – 686 с.: ил.

У книзі представлено проекти різноманітних виробів, які виконано у техніці складання оригамі. Розглянуто основні базові форми та способи складання оригамі.

24. Справочник мастера-строителя / Ю. Ф. Симионов [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 438 с.: табл. – Библиогр.: с. 434-438.

У довіднику вміщено рекомендації щодо виконання управлінських функцій на будівельному майданчику та короткий огляд будівельного російського законодавства.

25. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 47 / Приднепровская гос. акад. стр-ва и архитектуры; Под общ. ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск: ПГАСА, 2008. – 761 с.: рис. – (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). – Библиогр. в конце ст.

У збірнику розглянуто питання щодо діагностики та оцінки технічного стану, прогнозу довговічності та надійності, ремонту й відновлення конструкцій будівель житлово-комунального, промислового та транспортного будівництва.

26. Сучасний російсько-український словник. – К.: Школа, 2008. – 688 с.

Словник містить близько 160000 найуживаніших слів і словосполучень сучасної російської та української мови, в якому наведено складні випадки написання відмінкових закінчень, чергувань, подвоєнь тощо. Словник також містить велику кількість географічних назв. Вперше наведено обласні, районні центри, окремі міста та села України й усі похідні від цих назв. У виданні дотримано правил останньої редакції українського та російського правопису, використано результати новітніх досліджень у галузі мовознавства.

27. Техническая эксплуатация жилых зданий: Учеб. для ВУЗ / С. Н. Нотенко [и др. ]; Под ред.: В. И. Римшина, А. М. Стражникова. – 2-е изд. , перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2008. – 638 с.: рис. , табл. – Библиогр.: с. 559-562.

У книзі викладено мету, завдання та проблеми експлуатації житлового фонду, принципи використання й технічного обслуговування, ремонту, реконструкції та модернізації будівель, перепланування приміщень у житлових будинках, благоустрою та санітарного очищення територій, експлуатації і ремонту в сучасних економічних умовах.

28. Техногенна безпека. Т. 3: Нормативні документи (витяги) / Ред. І. Тюпа. – К.: Спецпожсервіс, 2008. – 387 с.

У збірнику вміщено витяги з нормативних документів та вимоги будівельних норм з питань техногенної безпеки.

29. Тодд П. Импрессионисты: Радость жизни: Пер. с англ. – М.: БММ , 2008. – 176 с.: ил. – Библиогр.: с. 170.

Вміщено інформацію про експозиції відомих імпресіоністів (П. Ренуар, Е. Дега, Е. Мане, К. Моне, В. Ван Гог та ін. ), а також уривки з щоденників та листів, що розповідають про життя художників.

30. Федорів О.Я. Івано-Франківськ та область: Стислий путівник. – Х.: Біблекс, 2008. – 319 с.: іл., мапи. – Бібліогр.: с. 314-315.

У путівнику наведено стислу інформація про населені пункти, курорти, історичні пам’ятки Івано-Франківської області, описано найбільш цікаві та популярні пам’ятки історії та природи.

31. Федорук О.К. Маестро художнього скла Андрій Бокотей. – К.: Либідь, 2008. – 319 с.: іл.

Про творчість львівського майстра А. Бокотея від перших виробів у манері традиційного гутництва до високих звершень у художньому склі.

32. Ханников А.А. Электрик: Новый строит. справ. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 250 с.: рис. – (Строительство и дизайн). – Библиогр.: с. 249-250.

У книзі вміщено поради домашньому електрику щодо підключення побутової техніки до електричної мережі, установки електрощитів, електролічильників, розеток, вимикачів, люстр тощо.

33. Энциклопедия строительства дома: Справ. – М.: Оникс, 2008. – 685 с.: рис.

У книзі представлено перелік робіт з планування, забудови та облаштування заміської садиби, садово-дачної ділянки, а також вміщено інформацію про спорудження будинку від фундаменту до покрівлі.

34. Эффективность энергетического строительства и эксплуатации в Украине / Донбас. нац. акад. стр-ва и архитектуры; Под общ. ред.: Е. В. Горохова, Г. И. Гримуда. – Макеевка: ДонНАСА, 2008. – 172 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 166-170.

У виданні вміщено матеріали досліджень, що обговорювалися у межах науково-практичної конференції «Реконструкція діючих підстанцій, повітряних та кабельних ліній електропередач в умовах зростання потужності енергозастосування» (Макіївка, червень 2008 р. ). Особливу увагу звернено на питання перспективи розвитку магістральних електричних мереж в Україні.

35. Cool Hotels Italy. – Kempen: teNeues, 2008. – 220 p.: il.

Ілюстрована інформація про найкращі сучасні готелі Італії.

36. Luxury Winery Estates. – Kempen: teNeues, 2007. – 219 p.: il.

Збірка проектів найкращих маєтків з власними виноробними приміщеннями у різних країнах світу.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов