КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ


1. Бєлявська О. Ю. Особливості образно-стильового розвитку архітектури Полтави 1920-1962 років : автореф. дис. ... канд. архіт. : (18.00.01) / Бєлявська О. Ю. ; наук. кер. В. О. Трегубов ; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. - К., 2012. - 24 с. - Бібліогр.: с. 22-23.

У дослідженні виявлено передумови та особливості формування образно-стильових вирішень об’єктів архітектурного середовища Полтави 1920-1962 рр.

 

2. Василь Лопата. Життя і творчість = Vasyl Lopata. Life and Creativity / авт. В. І. Лопата ; вступне сл. П. М. Мовчана. - К. : Мистецтво, 2011. - 239 с. : іл.

Вміщено коротку біографічну інформацію і репродукції книжкової та станкової графіки, екслібрису, малюнків українського художника В. Лопати.

 

3. Васильєва Г.Л. Комп'ютерні мережі і телекомунікації : конспект лекцій / Г. Л. Васильєва, О. Ю. Філімонова, Ю. І. Мінаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 101 с. - Бібліогр.: с. 88.

Розглянуто питання класифікації і стандартизації комп’ютерних мереж, взаємодія комп’ютерів у мережі, мережеві технології, обладнання комп’ютерних мереж, характеристика глобальної мережі Internet тощо.

 

4. Гайдукевич В.А. Основи транспортної психології : навч. посіб. / В. А. Гайдукевич, О. Б. Потійчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2012. - 207 с. : іл. - Бібліогр.: с. 207.

Розглянуто основні типи штучних споруд, що зводяться на автомобільних дорогах для захисту від природних впливів: зсувів, лавин, водяних та селевих потоків. Розглянуто застосування цих споруд і приклади їх розрахунків.

 

5. Далека В.Х. Інформаційні технології на транспорті : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. Х. Далека, К. О. Сорока, В. Б. Будниченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 364 с. : іл. - Бібліогр.: с. 351-354.

Розглянуто основи створення інформаційних систем, баз даних, наведено огляд інформаційних систем і автоматичних робочих місць спеціалістів електричного транспорту та інженерних мереж.

 

6. ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва. - На заміну ДБН А.3.1-5-96 ; чинний від 2012-01-01. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - III, 61 с. : табл. - (Управління, організація і технологія). - Бібліогр.: с. 60.

 

7. Дизайн : словник-довідник / Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. ; ред. М. І. Яковлев ; упоряд.: Ю. О. Іванченко [та ін.]. - К. : Фенікс, 2010. - 383 с. - Бібліогр.: с. 383.

Вміщено близько 300 тлумачень термінів, що вживаються в сучасній дизайнерській практиці, науковій термінології та в пов’язаних з дизайном видах мистецтва.

 

8. ДСТУ Б В.2.6-116:2010 (ГОСТ 19804.6-83, MOD). Палі порожнисті круглого перерізу і палі-оболонки залізобетонні складові з ненапруженою арматурою. Конструкція і розміри. - Чинний від 2012-01-01. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - VI, 54 с. : табл., іл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

9. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010 (EN 1995-1-2:2004, MOD). Проектування дерев'яних конструкцій. Ч. 1-2 : Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. - Чинний від 2012-01-01. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - VII, 64 с. : іл., табл. - (Конструкції будинків та споруд). - Бібліогр.: с. 63.

 

10. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-158:2010 (EN 1996-1-2:2005, MOD). Проектування кам'яних конструкцій. Ч. 1-2: Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. - Чинний від 2012-01-01. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - VII, 84 с. : іл., табл. - (Конструкції будинків і споруд). - Бібліогр.: с. 81-82.

 

11. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-159:2010 (EN 1994-1-2:2005, MOD). Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Ч. 1-2 : Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. - Чинний від 2012-01-01. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. - VII, 98 с. : іл., табл. - (Конструкції будинків і споруд). - Бібліогр.: с. 96-97.

 

12. ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012. Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу. - Введ. с Чинний з 01.04.2013. - К. : Мінрегіон України, 2012. - IV, 28 с. - Бібліогр.: с. 27.

 

13. Залуніна О.М. Системно-теоретичні засади ознакового економічного простору будівельних підприємств : автореф. дис. ...д-ра екон. наук: (08.00.04) / О. М. Залуніна ; наук. конс. С. А. Ушацький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. техн. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 34 с. - Бібліогр.: с. 27-31.

Розроблено теоретико-методичні та прикладні положення для підвищення рівня стабільного функціонування будівельних підприємств за рахунок адекватної оцінки та аналізу їх показників.

 

14. Ідак Ю.В. Композиційні аспекти формування фронту квартальної забудови Львова (кінця XVIII - початку XX століть) / Ю. В. Ідак. - Львів : Растр-7, 2011. - 208 с. : рис. - (Праці українського центру історичного містознавства ; вип. 7). - Бібліогр.: с. 194-207.

Про принципи формування планувально-просторової структури міської тканини історичної частини м. Львова, сформованої в період кінця XVIII – початку ХХ ст. На основі картографічного матеріалу визначено особливості морфології архітектурно-планувальної структури історично сформованої квартальної забудови м. Львова.

 

15. Іоселевич О.С. Напружено-деформований стан кожухів доменних печей великого об'єму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / О. С. Іоселевич ; Укр. наук.-дослід. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського. - К. : [б.в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Наведено дослідження з оцінки напружено-деформованого стану металоконструкцій кожухів доменних печей, проведено аналіз ефективності застосування конструктивних заходів,спрямованих на зниження рівня напружено-деформованого стану кожуха купола.

 

16. Калмыков З. А. Заметки об истории Судака и его обитателей / З. А. Калмыков. - К. : Стилос, 2010. - 165 с. : іл. - Библиогр.: с. 158-163.

Вміщено історичну інформацію про м. Судак Автономної Республіки Крим від часу його заснування до початку ХХІ ст. Наведено характеристику народів, які заселяли територію міста та околиць у давнину і стали основою корінних мешканців півострова – кримським татарам, караїмам і кримчакам.

 

17. Кісь А. Сльоза і камінь. Проходи старими цвинтарями Галичини / А. Кісь ; авт. проекту В. Габор. - Львів : Піраміда, 2012. - 295 с. : фотогр. - (Приватна колекція).

У фотоальбомі вміщено світлини надгробків на поруйнованих і забутих цвинтарях галицьких сіл і містечок.

 

18. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Вип. 101 / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; голов. ред. Л. М. Шутенко. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 632 с. - (Технічні науки та архітектура). - Текст укр., рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0869-1231.

У збірнику розглядаються ефективні будівельні конструкції, технології і матеріали для зведення, реконструкції, захисту та відновлення будівель і споруд міського господарства. Проаналізовано вплив забруднень електромагнітного походження на стан довкілля міста і здоров’я людини, актуальні проблеми   водо-, тепло- й електропостачання, освітлення, експлуатації та розвитку міського транспорту, транспортних систем і логістики.

 

19. Кончаковский А.П. Соломенка моего детства / А. П. Кончаковский . - К. : Скай Хорс, 2012. - 117 с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 112.

Спогади автора – булгакознавця, одного із засновників літературно-меморіального музею М. Булгакова в м. Києві – про його малу батьківщину.

 

20. Кривов'язюк І.В. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства : монографія / І. В. Кривов'язюк, Я. О. Кость ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України, Ін-т економіки промисловості, Луц. нац. техн. ун-т. - Донецьк ; Луцьк : ЛНТУ, 2012. - 199 с. - Бібліогр.: с. 139-153.

Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти діагностики фінансово-господарської діяльності промислового підприємства.

 

21. Кузнєцов Ю. М. Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління : навч. посіб. для студ. машинобудів. спец. вищ. навч. закл. / Ю. М. Кузнєцов, Б. І. Придальний ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Луц. нац. техн. ун-т. - К. ; Луцьк : [б. в.], 2012. - 425 c. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 422-425.

Проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку верстатобудування в Україні, а також наведено рекомендації щодо їх покращення. Наведено основні поняття і принципи створення механізмів маніпулювання верстатів, що забезпечують високу ефективність обробки.

 

22. Максимович В. М. Плоскі контактні задачі теорії пружності для тіл складної форми : монографія / В. М. Максимович, А. Ю. Коцюба, С. В. Лавренчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. - 97 с. : іл. - Бібліогр.: с. 89-97.

Розроблено методику дослідження широкого класу задач про контактну взаємодію пружних тіл складної форми з системою жорстких штампів за наперед нездатних ділянок контакту.

 

23. Народжене вогнем. Справа, заради якої варто жити = Born in Fire : a Сause Worth Living for / авт. тексту К. А. Липа ; фотогр. А. В. Шарапа. - К. : Світ Успіху, 2012. - 151 с. : іл. - (Майстри своєї справи).

Вміщено інформацію з історії склоробства в Україні, зокрема про Гостомельський склозавод.

 

24. Науковий вісник будівництва  / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Акад. буд-ва України ; за заг. ред.: Д. Ф. Гончаренко [та ін.]. - Х. : ХНУБА

Вип. 70. - Х. : ХНУБА, 2012. - 493 с. : іл.

Вміщено статті, в яких висвітлюються результати фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігальні технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

 

25. Осєтрін М.М. Інженерне обладнання та облаштування вулиць : у 2 ч., ч. 2. -: навч. посіб. для студ. спец. 7.06010103 "Міське буд-во та госп-во" / М. М. Осєтрін, Т. О. Шилова, П. П. Чередніченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 95 с. - Бібліогр.: с. 93-95.

Розглянуто перелік питань, пов’язаних з інженерним обладнанням та облаштуванням міських вулиць, а також утриманням, ремонтом вулиць і захистом навколишнього середовища від шкідливого автомобільного транспорту.

 

26. Поколодна М.М. Рекреаційна географія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М. М. Поколодна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 274 с. - Бібліогр.: с. 262-271.

Викладено узагальнені теоретичні та практичні питання рекреаційної географії. Систематично відображено основний зміст навчальної дисципліни, який розкриває сутність сучасного наукового напряму рекреаційно-географічних досліджень та їх практичну спрямованість, фактори розвитку рекреаційної діяльності, поняття та структуру видів рекреаційної діяльності, класифікацію рекреаційних ресурсів, методи їх оцінки.

 

27. Поповиченко І.В. Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту : монографія / І. В. Поповиченко. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - 301 с. - Бібліогр.: с. 261-296.

Досліджено теоретичні положення та розроблено методологічне забезпечення запровадження логістичного підходу для підвищення ефективності господарської діяльності будівельного підприємства.

 

28. Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали міжнар. наук-практ конф., 11-15 черв. 2012 р. / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Голов. упр. житл.-комун. госп-ва та розв. інфраструктури Харків. облдержадмін., Тернопіл. облдержадмін., Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова ; ред.: В. Ф. Харченко [та ін.]. - Алушта : ХНАМГ, 2012. - 237 с. : рис., табл. - Авт. покажч.: с. 229-231.

Розглянуто питання ефективного використання енергетичних ресурсів, сучасні технології та обладнання для енерго-, ресурсозбереження, альтернативні джерела енергії в житлово-комунальному господарстві.

 

29. Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. Вип. № 5-6 / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. А. Трошкіна [та ін.]. - К. : НАУ, 2011. - 358 с. : рис., граф. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики архітектури, містобудування, територіального планування, будівництва. Зокрема, досліджено проблеми екології у мегаполісах, проектування транспортних споруд, ресурсозберігальні технології тощо.

 

30. Репин Ю.Г. Цивилизация и архитектура / Ю. Репин. - К. : Феникс, 2012. - 205 с.

Розглянуто еволюцію цивілізацій, вплив їх на розвиток і становлення архітектурної творчості. Уточнено і структуровано ознаки цивілізованості, виділено культурологічний аспект.

 

31. Рогожина Н.В. Церква Св. Миколая (Притиска) в Києві. 380-річна історія Церкви та її храму / Н. В. Рогожина. - К. : Фенікс, 2012. - 163 с. : іл. - Бібліогр.: с. 155-163.

Про історію створення та архітектуру пам’ятки будівельного мистецтва – церкви Св. Миколая (Притиска) на Подолі. На основі вивчення архівів та інших історичних джерел вміщено інформацію про видатних людей, життя і діяльність яких пов’язані з храмом.

 

32. Системи водовідведення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямами підгот. "Будівництво" та "Гідротехніка (водні ресурси)" / М. Гіроль [та ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 444 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 422. - Предм. покажч.:  с. 423-425.

Розглянуто основи водовідведення побутових і дощових стічних вод з території населених пунктів, сучасні схеми і системи водовідведення, конструкції мереж і споруд, рекомендації з розрахунку і проектування водовідвідних мереж і споруд, нормативні вимоги та приклади розрахунків.

 

33. Сотворение света - витражи Адама Сталоны-Добжаньского / авт. выст. Ян Сталоны-Добжаньский ; фот. П. Клосека. - К., 2011. - 128 с. : ил.

Каталог виставки, що відбулася в Національному заповіднику «Софія Київська». Вміщено світлини вітражів, створених А. Сталони-Добжаньським, а також інформацію про особливості роботи митця.

 

34. Строительный генеральный план : учеб. пособие / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. акад. природоохранного и курортного стр-ва ; под общ. ред. А. В. Ефремова ; авт. кол.: А. В. Ефремов [и др.]. - Симферополь : Ариал, 2012. - 361 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.

Розглянуто загальні принципи проектування будівельних генеральних планів і підготовки будівельного майданчика, організацію робіт на будівельному майданчику, будівельний транспорт тощо.

 

35. Таранушенко С.А. Дерев'яні різьблені хрести Слобідської України / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Х. : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2012. - 43 с. : фотогр.

Наведено зображення дерев’яних різьблених хрестів. Декілька хрестів були виставлені на виставці ХІІ Археологічного з’їзду в Харкові в 1902 р., інші були сфотографовані С. Таранушенком під час його подорожей та екскурсій Слобідською Україною в 1911–1932 рр.

 

36. Таранушенко С.А. Синагоги України / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Х. : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2012. - 143 с. : фотогр.

Наведено світлини синагог України, більшість з яких зроблені в колишній Подільській губернії, декілька фотографій відносяться до території колишньої Київської та Волинської губерній.

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов