КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ


1. Архітектурна географія бароко в Україні: регіональні особливості та спільні риси : зб. наук. пр. / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Наук.-дослідн. ін-т архіт. та містобудування ; наук. ред. і упоряд. С. Юрченко. - Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-ту, 2011. - 154 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено питання будівельної історії окремих пам’яток архітектури та на підставі цього зроблено узагальнення щодо особливостей історико-архітектурних процесів періоду бароко в різних регіонах України.

 

2. Банах В.А. Статико-динамические расчетные модели зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях : монография / В. А. Банах ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Запорож. гос. инженер. акад. - Запорожье : ЗГИА, 2012. - 334 с. : ил. - Библиогр.: с. 304-333.

Про вирішення проблеми забезпечення адекватного моделювання взаємодії будівель і споруд з ґрунтовими основами. Враховуються також попередні деформації у складних інженерно-геологічних умовах для забезпечення їх надійності та безаварійної експлуатації комплексним визначенням впливу факторів на напружено-деформований стан несучих конструкцій на всіх стадіях життєвого циклу будівельних об’єктів при статичних і динамічних навантаженнях.

 

3. Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації / П. П. Баранцев. - К. : НОМУРО, 2012. - 101 с. : іл. - Бібліогр.: с. 79.

Розглянуто класичні підходи у вивченні великих міст світу. Визначено індикатори класифікації міст України, складено ієрархічну систему міст у національному масштабі, вектор розвитку яких спрямований на входження в глобальну економічну систему.

 

4. Виробнича база будівництва : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; М. М. Ткачук [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2011. - 156 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 142.

Вміщено технічні вимоги, методичні вказівки і рекомендації, довідкові матеріали, приклади розв’язання різних задач, що найчастіше зустрічаються при розробленні організаційно-технологічної документації з організації будівництва на стадії підготовки до будівництва і матеріально-технічного забезпечення будівельних процесів.

 

5. Гайдукевич В.А. Штучні споруди на дорогах. Європейська кредитно-трансферна система : навч. посіб. для студ. напряму підготовки "Будівництво" / В. А. Гайдукевич, О. В. Жеребятьєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2012. - 260 с. - Бібліогр.: с. 245-246.

Розглянуто основи психофізіології формування та виконання керуючих дій водія, описано фактори, що визначають надійність водіїв, показано вплив психофізіологічних та особистих якостей, а також навколишнього середовища на поведінку водіїв, надано методи їх формування, вдосконалення і тренування.

 

6. Грицюк Л.С. Проектування закладів харчування : навч. посіб. / Л. С. Грицюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 181 с. : іл. - (Архітектура громадських споруд).

Розглянуто основні принципи проектування закладів харчування, наведено нормативи визначення площ і складу приміщень, їх функціональний взаємозв’язок. Викладено основи проектування інтер’єрів закладів харчування.

 

 7. Дворкін Л.Й. Довідник з будівельного матеріалознавства / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін,  О. М. Бордюженко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2012. - 438 с. : іл. - Бібліогр.: с. 429-430.

Наведено короткий огляд основних матеріалів та виробів, що застосовуються в сучасному будівництві, а також розкрито сутність понять і термінів, широко вживаних у будівельному матеріалознавстві.

 

8. Доля В.К. Прогнозування параметрів транспортних систем : підручник / В. К. Доля,  Я. В. Санько, Т. О. Самісько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 312 с. : табл.

Розглянуто питання короткострокового, середньострокового та довгострокового прогнозування параметрів транспортних процесів.

 

9. ДСТУБ EN 12372:2011 (EN 12372:2006, IDT) Методи випробувань природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованим навантаженням. - Чинний з 01.01.2013. - К. : Мінрегіон України, 2012. - 14 с. - Бібліогр.: с. 12-13.

 

10. ДСТУБ EN 13364:2011 (EN 13364:2001, IDT) Методи випробувань природного каменю. Визначення руйнівного навантаження в монтажних отворах. - Чинний з 01.01.2013. - К. : Мінрегіон України, 2012. - 15 с. - Бібліогр.: с. 15.

 

11. ДСТУБ EN 15316-1:2011 (EN 15316-1:2007, IDT) Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Ч. 1 : Загальні положення. - Чинний з 01.01.2013. - К. : Мінрегіон України, 2012. - 33 с. - (Системи теплозабезпечення будівель). - Бібліогр.: с. 31.

 

12. ДСТУБ EN 1925:2011 (EN 1925:1999, IDT) Методи випробувань природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання. - Чинний з 01.01.2013. - К. : Мінрегіон України, 2012. - 11 с. - Бібліогр.: с. 9.

 

13. ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 (EN ISO 12572:2001, IDT) Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності. - Чинний з 01.01.2013. - К. : Мінрегіон України, 2012. - 36 с. : іл. - Бібліогр.: с. 35.

 

14. Заславець Т.М. Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.02) / Т. М. Заславець ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2006. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 15.

Розкрито особливості типологічної організації соціального та комерційного житла.

 

15. Казаков Г.В. Архітектурна фізика: основні поняття та величини : навч. посіб. /  Г. В. Казаков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 257 с. : іл.

Розглянуто архітектурно-фізичні терміни, величини, лабораторне устаткування, сучасні фізичні прилади для оцінювання параметрів мікроклімату та кліматичних спостережень, архітектурно-естетичні поняття, а також наведено корисну інформацію стосовно використання сонячної, вітрової і водяної енергії.

 

16. Клименко Є.В. Кам'яні конструкції: дослідження місцевих навантажень : монографія / Є. В. Клименко, С. Л. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2012. - 175 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 158-175.

Досліджено особливості роботи цегляної кладки за умови місцевого тиску, запропоновано методику визначення її міцності, яка враховує характер руйнування, основні геометричні параметри та характеристики міцності елемента.

 

 

17. Ленда Г.В. Міцність і раціональні параметри несучих елементів висячих систем підвищеної жорсткості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.17) / Г. В. Ленда ; наук. кер. Б. М. Лисицин ; ВАТ УкрНДІпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського. - К., 2012. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16-17.

Розроблено методику розрахунку геометрично та фізично нелінійних початково викривлених несучих елементів висячих систем, розрахунковою моделлю яких є нитки скінченої жорсткості, що знаходяться під дією довільного просторового навантаження.

 

18. Максим'юк Ю.В. В'язкопружнопластичне деформування і руйнування осесиметричних та плоско-деформованих тіл з урахуванням геометричної нелінійності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.17) / Ю. В. Максим'юк ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : [б.в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Розроблено ефективні методики і алгоритми розв’язання на основі методу скінчених елементів геометрично нелінійних задач в’язкопружнопластичності з урахуванням пошкодженості матеріалу, обчислення параметрів лінійної і нелінійної механіки руйнування з урахуванням геометрично нелінійного деформування.

 

19. Мамонов К.А. Стейкхолдерно-орієнтований підхід в управлінні капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств / К. А. Мамонов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 249 с. : табл. - Бібліогр.: с. 202-227.

Обґрунтовано теоретико-методологічні положення і практичні аспекти сутності та особливості формування й використання капіталу бренда будівельних корпоративних підприємств.

 

20. Масюк Г.Х. Залізобетонні конструкції інженерних споруд промислових підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Г. Х. Масюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 212 с. :  іл. - Бібліогр.: с. 210-212.

Викладено основи проектування і конструктивні рішення інженерних споруд, у яких застосовують залізобетонні конструкції. Наведено різні види конструкцій резервуарів, бункерів, силосів, водонапірних веж, підпірних стін, градирень, димових труб, підземних каналів і тунелів.

 

21. Назаренко І.І. Системи технологій бетонних і залізобетонних робіт : конспект лекцій /  І. І. Назаренко, О. П. Дєдов ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 47 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 47.

Розглянуто будівельну техніку (широку гамму машин, механізмів, пристрої, що здійснюють різноманітні технологічні процеси під час будівництва об’єктів).

 

22. Нижник О.В. Безбалкові та часторебристі сталезалізобетонні перекриття : монографія /  О. В. Нижник. - Полтава : Шевченко Р.В., 2012. - 379 с. - Бібліогр.: с. 343-379.

Викладено відомості про дослідження та проектування створених нових видів сталезалізобетонних безбалкових та часторебристих (кесонних) конструкцій.

 

23. Основи електричної тяги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів напряму підготовки "Електромеханіка" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; авт.: В. Х. Далека [та ін.]. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 312 с. : іл. - Бібліогр.: с. 310-311.

Розглянуто процеси реалізації сил тяги і гальмування, сили опору руху, характеристики тягового і гальмівного режимів руху поїзда, а також розрахунок і побудова кривих руху поїзда, витрат енергії, розрахунок нагрівання електротягового обладнання, частотно-регульований асинхронний привід.

 

24. Охорона праці у питаннях та відповідях / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; В. М. Москальова [та ін.] ; за ред. В. М. Москальової. - Рівне : НУВГП, 2011. - 441 с. - Бібліогр.: с. 439.

 

Викладено правові, нормативно-технічні, організаційні основи охорони праці, основні положення з безпеки праці, а також основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки у вигляді запитань і відповідей.

 

25. Парамонов А. Истоки каменной храмовой архитектуры Слободской Украины /  А. Парамонов, А. Парийский. - Х. : Харьков. част. музей гор. усадьбы, 2012. - 234 с. : фот. - Библиогр.: с. 233-234.

Вміщено інформацію про сакральну архітектуру Слобідської України XVII–XVIII ст.

 

26. Петров С.С. Оборонні споруди Києва X-XIX ст. у контексті історії міста і загального розвитку військово-фортифікаційної справи / С. С. Петров. - К. : Експрес-Поліграф, 2012. - 447 с. : іл. - Бібліогр.: с. 424-443.

Простежено розвиток оборонних споруд Києва від заснування міста до початку ХХ ст. Розглянуто процес зміни топографічних акцентів у побудові фортифікаційних споруд, що зводилися в різні періоди існування міста.

 

27. Скляров І.О. Сталеві рамні каркаси зі зварних двотаврів змінного перерізу з гнучкою стінкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / І. О. Скляров ; наук. кер. С. І. Білик ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 22 с. : граф. - Бібліогр.: с. 19-20.

Узагальнено теоретичні підходи та виявлено нові закономірності щодо визначення напружено-деформованого стану сталевих рамних конструкцій зі зварних двотаврів змінного перерізу з гнучкою стінкою, а також розроблено рекомендації щодо їх розрахунку та конструювання.

 

28. Солдатченко О.С. Міцність, жорсткість та тріщиностійкість згинальних конструкцій зі склопластиковою і базальтопластиковою композитною арматурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / О. С. Солдатченко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2012. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19.

Наведено результати експериментально-теоретичних досліджень механічних властивостей композитної арматури, зчеплення з бетоном, напружено-деформованого стану згинальних елементів, характеру їх руйнування, міцності, жорсткості та тріщиностійкості.

 

29. Солодкий В.О. Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства : навч. посіб. / В. О. Солодкий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2012. - 133 с. - Бібліогр.: с. 131-133.

Розглянуто теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання (сутність процесу прийняття управлінських економічних рішень, огляд основних методів розв’язування оптимізаційних задач ринкової економіки тощо).

 

30. Сосков А.Г. Гібридні контактори низької напруги з покращеними техніко-економічними характеристиками : монографія / А. Г. Сосков, Н. О. Сабалаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 268 с. : іл. - Бібліогр.: с. 231-238.

Розглянуто принцип дії, характеристики й параметри напівпровідникових ключів, що використовуються при створенні напівпровідникових комутаційних апаратів. Проведено аналіз сучасного стану гібридних комутаційних напівпровідникових апаратів керування.

 

31. Стародуб І.В. Законодавство в містобудуванні : навч. посіб. / І. В. Стародуб ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 127 с. - Бібліогр.: с. 123-124.

Розглянуто законодавчі акти у сфері містобудування, органи управління в містобудуванні, ліцензування будівельної діяльності тощо.

 

32. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук.-техн. зб. № 1 (12), 2012 / Він. нац. техн. ун-т ; голов. ред. І. Н. Дудар. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2012. - 144 с. : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено статті, що містять теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної ефективності їх використання в будівництві.

 

33. Ткачук О.А. Системи подачі та розподілення води населених пунктів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. А. Ткачук, В. П. Косінов, О. С. Новицька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 272 с. : іл.

Наведено основні поняття та принципи влаштування систем подачі та розподілення води сучасних населених пунктів. Розглянуто питання гідравлічних і техніко-економічних розрахунків цих систем у взаємодії їх елементів та з урахуванням змін їх параметрів у процесі експлуатації.

 

34. Трофімович В.В. Інженерний захист атмосфери : консп. лекцій для студ. за напрямом підгот. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / В. В. Трофімович, І. В. Клімова, Н. Є. Журавська ; Київ. нац. ун-т  буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 33 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 32-33.

Розглянуто теоретичні основи сучасних методів очищення вентиляційних і технологічних викидів. Наведено рекомендації з використання технологічних рішень.

 

35. Чечельницкий С.Г. Видеоэкология архитектурной среды = Visual Ecology of Architectural Environment : монография / С. Г. Чечельницкий, О. А. Фоменко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х. : ХНАГХ, 2012. - 370 с. : ил.

Розглянуто теоретичні основи нового напряму в теорії архітектурної композиції – «відеоекологія архітектурного середовища», що дозволяє опрацювати й направити стратегії векторів руху сучасної архітектури до системності, стабільності, візуального комфорту, а завдяки цьому й екологічності.

 

36. Шимановский А.В. Оптимизация комбинированных пространственных систем /  А. В. Шимановский, В. К. Цыхановский, С. М. Талах ; под общ. ред. А. В. Шимановского. - К. : Сталь, 2012. - 462 с. : ил. - Библиогр.: с. 448-457.

Викладено методологію оптимального проектування комбінованих просторових конструкцій, побудова та реалізація математичних моделей оптимізації, спеціальні алгоритми розв’язання задачі на основі комбінації методів дискретизації, математичного програмування, моделювання всіх рівнів проектування від топології конструювання, глобальної редукції та ідеалізації властивостей матеріалів до комбінації схем навантаження, а також ефективні спеціальні алгоритми.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов