КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ


1. Адаменко О.В. Методи розрахунку точності геодезичних робіт при зведенні мостів шляхом моделювання напружено-деформованого стану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / О. В. Адаменко ; наук. кер. В. С. Старовєров ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

Викладено авторський підхід до вирішення науково-прикладної задачі вдосконалення методів визначення точності геодезичних робіт під час будівництва мостів.

 

2. Бекініна Н.В. Стимулювання розвитку творчого потенціалу інженерно-технічних працівників будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : (08.00.04) / Н. В. Бекініна ; наук. кер. А. Ф. Гойко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 18  с. : рис. - Бібліогр.: с. 15-16.

Наведено теоретико-методологічні засади дослідження творчого потенціалу і практичні рекомендації щодо стимулювання його розвитку в інженерно-технічних працівників будівельних підприємств. Розкрито та поглиблено понятійний апарат, сутність мотиваційного механізму розвитку творчого потенціалу, роль оплати праці та нематеріальних чинників у системі мотивації.

 

3. Броневицький А.П. Організаційно-технологічне обгрунтування тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущільненої міської забудови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / А. П. Броневицький ; наук. кер. С. А. Ушацький ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 19 с. : рис., табл., граф. - Бібліогр.: с. 15-17.

Запропоновано вирішення науково-прикладної задачі підвищення ефективності організації та управління процесом висотного цивільного будівництва шляхом удосконалення методу організаційно-технологічного обґрунтування тривалості зведення висотних цивільних будівель в умовах ущільненої міської забудови.

 

4. Волкова Л.А. Водні ресурси, їх використання та охорона : практикум : для студ. напряму підготов. 6.060103 "Гідротехніка" (водні ресурси) / Л. А. Волкова, Т. О. Басюк ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 96 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 96.

Вміщено методичні розробки, що сприяють засвоєнню студентами набутих знань, умінь і навичок. Зокрема, розглянуто питання оцінки запасів поверхневих вод, аналізу стану демографічного і техногенного навантаження, оцінки водокористування для рекреації тощо.

 

5. Голіков О.В. Вдосконалення методів розрахунку вузлів металевих димарів на міцність : автореф. дис. ... техн. наук : (05.23.01) / О. В. Голіков ; наук. кер. В. В. Губанов ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка, 2012. - 20 с. : граф. - Бібліогр.: с. 16-18.

Про чисельні та експериментальні дослідження напружено-деформованого стану вузлів металевих димарів з місцевими напруженнями. Розроблено методики розрахунку вузлів металевих димарів, які знаходяться під дією крайового ефекту та локального прикладення навантажень.

 

6. ДБН А.1.1-94:2010. Проектування будівельних конструкцій за єврокодами. Основні положення / Мінрегіонбуд України, ТОВ НВП "БудКонструкція" ; наук. кер. Ю. Климов. - Чинний від 01.07.2013. - К. : Укрархбудінформ, 2012. - 22 с. : табл. - (Система стандартизації та нормування у будівництві). - Бібліогр.: с. 21.

 

7. Дорошенко Ю.М. Закономірності формування та розвитку ринку житлової нерухомості в Україні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.04) / Ю. М. Дорошенко ; наук. кер. О. С. Петраковська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 16 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14.

Теоретично обґрунтовано закономірності розвитку ринку житлової нерухомості в Україні з урахуванням соціальних, економічних, правових і просторових аспектів з метою удосконалення методів регулювання житлових відносин.

 

8. ДСТУ Б EN 15232:2011 : Нац. стандарт України. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232:2007, IDT) / Мінрегіонбуд України, ВГО "Українська федерація індустрії безпеки" ; наук. кер. О. Черкашин. - Чинний від 01.04.2012. - К. : Укрархбудінформ, 2012. - 114 с. : рис., табл. - (Енергоефективність будівель). - Бібліогр.: с. 113.

 

9. ДСТУ Б А.1.1-95:2010. Реєстрація будівельних норм / Мінрегіонбуд України, ТОВ "Центр іст.-містобудів. дослідж." ; наук. кер. О. Сингаївська. - Чинний від 01.10.2012. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - III, 5 с. - (Система стандартизації та нормування у будівництві). - Бібліогр.: с. 5.

 

10. ДСТУ Б В.2.6-164:2011. Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови / Мінрегіонбуд України, ТОВ "ВЕКА Україна" ; наук. кер. В. Одрінська. - Чинний від 01.04.2012. - К. : Укрархбудінформ, 2011. - 24 с. : рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

11. ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-4:2011. Міське планування та проектування будівель. Ч. 4. Настанова з підвищення безпеки торговельних та офісних будинків (CEN/TS 14383-4:2006, IDT) / Мінрегіонбуд України, ВГО "Українська федерація індустрії безпеки" ; наук. кер. О. Черкашин. - Чинний від 01.03.2012. - К. : Укрархбудінформ, 2012. - 46 с. : табл. - (Запобігання злочинам). - Бібліогр.: с. 44-45.

 

12. Зубко Г.Г. Організаційно-технологічні рішення, що підвищують ефективність реконструкції стадіонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / Г. Г. Зубко ; наук. кер.  Д. Ф. Гончаренко; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2012. - 15 с. - Бібліогр.: с. 11-12.

Проведено аналіз архітектурно-конструктивних і об’ємно-планувальних рішень, що приймаються при будівництві нових та реконструкції наявних стадіонів. Розглянуто основні конструктивні рішення покриттів трибун стадіонів, вимоги до трибун стадіонів.

 

13. Клименюк Т.М. Архітектурні обміри та інвентаризація пам'ятників : навч. посіб. / Т. М. Клименюк , Х. С. Бойко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-е вид. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 173 с. : рис., табл., граф. - Бібліогр.: с. 152-156.

Подано та структуровано етапи виконання архітектурно-інвентаризаційних досліджень, акцентовано увагу на процесі наукового опрацювання зібраного матеріалу, результатах виконаної роботи на кожному етапі проведення обмірних робіт. Описано основні методи наукового дослідження кладовищ, запропоновано методику обмірно-інвентаризаційних досліджень пам’ятників християнських та єврейських кладовищ.

 

14. Криволапов М.О. Українське мистецтво XX століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : (26.00.01) / М. О. Криволапов ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2012. - 32 с. - Бібліогр.: с. 29-30.

Систематизовано й проаналізовано процеси, що відбувалися в українській художній культурі впродовж ХХ ст. і знайшли відображення та оцінку в художній критиці.

 

15. Лісна, О.І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Світлотехніка і джерела світла" / О. І. Лісна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 275 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 271-275.

Розглянуто актуальні теоретичні та практичні питання створення світло-кольорового середовища архітектурних об’єктів.

 

16. Мєєрсдорф К.І. Організаційно-технологічне забезпечення точності геометричних параметрів елементів жорсткості багатоповерхових каркасно-монолітних будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / К. І. Мєєрсдорф ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2012. - 16 с. : рис. - Бібліогр.: с. 12.

Розглянуто питання технологічного забезпечення та нормування точності геометричних параметрів вертикальних несучих конструкцій висотних каркасно-монолітних будівель.

 

17. Мельник О.В. Крутильна жорсткість та міцність залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / О. В. Мельник ; наук. кер. Т. Н. Азізов ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. - Одеса, 2012. - 24 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 20.

Про розвиток і вдосконалення методики визначення жорсткості на скручування залізобетонних елементів з тріщинами по нормалі до коробчатого перерізу елементів, запропоновано інженерні методи розрахунку їх жорсткості і міцності, що дозволять уточнити значення внутрішніх зусиль і оцінити їх міцність.

 

18. Михайленко А.В. Основи комп'ютерного моделювання для архітекторів. Практикум з комп'ютерної техніки : навч. посіб. для студ. спец. 6.060102 "Архітектура" / А. В. Михайленко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2011. - 131 с. - Бібліогр.: с. 129-131.

Розглянуто основі положення та переваги комп’ютерного моделювання в архітектурній практиці. Приділено увагу питанням об’ємно-просторового та інформаційного моделювання об’єктів, оптимізації процесу архітектурного проектування, координації етапів роботи з підготовки до зведення споруд.

 

19. Основи художнього проектування предметного середовища : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. І. Амелькін [та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 390 с. : рис. - Бібліогр.: с. 369-375. - Предм. покажч.: с. 389-390.

Розкрито теоретико-методологічні, психологічні та організаційно-змістовні основи художньо-проектної діяльності людини з перетворення предметного середовища, охарактеризовано основні компоненти і етапи цього процесу, простежено єдність і взаємозв’язок технічної творчості, ергономіки, дизайну тощо.

 

20. Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на  1 січня 2012 року) / ТК "Будтехнормування". - К. : ТК "Будтехнормування", 2012. - 204 с.

 

21. Петраковська, О.С. Формування інфраструктури територій : консп. лек. для студ. спец. 7.08010103 "Землеустрій та кадастр" ден. та заоч. форми навч. / О. С. Петраковська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : [б. в.], 2011. - 71 с. : табл. - Бібліогр.: с. 70-71.

Розглянуто теоретичні основи формування інфраструктури територій з акцентом на правові, соціальні, просторові, фінансові та планувальні аспекти.

 

22. Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. Вип. 8 / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. А. Трошкіна. - К. : НАУ, 2012. - 349 с. : рис., граф. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено проблеми теорії та практики архітектури, містобудування, територіального планування, будівництва. Зокрема, розглянуто питання визначення сучасного підходу до проблеми формування житлових комплексів, особливостей експлуатації міських мостових споруд, сучасні тенденції проектування тематичних парків, методику формування міжбудинкового наповнення кварталів тощо.

 

23. Проекты, постройки / А. Я. Хорхот [и др.]. - К. : Аванпост-Прим, 2012. - 163 с. : ил.

Про життя та творчість доктора архітектури, професора О. Я. Хорхота (1907–1993), а також про роботи, виконані архітектурною майстернею «Г. Хорхот». У виданні представлено ескізи, макети, проекти, світлини побудованих споруд, а також репродукції графічних і акварельних робіт.

 

24. Скрипник І.Г. Фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів : лаборатор. практикум / І. Г. Скрипник ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 186 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 147-148.

Наведено теоретичну інформацію про основи експериментальних досліджень, надано необхідні методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, завдання на їх виконання, форми таблиць для отримання результатів дослідження та їх обробки.

 

25. Степанов М.В. Організація будівельно-монтажних робіт : навч. посіб. для студ., які навч. за напрямом підгот. 6.060101 "Будівництво" / М. В. Степанов, А. С. Ваколюк ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2011. - 87 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 70.

Наведено основні положення організації будівництва і монтажу зовнішніх і внутрішніх систем теплогазопостачання та вентиляції, структури будівельно-монтажних організацій та загальні вимоги єдиної системи підготовки будівництва.

 

26. Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. Вып. 64 / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры ; под общ. ред. В. И. Большакова. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - 514 с. : рис., граф. - (Стародубовские чтения). - Библиогр. в конце ст.

Наведено результати наукових досліджень з технології будівельних матеріалів, удосконалення їх властивостей різними методами обробки; з раціонального використання матеріалів у сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, а також відомості для розрахунку та проектування конструкцій і технічного обладнання для безпечних систем життєдіяльності.

 

27. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. Вип. 28 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - К. : КНУБА, 2011. - 466 с. : рис. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії архітектури, реконструкції наявної забудови. Зокрема, розглянуто питання житлової архітектури в СРСР, інформаційний підхід до оцінки естетичних об’єктів, інноваційні технології у формуванні архітектурного простору тощо.

 

28. Тарнопольський Є.А. Методичні основи реконструкції міських планових геодезичних мереж для забезпечення кадастрових робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / Є. А. Тарнопольський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 16 с. : рис. - Бібліогр.: с. 14.

Розроблено методики попереднього розрахунку точності GPS-мереж для реконструкції та створення міських геодезичних мереж та враховано особливості виконання вимірювань у міських умовах.

 

 

29. Україна: архітектура, історія, мистецтво : матеріали четвертої Всеукр. наук. конф. "Вайнгортівські читання", берез. 2012 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, Полтав. регіон. від-ня Всеукр. фонду відтворення видат. пам'яток іст.-архітектур. спадщини ім. Олеся Гончара ; уклад.: В. Трегубов, О. Бєлявська, Т. Бунякіна. - Полтава : [б. в.], 2012. - 262 с. : іл.

Вміщено інформацію, що стосується питань історії архітектури, зокрема про сучасну архітектурну діяльність в Україні, архітектора В. Пасєчного, діяльність В. Городецького в Полтаві, історію архітектури Полтави, пропорції Іллінської церкви в Чернігові, біографію С. А. Таранушенка тощо.

 

30. Уманець І.М. Технологія влаштування санувальної перлітової штукатурки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / І. М. Уманець ; наук. кер. В. І. Терновий ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 19 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-17.

Експериментально досліджено залежності показників санувальної перлітової штукатурки (пористість, коефіцієнт опору дифузії водяних парів, міцність зчеплення з основою) від технологічних чинників (рухомість розчинної суміші; вологість основи; наявність контактного шару; спосіб улаштування; технологічна перерва між нанесенням шарів).

 

31. Філімонова О.Ю. Web-дизайн : консп. лекцій для студ., які навч. за напрямами підгот. : 6.030601 "Менеджмент", 6.060101 "Будівництво", 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" / О. Ю. Філімонова, Г. Л. Васильєва, Ю. І. Мінаєва ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2011. - 75 с. : табл. - Бібліогр.: с. 56.

Розглянуто питання створення Web-сторінок, графіки, таблиць, гіперпосилань з використанням мови HTML та редактора Microsoft SharePoint Designer 2010. Висвітлено питання обрамлення, заливки кольором, зв’язків між документами.

 

32. Черчик Л.М. Механізми формування та регулювання міжгалузевих зв'язків у рекреаційному комплексі регіону : монографія / Л. М. Черчик, І. П. Милько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцьк. НТУ, 2012. - 159 с. : іл. - Бібліогр.: с. 143-159.

Розроблено теоретичні й методологічні основи формування та регулювання міжгалузевих зв’язків у рекреаційному комплексі регіону. Розглянуто методичні підходи до дослідження міжгалузевих зв’язків у рекреаційному комплексі регіону.

 

33. Чечетова Н.Ф. Організація податкового контролю : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Ф. Чечетов, Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 234 с. - Бібліогр.: с. 234.

Вміщено інформацію про податковий контроль у системі державного регулювання економіки й організацію контролю за виконанням платником податків його обов’язків, визначених законом.

 

34. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. пр. Вип. 24. У 2 ч. Ч. 1 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; голова редкол. С. А. Ушацький. - К. : КНУБА, 2011. - 251 с. : рис., табл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюється науковий і практичний досвід, аналізуються проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зокрема, розглянуто іпотечні облігації в Україні, місце девелопменту в інвестиційно-будівельному процесі, питання нормування праці в будівництві тощо.

 

35. Щурова І.В. Підвищення ефективності вентиляційних систем удосконаленням аеродинамічних характеристик адсорбційних фільтрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.03) / І. В. Щурова ; наук. кер. М. Д. Андрійчук ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка, 2012. - 20 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 17.

Про вирішення проблем підвищення ефективності систем глибокого очищення газу шляхом удосконалення аеродинамічних характеристик адсорбційних фільтрів.

 

36. The glory of Byzantium : art and Culture of the Middle Byzantine Era, a. d. 843-1261 / ed.: H. C. Evans, W. D. Wixom. - New-York : The Metropolitan Museum of Art, 2006. - 574 p. - Bibliography:  p. 522-559.

Історичний огляд мистецтва Візантійської імперії 843-1261 рр. (друга Золота ера). На прикладах витворів мистецтва розглянуто взаємозв’язок релігійного та світського життя імперії.

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов