КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Андрущенко Н.П. Античные винодельни на Тиритакском городище в Керчи: Опыт доисслед. археолог. объектов и предложения по музеефикации / Н. П. Андрущенко ; отв. ред. А. А. Пучков; Центр ист.-градостр. исслед. - К., 2010. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 50.

Вміщено результати досліджень античних винарень, виявлених на Тиритакському городищі, що розташоване на території сучасної Керчі.

 

2. Антон Попель та Львівська архітектурно-художня школа зламу ХІХ-ХХ ст. (до 100-річчя смерті А. Попеля), 3-4 груд. 2010 р. : міжнар. наук. конф. : зб. матеріалів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т архітектури ; голова орг. ком. Б. С. Черкес. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 47 с. : іл.

Вміщено матеріали, присвячені творчості архітектора Антона Попеля у м. Львові.

 

3. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. Вип. 2 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. - Рівне : ПП ДМ, 2010. - 214 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження пам’яток архітектури Волині. Матеріали багато проілюстровані; більшість світлин і креслень публікується вперше.

 

4. Безпека дорожнього руху та деякі правові аспекти : навч. посіб. / В. А. Кищун [та ін.] ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 225 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 223-225.

Вміщено інформацію про безпеку дорожнього руху та деякі правові аспекти щодо діяльності автомобільного транспорту.

 

5. Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. : зб. наук. пр. у 2 кн. Вип. 74, кн. 1. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону / ДП ДНДІБК, М-во регіон. розвитку та буд-ва України ; голов. ред. П. І. Кривошеєв ; відп. за вип. С. В. Глазкова. - К. : [б. и.], 2011. - 768 с. : рис., табл., граф. - Текст укр., рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наведено результати досліджень у галузі теорії та розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій, процесів структуроутворення бетонів, їх властивостей, застосування суперпластифікаторів.

 

6. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. Вип. 14 / КНУБА ; голов. ред. Е. С. Малкін. - К., 2010. - 211 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Збірник присвячено матеріалам першого етапу науково-практичної конференції «Перспективи енергоефективного розвитку систем теплопостачання в Україні».

 

7. Вєтров Юрій Олександрович (1916-1983) : бібліогр. покажч. / КНУБА ; уклад. Т. М. Бернасовська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Хілобоченко. - К., 2010. - 39 с. - (Видатні вчені КНУБА).

У бібліографічному покажчику зібрано матеріали про доктора технічних наук, професора, ректора КНУБА (1961–1983), заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, члена-кореспондента АН України –  Ю. О. Вєтрова.

 

8. Вундрам М. Андреа Палладио (1508-1580) : Законы гармонии / Манфред Вундрам. - Köln : Taschen ; М. : Арт-Родник, 2009. - 95 с. : ил. - (Архитектура). - Библиогр.: с. 96.

Книга про життя і творчість Андреа Палладіо – італійського архітектора XVI століття, творчий доробок якого став окремим стильовим поняттям (палладіанство) у мистецтві кількох епох.

 

9. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : Всеукр. зб. наук. пр. Вип. 76 / КНУБА ; голов. ред.  М. К. Сукач. - К. : КНУБА, 2010. - 102 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені питанням моделювання робочих процесів машин, гірничих, піднімально-транспортних, землерийних, дорожніх і меліоративних машин, технологічного обладнання, автоматизації та інформаційних технологій.

 

10. Давідіч Ю.О. Розробка графіку руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. О. Давідіч ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 345 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 175-200. - Предм. покажч.: с. 201-202.

У навчальному посібнику розглянуто питання розробки графіків руху транспортних засобів під час організації вантажних перевезень, запропоновано напрямки вдосконалення норм і способів визначення режимів роботи водіїв при перевезенні вантажів.

 

11. Димченко О.В. Регіональна економіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Димченко, Н. М. Матвєєва,  С. М. Гайденко ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 220 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 213-214.

Розглянуто теоретичні питання сучасного стану регіональної економіки (продуктивні сили, економічне районування, територіальний поділ праці тощо), а також місцевих фінансів як головної складової регіональної економічної політики.

 

12. ДСТУ Б В.2.5-50:2010. Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметри (ГОСТ 22000-86, MOD) / Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт" ; наук. кер. Г. Желудков. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22000-86) ; чинний з 01.01.2012. - К., 2011. - VI, 10 с. : табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд).

 

13. ДСТУ Б В.2.5-55:2010. Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови (ГОСТ 26819-86, MOD) / Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт" ; наук. кер. Г. Желудков. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26819-86) ; чинний з 01.01.2012. - К. : [б. и.], 2011. - VII, 28 с. : рис., табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд).

14. ДСТУ Б В.2.6-107:2010. Панелі стінові внутрішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Загальні технічні умови (ГОСТ 12504-80, MOD) / Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт" ; наук. кер. Г. Желудков. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12504-80) ; чинний з 01.01.2012. - К., 2011. - VIII, 18 с. : табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

15. ДСТУ Б В.2.6-139:2010. Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови (ГОСТ 26815-86, MOD) / Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт" ; наук. кер. Г. Желудков. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26815-86) ; Чинний з 01.01.2012. - К., 2011. - 14 с. : табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

16. Егорова Н. Гламур / Н. Егорова ; Ред. журн. "Архидея". - К. : ИД Укр. Медиа Холдинг, 2010. - 63 с. : ил. - (Стиль в интерьере. В 10 т. ; Т. 7).

Запропоновано найкращі вирішення для інтер’єру в стилі гламур від відомих архітекторів, дизайнерів і декораторів із коментарями й характеристикою стилю.

 

17. Егорова Н. Кантри / Н. Егорова ; Ред. журн. "Архидея". - К. : ИД Укр. Медиа Холдинг, 2010. - 63 с. : ил. - (Стиль в интерьере. В 10 т. ; Т. 9).

Запропоновано найкращі вирішення інтер’єру в стилі кантрі з коментарями й характеристикою стилю.

 

18. Електротехніка у будівництві : підруч. для студ. ВНЗ / А. Є. Ачкасов [та ін.] ; за ред. В. М. Охріменка ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 384 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 367-369. - Предм. покажч.: с. 371-375.

У підручнику вміщено основні відомості з теорії електричних кіл, розглянуто трансформатори й електричні машини, основи електроніки й електроприводу.

 

19. Катерина Білокур: Мистецька заповідь = Kateryna Bilokur: An Artist's Creed / упоряд.: О. Шестакова,  Н. Самрук ; фот.: М. Андрєєв, Д. Колосов, В. Куделя ; голов. ред. Л. Лихач. - К. : Родовід, 2010. - 197 с. : іл.

У фотоальбомі вміщено репродукції картин К. Білокур із колекції Яготинської картинної галереї.

 

20. Клименюк Т.М. Архітектурні обміри та інвентаризація пам'ятників : навч. посіб. для студ. ВНЗ /  Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 173 с. : іл. - Бібліогр.: с. 152-156.

У навчальному посібнику вміщено структуровану за етапами інформацію про виконання архітектурно-інвентаризаційних досліджень. Описано основні методи наукового дослідження кладовищ, запропоновано методику обмірно-інвентаризаційних досліджень пам’ятників християнських і єврейських кладовищ.

 

21. Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст). Ч. 3 : Центральна нава / В. В. Корнієнко; відп. ред. Н. М. Нікітенко ; Ін-т укр.. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська". - К. : Горобець, 2011. - 399 с. : іл. - Бібліогр.: с. 375-382.

До видання увійшли виявлені в центральній наві Софійського собору 606 стародавніх написів і малюнків, що публікуються з детальним розбором текстів, палеографічним аналізом і датуванням. Другу частину книги складають коментарі й дослідження наявних графіті, присвячені їх інтерпретації.

 

22. Міжнародний центр охорони культурної спадщини в Жовкві / Держ. іст.-архіт. заповідник у м. Жовкві. - Жовква, 2010. - 104 с. : 20 вкл. арк. іл.

Вміщено інформацію про діяльність Міжнародного центру охорони культурної спадщини в Жовкві, про перспективи й підсумки його роботи, перелічені партнери та викладачі, курси та семінари Центру, наведено деякі з лекцій, що були прочитані на семінарах.

 

23. Мигин В.Л. Полный современный ремонт квартиры и дома своими руками / В. Л. Мигин. - Донецк : БАО, 2011. - 384 с. : рис., табл.

До видання увійшли практичні рекомендації та довідкові матеріали з ремонту в квартирі та приватному будинку. Всі види робіт супроводжуються малюнками та схемами, детальними і нескладними поясненнями.

 

24. Насонкіна І.К. Ефективність контролю газоаерозольних потоків в промисловій вентиляції : автореф. на здоб. наук. ступ. канд. техн. Наук : (05.14.06) / І. Г. Насонкіна ; наук. кер. М. Д. Андрійчук ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2011. - 20 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 15-17.

Запропоновано методи розрахунку характеристик газоаерозольних потоків у промислових вентиляційних системах, що дозволяють вдосконалити системи вентиляції, а також прогнозувати їх викиди.

 

25. Писаревський І.М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підруч. для студ. ВНЗ /  І. М. Писаревський, С. А. Александрова ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 230 с. : табл. - Бібліогр.: с. 222-230.

У підручнику розглянуто сутність і основні поняття комунікативного процесу, типові професійні комунікації в туристичній індустрії, поняття професійно-комунікативної компетентності.

 

26. Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. Вип. 3 / НАУ; голов. ред. М. В. Омельяненко. – К.: НАУ, 2010. – 196 с.: рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики архітектури, містобудування, територіального планування, будівництва.

 

27. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 7. Малороссия [Полтав., Харьк., Черниг. губернии] / под ред. В. П. Семенова. - Репр. воспр. изд. 1903 г. - Х. : САГА, 2010. - 517 с. : ил. - Библиогр.: с. 464-478. - Геогр. указ.: с. 479-500. - Имен. указ.: с. 500-510. - Предм. указ.: с. 510-517.

У репринтному виданні вміщено інформацію про природно-географічні характеристики України ХІХ - початку ХХ ст., культуру й побут населення, шляхи транспортного сполучення.

 

28. Софійські читання : матеріали 5-ї міжнар. наук.-практ. конф. "Духовний потенціал та іст. контекст християнського мистецтва", (28-29 трав. 2009 р., м. Київ) / Нац. заповідник "Софія Київська" ; відп. за вип. Н. М. Куковальська. - К., 2010. - 499 с. : іл. - (Бібліотека "Софії Київської"). - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали про особливості живопису, фресок і мозаїк Софії Київської, історії заповідника, його археологічні дослідження тощо.

 

29. Тархов С. Електротранспорт України : енцикл. путівник / С. Тархов, К. Козлов, А. Оландер ; заг. ред.  К. Козлова. - К. : Варто, 2010. - 863 с. : іл., плани. - Бібліогр.: с. 833-846.

Видання присвячено історії розвитку електротранспорту (трамваю, тролейбусу, метрополітену, фунікулеру) в містах України за весь період його існування. Наведено велику кількість архівних і сучасних світлин, а також картосхем, що ілюструють розвиток маршрутних мереж міського електротранспорту України.

 

30. Чернігівські старожитності : наук. зб. Вип. 3 / Архіт.-іст. заповідник "Чернігів стародавній" ; редкол.: Ю. О. Соболь [та ін.]. - Чернігів : Лозовий В.М., 2010. - 223 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Випуск присвячений 950-річчю заснування Чернігівського Свято-Успенського Єлецького монастиря. У збірнику зроблено спробу узагальнити відомі й маловідомі архівні матеріали з історії та архітектури монастиря і монастирських споруд. Низку статей присвячено питанням історії і культури Чернігово-Сіверської землі й України загалом.

 

31. Шабанов Александр Михайлович : альбом-каталог. Ч. 1. Скульптура / отв. за вып. О. В. Ананьев. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 2011. - 113 с. : ил.

У альбомі вміщено скульптурні твори О. М. Шабанова, виконані протягом 1984–2010 рр., а також концепцію митця щодо створення скульптур.

 

32. Bahia style: Exteriors, Interiors, Details / photos T. Reines; ed. A. Taschen. – Köln : Taschen, 2009. - 191 s.: il. - (Icons).

У книзі наведено приклади екстер’єру, інтер’єру й дизайнерських деталей стилю Bahia (Бразилія).

 

33. Jodidio Ph. Museums = Mussen = Musees : [album] / P. Jodidio. – Köln : Taschen, 2010. - 136 s.: il. - (Architecture Now! = Grüne Architektur heute! = L'architecture Verte d'aujourd'hui!). - Index of Architects, Buildings and Places: pp. 412-415.

В альбомі представлено проекти музейних споруд відомих архітектурних фірм з усього світу з коротким описом і планами.

 

34. Lamprecht B. Richard Neutra (1892-1970): Survival Through Design / B. Lamprecht. – Köln : Taschen, 2009. - 96 s.: il. - Bibliogr.: p. 96.

У книзі розглянуто найвідоміші будівлі з творчого доробку американського архітектора Р. Нойтри.

 

35. Roth M. Library: Architecture + Design /M. Roth . – Berlin : Braun, 2011. - 303 s.: il. - (Masterpieces). - Index: pp.  302-303.

У книзі розглянуто проекти бібліотечних споруд ХХІ ст. у різних країнах світу.

 

36. Uffelen, Chris van. Ecological Architecture: [album] / C. Uffelen . – Berlin : Braun, 2009. - 439 s.: il. - Architects Index: pp. 428-438.

В альбомі представлено проекти екологічно безпечної архітектури відомих архітектурних фірм різних країн світу.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов