КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Баканов В.А. Киевские хроники. – К., 2009. – 116 с.: фото.

У книзі дано опис життя та побуту людей у післявоєнний період в м. Києві.

 

2. Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. № 627: Теорія і практика будівництва / Нац. ун-т «Львівська політехніка»; Відп. ред.

З. Я. Бліхарський. – Львів, 2008. – 231 с.: рис. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У віснику опубліковано результати завершених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

 

3. Герчанівська П.Є. Стінопис церкви Св. Параскеви в с. Олександрівці Хустського р-ну Закарпатської обл.: Моногр. / Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – К., 2009. – 254 с. – Бібліогр.: с. 238-254.

Монографія присвячена архітектурі та живопису дерев’яних церков Марамороша та їхньому функціонуванню у європейському поліетнічному культурному просторі. Особливу увагу приділено унікальній пам’ятці народного сакрального мистецтва XVII століття – дерев’яній церкві Св. Параскеви. У монографії атрибуються 67 композицій та розшифровуються написи її стінопису.

 

4. Декоративное оформление окон: Альб.-пособие. Вып. 5 / Отв. за вып. О. В. Ананьев. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2009. – 160 с.: цв. ил.

В альбомі-посібнику вміщено ідеї текстильного оформлення інтер’єру різних стилів та напрямків.

 

5. Иванов А.В. Балаклава: Ретроальбом. – Севастополь: Библекс, 2008. – 47 с.: ил.

Альбом містить фотографії Балаклави кінця XIX – початку XX століть, стислий історичний екскурс, а також спогади очевидців.

 

6. Иванов А.В. Херсонес. Фиолент. Инкерман: Ретроальбом. – Севастополь: Библекс, 2008. – 63 с.: ил.

Альбом присвячений міським околицям Севастополя. Містить фотографії початку XX століття.

 

7. Костира Н.О. Нелінійне деформування гнучких оболонкових конструкцій складної форми: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.23.17 / Наук. кер. В. К. Цихановський; ВАТ УНДПІ сталев. конструкцій ім. В. М. Шимановського. – К., 2009. – 20 с.: схеми. – Анот. укр., рос., англ. мовами.

У дисертації розроблена аналітично чисельна методика нелінійного деформування й оптимізації гнучких оболонкових систем складної форми.

 

8. Кращі будівлі 2007 року в Україні: Альб. / Держ. архіт.-буд. інспек. України, НДІБВ. – К.: НДІБВ, 2008. – 75 с.: кольор. іл.

В альбомі представлено підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2007 році на території України.

 

9. Кузьмин М.А. Прочность, жесткость, устойчивость элементов конструкций. Теория и практикум. Строительная механика и расчеты композитных конструкций на прочность: Учеб. пособие для ВУЗ. – М.: Академкнига, 2008. – 191 с.: рис. – Библиогр.: с. 191.

У книзі розглянуто характеристику багатошарових тонкостінних пакетів, пластин, композитних стержнів і стержневих конструкцій, вміщено їх розрахунки.

 

10. Мелашенко Ю.Б. Взаємодія пальових фундаментів з грунтовою основою при вертикальному навантаженні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.02) / Наук. кер. І. В. Матвєєва; ДП НДІБК. – К., 2009. – 20 с.: схеми. – Текст укр., рос. та англ. мовами.

Метою дисертаційної роботи є удосконалення методики розрахунку паль і пальових фундаментів, що взаємодіють з основою, при вертикальних навантаженнях.

 

11. Михайленко В.Є. Основи композиції: Геометричні аспекти художнього формотворення: Навч. посіб. для ВНЗ / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 304 с.: рис. – Бібліогр. с. 302-303.

У навчальному посібнику розглянуто зображальний або геометричний аспект композиції.

 

12. Науковий вісник будівництва: Зб. наук. ст. Вип. 53 / Акад. буд-ва України; Ред. кол.: Д. Ф. Гончаренко (голов. ред.) та ін. – Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2009. – 329 с.: табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

Вісник включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з таких напрямів як охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельній індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції тощо.

 

13. Національний заповідник «Софія Київська» = National Conservation Area «St. Sophia of Kyiv» / Н. Куковальська та ін.; Під заг. ред. Н. М. Куковальської; Наук. ред. Н. Нікітенко. – К.: Балтія-Друк, 2009. – 224 с.: кольор. іл. – (Б-ка «Софії Київської»). – Текст парал. укр. та англ. мовами.

У книзі досліджено історію Національного заповідника «Софія Київська», а також Михайлівського Золотоверхого монастиря, Золотих воріт, Кирилівської церкви, Андріївської церкви, Судацької фортеці.

14. Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. зб. Вип. 84 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; Відп. ред.  В. А. Баженов . – К.: КНУБА, 2009. – 163 с.: табл., рис.

У збірнику наведено інформацію про результати досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності і пластичності.

 

15. Основи і фундаменти: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 31 / КНУБА; За ред. І. П. Бойка. – К.: КНУБА, 2008. – 141 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним проблемам фундаментобудування та механіки ґрунтів, наведено результати досліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів, розрахунку деформацій основ.

 

16. Полтава: Архітектура, історія, мистецтво: Матеріали III Всеукр. наук. конф. «Вайнгортівські читання»,  м. Полтава, грудень 2009 р. / Полтав. регіональне від-ня Всеукр. фонду відтворення видатних пам`яток історико-архітектурної спадщини ім. О. Гончара; За ред. В. Трегубова. – Полтава, 2009. – 244 с.: рис. – Бібліогр. в кінці ст.

Матеріали збірника охоплюють коло питань архітектури, археології, мистецтвознавства та історії Полтави та Полтавщини.

 

17. Прибєга Л.В. Охорона та реставрація об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: Методологічний аспект / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – К.: Мистецтво, 2009. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: с. 10-13.

У монографії висвітлено історичний аспект формування пам’яткоохоронної та архітектурно-реставраційної методик в Україні.

 

18. Присяжнюк М.В. Напружено-деформований стан багатопорожнистих ребристих плит, армованих сталевим профільованим настилом: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.23.01 / Наук. кер. О. І. Давиденко; ДП НДІБК. – К., 2009. – 20 с.: схеми. – Текст на укр., рос., англ. мовами.

Дисертація присвячена експериментальному і теоретичному дослідженню напружено-деформованого стану нових багатопорожнистих ребристих плит, армованих сталевим профільованим настилом.

 

19. Андрей Пучков: Библиографический указатель за 20 лет / Ин-т проблем современ. иск-ва, ГНАСБ  им. В. И. Заболотного; Сост. Е. Ю. Ненашева; Вступ. ст.: Е. Ю. Ненашева, А. В. Босенко; Ред. кол.:    Г. А. Войцеховская (пред.). – К.: ИД А+С, 2009. – 92 с.: ил.

Видання містить хронологічний покажчик опублікованих творів, титульно-редакторських, редакційних та видавничо-коректорських робіт архітектора, культуролога А. Пучкова.

 

20. Рекомендації з проектування сонячних установок гарячого водопостачання житлових і громадських будинків / ПП «Енергомінімум»; Розроб.: В. Гершкович, Н. Дьоміна. – К., 2009. – 34 с. – Бібліогр.: с. 35.

Рекомендації стосуються установок гарячого водопостачання, які складаються з елементів, що монтуються на об’єкті будівництва або реконструкції будинків.

 

21. Романюк В.П. Что было на месте Одессы? / В.П. Романюк, И.Т. Черняков. – К.: Автограф, 2008. – 220 с.: ил.

Вміщено інформацію про історію виникнення, розвиток, минуле та сучасне перлини Чорного моря – міста Одеси.

 

22. Русско-англо-немецкий строительный словарь по технологии производства строительных материалов и газобетонных изделий / В. А. Мартыненко [и др.]; Под ред.: В. А. Мартыненка, Н.И. Шашкиной; Приднепров. гос. акад. стр-ва и архит. – Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – 140 с.: ил.

Сучасний багатомовний будівельний словник, підготовлений фахівцями ПДАБА.

 

23. Сапунов А.А. Украина и Молдавия: По городам и весям. – М.: Репроцентр, 2008. – 401 с. – Библиогр.: с. 399.

У путівнику описано 27 регіонів України та деякі міста Молдовії і Придністров’я. Вміщено адреси музеїв, готелів та зон радіактивного зараження в цих містах.

 

24. Современное загородное строительство: Бассейны. Пруды. Колодцы. Погреба: Справ. – М.: Оникс, 2008. – 239 с.: ил. – (Домашний мастер).

У книзі вміщено рекомендації щодо вибору місця для домашнього басейну, оздоблення та догляду за водоймищем, будівництва та гідроізоляції погребів тощо.

 

25. Тімохін В.О. Архітектура міського розвитку: 7 книг з теорії містобудування: Моногр. / КНУБА, Укр. акад. архітектури. – К.: КНУБА, 2008. – 828 с.: табл., рис. – Бібліогр. в кінці ст.

У монографії розглянуто проблеми формування нового напрямку містобудівної теорії – міської синергетики, спроможної пояснити самоорганізацію містобудівної діяльності в еволюційних процесах.

 

26. Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів: Зб. наук.-аналіт. матеріалів, нормат.-правових актів та рекомендацій / Під ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. – К., 2009. – 242 с.

У збірнику вміщено інформаційно-аналітичні та методичні документи, українські та європейські нормативно-правові акти з питань транскордонного співробітництва тощо.

 

27. Ханко В.М. Лекції з історії мистецтва. Зшиток 1: Історія зарубіжного мистецтва від палеоліту до XX ст. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – 4-е вид. – К.: Вид. О. Ханко, 2009. – 52 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У книзі конспективно подано теми з історії зарубіжного мистецтва, починаючи від палеоліту до ХІІ ст.

 

28. Ханко В.М. Лекції з історії мистецтва. Зшиток 2: Історія зарубіжного мистецтва ХІІІ-ХХ ст. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – 4-е вид. – К.: Вид. О. Ханко, 2009. – 52 с.: кольор. іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У книзі конспективно подано теми з історії зарубіжного мистецтва, починаючи з ХІІІ до ХХ ст.

 

29. Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз'яснень. № 12, груд. 2009 / Мінрегіонбуд України; Голов. ред.   І. М. Сіренко; Редкол. А. В. Беркута [та ін.]. – К.: Інпроект, 2009. – 144 с.: табл. – Бібліогр.: с. 141.

У збірнику вміщено нормативно-правові документи з будівництва, зокрема наказ Мінрегіонбуду України від 8 вересня 2009 року № 367 «Про затвердження стандарту адміністративної послуги з видачі ліцензій на впровадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури».

 

30. Чинь, Франсис Д.К. Архитектурная графика: Учеб. пособие для ВУЗ: Пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 215 с.: рис. – Указ.: с. 211-215.

У посібнику вміщено інформацію про креслярські інструменти, матеріали та техніки; нарисну геометрію, ортогональні проекції, а також поради щодо нанесення тону, побудови перспективи, створення ескізного малюнку тощо.

 

31. Яблонська Г.Д. Економіка архітектурного проектування і кваліметрія: Конспект лекцій для ВНЗ / КНУБА. –  К., 2009. – 48 с. – Бібліогр. с. 41-43.

Розглянуто основи економічного підходу до проектування різних за призначенням архітектурних об’єктів та основи кваліметрії як науки.

 

32. Cool Hotels Spa & Wellness. – Kempen: teNeues, 2008. – 221 p.: il.

Перелік найкращих готелів з оздоровчими програмами в різних країнах світу.

 

33. Luxury Houses. Toscana. At Home With Tuscany`s Great Families. – Kempen: teNeues, 2007. – 219 p.: il.

Збірка проектів найкращих маєтків регіону Тоскана в Італії.

 

34. Piero Lissoni [Private Villa... Italy...]. – Cologne; London; New York: Daab gmbh, 2007. – 175 p.: il.

Збірка проектів італійського дизайнера Пьєро Ліссоні. Вміщено коротку біографію дизайнера та перелік основних проектів.

 

35. Restroom Design. – Cologne; London; New York: Daab gmbh, 2008. – 383 p.: il.

Сучасний дизайн кімнат відпочинку та туалетів в публічних місцях. Вміщено перелік архітектурних фірм з їх реквізитами.

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов