КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 10-11 верес. 2010 р.: Зб. наук. пр. / Луцьк. нац. техн. ун-т, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юридич. акад. України ім. Я. Мудрого. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 382 с. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено інформацію про наукові здобутки представників юридичної науки країн СНД, а також практичних працівників у галузях аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права.

 

2. Анкерні болти: Конструкція, розрахунок, проектування, технологія влаштування : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /  Л. М. Шутенко [та ін.] ; ХНАМГ. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 203 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 175-199.

У навчальному посібнику розглянуто конструкції анкерних болтів, їх розрахунок і проектування. Наведено матеріали для виготовлення анкерних болтів, а також технології їх закладання в бетон.

 

3. Бабич В.Є. Проектування кам'яних і армокам'яних конструкцій: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Є. Бабич, В. В. Караван, М. С. Зінчук; за ред. Є. М. Бабича; НУВГП. – Рівне, 2010. – 195 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 163. – Предм. покажч.: с. 194-195.

У посібнику висвітлено основні фізико-механічні характеристики кам’яної кладки, основні положення розрахунку кам’яних та армокам’яних елементів при різних видах навантажень.

 

4. Білоус М.В. Розроблення методики спостережень за переміщеннями тунелів метрополітену на стадії будівництва: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.24.01) / М. В. Білоус ; наук. кер. Р. В. Шульц ; КНУБА. - К., 2011. - 16 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 13-14.

Запропоновано методику попереднього розрахунку точності спостережень за повними осіданнями й переміщеннями тунелів метрополітену. Для визначення деформації всієї споруди рекомендується використовувати наземне лазерне сканування або електронний тахеометр.

 

5. Болотских О.Н. Европейские методы физико-механических испытаний цемента. – Х., 2008. – 57 с.: ил. – Библиогр.: с. 56.

Висвітлено європейські методи дослідження цементу.

 

6. Волков С.М. Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка / С. М. Волков ; Ін-т культурології НАМ України. - К., 2010. - 248 с. : іл. - Бібліогр.: с. 213-234. - Імен. покажч.: с. 235-247.

У монографії узагальнено матеріал про інституалізацію навчальних закладів культури й мистецтва, які утворили цілісну систему культурно-мистецької освіти в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

 

7. Герасимчук З.В. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика : Монографія /  З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 515 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 496-514.

Розглянуто теоретичні засади стимулювання сталого розвитку регіону, його оцінку й механізми.

 

8. Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: Динаміка та структура / А. І. Доценко ; Рада по вивч. продуктив. сил України. - К. : Фенікс, 2010. - 284 с. : табл. - Бібліогр.: с. 271-282.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження сільського розселення, формування та використання сільського поселенського потенціалу, регіональні проблеми сільського розселення в Україні в умовах суспільних трансформацій тощо.

 

9. ДСТУ Б В.2.1-15:2009: Нац. стандарт України. Грунти: Методи польового визначення глибини сезонного відтавання / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26262-84); Чинний від 201.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 6 с.: рис., табл. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

10. ДСТУ Б В.2.1-24:2009: Нац. стандарт України. Грунти: Методи польових випробувань проникності / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23278-78); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 44 с. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

11. ДСТУ Б В.2.7-202:2009: Нац. стандарт України. Цементи та матеріали цементного виробництва: Методи хімічного аналізу / Мінрегіонбуд України, СЕПРОЦЕМ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5382-91); Чинний від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 74 с.: табл. - (Будівельні матеріали). - Бібліогр.: с. 73.

 

12. ДСТУ Б В.2.7-211:2009: Нац. стандарт України. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів: Техн. умови / Мінрегіонбуд України, Будстандарт. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25592-91); Чинний від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 12 с.: табл. - (Будівельні матеріали).

 

13. ДСТУ Б В.2.7-221:2009: Нац. стандарт України. Бетони: Класифікація і загальні технічні вимоги / Мінрегіонбуд України, НДІБК. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25192-82); Чинний від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 10 с.: табл. - (Будівельні матеріали).

 

14. ДСТУ Б ISO 9050:2010 (ISO 9050:2003, IDT): Нац. стандарт України. Методи випробувань скла в будівництві. Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання, загального пропускання сонячної енергії, ультрафіолетового пропускання та відповідних параметрів скління = Glass in Building test Methods-Determination of light Transmittance, solar direct Transmittance, total solar energy Transmittance, ultraviolet Transmittance and related glazing factors : Пер. з англ. / Мінрегіонбуд України. - Офіц. вид. - Введено вперше (зі скасуванням з 01.01.2012 р. дії в Україні міждерж. стандарту ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93); Чинний від 01.01.2011. - К: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 34 с.: рис., табл. - (Будівельні матеріали). - Текст укр. та англ. мовами. - Бібліогр.: с. 34.

 

15. Егорова Н. Экология / Н. Егорова ; Ред. журн. "Архидея". - К. : ИД Укр. Медиа Холдинг, 2010. - 63 с. : ил. - (Стиль в интерьере. В 10 т. ; Т. 4).

Запропоновано найкращі вирішення інтер’єру в стилі «екологія» від відомих архітекторів і дизайнерів з коментарями й характеристикою стилю.

 

16. Егорова Н. Классика / Н. Егорова ; Ред. журн. "Архидея". - К. : ИД Укр. Медиа Холдинг, 2010. - 63 с. : ил. - (Стиль в интерьере. В 10 т. ; Т. 3).

Запропоновано найкращі вирішення інтер’єру в стилі «класика» від відомих архітекторів і дизайнерів з коментарями й характеристикою стилю.

 

17. Жван В.Д. Технологія будівельного виробництва в житлово-комунальному господарстві: Навч. посіб. для ВНЗ / В. Д. Жван; ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 316 с.: рис. – Бібліогр.: с. 315-316.

У посібнику викладено сучасні методи та засоби виконання основних будівельних процесів під час зведення будівель і споруд.

 

18. Киев: История, архитектура, традиции / сост.: О. Друг, Ю. Ференцева. - К. : Балтия-Друк, 2011. - 103 с. : ил.

В ілюстрованій книзі вміщено інформацію з історії й архітектури м. Києва, зокрема, приділено увагу сакральній архітектурі, іншим визачним пам'яткам.

 

19. Ковальський Л.М. Архітектурне проектування висотних будинків: Навч. посіб. для студ. ВНЗ /  Л. М. Ковальський, Г. В. Кузьміна, Г. Л. Ковальська; КНУБА. – К., 2010. – 122 с.: рис. – Бібліогр.: с. 119-122.

У посібнику розглянуто основи проектування висотних будівель, висвітлено історичний розвиток висотного будівництва житлового та громадського призначення у різних країнах світу.

 

20. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Костюк ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 245 с. : рис. - Бібліогр.: с. 243-244.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші питання техніко-економічного аналізу діяльності підприємств міського господарства. Наведено методику аналізу виконання виробничої програми комунальних підприємств, ефективність використання основних фондів, собівартості продукції (послуг), доходів, прибутку, рентабельності та їх фінансового стану.

 

21. Металеві конструкції: Підруч. для студ. ВНЗ / О. О. Нілов [та ін.]; за заг. ред.: О. О. Нілова, О. В. Шимановського. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Сталь, 2010. – 868 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 867-868.

У підручнику розглянуто питання проектування будівельних конструкцій, особливості роботи матеріалів і елементів при різних умовах навантаження, проаналізовано результати проектування сталевих конструкцій за вітчизняними та європейськими нормами.

 

22. Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. зб. Вип. 38 / КНУБА ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - К. : КНУБА, 2010. - 475 с. : рис. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено інформацію про інженерні й економічні проблеми теорії та практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови тощо.

 

23. Науковий вісник будівництва : Зб. наук. пр. Вип. 61 / Акад. буд-ва України ; голов. ред. Д.Ф. Гончаренко. - Х. : ХДТУБА : ХОТВ АБУ, 2008. - 374 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі охорони навколишнього середовища, ресурсозберігальних технологій у будівництві та будівельній індустрії, нових будівельних матеріалів і конструкцій тощо.

 

24. Олійник Є.П. Основи містобудування. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення для студ. ВУЗ / Є. П. Олійник, І. В. Потапчук; НУВГП. – Рівне, 2010. – 244 с.: рис., табл.– Предм. покажч.: с. 233-240. – Бібліогр.: с. 241-242.

У навчально-методичному комплексі міститься типова програма, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем курсу, тренінгові тестові програми за напрямом «Архітектура».

 

25. Опір матеріалів і теорія споруд : Наук.-техн. зб. Вип. 85 / КНУБА ; відп. ред. В. А. Баженов. - К. : КНУБА, 2010. -  165 с. : граф. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено результати досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності та пластичності. Розглянуто питання розробки й розвитку методів розрахунку міцності, стійкості, динаміки просторових конструкцій з урахуванням геометричної нелінійності, пластичних властивостей руйнування матеріалів.

 

26. Практичний посібник: "Енергоефективний будинок – крок за кроком". Кн. 1: Крок перший: створення ОСББ / Агентство США з міжнар. розвитку (USAID), Ін-т місцев. розвитку; уклад. В. Погорєлова [та ін.]. – К., 2010. – 62 с.: табл. – (Реформа міського теплозабезпечення в Україні).

Спираючись на українське законодавство, викладено основи створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

 

27. Промислова будівля. Одноповерхова виробнича та прибудована багатоповерхова адміністративно-побутова будівлі : Метод. вказівки до викон. курсов. проекту для студ. ВНЗ / КНУБА ; уклад.: Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький,  Т. Л. Чирва. - К. : КНУБА, 2010. - 128 с. : табл. - Бібліогр.: с. 113.

Розглянуто та вміщено кресленики об’ємно-планувальних і конструктивних рішень одноповерхових промислових і багатоповерхових адміністративно-побутових будівель.

 

28. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. Вип. 20 / Акад. буд-ва України, НУВГП, Північ.-Захід. від-ня АБУ; відп. ред. Є. М. Бабич. – Рівне, 2010. – 548 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наведено результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі будівельних матеріалів і конструкцій.

 

29. Скорук Т.В. Робота вузлів і стиків залізобетонних будівель при повторних навантаженнях : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / Т. В. Скорук ; наук. кер. А. Я. Барашиков ; КНУБА. - К., 2010. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 16.

У дисертації розглянуто вузли і стики залізобетонних будівель і споруд за конструктивними рішеннями та характером їх роботи. Визначено доцільність використання методів теорії надійності для призначення найбільш небезпечних рівнів і характеру прикладених до будівельних конструкцій навантажень.

 

30. Солодов В.В. Територіальна організація приморського екополісу (на прикладі Севастопольського регіону): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.20) / В. В. Солодов ; наук. кер. Є. Є. Клюшниченко ; КНУБА. - К., 2011. - 18 с. : плани. - Бібліогр.: с. 15-18.

На прикладі Севастопольського регіону визначені умови, проблеми, пріоритети та систему факторів, які сприяють або обмежують розвиток приморського екополісу..

 

31. Терновцев В.О. Споруди охолодження води : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Терновцев, Я. А. Тугай, О. В. Терновцев ; КНУБА. - К., 2010. - 60 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 60.

Розглянуто системи та споруди охолодження води, принципи гідравлічного й теплового розрахунку. Наведено основні конструкції споруд для охолодження води.

 

32. Тищенко К.М. Іншомовні топоніми України : Етимол. слов.-посіб. / К. М. Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Лінгвіст. музей. - Тернопіль : Мандрівець, 2010. - 239 с. - Бібліогр.: с. 235-238. - Покажч. топонімів: с. 183-234.

У етимологічному словнику-посібнику вміщено понад 15 тис. місцевих назв України від 2330 іншомовних топооснов.

 

33. Украинские железные дороги: Состояние, перспективы, приоритеты = Ukrainian Railways: Condition, Prospects, Priorities: [Проспект] / Гос. администрация ж.-д. трансп. Украины "Укрзализныця". – К., [2010]. – 26 c.: ил. – Текст парал. на рус. и англ. яз.

Вміщено інформацію про стан залізниць України, перспективи розвитку, інфраструктуру.

 

34. Ціноутворення у будівництві : Зб. офіц. док. та роз`яснень. № 1, січень 2011 / Мінрегіонбуд України ; Голов. ред. І. М. Сіренко. - К., 2011. - 128 с. : табл.

У збірнику офіційних документів і роз’яснень вміщено нормативно-правові акти в галузі будівництва.

 

35. Шебек Н.Н. Основы дизайна архитектурной среды : Консп. лекций для студ. ВНЗ / Н. Н. Шебек ; отв. за вып. В. А. Тимохин ; КНУСА. - К., 2010. - 60 с. - Библиогр.: с. 58-60.

Розглянуто історію становлення і перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища, його методологічні основи, особливості проектування і художнього конструювання об’єктів у середовищі.

 

36. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : Зб. наук. пр. Вип. 22 / КНУБА ; голова редкол. С. А. Ушацький. - К., 2010. – 258 с. : рис., граф. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено науковий і практичний досвід, проаналізовано проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов