КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ


1. Академія будівництва України. Справи та особистості, 1993-2011 / Акад. буд-ва України ; редкол.: Г. К. Злобін [та ін.]. - К. : Вартість, 2011. - 263 с. : іл., портр.

Інформація про діяльність Академії будівництва України від часу її заснування до сьогодення. Наведено відомості про дійсних членів АБУ.

 

2. Беспалько Р. І. Раціональне використання і охорона земель : навч. посіб. : навч.-метод. комплекс / Р. І. Беспалько, І. І. Казімір ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - 399 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 9-18.

Наведено основні принципи раціонального використання та охорони земельних ресурсів України.

 

3. Будівельні конструкції : міжвідом. наук.-техн. зб. Вип. 75. Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування : зб. наук. пр. У 2 кн. Кн. 2 / НДІ буд. конструкцій ; голов. ред. П. І. Кривошеєв. -   К. : ДП ДНІБК, 2011. - 675 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто теоретичні дослідження, присвячені підготовці основ та влаштуванню фундаментів в умовах нової забудови та при реконструкції будівель і споруд, а також висвітлені питання гідротехнічного будівництва та інженерного захисту територій в складних інженерно-геологічних умовах України.

 

4. Бякова О. В. Спінені та високопористі матеріали з комірковою структурою : навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл. / О. В. Бякова, В. В. Скороход, О. І. Юркова ; під заг. ред. В. В. Скороход ; Нац. техн. ун-т «Київ. політехн. ін-т», Ін-т пробл. матеріалознавства НАН України ім. І. М. Францевича. - К.: Гарант-сервіс, 2011. - 319 с. : рис. - Бібліогр.: с. 312-319. - Імен. покажч.: с. 300-311.

Наведені відомості щодо нового класу надлегких матеріалів. Висвітлені особливості структури, теоретичні засади впливу пористості та топології комірок на властивості матеріалу, методи дослідження структури та атестації властивостей, способи отримання спінених та високопористих матеріалів, а також галузі їх застосування.

 

5. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 6/7 (159-160), червень-липень 2011 р. / голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. - 131 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Видання знайомить з науковими дослідженнями про облік впливу випадкових факторів на адекватність моделі складної системи, проектування лікувальних центрів, особливостей будівництва мотелів та доступного житла в Україні тощо, а також містить матеріали конференції молодих вчених «Економіка України та перспективи ХХІ ст.».

 

6. Водзинський Є. Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам'яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-і – 1990-і рр.) : автореф. дис. ... канд. архіт. : (18.00.01) /  Є. Є. Водзинський; Нац. акад. образотв. мистецтва і архіт. - К., 2011. - 28 с. : рис. - Бібліогр.: с. 20-21.

Дослідження проведено з метою вирішення актуальних завдань охорони активної композиційної ролі пам’яток архітектури. Були вирішені загальні питання з проблематики охорони видового розкриття пам’яток архітектури й розроблені конкретні пропозиції з регулювання нового будівництва та реконструкції з урахуванням її вимог для кожного з досліджуваних міст центральної групи історичних міст Середньої Наддніпрянщини.

 

7. ДБН 360-92**. Зміна № 4. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. - Чинні від 01.10.2011. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - 5 с. : табл.

 

8. ДБН В.2.3-7-2010. Метрополітени. - На заміну ДБН В.2.3-7-2003 ; чинний від 01.10.2011. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - 195 с. - (Споруди транспорту).

 

9. ДБН В.2.5-56:2010. Системи протипожежного захисту. - На заміну ДБН В.2.5.-13-98 ; чинні від 01.10.2011 р. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - 136 с. : табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд).

 

10. ДБН В.2.6-161:2010. Дерев'яні конструкції. Основні положення. - На заміну СНиП II-25-80; чинні від 01.09.2011. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - 102 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

11. ДБН В.2.6-162:2010. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення. - На заміну СНиП II-22-81 ; чинні від 01.09.2011 р. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - 97 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

 

12. Диверсификация производственной структуры и деятельности предприятий: теория, практика, проблемы методологии : монография / В. И. Торкатюк [и др.] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х. : ХНАГХ, 2011. - 470 с. : рис. - Библиогр.: с. 467-470.

Вміщено характеристику суті, мотивів і напрямів диверсифікації; наведено порівняльний аналіз основних корпоративних стратегій диверсифікації і варіантів їх використання; досліджено процеси становлення та розвитку диверсифікованих корпоративних структур; побудована система статистичних показників для аналізу бізнес-напрямків їх діяльності.

 

13. Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2010 році : інформ.-аналіт. огляд / Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; редкол.:  Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К. : [б. в.], 2011. - 150 с.

Вміщено аналітичну інформацію про діяльність структурних підрозділів галузевої книгозбірні за 2010 р.

 

14. ДСТУ Б В.2.5-47:2010 (ГОСТ 12586.0-83, MOD). Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Технічні умови. - Чинний від 01.01.2012. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - VII, 16 с.: рис., табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд).

 

15. ДСТУ Б В.2.6-128:2010 (ГОСТ 22930-87, MOD). Плити залізобетонні попередньо напружені для облицювання зрошувальних каналів меліоративних систем. Технічні умови. - Чинний від 01.01.2012. - К.: Мінрегіонбуд України, 2011. - VII, 16 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

16. ДСТУ Б В.2.6-132:2010 (ГОСТ 24476-80, MOD). Фундаменти залізобетонні збірні під колони каркаса міжвидового застосування для багатоповерхових будівель. Технічні умови. - Чинний від 01.01.2012. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - VII, 11 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

17. Думанська В. В. Вдосконалення технології улаштування покриттів з фігурних елементів мостіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / В. В. Думанська ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. - Одеса, 2011. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.

Робота присвячена питанням вдосконалення технології влаштування покриттів пішохідних доріжок і майданчиків з фігурних елементів мостіння шляхом розробки нового конструктивно-технологічного рішення покриття з використанням елементів, що мають пірамідальну основу.

 

18. Енциклопедія Сучасної України. Т. 10. З-Зор / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; голов. редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - К. : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2010. - 711 с. : іл., портр.

Видання подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, роді діяльності, поняттях, персоналіях. У десятому томі подано 2759 гасел, 2622 ілюстрації, 18 карт, 16 таблиць і 7 схем.

 

19. Ивченко А. Киев – столица двух держав : путеводитель / Андрей Ивченко. - К. : Картографія, 2010. - 109 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 109.

Наведено інформацію про історію заснування й розвитку м. Києва, описано його найбільш відомі архітектурні пам’ятки.

 

20. Кривий Ріг : фотоальбом / відп. ред. В. Н. Берлін. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2011. - 150 с. : іл. - Текст укр. та англ. мовами.

Вміщено світлини містобудівельних ансамблів та споруд сучасного м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.

 

21. Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини : енциклопедія / В. В. Кривошея ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : Стилос, 2010. - 791 с.

Енциклопедія включає біограми 14591 козацьких старшин, які складали козацьку еліту Гетьманщини. Реєстрова і біографічна частини підготовлені на основі архівних документів і опублікованої літератури. Значна кількість фактів оприлюднюється вперше.

 

22. Куковальська Н. М. Михайлівський Золотоверхий монастир : іст. доля та мистец. спадщина / Н. М. Куковальська ; Нац. заповідник "Софія Київська". - К. : Горобець, 2011. - 55 с. : іл. - Бібліогр.: с. 53.

У виданні розповідається про історію храму; особливо місце відведено розповіді про автентичні мозаїки, фрески та шиферні рельєфи Михайлівського Золотоверхого собору XII ст., що експонуються в приміщенні на хорах Софії Київської.

 

 

23. Кучерук О. Українська Центральна Рада: історія будинку / О. Кучерук ; передм. І. Гирич. - К. : О. С. Кучерук, 2010. - 127 с. : іл. - Бібліогр. в прим.: с. 46-49.

У книзі на основі документів, періодики, архіву архітектора П. Альошина досліджено історію київського будинку по вулиці Володимирська, 57, в якому у 1917-1918 рр. працював перший український парламент – Українська Центральна Рада. Книга містить велику кількість ілюстрацій, зокрема, понад сто портретів членів Української Центральної Ради.

 

24. Малаков Д. Тринадцять київських зустрічей із Городецьким : путівник / Д. Малаков. - К. : Грані-Т, 2011. - 62 с. : іл. - (Путівники).

Путівник знайомить із творчим доробком архітектора Владислава Городецького – 13 будівлями XIX – початку XX ст., що збереглися із споруджених за проектами та під наглядом архітектора в Києві.

 

25. Науковці України ХХ-ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. - К. : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2010. - 475 с. - Імен. покажч.: с. 383-462.

Метабібліографія подає огляд бібліо- та біобібліографічних персональних посібників понад тисячі науковців України XX-XXI століть, що мають ступінь доктора наук. Опис кожного покажчика містить інформацію про науковий ступінь і вчене звання науковця із зазначенням років їх присудження, а також повний бібліографічний опис із розкриттям змісту покажчика. Довідково-допоміжний апарат складають: перелік імен науковців, іменний покажчик, покажчик серій та список скорочень. До видання ввійшла інформація про бібліографічні покажчики про архітектора П. Ф. Альошина (1881-1961) та інженера-будівельника і композитора М. М. Жербіна (1911-2004), складені фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

26. Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства : монографія / В. І. Торкатюк [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Торкатюка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 345 с. : рис. - Бібліогр.: с. 340-345.

У монографії розглядається підприємство як суб’єкт господарювання й господарських правовідносин. Досліджується основа господарювання підприємств, особливості правового регулювання фінансової діяльності, господарські зобов’язання у їхній діяльності, відповідальність підприємства за правопорушення. Аналізуються правові засади захисту прав підприємства і правові основи протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

 

27. Сергей Сильванский – от Херсона до Москвы : биобиблиогр. очерк и науч.-вспомогат. указ. лит. / Херсон. обл. универс. науч. б-ка им. О. Гончара ; сост.: О. В. Лянсберг, В. А. Черников ; отв. ред.   Л. И. Зеленая. – Херсон : [б. и.], 2010. - 74 с. : портр. - Имен. указ.: с. 71-72.

Видання присвячене С. О. Сильванському, відомому діячеві культури 20-30-х років ХХ століття, колекціонеру, який зібрав одну з найбільших у Росії колекцію книжкових знаків; досліднику екслібриса, упоряднику бібліофільської бібліографії, уродженцеві Херсона.

 

28. Сердюк О.М. Історичні особливості формування житла Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та сучасні засади його охорони : автореф. дис. ... канд. іст. наук : (26.00.05) / О. М. Сердюк ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури. - К., 2011. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

У дослідженні використано великий обсяг архівних джерел і натурних досліджень пам’яток архітектури Києва другої половини XIX – початку XX ст.; репрезентовано вичерпну історіографію проблеми, створено цілісну картину історії розвитку житлової архітектури м. Києва та її інтер’єру. Автором визначено засади охорони та функціональної адаптації пам’яток житлової архітектури Києва досліджуваного періоду, розроблено практичні рекомендації щодо збереження їх інтер’єру.

 

29. Стратегії урбаністичного майбутнього Києва : зб. громад. дискусій, ст., інтерв'ю та проектів. - К. : Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2011. - 179 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено інформацію про громадські дискусії, що відбулися навесні 2011 року в Києві. У фокусі обговорення було перетворення столиці на привабливе, екологічно безпечне та комфортне середовище для киян. Вміщено статті з найбільш дискусійних тематик – місце сучасного Києва у світовій системі міст, участь громадян у розбудові міста, публічний простір, транспортна інфраструктура та збереження історичної спадщини.

 

30. Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. Вып. 60 / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры ; под ред. В. И. Большакова. - Днепропетровск, 2011. - 217 с. : рис., табл. - (Создание высокотехнологических социоэкокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). - Библиогр. в конце ст.

До збірника ввійшли статті, що висвітлюють актуальні питання діагностики та оцінки технічного стану, прогнозу довговічності та надійності, ремонту та відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового та транспортного будівництва.

 

31. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. : Вип. 27 / КНУБА ; відп. ред. М. М. Дьомін. - К. : КНУБА, 2011. - 377 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови.

 

32. Сяйво готельних зірок. Вип. 1. Асоціація готельних об'єднань і готелів міст України. Двадцятирічний ювілей. - К. : Вартість, 2010. - 135 с. : іл. - Алф. покажч.: с. 130-135.

У виданні зібрано інформацію про найкращі готелі України різних класів; компанії, що надають послуги готелям; профільні навчальні заклади. Вміщено алфавітний покажчик готелів, що розташовані у різних містах України.

 

33. Шаповал С. Л. Громадське будівництво : навч. посіб. / С. Л. Шаповал ; за заг. ред.  А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2011. - 359 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 356-359.

У посібнику розглянуто традиційні та сучасні будівельні матеріали, конструкції; порядок ведення нового будівництва, капітального та поточного ремонтів; питання підготовки та затвердження проектної документації, якості проектних рішень, здачі об’єктів в експлуатацію, правового забезпечення будівельного процесу.

 

34. Шевцова Г. Історія японської архітектури і мистецтва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Шевцова ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. - К. : Грані-Т, 2011. - 231 с. : іл. - Бібліогр.: с. 92. - Алф. покажч.: с. 205-211.

Викладено історію та теорію розвитку архітектури і певних, тісно пов’язаних з архітектурою, галузей монументального мистецтва Японії від доби неоліту до початку XX ст.

 

35. Юрій Рубан: скульптура : альбом / упоряд.: О. Рубан, Т. Мазькова. - К. : Р.К. Майстер-принт, 2011. - 79 с. : іл. - Бібліогр.: с. 79.

Про творчий доробок київського скульптора Ю. Рубана, що складає значний пласт в анімалістичному жанрі другої половини XX століття. Вперше висвітлено життєвий і творчий шлях митця та опубліковано його основні твори у станковій та монументальній пластиці, серед яких «Зубр», «Леви» (біля входу до Київського зоопарку), «Мамонт» та ін.

 

36. Юрчишин О. М. Проектування дитячих дошкільних закладів : навч. посіб. / О. М. Юрчишин, І. П. Гнесь, Л. І. Лучко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во "Львів. політехніки", 2011. - 150 с. : іл. - Бібліогр.: с. 122-126.

Видання знайомить з основними засадами проектування дошкільних закладів та проблемами, які виникають під час проектування. Розглянуто принципи функціонально-просторової організації дитячих дошкільних закладів, засоби формування будівель, а також їх об’ємів. Наведені в посібнику нормативні показники та інші кількісні дані слугують прикладами і мають методичне значення.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов