КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Архитектор Валентин Исак / сост. Б. Л. Ерофалов. - К. : А+С, 2010. - 151 с. : ил. - (Мастера архитектуры). - Библиогр.: с. 149-150.

У книзі серії "Майстри архітектури" представлена творча біографія та проекти київського архітектора Валентина Ісака, який є автором містобудівної концепції та оновлення району Оболонь у м. Києві.

 

2. Бекіров Е.А. Автономні джерела електроживлення на базі сонячних батарей : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Е. А. Бекіров. - Сімферополь : ВД АРІАЛ, 2011. - 483 с. : рис. - Бібліогр.: с. 481-483.

Розглянуто теоретичні положення для вивчення курсу «Автономні джерела електроживлення». Наведено основні принципи побудови й розрахунку фотоелектричних систем електроживлення на базі сонячних батарей; основні положення, характеристики і нормативи для розрахунку електропостачання будинків.

 

3. Борисов С.В. Усадьба, особняк, дача: вопросы проектирования / С. В. Борисов. - Одесса : Политехпериодика, 2010. - 310 с. : ил., планы, вкл. л. - Библиогр.: с. 308-309.

У виданні розглянуто особливості проектування індивідуального заміського житла в Росії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Проаналізовано сучасні тенденції в будівництві.

 

4. Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 74 : Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону: зб. наук. пр. у 2 кн. Кн. 2 / ДП ДНДІБК, Мінрегіонбуд України ; голов. ред. П. І. Кривошеєв ; відп. за вип. С. В. Глазкова. - К., 2011. - 751 с. : рис., табл., граф. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено результати досліджень у галузі теорії і розрахунку бетонних та залізобетонних конструкцій, процесів структуроутворення бетонів, їх властивостей, застосування суперпластифікаторів. Розглянуто питання технології, довговічності, експлуатації та ремонту бетонних і залізобетонних конструкцій.

 

5. Вісник [інституту] Укрзахідпроектреставрація. Число 19 / Ін-т Укрзахідпроектреставрація ; редкол.: М. Бевз [та ін.]. - Львів, 2009. - 240 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлені питання історії архітектури та містобудування, пам’яткознавства, мистецтвознавства, теорії та практики наукової реставрації міст Західної України, зокрема, м. Львова.

 

6. Вдовицька О.В. Архітектура й мистецтво східного середньовіччя: Візантія, Київська Русь, арабські країни : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Вдовицька ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 135 с. : іл. - Бібліогр.: с. 133-134. - Предм. покажч.: с. 135.

Розглянуто особливості архітектури й містобудування, образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва країн східного середньовіччя.

 

7. Все о строительстве каменных домов: Полн. справ. / сост. В. И. Рыженко. – М.: Оникс, 2010. – 174 с.: ил., табл., 8 вкл. л. ил.

У книзі викладено рекомендації щодо будівництва кам’яних будинків та наведено більше 150 проектів сучасних кам’яних будинків.

 

8. Гермаш К.М. Основи тривимірного моделювання громадських та промислових будівель засобами AutocCad : навч. посіб. для студ. ВНЗ / К. М. Гермаш ; КНУБА. - К., 2010. - 101 с. : рис. - Бібліогр.: с. 63.

У посібнику наведено основні відомості про моделювання громадських і промислових будівель засобами графічного редактора AutoCAD; розглянуто базові прийоми побудови тривимірних моделей елементів і конструкцій, способи редагування моделей конструкцій будівель і забезпечення їх необхідного розміщення в будівлі.

 

9. Дем'яненко Р.А. Методика і технологія геодезичного забезпечення геометричних параметрів ліфтових комплексів висотних споруд : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.24.01) / Р. А. Дем'яненко ; наук. кер. Р. В. Шульц ; КНУБА. - К., 2011. - 16 с. : рис. - Бібліогр.: с. 14.

Запропоновано нові методики і технології геодезичного забезпечення геометричних параметрів під час будівництва ліфтових комплексів.

 

10. Доценко А.І. Територіальна організація розселення: (теорія та практика) / А. І. Доценко ; Рада по вивч. продуктив. сил України. - К. : Фенікс, 2010. - 529 с. : табл. - Бібліогр.: с. 496-527.

У монографії розкрито сутність, чинники й закономірності територіальної організації розселення, визначено принципи, підходи та методи її дослідження.

 

11. ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Зміна № 1. Грунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості / Мінрегіонбуд України, Укрархбудінформ. - Вид. офіц. - К., 2011. - 20 с. - (Основи і підвалини будинків і споруд). - Бібліогр.: с. 19-20.

 

12. ДСТУ Б В.2.5-51:2010: (ГОСТ 24547-81, МОD). Ланки залізобетонні водопропускних труб під насипи автомобільних і залізничних шляхів : заг. техн. умови / ДСТУ Б В.2.5-51:2010: (ГОСТ 24547-81, МОD): Нац. стандарт України, Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт" ; наук. кер. Г. Желудков. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24547-81) ; Чинний з 01.01.2012. - К., 2011. - VII, 11 с. : табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд).

 

13. ДСТУ Б В.2.6-133-2010: (ГОСТ 25459-82, MOD). Опори залізобетонні дорожніх знаків : техн. умови / Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт" ; наук. кер. Г. Желудков. - Офіц. вид. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25459-82) ; Чинний з 01.01.2012. - К., 2011. - 18 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

14. ДСТУ Б В.2.6-134:2010: (ГОСТ 25627-83, MOD). Вироби залізобетонні для силосних споруд елеваторів і зернопереробних підприємств : заг. техн. умови / Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт" ; наук. кер. Г. Желудков. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25627-83) ; Чинний з 01.01.2012. - К., 2011. - 14 с. : табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

15. ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010: Нац. стандарт України. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей / Мінрегіонбуд України, ПАТ "КиївЗНДІЕП". - Вид. офіц. - Введено вперше ; Чинний від 01.07.2011. - К. : Укрархбудінформ, 2010. - 70 с. : рис. - (Конструкції будинків і споруд).

 

16. Егорова Н. Ар-Деко / Н. Егорова ; Ред. журн. "Архидея". - К. : ИД Укр. Медиа Холдинг, 2010. - 63 с. : ил. - (Стиль в интерьере. В 10 т. ; Т. 1).

Запропоновано найкращі вирішення для інтер’єру в стилі ар-деко від відомих архітекторів і дизайнерів з коментарями й характеристикою стилю.

 

17. Житлово-комунальне господарство міст : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. Є. Клюшниченко [та ін.] ; за заг. ред. Є. Є. Клюшниченка ; КНУБА. - К., 2010. - 246 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 212-218.

У посібнику викладено основні вимоги до організації житлово-комунального господарства міст, технічної експлуатації будівель та інженерних мереж, реконструкції житлової забудови, озеленення, благоустрою і санітарного очищення територій, вуличного освітлення, управління комунальною власністю, фінансового планування та ціноутворення на підприємствах ЖКГ.

 

18. Каталог інноваційних розробок / ХДТУБА ; за заг. ред. Д. Ф. Гончаренка. - Х. : ХДТУБА, 2010. - 117 с. : рис., табл.

Каталог містить анотації інноваційних технологій, що розроблені в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури. Ці технології спрямовані на сучасні архітектурні рішення, вдосконалення наявних і розробку нових будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, вирішення актуальних задач ремонту, відновлення й підвищення експлуатаційного ресурсу будівель і споруд, розробку будівельних машин і технологічного обладнання. В анотаціях стисло визначається актуальність і суть наукових розробок, особливості запропонованого рішення або методу, наведено науково-технічних рівень і характер впроваджених наявних інноваційних технологій.

 

19. Київ в екслібрисі : [збірка] / Укр. екслібріс-клуб, Культур.-освіт. центр "Свічадо" ; авт. П. Нестеренко. - К. : Емма, 2010. - 95 с. : іл.

У книзі наведено ілюстрації екслібрисів при створенні яких використані зображення пам’ятних місць Києва.

 

20. Кравченко Ю.В. Методи та моделі інформаційної підтримки землеоціночної діяльності : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.24.04) / Ю. В. Кравченко ; наук. кер. С. П. Войтенко ; КНУБА. - К., 2010. - 19 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17.

Розроблено концептуальну модель інфраструктури інформаційного середовища, структурно-функціональну модель інформаційного порталу як засобу доступу до бази даних проданих земельних ділянок та інших інформаційних ресурсів підтримки землеоціночної діяльності.

 

21. Куровський І.І. Технологія відновлення каналізаційних колекторів з використанням конструкцій із шлакового лиття: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / наук. кер. Д. Ф. Гончаренко; ХДТУБА. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 15 с.: рис.

Досліджено особливості каналізаційних колекторів у м. Києві, проведено аналіз матеріалів для колекторів та вивчено характеристики труб для каналізаційних колекторів.

 

22. Лагутіна З.В. Економічна безпека державного інвестування будівництва об'єктів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук.: (08.00.04) / Злата Володимирівна Лагутіна ; наук. кер. С. А. Ушацький ; КНУБА. - К., 2011. - 19 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-17.

Наведено стислий зміст дисертації; в роботі розроблені та впроваджені в практику рішення з організації тимчасових структур, що призначені для взаємодії інвестора з провідним виконавцем у процесі підготовки інвестування й реалізації будівельних проектів.

 

23. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 39 / КНУБА, Спілка урбаністів України ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - К. : КНУБА, 2011. - 487 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.

 

24. Мхаїкл Малік. Удосконалення організаційно-технологічних рішень по зведенню багатоповерхових каркасних будівель : Автореф. на здоб. наук. ступ. канд техн. наук: (05.23.08) / Мхаїкл Малік ; наук. кер. В. І. Торкатюк ; ХДТУБА. - Х., 2010. - 17 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 14-15.

Проаналізовано об’ємно-планувальні й конструктивні рішення сучасного багатоповерхового каркасного будівництва, досліджено наявні технології зведення багатоповерхових каркасних будівель.

 

25. Нікітенко Н.М. Софії Київській 1000 років / Н. М. Нікітенко ; за ред. Н. М. Куковальської ; Нац. заповідник "Софія Київська". - К., 2010. - 32 с. : іл. - Бібліогр.: с. 30-32.

У виданні доводиться, що Ярослав Мудрий у 1018 р. лише завершив будівництво Софії Київської, а заснував її його батько – Володимир Великий – у 1011 р.

 

26. Основи теорії робочих процесів обробки будівельних матеріалів і конструкцій абразивним інструментом : монографія / Л. Є. Пелевін [та ін.] ; КНУБА. - К., 2011. - 174 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 158-174.

Досліджено робочі процеси взаємодії абразивного інструменту з будівельними матеріалами і конструкціями. Розроблено математичну модель напружено-деформованого стану абразивного інструменту з врахуванням згинаючих, тангенціальних і нормальних зусиль. Запропоновано технологічні схеми різання з врахуванням взаємного розташування абразивного круга з оброблювальною поверхнею.

 

27. Пономаренко В.А. Транспортирование грузов трубчатыми ленточными конвейерами : Монография / В. А. Пономаренко, А. В. Гаврюков ; ДонНАСА. - Макеевка : ДонНАСА, 2011. - 193 с. : рис., граф. - Библиогр.: с. 184-190.

Розглянуто властивості вантажів, що транспортуються, а також характеристики трубчастих стрічкових конвейєрів, обладнання і машин із застосуванням таких конвейєрів.

 

28. Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. В. Захарченко [та ін.] ; КНУБА. – К.: СПД Павленко, 2010. – 358 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.

Наведено номенклатуру та основні властивості елементів систем сухого будівництва, принципи застосування комплектів сухого будівництва.

 

29. Проблеми розвитку міського середовища : Наук.-техн. зб. Вип. 4 / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М. В. Омельяненко. - К. : НАУ, 2010. - 176 с. : іл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику розглянуто проблеми теорії і практики архітектури, містобудування, територіального планування, будівництва, ландшафтного проектування, дизайну.

 

30. Семенов В.Т. Формирование устойчивого развития мегаполисов: Урбанистические аспекты: Моногр. / В. Т. Семенов, Н. Э. Штомпель; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2009. – 331 с.: рис. – Библиогр.: с. 307-322. – Предм. указ.: с. 327-331.

У книзі проаналізовано тенденції та механізми, що вплинули утворення мегаполісів, викладено основні принципи розробки стратегій та програм сталого розвитку найвизначніших міст світу – мегаполісів.

 

31. Скакун В.А. Економічний інструментарій регулювання бізнес-процесів будівельних підприємств : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук.: (08.00.04) / В. А. Скакун ; наук. кер. А. Ф. Гойко ; КНУБА. - К., 2011. - 22 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 18-19.

У дисертації досліджено методологічні підходи до діагностики й реструктуризації системи економічного регулювання бізнес-процесів будівельних підприємств, спрямованих на стабілізацію їх економічного розвитку.

 

32. Файнер М.Ш. Виробнича база будівництва : навч. посіб. / М. Ш. Файнер ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2010. - 214 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Розглянуто властивості компонентів бетонних сумішей і будівельних розчинів, наведено основні технології їх приготування. Наведено основні рекомендації щодо вибору складів бетонних сумішей, режимів їх приготування і транспортування.

 

33. Хто є хто в будівництві та архітектурі. Вип. 5 / Укр. конфедерація журналістів, Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. - К., 2010. - 153 с. : іл. - Імен. покажч.: с. 146-151.

У довіднику вміщено інформацію про архітекторів, творчі архітектурні майстерні, проектні організації, будівельні організації, виробників і постачальників будівельних матеріалів і виробів, академіків Академії будівництва України, заслужених будівельників і архітекторів України, лауреатів Державної премії України в галузі архітектури, лауреатів Пріцкерівської премії.

 

34 . Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 6, чер. 2011 / НВФ "Інпроект" ; голов. ред. І. М. Сіренко. - К. : Інпроект, 2011. - 176 с. : табл. - Текст: укр., рос.

До збірника увійшли: Указ Президента України № 580/2011 «Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»; постанова Кабінету Міністрів України № 446 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», постанова кабінету Міністрів України № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», наказ Мінрегіонбуду України № 50 «Про затвердження Зміни № 7 до ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» та деякі інші офіційні документи.

 

35. Шимановский А.В. Механика висячих систем / А. В. Шимановский, В. В. Шалинский, Н. А. Чабан ; под общ. ред. А. В. Шимановского. - К. : Сталь, 2010. - 398 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 382-393.

У виданні розглянуто нелінійну теорію, побудову основних розв’язних співвідношень, методи й алгоритми числового дослідження, а також аналіз міцності, жорсткості та стійкості висячих систем.

 

36. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. пр. Вип. 23 / КНУБА ; голова редкол. С. А. Ушацький. - К., 2010. - 255 с. : рис. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюється науковий і практичних досвід, аналізуються проблеми й завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов