КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Антипенко Є.Ю. Науково-акомодативні засади ресурсно-календарного моделювання будівельного виробництва : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05.23.08) / Є. Ю. Антипенко ; наук. конс. Г. В. Лагутін ; КНУБА. - К., 2011. - 40 с. : рис. - Бібліогр.: с. 15-18.

Розроблено і обґрунтовано теоретичні положення, методичні підходи і науково-практичні рекомендації з управління часовими та матеріально-фінансовими ресурсами проектів зведення об’єктів будівництва в умовах обмежень з урахуванням суперечливих вимог, для забезпечення їх успішної реалізації.

 

2. Бабаєв В.М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти : Монографія / В. М. Бабаєв ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 306 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 287-306.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи управління містом, системний підхід до розв’язання проблем функціонування та розвитку міста, ресурсне й технологічне забезпечення системи управління сучасним містом.

 

3. Беленченко І.В. Математичні методи та інструментальні засоби розв'язання багатовимірних задач розподілу ресурсів проектів будівництва в умовах невизначеності : Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.13.22) / І. В. Беленченко ; наук. кер. М. В. Новожилова ; ХДТУБА. - Х., 2010.  - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 17-18.

Побудовано модифікацію оптимізаційної задачі розподілу ресурсів проекту з урахуванням різної динаміки вартості ресурсів у часі протягом проекту.

 

4. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : Зб. наук. пр. № 12 (153), груд. 2010 р. / голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. - 71 с. : рис., табл., граф. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено результати наукових досліджень у галузях будівництва, містобудування, сакральної архітектури, енергоефективності тощо.

 

5. Головко С.И. Теория и практика усиления грунтовых оснований методом высоконапорной цементации : Монография / С. И. Головко ; ПГАСА. - Дніпропетровськ : Пороги, 2010. - 247 с. : граф. - Библиогр.: с. 220-229.

У монографії наведено сучасні методи перетворення будівельних властивостей ґрунтових основ, алгоритми побудови загальних вирішень завдань ін’єктування ґрунтових основ, розглянуто їх напружено-деформований стан.

 

6. ДБН Б.1.1-11:2011: Державні будівельні норми України. Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України / Мінрегіонбуд України, ДНДІПМ "Діпромісто". - Вид. офіц. - Введено вперше із втратою чинності в Україні розд. 1.4, 1.13, 1.14, 2.1-2.11 та 9.1, дод. 1, 2, 3, 4 ВСН 38-82 ; Чинні від 01.10.2011 р. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - 18 с. : табл. - (Система містобудівної документації). - Бібліогр.: с. 18.

 

7. ДБН В.2.6-98:2009: Нац. стандарт України. Бетонні та залізобетонні конструкції : Основ. положення / Мінрегіонбуд України, ДП НДІБК. - Вид. офіц. - Введено в дію з 1 липня 2011 р. зі скасуванням в Україні СНиП 2.03.01-84* ; Чинний від 01.06.2011. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - 70 с. : рис. - (Конструкції будинків і споруд).

 

8. ДБН В.3.2-1-2004. Зміна № 1: Державні будівельні норми України. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини / Мінрегіонбуд України, ДП "Держ. наук.-технолог. центр консервації та реставрації пам'яток". - Вид. офіц. - Чинна з 01.04.2011 р. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - 10 с. - (Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва).

 

9. ДК 003:2010: Нац. класифікатор України. Класифікатор професій / ДУ НДІ соц.-труд. відносин, Ін-т укр. мови НАН України, Держкомстат України, Держспоживстандарт України. - Вид. офіц. - На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 01.11.2010 р. - К. : Соцінформ, 2010. - 745 с. : табл.

Вміщено інформацію про сферу застосування, загальні положення, опис розділів класифікації професій, класифікацію професій.

 

10. ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ): Нац. стандарт України. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії : Заг. техн. вимоги / Мінрегіонбуд України, ДП НДІБК. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні СТ СЭВ 4420-83 та СНиП 2.03.11-85 у ч. 2-го розд. "Бетонные и железобетонные конструкции" за винятком пп. 2.44, 2.47-2.61) ; Чинний від 01.07.2011. - К., 2010. - IV,  52 с. : табл. - (Конструкції будинків і споруд). - Бібліогр.: с. 51.

 

11. ДСТУ Б В.2.7-239:2010 (EN 1015-11:1999, NEQ): Нац. стандарт України. Розчини будівельні : Методи випробувань / Мінрегіонбуд України, НДІБМВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5802-86) ; Чинний від 01.08.2011. - К. : Укрархбудінформ, 2010. - 20 с. : рис. - (Будівельні матеріали). - Бібліогр.: с. 19.

 

12. Егорова Н. Арт / Н. Егорова ; Ред. журн. "Архидея". - К. : ИД Укр. Медиа Холдинг, 2010. - 63 с. : ил. - (Стиль в интерьере. В 10 т. ; Т. 6).

Запропоновано найкращі вирішення для інтер’єру в стилі арт від відомих дизайнерів і декораторів із коментарями й характеристикою стилю.

 

13. Егорова Н. Урбанизм / Н. Егорова ; Ред. журн. "Архидея". - К. : ИД Укр. Медиа Холдинг, 2010. - 63 с. : ил. - (Стиль в интерьере. В 10 т. ; Т. 5).

Запропоновано найкращі вирішення інтер’єру в урбаністичному стилі від відомих архітекторів і дизайнерів з коментарями й характеристикою стилю.

 

14. Ерофалов-Пилипчак Б.Л. Архитектура советского Киева / Б. Л. Ерофалов-Пилипчак. - К. : ИД А+С, 2010. - 639 с. : ил., вкл. л. - Библиогр.: с. 618-637. - Указ. имен: с. 610-617.

Проаналізовано розвиток архітектури м. Києва в ХХ ст., розглянуто найбільш значимі конкурси та проекти, діяльність визначних архітекторів радянського періоду.

 

15. Максименко О.Є. Моделювання динамічних властивостей круглої скульптури в архітектурно-природному середовищі : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.01.03) / О. Є. Максименко ; наук. кер. О. Т. Дворецький ; КНУБА. - К., 2011. - 19 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-16.

Представлено методику проектування архітектурно-природного середовища, організованого за допомогою скульптурного об’єму, що спрямовує, координує й акцентує ландшафтну композицію.

 

16. Мольчак Я.О. Географічні умови формування якості поверхневих вод (на прикладі Волинської області) / Я. О. Мольчак, С. Г. Панькевич ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. - 203 с. : табл., мапи. - Бібліогр.: с. 186-203.

У монографії розглянуто конструктивно-географічні аспекти формування якості вод в умовах антропогенних змін, природні особливості умов формування якості поверхневих вод, ландшафти в умовах антропогенних змін, закономірності просторово-часової зміни умов формування якості поверхневих вод.

 

17. Назаренко І.І. Вантажо-підіймальна техніка: (конструкції, ефективне використання, сервіс) : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. І. Назаренко, Ф. О. Німко. - К. : Слово, 2010. - 398 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 398.

Розглянуто загальні відомості основних робітничих професій вантажопідіймальної техніки, основні положення комплексної механізації будівельно-монтажних робіт, конструкції баштових, самохідних стрілових кранів.

 

18. Науковий вісник будівництва : Зб. наук. пр. Вип. 62 / Акад. буд-ва України ; голов. ред. Д.Ф. Гончаренко. - Х. : ХДТУБА : ХОТВ АБУ, 2011. - 313 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі архітектури, будівництва, містобудування, реконструкції, зокрема, ресурсозберігальних технологій у будівництві та будівельній індустрії, нових будівельних матеріалів і конструкцій тощо.

 

19. Новак С.В. Методи випробувань будівельних конструкцій та виробів на вогнестійкість / С. В. Новак, Л. М. Нефедченко, О. О. Абрамов ; УкрНДІПБ МНС України. - К. : Пожінформтехніка, 2010. - 131 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 126-130.

У виданні наведено сучасні підходи до оцінювання вогнестійкості будівельних конструкцій і виробів, основні вимоги до методів випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій та виробів конкретних типів.

 

20. Панова Л.П. Системность архитектурной среды : Монография / Л. П. Панова ; ХНАГХ. - Х. : ХНАГХ, 2010. - 234 с. : рис., табл., планы. - Библиогр.: с. 227-233.

У монографії сформульовано основні поняття й положення теорії систем архітектурного середовища, визначено специфіку архітектурного напряму.

 

21. Писковский Ю. И. Архитектор Валентин Исак: творческий портрет / Ю. И. Писковский. - К., 2011. -  487 с. : ил.

В ілюстрованому виданні розглянуто основні риси професійної творчості Народного архітектора України  В.М. Ісака.

 

22. Приходько Д.О. Функціонально-організаційна надійність процесів будівництва : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / Д. О. Приходько ; наук. кер. В. В. Демченко ; КНУБА. - К., 2011. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-18.

Розроблено функціональний зміст діяльності організацій-девелоперів у будівництві та організаційно-технологічні моделі для наукового обґрунтування їх діяльності у взаємодії будівельного проекту.

 

23. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : Зб. наук. пр. Вип. 21 / Акад. буд-ва України, Північ.-захід. терит. від-ня, НУВГП ; відп. ред. Є. М. Бабич. - Рівне, 2011. - 646 с. : рис., табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено нові результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі будівельних матеріалів і технологій їх виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методи їхнього розрахунку.

 

24. Рудь В.Д. Експериментальна механіка структурно-неоднорідних матеріалів / В. Д. Рудь ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 271 с. : рис., граф. - Бібліогр. в кінці розд.

Узагальнено результати досліджень деформаційних характеристик порошкових і спечених пористих матеріалів при складному навантаженні. Експериментально обґрунтовано основні постулати теорії пластичності структурно-неоднорідних металів.

 

25. Савйовський В.В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05.23.08) / В. В. Савйовський ; наук. консультант Д. Ф. Гончаренко ; ХДТУБА. - Х., 2010. - 44 с. : рис., граф. - Бібліогр.:   с. 34-40.

Запропоновано комплекс науково обґрунтованих заходів системного вдосконалення організаційно-технологічних і конструктивних рішень, які сприяють підвищенню ефективності реконструкції цивільних будівель.

 

26. Современные проблемы строительства : Ежегод. науч.-техн. сб. № 13 / Корп. "Укрстрой", ГАО СК "Укрбуд", ДП Донецкий ПромстройНИИпроект ; гл. ред. Ю. К. Пелых. - Донецк, 2010. - 319 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.

У збірнику вміщено матеріали з проблем організаційно-правових аспектів управління, економіки, проектування, будівництва в складних геотехнічних умовах, механіки ґрунтів, фундаментобудування, реконструкції, будівельних матеріалів, бетонів, технології будівельного виробництва, нормативної бази проектування й будівництва, охорони праці, екології.

 

27. Соловьева О.С. Парки и дворцово-парковые ансамбли : Монография / О. С. Соловьева ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х., 2010. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 66.

Розглянуто особливості формування композиції паркових і палацово-паркових ансамблів на прикладі дендропарку «Софіївка», Стрийського парку, палацово-паркових ансамблів передмістя Санкт-Петербурга.

 

28. Сучасні технології, матеріали і конструкціі в будівництві : Наук.-техн. зб. № 2(9), 2010 / Вінниц. нац. техн. ун-т ; голов. ред. І. Н. Дудар. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2010. - 170 с. : рис., граф. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали про нові теоретичні та практичні результати в галузі будівельних конструкцій, будівельних матеріалів і виробів, механіки ґрунтів і фундаментів, технології будівельного виробництва, міського будівництва й архітектури, економіки в будівництві, інженерних мереж, енергозбереження.

 

29. Таварткіладзе І.М. Водовідведення. Системи малої каналізації : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Таварткіладзе, О. М. Нечипор ; КНУБА. - К., 2010. - 158 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 153-155.

Розглянуто загальні питання каналізації малих об’єктів, процеси очищення стічних вод, споруди механічної і біологічної очистки стічних вод та обробки осаду.

 

30. Товбич В.В. Законодавче забезпечення архітектурно-проектної справи : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Товбич ; КНУБА. - К., 2010. - 261 с. : іл. - Бібліогр.: с. 179-180.

Розглянуто структуру нормативних документів щодо історико-містобудівного обґрунтування забудови територій: ДБН Б.1.1-4-2009 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування», національного стандарту України «Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану територій», «Правила забудови м. Києва».

 

31. Ціноутворення у будівництві : Зб. офіц. док. та роз`яснень. № 4, квітень 2011 / НВФ "Інпроект"; голов. ред. І. М. Сіренко. - К., 2011. - 160 с. : табл.

У збірнику офіційних документів і роз’яснень вміщено нормативно-правові акти в галузі будівництва, зокрема Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

32. Черкес Б.С. Архітектура сучасності: остання третина XX - початок XXI століть : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Б. С. Черкес, С. М. Лінда. - Львів : Львів. політехніка, 2010. - 380 с. : іл. - Бібліогр.: с. 349-351. - Алф. покажч.: с. 370-380.

У навчальному посібнику розглянуто загальну характеристику архітектурного процесу останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано стилі й напрями архітектурного розвитку зазначеного періоду.

 

33. Шаповал В.Г. Особенности взаимодействия весомого водонасыщенного основания с расположенными на нем зданиями и сооружениями : Монография / В. Г. Шаповал, П. Н. Нажа, А. В. Шаповал ; ПГАСА. - Дніпропетровськ : Пороги, 2010. - 251 с. : рис., граф. - Библиогр.: с. 243-248.

У монографії вміщено результати теоретичних досліджень у галузі фізичного й математичного моделювання напружено-деформованого стану систем «грунтова основа – фундамент – надфундаментна споруда».

 

34. Шипулін В.Д. Основні принципи геоінформаційних систем : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Д. Шипулін ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 312 с. : рис. - Бібліогр.: с. 308-312.

У посібнику розглянуто основні концепції і принципи побудови й функціонування географічних інформаційних систем, а також комп’ютерне моделювання векторних, растрових і тріангуляційних географічних об’єктів.

 

35. Штерн М.Б. Механічні та комп'ютерні моделі консолідації гранульованих середовищ на основі порошків металів і кераміки при деформуванні та спіканні / М. Б. Штерн, В. Д. Рудь ; за ред. В. В. Скорохода ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ, Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 230 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 70-76, 159-163, 200-202.

Запропоновано імітаційні моделі та розглянуто мікромеханіку і макромеханічні моделі гранульованих середовищ.

36. Яковенко Н.М. Водоснабжение, водоотведение, трубы, монтаж санитарно-технических устройств, их ремонт и эксплуатация / Н. М. Яковенко. - Х. : Форт, 2010. - 335 с. : рис. - Библиогр.: с. 335.

У виданні вміщено інформацію про системи водопостачання, водовідведення, монтаж санітарно-технічних пристроїв, ремонт сантехнічного устаткування, розглянуто питання застосування трубопроводів із нових полімерних матеріалів.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов