КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Акімов С.Ф. Технологія заміни перекриттів при реконструкції житлових будинків: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / Наук. кер. О. Ф. Осипов; КНУБА. – К., 2010. – 20 с.: рис., табл., граф. – Бібліогр.: с. 18-19.

Згруповано організаційно-технологічні моделі та технологічні рішення щодо заміни старих перекриттів на нові монолітні залізобетонні.

 

2. Банніков Д.О. Теорія формоутворення вертикальних сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05.23.01) / Наук. кер. М. І. Казакевич;  ДонНАБА. – Макіївка, 2010. – 38 с.: рис. – Бібліогр.: с. 32-36.

Представлено теоретичні основи концепції формоутворення вертикальних жорстких сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів.

 

3. Борисовська О.О. Удосконалення методів захисту довкілля від продуктів спалювання твердих побутових відходів з використанням розкривних гірських порід: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (21.06.01) / Наук. кер. В. М. Лапицький; Нац. гірнич. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 19 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16.

Розроблено екологічно ефективний спосіб зменшення впливу досліджуваних відходів на стан довкілля.

 

4. Ботанічні сади та дендропарки: Наук.-довід. вид. / Відп. ред.: Т. М. Черевченко, С. С. Волков; Голова редкол. Н. В. Заіменко; Упоряд.: В. В. Кваша, О. О. Семенова, Н. В. Чувікіна. – К., 2009. – 293 с.: іл. – Загол. обкл.: Заповідні території України: Ботанічні сади та дендропарки.

Зібрано відомості про ботанічні сади та дендропарки України, історію їх створення та сучасний стан.

 

5. Гук В.І. Теорія функціональних параметрів і критеріїв оцінки станів руху транспортних потоків на міських вулицях і дорогах: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05.23.20) / Наук. кер. Ю. М. Шкодовський; КНУБА. – К., 2010. – 36 с.: табл. – Бібліогр.: с. 31-33.

Сформовано основи теорії вимірників транспортних потоків, наведено ідентифікацію транспортного потоку як об’єкта управління, здійснено аналіз відомих та отриманих у дослідженні змінних.

 

6. Гуляк Д.В. Технологічне та експлуатаційне старіння дьогтебетонних сумішей і дьогтебетонів та способи їхнього уповільнення: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.05) / Наук. кер. В. І. Братчун; ДонНАБА. – Макіївка, 2010. – 20 с.: граф. – Бібліогр.: с. 15-17.

Досліджено теоретичний та експериментальний методи встановлення закономірностей фізико-хімічних процесів старіння дьогтебетонних сумішей.

 

7. ДСТУ Б Д.2.2-10:2009: Нац. стандарт України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі і метрополітени. Обслуговуючі процеси (Зб. 29) / Укрметротунельбуд. – Вид. офіц. – На заміну ДБН В.2.2-29-99; Чинний від 02.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 63 с.: табл. – Назва парал. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 60-62.

 

8. ДСТУ-Н Б А.3.1-12:2009: Нац. стандарт України. Настанова з організації Державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами / ДП НДІБМВ, ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Введено вперше; Чинний від 08.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 22 с. – (Управління, організація і технологія). – Бібліогр.: с. 22.

 

9. ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2009: Нац. стандарт України. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій / ТОВ "НВП "Будконструкція", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Уведено вперше ; Чинний від 01.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 42 с.: рис., табл.

 

10. ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009: Нац. стандарт України. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій / ТК "Будівельні матеріали", ТК-300 "Світлопрозорі конструкції", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Уведено вперше; Чинний від 01.05.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України,  2010. – 23 с.: табл.

 

11. ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009: Нац. стандарт України. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг: Технічні умови / ДП НДІБК, ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Уведено вперше; Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України,  2010. – 6 с.

 

12. ДСТУ-Н Б Г. 1-11:2009: Нац. стандарт України. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення / УкрНДЦЕБ "Екобуд". – Вид. офіц. – Уведено вперше; Чинний від 01.07.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 28 с.: табл.


 13. Демидов О.А. Науково-практичні основи формування сприятливого інвестиційного клімату регіону: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: (08.00.05) / Наук. кер. Т. В. Пепа; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2009. – 20 с.: рис. – Бібліогр.: с. 16-17.

Розроблено та обгрунтовано засади формування сприятливого інвестиційного клімату регіону.

 

14. Дмитренко Є.А. Напружено-деформований стан залізобетонних елементів при різних швидкостях навантаження в умовах нагрівання до +200° С: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / Наук. кер. В. І. Корсун; ДонНАБА. – Макіївка, 2010. – 20 с.: граф. – Бібліогр.: с. 18.

У дисертації наведено результати експериментальних досліджень міцності і деформації важкого бетону при навантаженнях різної тривалості.

 

15. Євель С.М. Розробка організаційно-технологічних рішень, що підвищують ефективність монтажу металевих конструкцій покриттів спортивних споруд: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / Наук. кер. Д. Ф. Гончаренко; ХДТУБА. – Х., 2010. – 23 с.: табл. – Бібліогр.: с. 19.

Виконано аналіз конструктивних рішень покриттів спортивних споруд.

 

16. Запорожець В.В. Технологія ремонту конструкцій оглядових шахт каналізаційних колекторів з використанням дрібноштучних керамічних виробів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / Наук. кер. Д. Ф. Гончаренко; ХДТУБА. – Х., 2010. – 14 с.: іл. – Бібліогр.: с. 11.

Дисертація присвячена вирішенню питань ремонту та відновлення конструкцій оглядових шахт на каналізаційних мережах глибокого залягання.

 

17. "Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань": Матеріали круглого столу, 7 квітня 2010 р., м. Київ / НДІ пам'яткоохорон. дослідж., Ін-т історії України НАН України; Упоряд.: Т. А. Бобровський, Г. Ю. Івакін, О. П. Толочко. – К., 2010. – 119 с.: рис. – Бібліогр. в підрядк. прим.

У збірці представлені матеріали круглого столу, організованого представниками наукових організацій різних відомств.

 

18. Іванов В.М. Технічне діагностування підіймально-транспортних машин: Навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Х.: Форт, 2010. – 276 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.

У навчальному посібнику наводиться класифікація дефектів елементів підіймально-транспортних машин, подається огляд сучасних методів технічного діагностування.

 

19. Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.: Еволюція художньо-образної системи: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства: (17.00.05) Наук. кер. Р. М. Яців; Львів. нац. акад. мистец. – Львів, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14.

Дисертація присвячено розвитку вітчизняної сатиричної графіки у Галичині другої половини XIX – початку XX ст.

 

20. Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. 8: [Про історію Київського зоопарку]. – К.: Купола, 2009. – 334 с.: іл. – Імен. покажч.: с. 300-331.

У книзі розповідається про історію Київського зоопарку – створення, розвиток та сьогодення.

 

21. Лавріненко Л.І. Металеві конструкції: Робочі площадки виробничих будівель: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2009. – 146 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 134.

У посібнику викладено сучасні принципи компонування, розрахунку та конструювання балок та центрально-стиснутих колон.

 

22. Любин А.Е. Металлические конструкции сооружений комплекса доменной печи: Проектирование. Эксплуатация. Диагностика технического состояния. – К.: Сталь, 2010. – 471 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 459-465.

Розглянуто металеві конструкції споруд комплексу доменної печі: умови їх роботи, навантаження, конструювання, розрахунок.

 

23. Марчук Т.С. Економічна оцінка конкурентноздатності будівельних організацій: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: (08.00.04) / Наук. кер. С. А. Ушацький; КНУБА. – К., 2010. – 16 с.: рис. – Бібліогр.: с. 14-15.

Дисертацію присвячено розробці нового науково-методичного підходу до оцінки та регулювання конкурентоспроможності будівельної організації.

 

24. Михайловський Д.В. Вузли ферм з клеєної деревини при позацентровому стикуванні панелей верхнього поясу: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / Наук. кер. В. З. Кліменко; КНУБА. – К., 2010. – 20 с.: граф. – Бібліогр.: с. 16-17.

Дисертація присвячена крупнопанельним конструкціям із клеєної деревини.

 

25. Пінчук Ю.Б. Зменшення ризиків приватних інвесторів при фінансуванні житлового будівництва через фонди фінансування будівництва (ФФБ): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: (08.00.04) /  Ю.Б. Пінчук; Наук. кер. В. М. Погорельцев; КНУБА. – К., 2010. – 20 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 18.

Розглянуто особливості функціонування механізму фінансування житлового будівництва через фонди фінансування будівництва.

 

26. Пам’яткознавство: Правова охорона культурних надбань: Зб. док. / Ін-т культурології Академії мистецтва України; Упоряд. Л. В. Прибєга (кер. проекту) [та ін.]; Редкол.: Ю. П. Богуцький та [ін.]. – К., 2009. – 415 с. – Бібліогр.: с. 412.

У збірнику викладено нормативні документи, що пов’язані з правовою охороною культурних надбань.

 

27. Пасько А.М. Будівництво: обгрунтування, огляди, нагляди: Посіб. / Тернопіль: Воля, 2010. – 194 с. – Бібліогр.: с. 192-194.

У посібнику представлено інформацію для проектування об’єктів містобудування.

 

28. Плахотнікова І.А. Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / Наук. кер. С. Л. Фомін; ХДТУБА. – Х., 2010. – 23 с.: рис., граф. – Бібліогр.: с. 20-21.

Робота спрямована на створення методики розрахунку залізобетонних конструкцій фундаменту, що працюють в умовах впливу температури.

 

29. Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень: Зб. наук. пр. Вип. 5 / Держ. служба з питань нац. культурної спадщини; Редкол.: В. І. Клочко (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2010. – 367 с.: іл.

Видання присвячене питанням охорони культурної спадщини України.

 

30. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. зб. Вип. 2 / НАУ; Голов. ред. М. В. Омельяненко. – К.: НАУ, 2009. – 194 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються проблеми теорії та практики архітектури, містобудування, територіального планування, будівництва.

 

31. Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів: Підруч. для студ. ВНЗ / П. В. Захарченко [та ін.]; КНУБА. – К., 2010. – 254 с. – Бібліогр. в кінці розд.

Розглянуто методологічні основи державно-приватного партнерства у сфері інфраструктури.

 

32. Рижаков Д.А. Підвищення ефективності управління будівельної організації: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: (08.00.04) / Наук. кер. С. А. Ушацький; КНУБА. – К., 2010. – 20 с.: рис. – Бібліогр.: с. 17.

Досліджується підвищення ефективності діяльності будівельної організації за рахунок оптимізації використання її ресурсів.

 

33. Скакун В.А. Новітні організаційно-технологічні моделі підготовки будівництва: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / Наук. кер. Г. В. Лагутін; КНУБА. – К., 2010. – 20 с.: рис. – Бібліогр.: с. 16-17.

Дисертація присвячена проблемі оновлення організаційно-технологічних моделей підготовки будівництва та їх пристосування до зміни функцій провідного виконавця.

 

34. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 55 / ПГАСА; Под общ. ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск, 2010. – 170 с.: рис., табл. – (Стародубовские чтения 2010). – Текст на рус. и укр. яз. – Библиогр. в конце ст.

У збірнику представлено результати наукових досліджень з технології будівельних матеріалів, поліпшення їх властивостей різними методами обробки, раціонального використання матеріалів у сучасних будівельних конструкціях.

 

35. Туріна О.А. Культурно-мистецьке середовище як чинник творчої соціалізації особи: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав. / Наук. кер. Н. Д. Бєлявіна; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – К., 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15.

Здійснено аналіз структурної характеристики культурно-мистецького середовища як чинника творчої соціальної особи.

 

36. Яковенко І.А. Розрахунок ширини розкриття тріщин позацентрово стиснутих залізобетонних конструкцій, підсилених при реконструкції: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / Наук. кер. В. І. Колчунов; УНДПІСК ім. В.М. Шимановського. – К., 2010. – 19 с.: рис., табл., граф. – Бібліогр.: с. 16.

Дисертаційна робота присвячена розробці нової практичної методики розрахунку ширини розкриття тріщин у залізобетонних конструкціях.

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов