КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. 100 провідних будівельників та архітекторів України. Вип. 2 / Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж. ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. - К., 2010. - 239 с. : іл.

У виданні вміщено інформацію про визначних будівельників, архітекторів, творчі архітектурні майстерні, проектні інститути й організації, вітчизняних виробників, які зробили вагомий внесок у розвиток будівельної галузі України.

 

2. Антикризова політика держави в будівельній галузі: Механізми реалізації: Моногр. / О. І. Амоша [та ін.]; ДонНАБА. –  Макіївка: ДонНАБА, 2010. – 241 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 196-216.

У монографії досліджено теоретичні підходи до визначення сутності кризи та кризових явищ у будівництві. Подано підходи до антикризового управління.

 

3. Аристов Н.Я. Промышленность Древней Руси / Н. Я. Аристов ; авт. вступ. ст. Л. В. Войтович. - Репр. воспр. изд. 1866 г. - Біла Церква, 2010. - XVIII, 253 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ.:  с. 241-253.

Передрук магістерської дисертації проф. М. Я. Арістова, що вперше видана в 1866 р. У виданні охарактеризовано основні види ремесел часів Київської Русі. Зокрема, описано промисловість, що стосується будівництва житла.

 

4. Боднар Г. Львів: Щоденне життя міста очима переселенців із сіл (50-80-ті роки ХХ ст.) : Монографія / Г. Боднар ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 338 с. : 16 вкл. арк. іл., табл. - Бібліогр.: с. 292-322.

Вміщено інформацію про побутове, суспільно-політичне, освітнє і культурне життя мешканців м. Львова 1950–1980-х рр.

 

5. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : Всеукр. зб. наук. пр. Вип. 75 / КНУБА ; голов. ред. М. К. Сукач. - К. : КНУБА, 2010. - 98 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені питанням моделювання робочих процесів машин, гірничих, піднімально-транспортних, землерийних, дорожніх і меліоративних машин, технологічного обладнання, автоматизації та інформаційних технологій.

 

6. ДБН В.1.3-2:2010: Державні будівельні норми України. Геодезичні роботи у будівництві / Мінрегіонбуд України, НДІБВ, КНУБА, НВІ метролог. забезп. вимірювання геометр., мех. та віброакуст. величин. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні СНиП 3.01.03-84); Чинний від 01.09.2010. - К.: Украхбудінформ, 2010. - IV, 48 с.: рис., табл. - (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві). - Бібліогр.: с. 48.

 

7. ДСТУ Б В.2.1-14:2009: Нац. стандарт України. Ґрунти: Метод польового вимірювання температури / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25358-82); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 12 с.: рис. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

8. ДСТУ Б В.2.1-18:2009: Нац. стандарт України. Грунти: Метод вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26263-84); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 10 с.: рис. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

9. ДСТУ Б В.2.3-25:2009: Нац. стандарт України. Огородження дорожнє тросового типу: Заг. техн. умови / Мінрегіонбуд України, Укрдортехнологія. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 2734-94; Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 11 с.: рис. - (Споруди транспорту).

 

10. ДСТУ Б В.2.6-2:2009: Нац. стандарт України. Вироби бетонні і залізобетонні: Заг. техн. умови / Мінрегіонбуд України, ДП НДІБК. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ Б В.2.6-2-95 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6785-80, ГОСТ 13578-68, ГОСТ 18048-80, ГОСТ 18128-82, ГОСТ 19570-74, ГОСТ 23972-80, ГОСТ 24155-80, ГОСТ 24581-81, ГОСТ 24587-81); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 28 с.: табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

11. ДСТУ Б В.2.7-207:2009: Нац. стандарт України. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в'яжучими / Мінрегіонбуд України, Будстандарт. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23558-79); Чинний від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 10 с.: табл. - (Будівельні матеріали).

 

12. Досвід та перспективи розвитку міст України: Зб. наук. пр. Вип. 18: Приміські зони. Міські агломерації / КНУБА; відп. ред. Ю. М. Палеха. – К.: Діпромісто, 2010. – 190 с.: рис., табл.

У збірнику висвітлено теоретичні засади і особливості розвитку та проектування приміських зон населених міст і міських агломерацій України.

 

13. Егорова Н. Футуризм / Н. Егорова ; Ред. журн. "Архидея". - К. : ИД Укр. Медиа Холдинг, 2010. - 63 с. : ил. - (Стиль в интерьере. В 10 т. ; Т. 10).

Запропоновано найкращі вирішення інтер’єру у футуристичному стилі від відомих архітекторів і дизайнерів із коментарями й характеристикою стилю.

 

14. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві: Підруч. для ВНЗ / В. О. Міхельс [та ін.]; за заг. ред. В. О. Міхельса; КНУБА. – К.: Міленіум, 2010. – 463 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 433-438.

У підручнику представлено традиційні та новітні методи математичної статистики, економіко-математичні моделі імітації діяльності підприємства на етапах будівництва та експлуатації.

 

15. Клименюк Т.М. Ілюстрований словник архітектурних термінів : Навч. посіб. для ВНЗ /  Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 179 с. : іл. - Библиогр.: с. 168. - Предм. покажч.: с. 169-177.

У словнику вміщено понад 850 статей з архітектури й мистецтва. Тлумачення термінів і понять відображають історію й традиції розвитку архітектури.

 

16. Кобзар В.В. Водовідведення Києва від першого проекту до сьогодення, 1894-2010 / В. В. Кобзар ; голова ред. ради Я. О. Філатов ; ВАТ "АК "Київводоканал". - К. : Інтерпрес ЛТД, 2010. - 215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 214.

У виданні викладено історію виникнення й розвитку господарсько-побутової мережі каналізації міста від першого проекту до сьогодення. Проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку водовідведення.

 

17. Куленко М.Я. Мистецтво шрифту: Графічний дизайн : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Я. Куленко ; КНУБА. - К., 2010. - 311 с. : іл. - Бібліогр.: с. 310-311.

У навчальному посібнику вміщено розширений ілюстрований історичний екскурс розвитку світової писемності й коліграфії.

 

18. Лісниченко С.В. Міські інженерні мережі : Консп. лекцій для студ. ВНЗ / С. В. Лісниченко ; КНУБА. - К., 2010. - 67 с. : рис. - Бібліогр.: с. 65.

Вміщено інформацію про містобудівні питання щодо призначення та будови інженерних мереж, зокрема, систем водопостачання, газопостачання, каналізації, електричних мереж, очисних споруд. Розглянуто принципи розміщення підземних мереж у містах і мікрорайонах.

 

19. Ловейкін В.С. Курсове проектування з теорії механізмів і машин: Навч. посіб. / В. С. Ловейкін, К. І. Почка; КНУБА. – К.: КНУБА, 2010. – 239 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 193.

У посібнику містяться загальні вимоги до виконання курсового проекту з теорії механізмів і машин.

 

20. Містобудування та територіальне планування. Вип. 37 / КНУБА ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - К. : КНУБА, 2010. - 617 с. : рис. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено інформацію про інженерні й економічні проблеми теорії та практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови тощо. Надруковано статтю про відповідального редактора збірника – професора М. М. Осєтріна.

 

21. Науковий вісник будівництва. Вип. 59 / Акад. буд-ва України; редкол.: Д. Ф. Гончаренко (голов. ред.) [та ін.]. – Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2010. – 386 с.: рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті за результатами досліджень у напрямах архітектури, охорони навколишнього середовища, ресурсозберігаючих технологій у будівництві, нових будівельних матеріалів та конструкцій.

 

22. Нікуліна В.В. Будівельні кресленики в середовищі AutoCAD : Навч. посіб. для ВНЗ / В. В. Нікуліна ; Луц. нац.-техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 123 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 122.

У навчальному посібнику вміщено теоретичний матеріал, необхідний для виконання і оформлення креслеників планів, розрізів, фасадів будинків й генеральних планів, а також покрокову інструкцію для виконання цих креслеників у середовищі програми AutoCAD.

 

23. Опір матеріалів і теорія споруд : Наук.-техн. зб. Вип. 86 / КНУБА ; відп. ред. В. А. Баженов. - К. : КНУБА, 2010. - 161 с. : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено результати досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності та пластичності. Розглянуто розробку й розвиток методів розрахунку міцності, стійкості, динаміки просторових конструкцій з урахуванням геометричної нелінійності, пластичних властивостей руйнування матеріалів.

 

24. Основи реконструкції будівель і споруд : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; за ред. І. Г. Іваника. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 274 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 226-231.

У навчальному посібнику розглянуто питання обстеження, реконструкції будівель і споруд, посилення їх конструктивних елементів, практичні підходи до реконструкції, забудови будівель різного призначення, що враховують технічний стан, а також результати оцінки техніко-економічної доцільності їх перебудови.

 

25. Охрана труда на предприятиях строительной индустрии : Учеб. для студ. ВУЗ / А. С. Беликов [и др.] ; под ред. А. С. Беликова ; ПГАСА. - Днепропетровск : Федорченко А.А., 2010. - 528 с. : рис. - Библиогр.: с. 525-528.

У підручнику викладено теоретичні, практичні, правові й організаційні питання охорони праці, промислової санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки на підприємствах будівельної індустрії.

 

26. Очаков – морские ворота Днепра и Южного Буга: Фотомарины / авт. идеи, сост. Г. Ф. Крикун, редкол.: Г. И. Скрипниченко и др. – Очаков: Изд-во Ирины Гудим, 2010. – 113 с.: ил., карты. – (Энциклопедия краеведения; Кн. 4).

У фотоальбомі представлено матеріали, пов’язані з Причорноморською частиною України – м. Очаковом.

 

27. Писаревський І.М. Матеріально-технічна база готелів : Підруч. для ВНЗ / І. М. Писаревський,  А. А. Рябєв ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 286 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Розглянуто питання виникнення і розвитку готельного господарства, засоби розміщення і класифікації готелів. Вивчаються основні й оборотні засоби готельно-ресторанного господарства, їх вартість, амортизація тощо.

 

28. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : Наук.-техн. зб. Вип. 15 / КНУБА ; голов. ред. А. М. Тугай. - К., 2010. - 194 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 194.

У збірнику вміщено результати наукових досліджень у сфері водопостачання, водовідведення, гідравліки й гідротехніки.

 

29. Рекомендації з проектування та улаштування гіпсокартонними плитами "КНАУФ" перегородок, до яких пред'являються вимоги пожежної безпеки, та вогнезахисту будівельних конструкцій / ТОВ "Укр. буд. матеріали та вироби" ; П. В. Захарченко. - К. : СПД Павленко, 2011. - 44 с.

Розглянуто системи вогнезахисту будівельних конструкцій і влаштування перегородок, до яких висунуті вимоги пожежної безпеки, гіпсокартонними плитами «КНАУФ»: ГКП, ГКПО, ГКПВО.

 

30. Сердюк О.В. Найцікавіші місця. – Х.: Торсінг плюс, 2010. – 95 с.: іл. – (Моя Україна). – Бібліогр.: с. 94.

У книзі представлено цікаві культурно-історичні міста України.

 

31. Слєпцов О.С. Архітектура цивільних будівель. Індустріалізація / О. С. Слєпцов ; Укр. акад. архітектури, ЛІЦЕНЗіАРХ. - К. : А+С, 2010. – 241 с. : іл. - Бібліогр.: с. 227-235.

Досліджено теоретичні основи розвитку архітектури цивільних будівель, еволюцію індустріалізації будівництва, закономірності вдосконалення нових конструктивних систем, відкритих збірно-конструктивних систем.

 

32. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-техн. зб. Вип. 25 / КНУБА ; відп. ред.  М. М. Дьомін. - К. : КНУБА, 2010. - 445 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено інформацію в галузях архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції наявної забудови.

 

33. Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / КНУБА ; за ред.: О. А. Тугая, В. А. Баглая. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 443 с. : табл. - Бібліогр.: с. 404.

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані з організацією і проведенням технічного нагляду в будівництві, оцінювання технічного стану залізобетонних, дерев’яних і металевих будівельних конструкцій, безпечною експлуатацією будівель і споруд.

  

34. Ціноутворення у будівництві : Зб. офіц. док. та роз`яснень. № 3, березень 2011 / НВФ "Інпроект" ; голов. ред. І. М. Сіренко. - К., 2011. - 128 с. : табл.

У збірнику офіційних документів і роз’яснень вміщено нормативно-правові акти в галузі будівництва, зокрема, наказ Мінрегіонбуду України від 22 грудня 2010 року № 536 «Про затвердження Збірника ГН 7 «Покрівельні роботи» Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи».

 

35. Цюцюра С.В. Системи управління інвестиційними проектами : Консп. лекцій для студ. ВНЗ / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко ; КНУБА. - К., 2010. - 52 с. : рис. - Бібліогр.: с. 52.

Розглянуто питання, пов’язані з дослідженням інвестиційних проектів, розробкою бізнес-планів, плануванням розкладу проекту, управлінням ризиками у проектах.

 

36. Soroka T. Die Ukraine auf der Suche nach ihrem nationalen Stil: Neobarocke baukunst in den 1920er Jahren am Beispiel der Allukrainischen Landwirtschaftsakademie in Kiev von Dmytro Djačenko / T. Soroka. - Berlin : Wissenschaftlicher, 2007. - 338 c. : il. - Literaturverzeichnis: s. 190-214.

Наукове дослідження німецького мистецтвознавця Тані Сороки про архітектуру українського бароко та одного із його представників – архітектора початку ХХ ст. Дмитра Дяченка.

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов