КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ


1. Архітектура України. Кн. 2 / упоряд.: О. М. Самбурова, Н. Ф. Храновська ; за заг. ред. Н. М. Кондель-Пермінової. - К. : Оріана, 2011. - 311 с. : іл. - (Творці епохи). - Бібліогр.: с. 304-307.

Видання присвячене творчому доробку архітекторів за період України 2008–2011 рр. Проаналізовано основні процеси і результати в архітектурі України, які за 20 років незалежності держави проторувала самобутній шлях у світовій архітектурній царині.

 

2. Баранов В.Я. З Києва до Качанівки через Ніжин / В. Я. Баранов. Путівник для грибарів / І. В. Качуровський. - К. : Кий, 2011. - 130 с. : кольор. іл.

У путівнику розкриваються сторінки історії Києва, Ніжина, Ічні, Іржавця, Парафіївки, Петрушівки, Качанівки, пов’язані з Качанівським маєтком – перлиною палацово-паркового мистецтва, тепер – Національним історико-культурним заповідником «Качанівка».

 

3. Боротканич Н.П. Відображення освоєння космічного простору засобами музейної експозиції (на прикладі музею космонавтики ім. С. П. Корольова) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : (26.00.05) / Н. П. Боротканич ; Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства НАН України. - К., 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Розглянуто процес розвитку музеїв космонавтики у світі у взаємозв’язку з процесом освоєння космічного простору. Зосереджено увагу на впливі космонавтики на суспільство.

 

4. Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 76 / Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій" ; редкол.: П. І. Кривошеєв (голов. ред.) [та ін.]. - К. : ДП НДІБК, 2012. - 770 с. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наведено результати досліджень з проблем проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції будівель і споруд в сейсмічно небезпечних районах. Розглянуто питання сейсмо- і мікросейсморайонування територій, які знаходяться під сейсмічним впливом; теорії сейсмостійкості будівель та споруд, методів та результатів їх розрахунків; сейсмічного ризику і сейсмічної небезпеки; коливання ґрунтів, основ та фундаментів; нормативні вимоги до проектування та будівництва будівель та споруд у сейсмічно небезпечних районах України, а також вимоги до відновлення, підсилення і реконструкції будівель та споруд, схильних до впливу землетрусів.

 

5. Василюк А.В. Обгрунтування техології водопідготовки в децентралізованих системах господарсько-питного водопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.04) / А. В. Василюк ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. - Одеса, 2012. - 19 с. : граф. - Бібліогр.: с. 15-16.

Розглянуто актуальну задачу забезпечення населення питною водою нормативної якості при зменшенні капітальних і експлуатаційних витрат.

 

6. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. Вип. 15 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. Е. С. Малкін (голов. ред.) [та ін.]. - К. : КНУБА, 2011. - 147 с. : іл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено питання впровадження нових технологій в системі енергозбереження (використання біогазу, перспективи атомної енергетики України), теплопостачання (системи опалення з проміжним розміщенням джерела теплоти, резерви використання промислових викидів) та вентиляції будинків та споруд.

 

7. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Вип. 6 (92), 2011. Технологія, організація, механізація та геодезичне забезпечення будівництва / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. ; голов. ред. Є. В. Горохов. - Макіївка : ДонНАБА, 2011. - 191 с. : рис., табл., граф. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У виданні розглянуто питання, що стосуються технології, організації, механізації та геодезичного забезпечення будівництва, зокрема особливостей проектування та монтажу великорозмірних гіпсокартонних куполів, методики визначення впливу дестабілізувальних факторів на ефективність виробництва робіт з улаштування теплоізоляції будівель тощо.

 

8. Герасимчук З.В. Регіональна політика соціально-орієнтованого розвитку економіки : теорія, методологія, практика / З. В. Герасимчук, Л. В. Стрижеус. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. - 259 с. : табл. - Бібліогр.: с. 246-257.

Про теоретико-методологічні підходи до формування регіональної політики соціально-орієнтованого розвитку економіки. Досліджено сутність соціально-орієнтованої економіки. Здійснено оцінку рівня соціальної орієнтації розвитку економіки регіону.

 

9. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. пр. Вип. 78 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; голов. ред. М. К. Сукач. - К. : КНУБА, 2011. - 102 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено статті, що досліджують гірничі та піднімально-транспортні машини, будівельні машини і технологічне обладнання, землерийні, дорожні та меліоративні машини, автоматизовані інформаційні технології.

 

10. ДБН Б.2.2-3:2012. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту. - Чинні від 2012-10-01. - К. : Мінрегіон України, 2012. - 12 с. - Бібліогр.: с. 12.

 

11. ДБН В.2.1-10-2009. Зміна № 2. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. - Чинний від 2012.01.07. - К. : Мінрегіонбуд України, 2012. - 18 с.

 

12. ДБН В.2.5-28-2006. Зміна № 2. Природне і штучне освітлення. - Чинні від 2012-09-01. - К. : Мінрегіон України, 2012. - [64] с. - (Інженерне обладнання будинків і споруд).

 

13. Джалалов М.Н. Удосконалення організаційно-технологічних рішень влаштування теплоізоляції зовнішніх стін існуючих громадських будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / М. Н. Джалалов ; наук. кер. В. В. Савйовський ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2012. - 16 с. : граф. - Бібліогр.: с. 13-14.

На основі проведених досліджень установлено, що майже весь існуючий комплекс зовнішніх стін наявної забудови громадських будівель потребує утеплення. Визначено, що найефективніший метод при термомодренізації сучасних будівель – улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою.

 

14. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Ч. 1-1 : Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT). - Чинний від 2013-07-01. - К. : Мінрегіонбуд України, 2012. - VIII, 312 с. - Текст укр. та англ. мовами.

 

15. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Ч. 1-2 : Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, IDT). - Чинний від 2013-07-01. - К. : Мінрегіонбуд України, 2012. - VI, 98 с. : іл., табл.

 

16. Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. Вип. 9 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; редкол.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук, І. В. Клімова. - К. : КНУБА : ІТГІП, 2012. - 223 с. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті з питань екологічної безпеки, основ природокористування та безпеки життєдіяльності, науково-технологічної безпеки та інтелектуальних ресурсів.

 

17. Енциклопедія Сучасної України. Т. 11 : Зор - Как / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.]. - К. : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2011. - 710 с. : кольор. іл., мапи, табл.

У 11 томі подано 2576 гасел, 2498 ілюстрацій, карт, таблиць та схем у всіх сферах життя в Україні; відображені сучасні погляди на історичні події та постаті.

 

18. Іносова Т.Ю. Типологія містобудівних об'єктів : конспект лекцій / Т. Ю. Іносова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 32 с. - Бібліогр.: с. 32.

Мета видання - надати можливість студентам краще зрозуміти специфіку містобудівної науки. У короткій формі викладено типологічну класифікацію регіонів та міст (за навчальним посібником Ю.М. Білоконя).

 

19. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Вип. 103 / Харків. нац. акад. міськ.  госп-ва; редкол.: В. М. Бабаєв (відп. ред.) [та ін.]. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 597 с. : рис., табл. - (Серія: Технічні науки та архітектура). - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - Авт. покажч.:  с. 592-593.

Авторами статей висвітлені питання будівництва, реконструкції та відновлення міської забудови, застосування пластмас і полімерних матеріалів у будівництві та міському господарстві. Розглядаються транспортні технології та системи, організація і безпека дорожнього руху, проблеми логістики та ергоекономіки на транспорті. Також досліджуються питання управління проектами і програмами в будівництві й житлово-комунальній сфері.

 

20. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Вип. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; за заг. ред. О. М. Пішінька. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. - 111 с. : іл. - Текст укр., рос., англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті, присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд.

 

21. Ніколаєв В.П. Розвиток економічних відносин у будівництві : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Ніколаєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 148 с. - Бібліогр.: с. 148.

У навчальному посібнику висвітлено закономірності формування і розвитку системи економічних відносин будівництва на макро-, регіональному та галузевих рівнях; описано місце будівництва у процесі планування і реалізації інвестиційних проектів; розглянуто систему відносин учасників інвестиційно-будівельних проектів.

 

22. Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій = Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications : матеріали міжнар. конф. молодих науковців, Львів - Тустань, 2-4 черв. 2011 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; редкол.: М. В. Бевз, Б. С. Черкес, А. Мандзій. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 170 с. : іл. - Текст укр. та англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали доповідей учасників конференції, у яких висвітлено історію розвитку та дослідження сучасного стану низки оборонних укріплень та фортифікацій різних періодів і різних країн, зокрема України, Білорусії, Польщі, колишньої Австро-Угорщини (Австрії, Хорватії та північної Італії).

 

23. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций = Problems of computational mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. Вип. 19 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол. А. П. Дзюба (відп. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2012. - 343 с. : іл. - Текст укр., рос., англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено інформацію про нові результати теоретичних, числових і експериментальних досліджень в області математичного і комп’ютерного моделювання задач механіки деформівного твердого тіла, динаміки, міцності та оптимального проектування конструкцій. Розглянуто питання прикладного характеру, що пов’язані з теоретичним обґрунтуванням технологічних і проектних рішень.

 

24. Пучков А.О. Поетика античної архітектури : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : (26.00.01) / А. О. Пучков ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - К. : [б. в.], 2012. - 34 с.

У роботі вперше в комплексному вигляді сформульовано теоретико-методологічний підхід до аналізу та синтезу матеріальних і духовних явищ античної культури. Крім того, вперше у мистецтвознавчій науці архітектурну форму розглянуто як онтологічну повсякденність і організований хаос буття.

 

25. Рябець Ю.С. Основи ергономіки : конспект лекцій для студ. спец. 6.060102 "Архітектура" / Ю. С. Рябець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2011. - 30 с. - Бібліогр.: с. 27-30.

Видання висвітлює шляхи досягнення відповідності архітектурного середовища основним ергономічним вимогам, що забезпечують ефективність, безпеку та комфортність життєдіяльності людини.

 

26. Сальник В.Г. Фізико-хімічна механіка дисперсних структур у технології будівельного фарфору / В. Г. Сальник, В. А. Свідерський, Л. П. Черняк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : Знання, 2012. - 158 с. - (Серія "Сучасна наука", ISBN 978-966-346-963-8). - Бібліогр.: с. 143-158.

Наведено аналіз інноваційного розвитку хімічної технології виготовлення виробів з будівельного фарфору – санітарної кераміки – методом лиття в пористих формах з подальшою високотемпературною термічною обробкою. Актуальність теми визначена можливістю вирішення проблем підвищення конкурентоспроможності вітчизняної кераміки при комплексному використанні природної сировини України.

 

27. Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь. - [Винница : б. и., 2012]. - 50 с. : цв. ил.

Видання присвячено 20-річчю відкриття монастиря, знайомить читача з історією та сучасним станом обителі в м. Браїлові на Поділлі. Вміщено велику кількість світлин.

 

28. Сівко Л.В. Структура архітектурного простору / Л. В. Сівко. - К. : Фенікс, 2012. - 158 с. : рис. - Бібліогр.: с. 142-154.

Розглянуто процес формування структури архітектурного простору у формально-теоретичному аспекті. Запропоновано авторський метод структурування архітектурного простору на засадах виявлення та систематизації основних ознак, що організують простір.

 

29. Слово о мастере / Укр. акад. архитектуры, Киев. нац. ун-т стр-ва и архитектуры, Каф. основ архитектуры и архитектур. проектирования ; редкол. А. В. Кащенко [и др.]. - К. : День Печати, 2012. - 115 с. : портр. - (Научные исследования кафедры основ архитектурного проектирования Киевского национального университета строительства и архитектуры / под ред. О. С. Слепцова). - Текст укр. и рус. яз.

У книзі опубліковано спогади колег і учнів про видатного вітчизняного архітектора, доктора архітектури, професора В. І. Єжова (1927-2010). Представлена яскрава творча біографія Народного архітектора України, різнопланово описана особистість людини, що зробила значний вплив на вітчизняну архітектуру і архітектурну науку. Книга ілюстрована малюнками, фотографіями та проектами майстра, а також архівними фотоматеріалами кафедри основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА.

 

30. Средства защиты сварщиков : каталог / О. Г. Левченко [и др.]. - К. : Екотехнологія, 2012. - 135 с. : ил.

Каталог складено за матеріалами, що надані виробниками засобів захисту зварювальників. Наведено загальні відомості про продукцію, її технічні характеристики, відмінні риси та відомості про експлуатацію засобів захисту. В додатках до каталогу вміщено зведену інформацію про вітчизняних та закордонних виробників, нові ДСТУ та перелік засобів індивідуального захисту, що підлягають обов'язковій сертифікації.

 

31. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. Вип. 29 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - К. : КНУБА, 2012. - 495 с. : іл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови. Збірник присвячується 100-літньому ювілею І. О. Косаревського (1912-1989), відомого науковця і дослідника паркобудування, основоположника української ландшафтної архітектури.

 

32. Турчанінова Л.І. Статистика якості : навч. посіб. для студ. спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Л. І. Турчанінова, О. В. Доля ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 79 с. - Бібліогр.: с. 79.

Посібник розроблено відповідно до програми однойменного курсу з урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності. Значну увагу приділено проблемам забезпечення і підвищення якості продукції.

 

33. Устименко В.Є. Зведи свій храм : з історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині / В. Є. Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. - К. : Академпрес, 2011. - 207 с. : іл. - Библиогр.: с. 202-203.

Про роль у створенні Свято-Покровського трипрестольного храму в с. Жукля Чернігівської обл. видатних історичних осіб царської династії, архітекторів і небайдужих односельців.

 

34. Фізика в будівництві : навч. посіб. для студ. 6.060101 "Будівництво" / В. І. Клапченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 251 с. - Бібліогр.: с. 250-251.

Розглянуто основні питання загального курсу фізики з розділів «Механіка», «Молекулярна фізика» та «Електрика і магнетизм». Особливу увагу приділено темам, які мають прикладне значення в професійній підготовці спеціалістів будівельної сфери.

 

35. Чабаненко П.М. Утримання міської забудови : навч. посіб. / П. М. Чабаненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. - Одеса : Астропринт, 2012. - 135 с. - Бібліогр.: с. 133-135.

У посібнику аргументовано і достовірно викладено основи утримання міської забудови відповідно до нормативних документів. Основну увагу приділено загальній уяві про забезпечення системи утримання міської території, технічному обслуговуванню, експлуатації і ремонту будівель.

 

36. Чистяков В.В. Стабілізація і затверднення токсичних відходів в цементних системах : конспект лецій для студ. спец. 6:060101 "Будівництво" / В. В. Чистяков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 59 с. - Бібліогр.: с. 55-56.

Розглянуто теоретичні і практичні можливості застосування цементних систем для знешкодження та утилізації токсичних відходів. Проаналізовано процеси тверднення і формування структури цементного каменю. Наведено фізико-хімічні аспекти іммобілізації токсичних сполук цементними системами та технічні і технологічні рішення з утилізації та знешкодження відходів.

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов