КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Академія будівництва України. Справи та особистості, 1993-2011 / Акад. буд-ва України ; редкол. : Г. К. Злобін [та ін.]. - К. : Вартість, 2011. - 263 с. : іл., портр.

Інформація про діяльність Академії будівництва України від часу її заснування до сьогодення. Наведено відомості про дійсних членів АБУ.

 

2. Білокриницький С.М. Геодезія : навч. посіб. Ч. 6 / С. М. Білокриницький ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - 100 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 98.

Розглянуто поняття про картографічні проекції. Значна увага приділена плоским прямокутним координатам Гаусса. Описано принцип роботи GPS та її використання, способи GPS-спостережень, множення і зберігання карт.

 

3. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 8 (161), серпень 2011 р. / Придніпров. акад. буд-ва і архіт. ; голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. - 71 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено результати наукових досліджень щодо методики оцінки енергозатрат для вдосконалення технологій будівельно-монтажних робіт, організаційно-технологічні рішення початкових етапів розробки завалів зруйнованих будівель, історію наукових досліджень кафедри архітектурного проектування тощо.

 

4. Войтенко І.В. Бічний тиск анізотропного грунту на розпірні споруди в складних геотехнічних умовах : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.02) / І. В. Войтенко ; наук. кер. О. В. Школа ; ОДАБА. - Одеса : ОДАБА, 2011. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 17-18.

Поінформовано про алгоритм і програмний комплекс, що дозволяють визначати бічний тиск багатошарового анізотропного ґрунтового середовища з використанням в інженерній практиці проектування, будівництва та експлуатації розпірних споруд; обґрунтовано зниження матеріаломісткості несучих конструкцій.

 

5. Гайда Ю. Леви Львова : [архіт.-культурол. дослідж.] / Ю. Гайда ; Галерея "Равлик". - Львів : Апріорі, 2011. - 383 с. : табл., фотогр. - Бібліогр.: с. 379-380.

Вміщено впорядковану інформацію про будівничих, архітекторів, авторів скульптур львівських левів (у камені, бронзі, гіпсі, склі). Наведено кілька розроблених маршрутів з детальними описами та картосхемами для мандрівок у пошуках левів.

 

6. Гладка Т.М. Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів : конспект лекцій для. студ. напрямку підготов. "Хім. технологія та інженерія" / Т. М. Гладка, Д. -М.Я. Брускова, В. В. Малишев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна" . - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 105 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 105.

У конспекті лекцій наведено дані про матеріалознавство тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, як фундаментальну науку, її предмет і завдання.

 

7. Гріффен Л.О. Пам'ятки техніки : [монографія] / Л. О. Гріффен, В. О. Константинов, О.М. Титова; Центр пам'яткознав. НАН України та УТОПІК. - К., 2010. - 127 с. : рис. - Бібліогр. в підрядк. прим.

У монографії розглянуто теоретичні питання про сутність техніки як суспільного явища та пам’ятки техніки як феномену історії і культури. Значна увага приділена характеристиці як рухомих пам’яток техніки в музейних зібраннях, так і пам’яток нерухомих; викладені результати деяких досліджень ставлення різних верств сучасного українського суспільства до визначення, вивчення та охорони пам’яток техніки.

 

8. Дніпропетровськ = Dnipropetrovsk : [фотоальбом] / авт. проекту Г. Губанова. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2011. - 351 с. : фот. - (Пізнавай і шануй свій край).

Вміщено коротку історичну інформацію та світлини споруд і містобудівельних ансамблів сучасного м. Дніпропетровська.

 

9. ДСТУ Б В.2.6-114:2010 (ГОСТ 19231.1-83, MOD): Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Конструкція і розміри / Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт" ; наук. кер. Г. Желудков. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19231.1-83) ; Чинний від 01.01.2012. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - VI, 12 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

10. ДСТУ Б В.2.6-117:2010 (ГОСТ 19804.7-83, MOD): Палі-колони залізобетонні забивні двоконсольні для сільськогосподарських будівель. Конструкція і розміри / Мінрегіонбуд України, ТОВ НТК "Будстандарт"; наук. кер. Г. Желудков. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19804.7-83) ; Чинний від 01.01.2012. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - VII, 56 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).


11. Енергозбереження в будівництві та архітектурі [Текст] = Energy-Savings in Civil engineering and Architecture : [доп. першої міжнар. наук.-практ. конф. "Інтегр. енергоефект. технології в архіт. та буд-ві "Енергоінтеграція-2011", Україна, Київ, КНУБА, 24-25 трав. 2011 р.] : наук.-техн. зб. Вип. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: А. М. Тугай (відп. ред.) [та ін.]. - К. : КНУБА, 2011. - 163 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті, присвячені різноманітним аспектам комплексного впровадження принципів енергозбереження в об’єктах будівництва та архітектури, зокрема, питанням енергозбереження, екології і дизайну через геометричне та комп’ютерне моделювання.

 

12. Єрошкіна О.О. Епоха класицизму : навч. посіб. / О. О. Єрошкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 187 с. : іл. - Бібліогр.: с. 185-187. - Імен. та предм. покажч.: с. 181-182. - Предм. покажч.: с. 183-184.

Викладено сучасні погляди на розвиток мистецтва, архітектури й містобудування визначної епохи у розвитку художньої культури Західної та Східної Європи (Франція, Англія, Італія, Німеччина, Україна, Росія) XVII, XVIII, ХІХ ст., що позначила класицистичний напрям поступу.

 

13. Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 8 / ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського" ; під заг. ред. О. В. Шимановського. - К. : Сталь, 2011. - 164 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено результати досліджень у галузі розрахунку проектування конструкцій, теоретичної та будівельної механіки, теорії пружності та пластичності. Особливу увагу приділено розвитку методів розрахунку і проектування конструкцій, будівель і споруд, розробленню раціональних типів конструкцій, експериментально-теоретичним дослідженням роботи елементів і з’єднань тощо.

 

14. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. : для студ. напрямів підгот. "Економіка п-ва" та "Менеджмент" / Е. А. Зінь, М. О. Турченюк ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - Рівне : НУВГП, 2011. - 247 с. : табл. - Бібліогр.: с. 245-247.

Висвітлено основні теоретичні положення методології планування діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання. Розглянуто практичні питання організації стратегічного, тактичного, оперативного планування, враховуючи кон’юнктури ринку та місця підприємства в конкурентній боротьбі.

 

15. Ільченко Н.Б. Проектування торговельних об'єктів : навч. посіб. / Н. Б. Ільченко, О.О. Кавун; Київ. нац. торг.- екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2011. - 283 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 277-283.

Висвітлено проблеми визначення суб’єктом господарювання потреби у будівництві нового торговельного об’єкта або реконструкції існуючого, оцінку потенціалу місця розташування торговельного об’єкта та особливості впливу наявних пішохідних та автомобільних потоків на асортиментний профіль магазину.

  

16. Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Вінниця, Горлівка, Ізмаїл : наук. моногр. / НДІ пам'яткоохорон. дослідж. ; за ред. В. Вечерського . - К., 2011. - 274 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Наукова монографія присвячена розробленню науково-проектної документації міст, яка включає історико-архітектурні опорні плани, визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток, визначення меж та режимів використання територій історичних ареалів.

 

17. Каталог землевпорядних умовних знаків масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.: Р. І. Беспалько, І. І. Казімір. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - 267 с. : рис.

Наведено основні умовні знаки, вимоги викреслювання та роз’яснення до них.

 

18. Коваленко А.І. Перлини кримської архітектури : історія і принципи формотворення кримської архітектури кінця XIX - початку XX століть / А. І. Коваленко. - Сімферополь : Таврія, 2011. - 286 с. : іл. - Бібліогр.: с. 284-285.

Наведено інформацію про унікальні пам’ятки архітектури Криму, велика частина яких виконана в історичних напрямках та інтернаціональному стилі – модерн, що отримав широку популярність у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

19. Куба В.В. Теплоенергетичні установки: розрахунок і проектування : навч. посіб. для студ. напряму підгот. 6.050601 "Теплоенергетика" / В. В. Куба, В. В. Середа ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 154 с. : рис., табл., граф. - Бібліогр.: с. 154. - Предм. покажч.: с. 151-153.

У посібнику розглянуто питання проектування теплоенергетичних установок. Наведено відомості про проектування підприємств з теплоенергетичним устаткуванням, холодильних установок і теплообмінного обладнання.

 

20. Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. № 3 / Нац. акад. мистец. України, Ін-т культурології; редкол.: Ю. П. Богуцький (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. - 191 с. : іл., табл. - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено актуальні питання теорії та історії культури, етнокультурології та культурної антропології, музеєзнавства, пам’яткознавства, прикладної культурології, динаміки світової культури і становлення системи міжнародних культурних зв’язків української спільноти.

 

21. Надежность и качество процессов регулирования современных систем газоснабжения : монография / В. С. Седак [и др.] ; под общ. ред. В. С. Седака ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х. : ХНАГХ, 2011. - 226 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 195-198.

Розглянуто актуальні питання надійного та сталого функціонування систем газопостачання в сучасних умовах, проаналізовано газодинамічний режим роботи, викладено основні положення автоматичного регулювання тиску газу, досліджено статичні і динамічні характеристики елементів системи.

 

22. Петришин Г.П. Архітектурна композиція : конспект лекцій для студ. Ін-ту архіт./ Г.П. Петришин, Ю. В. Ідак, І. Л. Щербаков. - Львів : Растр-7, 2011. - 85 с. - Бібліогр.: с. 84-85.

Розглянуто узагальнені й систематизовані теоретичні основи архітектурної композиції, описано прояви композиційних закономірностей у практичному досвіді вітчизняних і зарубіжних архітекторів, розкрито суть методики композиційного аналізу архітектурної форми.

 

23. Петров С. С. Київ. Погляд крізь століття / С. С. Петров. - К. : Експрес-поліграф, 2010. - 391 с. : іл.

Книга містить нариси з історії міста Києва, його історичних та пам’ятних місць.

 

24. Православні святині Києва / Н. М. Нікітенко [та ін.] ; за ред. Н. М. Нікітенко. - К. : Техніка, 2011. - 351 с. : іл. - Бібліогр.: с. 345-349.

Книга знайомить зі знаменитими православними святинями Києва, історична доля, краса й мистецька довершеність яких розглядаються в контексті їх унікального духовного значення.

 

25. Пушкарьова К.К. Будівельні матеріали з мінеральних розплавів : конспект лекцій/  К.К. Пушкарьова, М. О. Кочевих ; КНУБА. - К. : КНУБА, 2011. - 43 с. : табл. - Бібліогр.: с. 41.

Розглянуто загальні відомості про матеріали з мінеральних розплавів, у т.ч. їх класифікацію за різними ознаками, основні властивості залежно від складу, а також мікро- та макроструктури, особливості отримання та використання скляних матеріалів в екстер’єрі та інтер’єрі. Наведено властивості та особливості застосування матеріалів із мінеральних розплавів спеціального призначення.

 

26. Регіональна економіка : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Журавель [та ін.] ; відп. за вип. А. Є. Ачкасов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 271 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 254 та в кінці розд.

Розкрито теоретичні та методичні питання регіональної економіки: її територіальна організація, виробнича і територіальна структура. Наведено комплексну характеристику господарського комплексу України.

 

27. Ричков П.А. Non omnis moriar. Архітектура в культурній праці князів Острозьких : монографія / П. А. Ричков ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Каф. архіт. - Рівне : НУВГП, 2011. - 140 с. : іл. - Бібліогр.: с. 130-140.

Про роль архітектури в культурній спадщині князів Острозьких. Базуючись на літературних і архівних джерелах, авторських розвідках, проаналізовано меценатську діяльність представників двох поколінь князівського роду.

 

28. Системи сухого будівництва : впровадження сучасних технологій в навчальний процес : 1-ша міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 5-річчю підготовки в КНУБА спеціалістів в галузі товарознавства сучас. будів. матеріалів і комплект. систем фірми КНАУФ (м. Київ, 15-16 листоп. 2011): зб. доп. Вип. 1 = Системы сухого строительства : внедрение современных технологий в учебный процесс : 1-я междунар. науч.-практ. конф. (г. Киев, 15-16 нояб. 2011) : сб. докл. = Trockenausysteme : Integration der Modernen Bautechnologien in das Bildungsprozess; 1. internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (Kiew, 15.-16. Nov. 2011) : Tagungsbericht / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; за заг. ред. П. В. Захарченка. - К., 2011. - 234 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали, що висвітлюють питання теорії та практики наукових досліджень, виробництва і застосування традиційних та нових будівельних матеріалів і виробів для сухого будівництва та застосування гіпсових в’яжучих, плитних матеріалів, теплоізоляційних виробів, сухих будівельних сумішей та інших матеріалів.

 

29. Сінкевич Н.О. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської / Н. О. Сінкевич ; наук. ред. Н.М. Нікітенко. - К. : Логос, 2011. - 93 с. : іл. - Бібліогр.: с. 91-94.

Авторка видання ставила собі за мету зібрати усі відомі факти про прояви зовнішнього шанування реліквій та ікон собору, зробити певні висновки щодо форм і обсягів культу окремих святинь, сприйняття їхньої чудотворної сили віруючими та церковними ієрархами.

 

30. Сліпенчук О.В. Тріангуляційні сітьові моделі – інноваційний інструмент організації будівництва : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / О. В. Сліпенчук ; наук. кер. В. О. Поколенко ; КНУБА. - К. : КНУБА, 2011. - 19 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-17.

Для відображення процесів організації підрядного будівництва, які реалізуються за схемою девелоперського управління, автором запропоновано принципово новий тип сітьової моделі.

 

31. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. ст. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська" ; відп. ред. П. С. Сохань ; упоряд.: Д.С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. - К., 2011. - 351 с. : іл. - Бібліогр.: с. 337-349 та в кінці ст.

Вміщено наукові статті, в яких представлені археологічні, мистецтвознавчі, епіграфічні, історіографічні дослідження Софії Київської, історія реставрації її монументального живопису.

 

32. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук.-техн. зб. № 1 (10), 2011 / Вінницьк. нац. техн. ун-т ; голов. ред. І. Н. Дудар. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2011. - 170 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Статті, що наведені у збірнику, містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної ефективності їх використання у будівництві.

 

33. Таранушенко С.А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918-1932 рр. : моногр. видання, статті, рецензії, додатки, таранушенкознавчі студії, ілюстрації, довідкові матеріали / С. А. Таранушенко ; упоряд.: О. О. Савчук, М. М. Красиков, С. І. Білокінь ; авт. передм. С. І. Білокінь ; Ін-т рукоп. НБУ ім. В. І. Вернадського НАНУ, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид. Савчук О.О., 2011. - 600 с. - (Слобожанський світ ; Вип. 1). - Імен. покажч.: с. 652-662. - Геогр. покажч.: с. 662-670. - Предм. покажч.: с. 671-690.

Збірка класика українського мистецтвознавства С. А. Таранушенка (1889-1976) містить бібліографічні раритети, що не перевидавалися, низку архівних матеріалів, а також праці сучасних дослідників, написаних спеціально для цієї книги. Частина фотоматеріалів друкується вперше, інші у своїй більшості не публікувалися.

 

34. Французько-український словник. Українсько-французький словник "Ларусс" : два в одному томі : 420 000 одиниць пер. / голов. ред. В. Бусел. - К. ; Ірпінь : Перун, 2011. - 471 с. - Парал. тит. арк. фр. мовою.

У словнику вказано основні значення французьких та українських слів за сучасним діючим правописом. Лексика словника охоплює літературні та побутові лексеми, а також основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки, фразеологічні звороти, ілюстративні вислови і словосполучення. Містить понад 420000 слів і словосполучень.

 

35. Шимановский А.В. Механика висячих систем / А. В. Шимановский, В. В. Шалинский, Н. А. Чабан ; под общ. ред. А. В. Шимановского. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Сталь, 2011. - 499 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 479-490.

Розглянуто нелінійну теорію, побудову основних розв’язних співвідношень, методи й алгоритми числового дослідження, а також аналіз міцності, жорсткості та стійкості висячих систем. Наведено уточнені результати досліджень реальних великопрогонових просторових комбінованих висячих систем з урахуванням значних переміщень і деформацій, конструктивної анізотропії, пластичних властивостей матеріалів, втрати стійкості плоскої форми деформування і місцевої стійкості тонколистових оболонок.

 

36. Ячменева В.М. Основы логистики : учеб. пособие / В. М. Ячменева, М. Ю. Ваховская, А. В. Сиволап ; Нац. академия природоохран. и курорт. стр-ва, Каф. менеджмента. - Симферополь : Ариал, 2011. - 407 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 364.

Вміщено сучасні наукові уявлення про логістику як науку управління матеріальними й пов’язаними з ними інформаційними та іншими потоками. Розкрито понятійний апарат, цілі, завдання, функції логістики.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов