КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды : городская застройка : учеб. пособие для студ. спец. "Дизайн архитектурной среды" / М. Ф. Уткин [и др.]. - М. : Архитектура-С, 2010. - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 199.

Розглянуто завдання, засоби й специфіку виконання архітектурно-дизайнерських проектів навколишнього середовища різного класу й призначення на прикладі комплексного формування середовища міського житла.

2. Берест Р.Я. Середньовічні монастирі Галичини: житло та побут : монографія / Р. Я. Берест ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2011. - 330 с. : іл. - Бібліогр.: с. 273-304. - Покажч. імен: с. 308-317. - Топонімо-геогр. покажч.: с. 318-324.

У монографії розглянуто соціальні процеси зародження й розвитку середньовічного українського чернецтва, особливості житлових споруд, житлово-побутових умов ченців.

3. Брюханов О.Н. Газифицированные котельные агрегаты : учебник для ПТУ / О. Н. Брюханов, В. А. Кузнецов. - М. : Инфра-М, 2010. - 391 с. : рис., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 388.

Розглянуто основні поняття про газифіковані котельні установки й термінологію, що використовується в котельній техніці, принципи дії й прилади газифікованих котельних установок.

4. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. № 9 (150), вер. 2010 р. / голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. - 67 с. : рис., табл., граф. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено результати наукових досліджень у галузях енергозбереження, будівельних конструкцій, механіки ґрунтів, фундаментобудування тощо.

5. Давідіч Ю.О. Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. О. Давідіч ; ХНАМГ. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 345 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 213-232. - Предм. покажч.: с. 233.

У навчальному посібнику розглянуто питання розробки розкладів руху транспортних засобів під час організації пасажирських перевезень, запропоновано напрямки вдосконалення норм і способів визначення режимів роботи водіїв при перевезенні пасажирів.

6. ДБН В.2.2-28:2010. Державні будівельні норми України. Будинки адміністративного та побутового призначення / Мінрегіонбуд України, ДП "Укрархбудінформ". - К., 2011. - 28 с. : табл. - (Будинки і споруди). - Бібліогр.: с. 27.

7. ДБН В.2.5-23:2010. Державні будівельні норми України. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення / Мінрегіонбуд України, ДП "Укрархбудінформ". - Вид. офіц. - На заміну ДБН В.2.5-23-2003 ; Чинні з 01.10.12010 р. - К., 2011. - 106 с. : рис., табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд). - Бібліогр.: с. 104.

8. Джунь О.О. Моя квітуча Україна / О. О. Джунь. - К., 2010. - 127 с. : іл.

У виданні вміщено огляд масштабних квіткових експозицій відомого ландшафтного архітектора Оксани Джунь, яка протягом п'яти років очолювала київські виставки квітів. Наведено поради щодо втілення дизайнерських задумів.

9. ДСТУ Б В.2.6-154:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування / Мінрегіонбуд України, ДП ДНДІБК. - Вид. офіц. - Введено вперше ; Чинний від 01.06.2011 р. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - III, 20 с. : рис. - (Конструкції будинків і споруд). - Бібліогр.:  с. 19.

10. ДСТУ Б В.2.7-210:2010. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови / Мінрегіонбуд України, НДІБМВ. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ Б В.2.7-210:2009 ; Чинний від 01.08.2011 р. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - III, 12 с. : табл. - (Будівельні матеріали).

11. ДСТУ Б В.2.6-154:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування / Мінрегіонбуд України, ДП ДНДІБК. - Вид. офіц. - Введено вперше ; Чинний від 01.06.2011 р. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - III, 20 с. : рис. - (Конструкції будинків і споруд). - Бібліогр.:  с. 19.

12. Егорова Н. Винтаж / Н. Егорова ; Ред. журн. "Архидея". - К. : ИД Укр. Медиа Холдинг, 2010. -   63 с. : ил. - (Стиль в интерьере. В 10 т. ; Т. 2).

Запропоновано найкращі вирішення для інтер’єру в стилі вінтаж від відомих декораторів з коментарями й характеристикою стилю.

13. Изельт П. Кондиционирование воздуха : сплит- и VRF-мультисплит-системы / П. Изельт, У. Арндт ; пер. с нем. Т. Н. Зазаевой ; под ред. Н. Д. Маловой. - М. : Техносфера, 2011. - 335 с. : рис., табл. - (Библиотека климатехника). - Библиогр.: с. 325-327.

Описано принципи роботи й особливості експлуатації різних кліматичних систем, наведено порівняння спліт- і мультиспліт-систем з традиційними системами вентиляції й кондиціювання. Розглянуто перспективи розвитку кліматичної техніки.

 14. Івлєв С.С. Організація оплати праці науковців у будівництві : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. ек. наук: (08.00.04) / С. С. Івлєв ; наук. кер. С. А. Ушацький ; КНУБА. - К., 2011. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.

Викладено зміст дисертаційної роботи, метою якої є обґрунтування і розроблення відповідних методичних рекомендацій щодо удосконалення механізму організації оплати праці наукових працівників у будівництві залежно від критеріїв оцінки кінцевого результату роботи та професійно-ділових якостей працівника.

15. Карлова О.А. Теорія і практика розвитку інфраструктури міста : монографія / О. А. Карлова ; ХНАМГ. - Х. : Форт, 2010. - 279 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 251-260.

Проаналізовано сучасний стан розвитку інфраструктури міста, розглянуто теоретичні основи її розвитку в ринкових умовах.

16. Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.). Ч. 2 : Приділ св. апостолів Петра і Павла / В. В. Корнієнко ; відп. ред. Н. М. Нікітенко ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. заповідник "Софія Київська". - К., 2010. - 270 с. : іл. - Бібліогр.: с. 239-245.

У виданні вміщено 368 стародавніх написів і малюнків, що виявлені в присвяченому святим апостолам Петру і Павлу приділі собору Святої Софії.

17. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен / Я. Кравченко ; Львів. нац. акад. мистец., Каф. історії та теорії мистец. - К. : Майстерня книги, 2010. - 399 с. : іл. - Бібліогр.: с. 377-398.

На тлі історичних подій ХХ ст. розглянуто життєвий і творчий шлях 37 художників-бойчукістів (М. Бойчука і його послідовників). У виданні вміщено понад 400 репродукцій картин художників.

18. Культурологічна думка : щорічник наук. пр. № 2 / Ін-т культурології АМУ ; голов. ред. Ю. П. Богуцький. - К., 2010. - 189 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали з теорії та історії культури, міжнародних зв’язків у світовій культурі, української культури, музеє- і пам’яткознавства, прикладної культурології.

19. Науковий вісник будівництва : зб. ст. Вип. 64 / Акад. буд-ва України ; голов. ред. Д. Ф. Гончаренко. - Х. : ХДТУБА : ХОТВ АБУ, 2011. - 429 с. : рис., табл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

У Віснику публікуються статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельній індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капіталовкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

20. Наукові записки Національного заповідника "Замки Тернопілля": дод. до вид. "Вісник історії краю": Зб. матеріалів дослідж. № 1 / Мінрегіонбуд України, Нац. заповідник "Замки Тернопілля" ; редкол. І. Соколов [та ін.]. - Збараж, 2010. - 97 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковано матеріали досліджень, що стосуються питань пам’яткоохоронної роботи, музеєзнавства, реставрації, краєзнавства, охорони історико-культурної спадщини Тернопільщини.

21. Петербург-Петроград-Ленинград (1895-1941 годы) : каталог фотооткрыток. Т. 1 : 1859-1917 годы / авт. концепции, ред.-сост. В. П. Третьяков ; авт. текста Е. В. Анисимов ; вступ.: А. Д. Гладин, Е. Я. Кальницкая, С. С. Мяник. - СПб. : Сад искусств, 2011. - 448 с. : ил.

Вміщено світлини Санкт-Петербурга 1895-1941 рр. (панорами міста, жанрові сцени, міські типи).

22. Расев А.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины : учеб. пособие для ПТУ / А. И. Расев, А. А. Косарин. - М. : Форум, 2010. - 414 с. : рис., табл. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 381-383.

Наведено властивості агентів гідротермічної обробки деревини, розглянуто деякі властивості деревини. Розглянуто фізичні основи процесів сушки, теплової обробки й просочування деревини, а також сучасні пристрої для геотермічної обробки.

23. Симагин В.Г. Проектирование и устройство фундаментов вблизи существующих сооружений в условиях плотной застройки: обследование, инженерные изыскания, проектирование, устройство, мониторинг / В. Г. Симагин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : АСВ, 2010. - 127 с. : рис., табл., портр. - Библиогр.: с. 124-125.

Розглянуто комплекс робіт, що виникають під час технічного обстеження, дослідження, проектування й влаштування основ і фундаментів в умовах міської та промислової забудови. Наведено особливості інженерних досліджень у зоні впливу, методи запобігання пошкодженням будівель як на стадії проектування, так і при влаштуванні фундаментів, моніторинг за технічним станом навколишніх споруд, що зводяться.

24. Соколов Б.С. Прочность горизонтальных стыков железобетонных конструкций : монография / Б. С. Соколов, Г. П. Никитин. - М. : АСВ, 2010. - 101 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 99-101.

Запропоновано новий підхід до розрахунку горизонтальних стиків залізобетонних конструкцій з використанням теорії опору бетону й залізобетону при стисканні.

25. Соколов Б.С. Прочность и трещиностойкость стеновых панелей зданий : монография / Б. С. Соколов. - М. : АСВ, 2010. - 126 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 124-126.

Запропоновано новий підхід до розрахунків залізобетонних стінових панелей та споруд з використанням теорії опору бетону й залізобетону при стисканні й каркасно-стрижневого аналога.

26. Ставницер Л.Р. Сейсмостойкость оснований и фундаментов : монография / Л. Р. Ставницер. - М. : АСВ, 2010. - 447 с. : ил. - Библиогр.: с. 440-446.

Наведено методи й результати експериментальних і теоретичних досліджень сейсмостійкості фундаментних конструкцій будівель і споруд, їх ґрунтових основ.

27. Тархов С. Електротранспорт України : енцикл. путівник / С. Тархов, К. Козлов, А. Оландер ; заг. ред. К. Козлова. - К. : Варто, 2010. - 863 с. : іл., плани. - Бібліогр.: с. 833-846.

Видання присвячено історії розвитку електротранспорту (трамваю, тролейбусу, метрополітену, фунікулеру) в містах України за весь період його існування. Наведено велику кількість архівних і сучасних світлин, а також картосхем, що ілюструють розвиток маршрутних мереж міського електротранспорту України.

28. Туманов І.М. Рисунок, живопис, скульптура: теоретико-методологічні основи комплексного навчання : навч. посіб. / І. М. Туманов. - Львів : Аверс, 2010. - 495 с. : іл. - Бібліогр.: с. 475-490.

Обґрунтовано методику навчально-творчого підходу до вивчення рисунка, живопису, скульптури за єдиними завданнями-настановами. Викладено основні теоретичні положення щодо закономірностей застосування зображально-виражальних засобів просторових мистецтв, прийомів формотворення в мистецтві, процесів взаємодії та синтезу мистецтв.

29. Українці в малюнках Івана Гончара : набір подарунк.-пошт. листівок зі зб. Нац. центру нар. культури "Музей Івана Гончара" / НЦНК "Музей Івана Гончара", ПФ "Майстер книг" ; упоряд., відп. ред. І. Пошивайло, авт. вступ. ст. В. Підгора. - К., 2011. - 4 с., 37 листівок. – До 100-літнього ювілею від дня народження Івана Гончара.

У виданні вміщено серію картин І. М. Гончара "Українські народні типажі у місцевому національному вбранні другої половини ХІХ - початку ХХ століть".

30. Фатиев М.М. Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения : учеб. пособие для вузов по спец."Сад.-парк. и ландшафт. стр-во" / М. М. Фатиев, В. С. Теодоронский. - М. : Форум, 2011. - 237 с. : ил. - Библиогр.: с. 235.

Розглянуто питання будівництва й утримання міських об’єктів озеленення, пов’язані з підготовчими роботами на території будівництва доріг, майданчиків, споруд.

31. Galindo M. Kindergartens : educational Space / M. Galindo. - Berlin : Braun, 2011. - 270 s.: il. - Architects Index: p. 264-269.

Розглянуто проекти дошкільних навчальних закладів відомих архітектурних фірм у різних країнах світу.

32. Indian Interiors = Intérieurs de l'Inde / photos D. von Schaewen ; text by S. Sethi ; ed. by A. Taschen. – Köln : Taschen, 2009. - 280 s.: il. - Text: eng., fr., ger. - Bibliogr.: p. 278.

У фотоальбомі розглянуто інтер’єри в індійському стилі в різних містах Індії.

33. Kramer S. Schools : educational Spaces / S. Kramer. - [Berlin]: Braun, 2010. - 271 s.: il. - Architects Index: p. 266-270.

Наведено приклади споруд шкіл відомих архітектурних фірм та архітекторів у різних країнах світу.

34. Zhi Wenjun Xu jie. New Chinese Architecture / Zhi Wenjun Xu jie ; senior ed. L. Xiaowei. - London : Laurence King, 2009. - 479 p. : il. (Шифр 72/Z62-136415)

Розглянуто проекти, що відображають особливості архітектури Китаю ХХІ ст.

35. Zimmerman C. Mies van der Rohe (1886-1969) : the Structure of Space / C. Zimmerman. – Köln ; Hong Kong ; London : Taschen, 2009. - 96 p.: il.

Опубліковано найвизначніші проекти відомого архітектора Майс ван дер Рое (Mies van der Rohe) з планами та коротким описом проектів. Також наведено коротку бібліографічну інформацію про самого архітектора.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов