КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Абракітов В.Е. Моделювання в акустиці : [монографія] / В. Е. Абракітов ; відп. за вип. Я. О. Сєріков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 226 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 215-224.

Про проблему моделювання процесів розповсюдження звуку, що є важливою проблемою акустики, тому що надає підстави для проведення різноманітних акустичних розрахунків, вирахування очікуваних рівнів звуку тощо.

 

2. Автотранспортна експертиза : підруч. для студ. напрямку підготов. "Транспортні технології" вищ. навч. закл. / В. К. Доля [та ін.] ; відп. за вип. В. В. Сабадаш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 422 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 415-417.

Розглянуто понятійний апарат, що використовується при проведенні автотранспортної експертизи. Наведено конкретні юридичні основи автотранспортної експертизи та методи її проведення.

 

3. Борисов О.О. Оптимізація технології приклеювання пінополістирольних плит при утепленні фасадів : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / О. О. Борисов ; наук. кер. О. І. Менейлюк ; ОДАБА. - Одеса : ОДАБА, 2011. - 19 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-16.

Поінформовано про методику досліджень визначення технологічних резервів у процесі приклеювання пінополістирольного утеплювача. Запропоновано вдосконалений спосіб нанесення клею, зниження його витрат та скорочення технологічної перерви за умови достатньої адгезійної міцності склеювання.

 

4. Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000-х / В. Бурлака ; Фонд підтримки візуал. дослідж. - К., 2011. - 205 с. : 62 вкл. л. ил. - Текст укр. та рос. мовами.

У збірці вміщено мистецтвознавці статті, написані протягом 2000-х рр. і на зламі десятиріч, в яких підсумовуються тенденції у мистецтві початку ХХІ ст.

 

5. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. № 5 (158), трав. 2011 р. / М-во освіти і науки України ; редкол. В. І. Большаков [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. - 72 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Видання знайомить з науковими дослідженнями щодо зовнішнього утеплення та облицювання фасадів будівель, будівельних матеріалів, проектування архітектурного середовища медичних установ з урахуванням впливу світла і кольорової гами.

 

6. Гавриленко Д.Ю. Обгрунтування та дослідження інформаційних і просторово-топологічних моделей об'єктів земельних кадастрових систем : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.24.04) / Д. Ю. Гавриленко ; наук. кер. С. Г. Могильний ; КНУБА. - К., 2011. - 18 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 16.

У роботі викладено авторський підхід до обґрунтування та дослідження об’єктів земельних кадастрових систем в умовах України. Удосконалено структуру облікової частини автоматизованої земельно-кадастрової системи на основі існуючого законодавства, практики ведення вітчизняного земельного кадастру, досвіду зарубіжних країн.

 

7. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. пр. Вип. 77' 2011 / КНУБА ; голов. ред. М. К. Сукач. - К. : КНУБА, 2011. - 103 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0130-1276.

Вміщено інформацію щодо моделювання робочих процесів машин, гірничих та піднімально-транспортних машин, будівельних машин і технологічного обладнання, землерийних, дорожніх та меліоративних машин, а також автоматизації та інформаційних технологій.

 

8. Гладун І.Т. Технологія влаштування фундаментів з розташованими поруч будинками в умовах щільної міської забудови : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / І. Т. Гладун ; наук. кер. О. Ф. Осипов ; КНУБА. - К., 2011. - 20 с. : рис. - Бібліогр.:  с. 18-19.

Досліджено технологічні рішення та організаційно-технологічні моделі виконання будівельно-монтажних робіт при влаштуванні фундаментів з розташованими поруч існуючими будинками в умовах щільної міської забудови.


9. ДБН В.2.6-163:2010. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу/ Мінрегіонбуд України. - На заміну СНиП II-23-81*, окрім розд. 15*-19, СНиП III-18-75, окрім розд. 3-8, СНиП 3.03.01-87 у частині, що стосується сталевих конструкцій, окрім п.п. 4.78-4.134 ; чинний від 01.12.2011. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - V, 202 с. : табл. - (Конструкції будівель і споруд). - Бібліогр.: с. 201.


10. ДСТУ Б В.2.5-54:2010 (ГОСТ 26067.1-83, MOD). Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Конструкція і розміри / Мінрегіонбуд України. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26067.1-83) ; чинний з 01.01.2012. - К.: Укрархбудінформ, 2011. - VI, 26 с. : рис. - (Інженерне обладнання будинків і споруд). - Текст укр., рос. мовами.


11. ДСТУ Б В.2.6-125:2010 (ГОСТ 22687.1-85, MOD). Стояки конічні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри / Мінрегіонбуд України. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22687.1-85) ; чинний з 01.01.2012. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - VI, 89 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків та споруд). - Текст укр., рос. мовами.


12. ДСТУ Б В.2.6-131:2010 (ГОСТ 24022-80, МОD). Фундаменти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських будівель. Технічні умови / Мінрегіонбуд України. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24022-80) ; Чинний з 01.01.2012. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - VII, 16 с. : рис. - (Конструкції будинків і споруд). - Текст укр., рос. мовами.


13. ДСТУ Б В.2.7-25:2011. Бетони важкі лужні. Технічні умови / Мінрегіонбуд України. - На заміну ДСТУ Б В.2.7-25-95 ; чинний з 01.01.2012 р. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - III, 12 с. :  табл.- (Будівельні матеріали). - Бібліогр.: с. 11.


14. Жербин М.М. Техника и музыка – основа моей жизни : сборник / М. М. Жербин ; сост.: Г. А. Войцеховская, Л. А. Пашун ; редкол. С. И. Билык [и др.] ; ГНАСБ им. В. И. Заболотного, НИЧП "Вартисть". - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-161.

У новому виданні збірника, присвяченого видатному українському вченому, інженеру-будівельнику, педагогу і композитору, опубліковані незакінчені спогади М. М. Жербіна, статті-спогади сучасників, колег, аспірантів, друзів і родичів вченого, а також бібліографічний покажчик праць М. М. Жербіна і публікацій про його діяльність, підготовлений співробітниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


15. Єршова Н.М. Оптимальне управління динамічними процесами економічних систем : монографія / Н. М. Єршова. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. - 152 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 148-150.

Розглядається проблема створення підприємств з необхідними динамічними показниками (валовий продукт, коефіцієнти вибуття і зростання основних виробничих фондів тощо) на основі методів теорії оптимального управління. Викладено короткі відомості з теорії автоматичного управління та методики.


16. Казакевич М.И. Актуальные заметки по аэродинамике зданий и сооружений : монография / М. И. Казакевич. - Днепропетровск, 2011. - 183 с. : рис., табл.

Розглянуто сучасні проблеми теорії та практики інженерних споруд, що взаємодіють з вітровим потоком.


 17. Катушков В.О. Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05.24.01) / В. О. Катушков ; КНУБА. - К. : КНУБА, 2011. - 31 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 25-28.

Мета роботи – вирішення науково-прикладної проблеми теоретичного обґрунтування і практичної реалізації технології прикладного фотограмметричного моделювання у будівництві, що зумовлює розв’язання широкого спектра завдань автоматизації обробки даних.

 

18. Кизима Р.А. Практикум з екології : метод. рек. для самостійного вивч. дисципліни : кредитно-модульна система орг. навч. процесу / Р. А. Кизима ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна" , Рівн. ін-т. - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 146 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 140-146 та в кінці теми.

Вміщено типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тем для самостійної та індивідуальної роботи, тренінгові тестові програми, словник екологічних термінів, перелік рекомендованої літератури, що буде корисним при самостійному вивченні дисципліни студентами вищих навчальних закладів.

 

19. Кузнецова Д.С. Грошова оцінка земель на вугленосних територіях з урахуванням шкідливого впливу підземних гірничих робіт : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.24.04) / Д. С. Кузнецова ; наук. кер. Ю. М. Гавриленко ; КНУБА. - К., 2011. - 18 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-16.

Досліджено теоретичні і практичні аспекти грошової оцінки земель; розглянуто підходи до оцінки нерухомості, на яку впливають шкідливі чинники, у вітчизняній і зарубіжній практиці оцінки. Запропоновано класифікацію витрат, що виникають у результаті впливу гірничих робіт на забудовані і заплановані до забудови території.

20. Лавлинська І.О. Методика формування садово-паркових об'єктів (на прикладі об'єктів Південного берега Криму) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. архіт.: (18.00.04) /  І. О. Лавлинська ; наук. кер. В. А. Ніколаєнко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава, 2011. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 17-18.

Досліджено особливості ландшафтно-планувального та архітектурно-композиційного формування структурних елементів садово-паркових об’єктів, сформульовано основні принципи композиційної побудови ансамблів. Розроблено рекомендації щодо удосконалення ландшафтно-планувальної та архітектурно-композиційної організації парків з позначенням основних параметрів та етапів формування, розроблена структура композиційного аналізу для проектування парків в умовах Південного берега Криму.


21. Лучко Й.Й.
Будова та експлуатація штучних споруд : підруч. для студ. ВНЗ / Й. Й. Лучко, О. С. Распопов ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Львів : Каменяр, 2011. - 879 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 869-872.

У підручнику викладено основні відомості про мости, тунелі, труби та їх конструкції, при цьому зроблено аналіз і синтез проблем та завдань щодо забезпечення надійності мостів в Україні.


22. Мирошниченко К.К.
Научные и практические основы технологии получения высококачественных однородных дисперсно-армированных составов : монография / К. К. Мирошниченко. - Днепропетровск : ПГАСА, 2011. - 250 с. : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 220-234.

Розглядаються проблеми отримання високоякісних однорідних композицій дисперсно-армованих різними волокнами в умовах будівельного майданчика та їх стійкість при впливі різних факторів. Наведено відомості про дослідження зміни характеристик міцності і деформативних параметрів фібромістких композицій на основі різних в'яжучих дисперсно-армованих різними волокнами в залежності від технологічних схем приготування матеріалу. Викладено новий підхід до визначення однорідності фібробетону. Наведено характеристики конструкцій змішувальних агрегатів і пристроїв, які забезпечують отримання високоякісних однорідних фібромістких матеріалів.


23. Містобудування та територіальне
планування : спецвип. за матеріалами доп. та повідомл., зробл. на міжнар. наук. конф. молодих учених та студ. "Буд-во, реконстр. та дизайн сучасного містобудування", (7-9 квіт. 2011 р. м. Луцьк): наук.-техн. зб. Вип. 40. У 2-х ч. Ч. 1 / КНУБА, Спілка урбаністів України ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - К. : КНУБА, 2011. - 673 с. : рис., табл., граф. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.


24. Мудрий І.Б.
Технології спорудження фундаментів з урахуванням функціонального простору стрілових кранів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.08) / І. Б. Мудрий ; наук. кер. І. Д. Іванейко ; КНУБА. - К., 2011. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 18.

Розглядається створення ефективних технологій спорудження фундаментів на природній основі за рахунок формування їх конструктивних рішень у взаємозв’язку з технічними характеристиками машин та розміщенням елементів у функціональному просторі стрілових кранів.


25. Практичний посібник "Енергоефективний
будинок крок за кроком". Кн. 2 : Крок другий: організація роботи ОСББ / Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Ін-т місцев. розвитку ; заг. ред.: В. В. Погорєлової, Д. М. Левицького. - К., 2011. - 106 с. : табл.

Детально розглянуті питання організації роботи зі співвласниками багатоквартирного будинку; організації відносин з виробниками і виконавцями житлово-комунальних послуг та органами державної влади; захисту прав та інтересів ОСББ і співвласників будинку в суді.


26. Праці Науково-дослідного інституту
пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 6 / НДІ пам'яткоохорон. дослідж. ; голова редкол. В. І. Клочко. - Вінниця : ДП ДКФ, 2011. - 575 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено публікації, що розкривають пам’яткоохоронні дослідження різних за видами об’єктів культурної спадщини – архітектурних, містобудівних, археологічних, історичних, ландшафтних та науково-технічних. Також до збірника ввійшли матеріали міжнародної конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень» (2010 р.).


27. Претти Р.
Библия интерьерного дизайна : цветовая гамма, зонирование и освещение, отделочные материалы / Рут Претти ; пер. с англ. И. Крупичевой ; авт. предисл. Давид Хикс. - М. : Эксмо, 2011. - 255 с. : ил. - Указ.: с. 252-255.

У виданні розглянуто різні варіанти декору – від найпростіших до урочистих, призначених як для просторих, так і для невеликих приміщень.


28. Распопов А.С.
Автоматные и топологические методы в задачах динамики стержневых систем : монография / А. С. Распопов ; Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. В. Лазаряна. - Днепропетровск : Акцент, 2011. - 386 с. : рис. - Библиогр.: с. 340-383.

Монографія присвячена розробці автоматних і топологічних чисельно-аналітичних методів і алгоритмів для вирішення актуальних завдань просторової динаміки дискретно-континуальних стрижневих систем. Сформульовано принципи побудови графів і автоматів, визначення топологічного коду системи та формування багатовимірних кодованих матриць.


29. Рудь Н.Т.
Інноваційна інфраструктура регіону: теорія, методологія, практика : монографія / Н. Рудь ; за наук. ред. З. В. Герасимчук ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. - 491 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 420-444.

У монографії розглянуто сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки регіонів України, визначена роль інноваційної інфраструктури в їх вирішенні. Особлива увага звертається на дослідження умов формування інноваційної інфраструктури і розробку практичних рекомендацій з її створення і розвитку.


 
30. Сафіуліна К.Р. Енергозбереження в університетських містечках : посіб. для студ. ВНЗ / К. Р. Сафіуліна, А. Г. Колієнко, Р. Ю. Тормосов. - К. : Поліграф плюс, 2010. - 327 с. : рис., табл., граф. - Бібліогр.: с. 327.

У виданні розглянуто принципи сталого розвитку енергозбереження та можливості їх практичного застосування у вищих навчальних закладах; подано основні відомості про енергію, її форми та види із зосередженням особливої уваги на тепловій енергії – її виробництві, транспортуванні, споживанні та визначенні потенціалу енергозбереження; показано зв’язок між рівнем споживання енергоносіїв і станом довкілля та наведено методику його кількісної оцінки; викладено основи проведення енергетичного аудиту та описано методи організації інформаційної кампанії з енергозбереження.


31. Сердюк О.
Київське житло другої половини XIX – початку XX століття : альбом /  О. Сердюк ; фот.: О. Гончар, С. Марченко ; НДІ пам'яткоохорон. дослідж. - К. ; Львів : Центр Європи, 2010. - 607 с. : іл. - Бібліогр.: с. 601-607.

Науково-довідкове видання присвячене дослідженню київської житлової забудови. У виданні репрезентовано сорок чотири житлові будівлі – особняки та прибуткові будинки. На підставі проведених досліджень автор аналізує соціальні умови, в яких виникли житлові будівлі Києва зазначеної доби, їх типологічні характеристики, планувально-просторову організацію помешкань, стилістичні та архітектурно-художні особливості. У виданні визначена історико-культурна значущість житлової забудови Києва другої половини XIX - початку XX ст., принципи охорони та реставрації об’єктів.


32. Скібіцька Т.В.
Київський архітектурний модерн (1900-1910-і роки) / Т. В. Скібіцька ; авт. вступ. ст. Г. С. Духовичний ; фот. С. Марченко. - Львів ; К. : Центр Європи, 2011. - 231 с. : іл. - Бібліогр.: с. 219-220. - Імен. покажч.: с. 223-229.

У дослідженні виявлено передумови входження стильових новацій в культурне середовище міста кінця XIX ст., вміщена характеристика окремих етапів розвитку стилю. Видання також містить короткі біографічні відомості про архітекторів та інженерів Києва, хронологічну таблицю будівель, перелік паралельних назв вулиць. Широко ілюстровано архівними і сучасними фотографіями.


33. Строительство, материаловедение,
машиностроение : сб. науч. тр. Вып. 61 / ГВУЗ ПГАСА ; под общ. ред. В. И. Большакова. - Днепропетровск, 2011. - 547 с. : рис., табл. - (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). - Библиогр. в конце ст.

До збірки увійшли статті, що висвітлюють актуальні питання діагностики та оцінки технічного стану, прогнозу довговічності та надійності, ремонту та відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового та транспортного будівництва.


34. Термінологічний словник-довідник з
будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг [та ін.] ; за заг. ред. Р. А. Шмига. - Львів : [Б. в.], 2010. - 220 с.

Наведено найпоширеніші терміни, які фахівці в галузі будівництва та архітектури вживають у практичній діяльності.


35. Уманець Т.В.
Оцінка регіонального економічного розвитку України: теорія і практика: монографія / Т. В. Уманець, О. В. Лучакова, К. М. Косьміна. - Донецьк : ВІК, 2010. - 477 с. : табл. - Бібліогр.: с. 407-436.

Висвітлено проблеми менеджменту регіонального економічного розвитку в сучасних умовах трансформації України. Проведено діагностику основних аспектів життєдіяльності регіону, які формують його рівень. Враховано сучасні нормативно-законодавчі акти, що регулюють регіональний розвиток територій.


 
36. Шаповал С.Л. Громадське будівництво : практикум : навч. посіб. / С. Л. Шаповал, Н. М. Плешкань ; за ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2012. - 263 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 261-263.

Вміщено матеріали для виконання практичних робіт з дисципліни «Громадське будівництво», серед яких розрахунок вартості будівельних матеріалів, розробка ситуаційного плану території, розробка плану благоустрою території визначення переліку та площ приміщення готелю (мотелю), вибір основних конструктивних елементів будівлі тощо.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов