КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1.      Абрамов В.В. Історія туризму: Підруч. для студ. ВНЗ / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 293 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 289-291.

 У підручнику розглянуто питання становлення та розвитку туризму у світовому масштабі та на національному рівні.

 

2.               Бакулін Є.А. Визначення надійності будівель підвищеного рівня відповідальності з урахуванням факторів ризику: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / наук. кер. Ю. В. Верюжський; НАУ. – К.: НАУ, 2010. – 20 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19.

 Розроблено методику оцінки надійності технічного стану експлуатованих будівель промислового призначення.

 

3.               Борисенко М.В. Житло і побут міського населення України у 20-30 роках ХХ століття: Моногр. – К.: ВД Стилос, 2009. – 356 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 330-353.

 У монографії досліджено питання житлових будівель та побуту міського населення України у 1920-1930-х роках.

 

4.               Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 73: Будівництво в сейсмічних районах України: / ДП ДНДІБК; голов. ред. П. І. Кривошеєв. – К. : ДП НДІБК, 2010. – 827 с.: рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. у кінці ст.

 У збірнику наведено результати досліджень з проблем проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції споруд у сейсмічно небезпечних регіонах.

 

5.               Вісник Державної академії житлово-комунального господарства: Зб. наук. пр. № 2 / голов. ред. Г. І. Короткий. – К.: ДАЖКГ, 2009. – 116 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

 У збірнику вміщено статті з економічних, технічних та соціально-гуманітарних наук.

 

6.               Воронцовский Дворец: Образ и время [г. Алупка, Крым]: Сб. докл. междунар. науч. чтений, сент. 2008 г. / Алупк. дворцово-парк. музей-заповедник; сост. Г. Г. Филатова. – Симферополь: Н. Оріанда, 2009. – 256 с.: іл. – Библиогр. в конце ст.

 У збірнику вміщено доповіді учасників ІХ Кримських Міжнародних наукових читань, що розкривають історію Алупківського палацу, садиб Криму, дворянських садиб України та Росії, культурно-просвітню та державну діяльність родини князів Воронцових та російського дворянства в Україні.

 

7.               Гуркіна Г.О. Замки та фортеці України / Г. О. Гуркіна, О. В. Сердюк. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 95 с.: іл. – (Моя Україна). – Бібліогр.: с. 94. – Імен. покажч.: с. 93.

 У книзі вміщено історію оборонних споруд в Україні та інформацію про найвідоміші замки та фортеці.

 

8.               ДБН В.1.1-25-2009: Державні будівельні норми України. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення / Мінрегіонбуд України. - Офіц. вид. - На заміну СНиП 2.06.15-85; Чинні від 01.01.2011. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - 29 с.: табл. - (Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі).

 

9.               ДБН В.2.2-25:2009: Державні будівельні норми України. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) / Мінрегіонбуд України, КиївЗНДІЕП. - Вид. офіц. - Введено вперше; Чинні від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - 54 с.: табл. - (Будинки і споруди). - Бібліогр.: с. 52.

 

10.            ДСТУ Б В.2.1-12:2009: Нац. стандарт України. Грунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22733-77); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 9 с.: рис. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

11.            ДСТУ Б В.2.1-13:2009: Нац. стандарт України. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28622-90); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 7 с.: рис., табл. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

12.            ДСТУ Б В.2.1-16:2009: Нац. стандарт України. Грунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23740-79); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 20 с.: рис., табл. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

13.            ДСТУ Б В.2.7-203:2009: Нац. стандарт України. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Техн. умови / Мінрегіонбуд України, Будстандарт. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23735-79); Чинний від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 8 с.: табл. - (Будівельні матеріали).

 

14.            ДСТУ Б В.2.7-206:2009: Нац. стандарт України. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Техн. умови / Мінрегіонбуд України, Будстандарт. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24100-80); Чинний від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 12 с.: табл. - (Будівельні матеріали).

 

15.            ДСТУ Б В.2.7-210:2009: Нац. стандарт України. Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Техн. умови / Мінрегіонбуд Україн, Будстандарт. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26193-84); Чинний від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 10 с.: табл. - (Будівельні матеріали).

 

16.            Заліщики та околиці [Терноп. обл.]: Путівник = Zaleszczyki i okolice: Przewodnik / Голов. упр. з питань туризму, молоді та спорту Терноп. обл. держ. адмін.; упоряд.: О. Ленчук, Я. Стецюк, В. Олійник. – Тернопіль, [2009]. – 23 с.: іл. – (Туристичні перлини України. Тернопільщина).

 У путівнику подано історичну та туристичну інформацію про м. Заліщики Тернопільської області.

 

17.            Зварич І.М. Моє рідне село: З історії с. Івановичі Червоноармійського р-ну на Житомирщині. – К.: Фенікс, 2009. – 135 с.: іл. – Бібліогр.: с. 134.

 У нарисі відображено історію с. Івановичі Житомирської області на основі спогадів очевидців голодомору та Великої Вітчизняної війни.

 

18.            Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область, Новосанжарський район / Центр охорони та дослідж. пам`яток археології, Полтав. краєзнав. музей; голов. редкол. В. А. Андрієць [та ін.]. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 177 с.: іл. – Бібліогр.: с. 11. – Покажч. імен та геогр. назв: с. 172-177.

 У книзі вміщено інформацію про пам’ятки Новосанжарського району Полтавської області.

 

19.            Іщук О.О. Технологія заповнювачів бетону: Інтерактив. комплекс навч.-метод. забезпечення дисципліни для студ. ВНЗ / НУВГП. – Рівне: НУВГП, 2009. – 160 с. – Бібліогр.: с. 157-158.

 У навчально-методичному комплексі наведено робочу програму та навчальний матеріал дисципліни «Технологія заповнювачів бетону».

 

20.            Кліменко В.З. Будівельна біоніка. Закони розвитку технічних систем. Будівельні конструкції: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / КНУБА. – К.: Сталь, 2010. – 298 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 297.

 У книзі розглянуто взаємозв’язок між будівельними конструкціями та законами розвитку рослинної і живої природи.

 

21.            Крип'якевич І. Історичні проходи по Львові: [Путівник] / авт. передм. Я. Ісаєвич; упоряд. тексту Б. Якимович. – Л. : Апріорі, 2009. – 115 с.: іл. – Імен. покажч.: с. 106-108. – Покажч. вул. та геогр. назв.: с. 109-111.

 У путівнику розповідається про цікаві факти з історії міста, його історичні та архітектурно-мистецькі пам’ятки.

 

22.            Лобашов О.О. Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки в містах: Моногр. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 169 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 112-122.

 У монографії розглянуто питання, пов’язані з ефективністю функціонування транспортних потоків у містах.

 

23.            Моделювання проектних робіт для будівництва: Навч. посіб. для ВНЗ / О. С. Гриценко [та ін.] ; КНУБА. – К.: КНУБА, 2010. – 123 с.: рис. – Бібліогр.: с. 78-80.

 У посібнику розглянуто систему організації проектування, порядок розроблення проектної документації, методику визначення вартості виконання проектних робіт та моделювання проектних робіт для будівництва.

 

24.            Никитенко Н.Н. Собор Святой Софии в Киеве: История, архитектура, живопись, некрополь / под общ. ред. Н. М. Куковальской; Нац. заповедник "София Киевская". – М.: Северный паломник, 2008. – 271 с.: ил. – Библиогр.: с. 269-271.

 У книзі оглянуто основні історичні етапи створення Софійського собору в м. Києві, проаналізовано символіку живопису та фресок храму, вміщено розповідь про некрополь собору.

 

25.            Николишин Ю.І. Храми древнього Львова: Фотоальб. / світлини Ю. І. Николишина [та ін.]. – Львів : Апріорі, 2008. – 72 с. – Текст парал. укр., рос., пол. та англ. мовами.

 У фотоальбомі вміщено найвизначніші пам’ятки древнього м. Львова.

 

26.            Одне надійне життя...: (до 100-річчя від дня народження [архітектора] Леоніда Маслова) / УТОПІК, Волин. обл. орг., НДЦ "Охорон. археол. служба України" Ін-ту археол. НАН України; уклад. Г. С. Марчук. – Луцьк: Твердиня, 2009. – 494 с.: іл., 9 вкл. арк. – Бібліогр. у кінці ст. та в підряд. прим.

 У книзі розповідається про життя та творчий шлях архітектора Л. М. Маслова (1909-1943), який досліджував українську церковну дерев’яну архітектуру.

 

27.            Орлов А. Проектирование, дизайн, строительство: Самые полезные программы. – СПб.: Питер, 2010. – 269 с.: рис.

 У книзі представлені програми з дизайну інтер’єру, ландшафтного дизайну, програми для створення кошторису.

 

28.            Попова С.Н. Стиль и интерьер: Больш. ил. энцикл. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 368 с.: ил.

 Вміщено енциклопедичні визначення про стилі й інтер’єр різних епох.

 

29.            Православные храмы и монастыри Харьковской губернии: 1681-1917 гг.: Альб.-кат. / Харьк. част. музей город. усадьбы; сост., авт. предисл. А. Парамонов. – Х., 2007. – 346 с.: ил.

 У альбомі представлено перелік храмів харківської єпархії 1917р., ілюстрації втрачених храмів та монастирів, а також сучасні монастирі і храми Харківщини.

 

30.            Сегеда С. Гетьманські могили / С. Сегеда. – К.: ІАА Наш час, 2010. – 439 с.: іл. – (Невідома Україна). – Бібліогр.: с. 420-432 та в підряд. прим.

 У книзі представлено розповіді про місцезнаходження та долю поховань визначних державних, культурних та військових діячів українській історії.

 

31.            Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 52. В 2 ч. Ч. 2 / ПГАСА, Междунар. Акад. безопасности жизнедеятельности; под общ. ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск: ПГАСА, 2010. – 270 с.: рис., табл. – (Безопасность жизнедеятельности). – Библиогр. в конце ст.

 У збірнику представлено результати досліджень з безпеки життєдіяльності, охорони праці, громадянського захисту, пожежної безпеки, екології, технології будівельного виробництва та матеріалознавства.

 

32.            Студенець Н. Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: Моногр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – К., 2010. – 222 с.: іл. – Бібліогр.: с. 159-172 та в підряд. прим. – Імен. покажч.: с. 211-214. – Геогр. покажч.: с. 215-222.

 У монографії розглядається питання настінного розпису Поділля, висвітлено особливості хатнього малювання, розглянуто типові мотиви стінопису.

 

33.            Таранушенко С. Вітряки: [Альб.] / НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Харк. приват. музей міськ. садиби. – Х., 2010. – 101 с.: іл. – Бібліогр. в підряд. прим.

 В альбомі зібрано історію та ілюстрації вітряків України.

 

34.            Україна-Швеція: На перехрестях історії (XVII-XVIII століття), 1 жовт. 2008 р. – 30 берез. 2009 р., м. Київ, 9 квіт. – 31 трав. 2009 р. м. Дніпропетровськ: Кат. міжнар. вист. / Нац. музей історії України; уклад., наук. ред. Ю. К. Савчук. – К.: Такі справи, 2008. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: с. 222-223.

 У каталозі представлено історію україно-шведських відносин та каталог виставки «Україна-Швеція: На перехрестях історії (XVII-XVIII століття)».

 

35.            Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми. Пояснення до слів, наочні приклади / уклад.: Л. І. Нечволод, В. І. Бездітко, В. В. Паращич. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 768 с.

 У словнику вміщено найбільш поширені в українській мові синоніми, омоніми та антоніми.

 

36.            Харчук Х. Архітектура курортної забудови Трускавця XIX – першої половини XX ст.: Моногр. – Л. : Апріорі, 2008. – 203 с. : рис., плани. – Бібліогр. в прим. – Імен. покажч.: с. 188-194.

 У монографії розглянуто архітектуру м. Трускавця ХІХ – першої половини ХХ ст.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов