КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ


1. Абракітов В.Е. Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці : енцикл. слов. / В. Е. Абракітов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 396 с. – Бібліогр.: с. 3-5.

В енциклопедичному словнику вміщено основні поняття, терміни та визначення, які відносяться до галузей безпеки життєдіяльності, охорони праці та суміжних галузей знань: біології, фізики, хімії, екологічної безпеки та екологічного права тощо.

 

2. Андренко І.Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Б. Андренко, Н. М. Влащенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 308 с. – Бібліогр.: с. 307-308.

Систематизовано й викладено основні положення теорії фінансово-економічного аналізу.

 

3. Балакшин О.І. Несуча здатність вдавлюваних паль з розширеннями на бічній поверхні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.02) / О. І. Балакшин ; наук. кер. М. В. Корнієнко ; М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій". – К. : ДНДІБК, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22.

Досліджено взаємодію здавлюваних паль з розширенням з оточуючим ґрунтом, наведено пошук оптимальних рішень паль з розширеннями та уточнено методику розрахунку несучої здатності паль з розширеннями при дії вертикального стискального навантаження.

 

4. В'яжучі матеріали, бетони і розчини у сучасному будівництві : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; авт.: Л. Й. Дворкін [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2012. – 267 с. : іл. – Бібліогр.: с. 267.

Висвітлено питання технології, будівельно-технічні властивості, умови раціонального використання мінеральних в’яжучих будівельних матеріалів, бетонів, будівельних розчинів і сухих сумішей.

 

5. Влащенко Н.М. Розвиток санаторно-курортного комплексу регіону: соціально-економічний аспект : [монографія] / Н. М. Влащенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 151 с. : іл. – Бібліогр.: с. 120-136.

Досліджено стратегічні завдання розвитку санаторно-курортного комплексу, формування доступності його послуг для населення на основі розвитку бізнесу й використання соціально-економічних методів регулювання рекреаційних процесів.

 

6. Гомон С.С. Конструкції із дерева та пластмас : практикум / С. С. Гомон ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2012. – 154 с. – Бібліогр.: с. 154.

Наведено основні положення з розрахунку центрально-розтягнутих, центрально-стиснутих, згинальних, позацентровостиснутих та позацентроворозтягнутих елементів, розрахунку і конструювання з’єднань елементів з деревини та пластмас.

 

7. Далека В.Х. Електропостачання електричного транспорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Х. Далека, В. К. Нем, В. І. Скуріхін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-168.

Наведено матеріал щодо конструкції, теорії і розрахунку механічної та електричної частин систем електропостачання міського електротранспорту.

 

8. ДСТУ Б EN 1052-1:2011 (EN 1052-1:1998. IDT). Методи випробування кам'яної кладки. Ч. 1 : Визначення міцності при стиску. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 14 с. – Текст укр. та англ. мовами.

 

9. ДСТУ Б EN 1052-2:2011 (EN 1052-2:1999, IDT). Методи випробування кам'яної кладки. Ч. 2 : Визначення міцності на розтяг при згині. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 11 с. – Текст укр. та англ. мовами.

 

10. ДСТУ Б EN 1052-3:2011 (EN 1052-3:2002, IDT). Методи випробування кам'яної кладки. Ч. 3 : Визначення початкової міцності кам'яної кладки при зсуві. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 18 с. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 16.

   

11. ДСТУ Б EN 12666-1:2011 (EN 12666-1:2005, IDT). Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу. Поліетилен (РЕ). Ч. 1 : Технічні вимоги до труб, фітингів і системи. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22689.0-89, ГОСТ 22689.1-89, ГОСТ 22689.2-89) ; Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 41 с. – Текст укр. та англ. мовами.

 

12. ДСТУ Б EN 13187:2011 (EN 13187:1998, IDT). Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 28 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами.

 

13. ДСТУ Б EN 1380:2011 (EN 1380:2009, IDT). Методи випробувань. Несуча здатність з'єднань на цвяхах, шурупах, нагелях і болтах. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 14 с. : іл. – (Конструкції деревяні). – Текст укр. та англ. мовами.

 

14. ДСТУ Б EN 295-10:2011 (EN 295-10:2005, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з'єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Ч. 10 : Вимоги до експлуатаційних характеристик. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 24 с. – Текст укр. та англ. мовами.

 

15. ДСТУ Б EN 480-14:2011 (EN 480-14:2006, IТD). Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення корозійного впливу хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електрохімічному випробуванні. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 12 с. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 10.

 

16. ДСТУ Б EN ISO 13478:2011 (EN ISO 13478:2007, IDT). Труби із термопластів для транспортування рідин. Визначення стійкості до швидкого розповсюдження тріщин (RCP). Повномасштабне випробування (FST). – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 20 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 19-20.

 

17. ДСТУ Б EN ISO 21003-1:2011 (EN ISO 21003-1:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Ч. 1 : Загальні вимоги. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 14 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр.: с. 13.

 

18. ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 (EN ISO 7730:2005, IDT). Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового комфорту. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 64 с. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 57-63.

 

19. ДСТУ Б В.2.2-30:2011 (ГОСТ 26824-86, MOD). Будинки і споруди. Методи вимірювання яскравості. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26824-86) ; чинний з 01.12.2012. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 14 с. – Текст укр. та рос. мовами.

 

20. Кальницкий М. Зодчество и зодчие / М. Кальницкий. – К. : Варто, 2012. – 335 с. : ил. – (Киевские истории ; Кн. 2).

Книга присвячена архітекторам і будівельникам, які працювали в м. Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 

21. Кархут І.І. Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю : навч. посіб. / І. І. Кархут ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 170 с. : рис. – Бібліогр.: с. 168-169.

Розглянуто проблеми, пов’язані із забезпеченням міцності та стійкості будівель і споруд, які проектують і зводять в районах із сейсмічною активністю шість–дев’ять балів. Описано основні вимоги національних норм щодо будівництва в сейсмічних районах України та методи їх забезпечення.

 

22. Ковалинский В. Киевские хроники. Кн. 2 : Юбилеи' 2012. События. Персоналии /  В. Ковалинский. – К. : Варто, 2012. – 318 с.

Вміщено інформацію про події в історії м. Києва, які були ювілейними в 2012 р.

 

23. Кривов'язюк І.В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід : монографія / І. В. Кривов'язюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т, Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – 392 с. : іл. – Бібліогр.:  с. 293-318.

Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти функціонування та розвитку підприємств в умовах кризи. Розкрито системний підхід у висвітленні змісту процесів функціонування та розвитку підприємств в умовах кризи та методологічні засади діагностування їх кризового стану.

 

24. Малаков Д.В. Архітектор Осьмак. Нездолана шляхетність / Д. В. Малаков. – К. : Кий, 2012. – 183 с. : іл. – Бібліогр.: с. 181-182.

Розглянуто життєвий і творчий шлях київського архітектора В. О. Осьмака.

 

25. Межинська І.В. Розрахунок та проектування щогл мобільного зв'язку з урахуванням характерних дефектів і пошкоджень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / І. В. Межинська ; наук. кер. В. В. Губанов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка : ДонДАБА, 2013. – 18 с. : схеми. – Бібліогр.: с. 15-16.

Розроблено рекомендації з вибору конструктивних рішень і діагностики щогл мобільного зв’язку на підставі уточнення методів розрахунку та діючих навантажень з урахуванням наявності характерних дефектів і пошкоджень та їх впливу на несучу здатність і деформативність.

 

27. Нездоймінов В.І. Одномулова нітрифікація-денітрифікація в біологічних реакторах із затопленою ерліфтною системою аерації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.04) / В. І. Нездоймінов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка : ДонНАБА, 2013. – 34 с. – Бібліогр.: с. 29-32.

Науково обґрунтовано інженерну методику розрахунку споруд одномулової нітри-денітрифікації біоценозом автотрофних і гетеротрофних мікроорганізмів, включаючи анаммокс-бактерії, при біологічному очищенні стічних вод та споруд обробки осадів у біореакторах із затопленою ерліфтною системою аерації.

 

28. Панасюк Н.Л. Формування економічних знань як складова професійної підготовки інженера-педагога : [монографія] / Н. Л. Панасюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – 335 с. – Бібліогр.: с. 305-335.

Розкрито проблеми теорії та практики формування економічних знань майбутніх інженерів-педагогів у професійній підготовці вищих технічних навчальних закладів. Обґрунтовано модель системи формування економічних знань, викладено необхідний теоретичний матеріал, що лежить в основі даної моделі.

 

29. Пламеницька О.А. Фортеця Кам'янець = Castrum Camenecensis : (пізньоантичний – ранньомодерний час) / О. А. Пламеницька ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт., Каф. теорії, іст. архіт. та синтезу мистец. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : АБЕТКА, 2012. – 671 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 626-646.

Видання присвячене фортифікаційній спадщині м. Кам’янця-Подільського. За матеріалами натурних досліджень та архівних джерел XV–XIX ст. представлено нову концепцію еволюції міста-фортеці в контексті розвитку європейської фортифікації та в широкому хронологічному діапазоні від пізньоантичного до ранньомодерного часу (ІІ–XVIII ст.).

 

30. Про теплопостачання та теплозбереження для майбутнього споживача : посіб. до факульт. курсу для учнів 6-8 кл. / DTEK ; авт. К. Р. Сафіуліна. – 3-є вид. – К. : Поліграф плюс, 2013. – 151 с. : кольор. іл.

У посібнику в простій і доступній формі висвітлено питання теплопостачання та теплозбереження. Подано загальні відомості про тепло та температуру, розглянуто способи передачі тепла.

 

31. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: М. М. Дьомін (відп. ред.) [та ін.]. – К. : КНУБА. – 1997. – ISSN 2077-3455

Вип. 31. – 2012. – 467 с. : іл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлено актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови. Зокрема, вміщено інформацію про роль енергоадекватності в архітектурному дипломному проектуванні, методологічні проблеми реконструкції демоекосистем тощо.

 

32. Скочко В.І. Спеціальні геометричні моделі процесів, що розвиваються в суцільному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.01.01) / В. І. Скочко ; наук. кер. В. О. Плоский ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2012. – 26 с. – Бібліогр.: с. 22-24.

 

Розроблено та впроваджено комплексну модель системи «суцільне середовище – процес» на прикладах процесів тепломасообміну, що відбуваються при сушінні та прогріві вологих капілярно-пористих матеріалів, а також процесів пружного деформування твердих тіл.

 

33. Тонкачеєв Г.М. Функціонально-модульна система формування комплектів будівельної оснастки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.08) / Г. М. Тонкачеєв ; наук. консультант В. К. Черненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2012. – 37 с. – Бібліогр.: с. 30-34.

Про підвищення ефективності зведення збірних і збірно-монолітних будівель шляхом формування та вибору раціональних і універсальних комплектів будівельної оснастки на підставі функціонально-модульної системи, що дозволяє з обмеженої кількості функціональних модулів створювати безліч компоновок пристосувань при визначенні функціонально необхідних витрат на ранніх стадіях проектування та підготовки будівництва.

 

34. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; за ред. І. М. Писаревського ; авт.: В. В. Абрамов [та ін.]. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 208 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто теоретико-методологічні проблеми розвитку туризму та його інфраструктури в місті. Запропоновано напрямки розвитку туризму та виявлено основні вектори його розвитку.

 

35. Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. пр. / М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт.; редкол.: А. В. Чебикін (відп. ред.) [та ін.]. – К. : НАОМА. – 1993

Вип. 19. – 2012. – 487 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено історичну інформацію про діяльність кафедр Академії, а також мистецтвознавчі дослідження викладачів і студентів НАОМА.

 

36. Усиление конструкций производственных зданий : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Горохов [и др.] ; под ред. Е. В. Горохова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. нац. акад. стр-ва и архитектуры. – Макеевка : ДонНАСА, 2011. – 302 с. : рис. – Библиогр.: с. 300.

Розглянуто конструктивні рішення посилення основ і фундаментів, залізобетонних, кам’яних, цегляних, металевих і дерев’яних конструкцій.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов