КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ


1. Бабич Є.М. Розрахунок несучої здатності поперечних перерізів згинальних залізобетонних елементів таврового профілю з урахуванням дії повторного навантаження : рекомендації / Є. М. Бабич ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2012. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

Наведено методику розрахунку несучої здатності поперечних перерізів згинальних залізобетонних елементів таврового профілю, розроблену на основі деформаційної моделі.

 

2. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. № 1-3 (166-167-168), січ.-лют.-берез. 2012 р. / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - 203 с. : табл., граф. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті з питань архітектурної освіти, містобудування, архітектурного середовища, зведення висотних споруд, житлового будівництва тощо.

 

3. ДБН Б.1.1-15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту. - Офіц. вид. - На заміну ДБН Б. 1-3-97 СМБД ; Чинні з 01.11.2012. - К. : Мінрегіонбуд України, 2012. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с.19-20.

 

4. ДСТУ Б В.2.6-178:2011. Метод визначення міцності зчеплення облицювальних плиток з основою. - Офіц. вид. - На заміну ГОСТ 28089-89 ; 01.10.2012 р. - К. : Мінрегіон України, 2012. - 17 с. : табл., іл. - (Конструкції будівельні стінові).

 

5. ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012. Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення. - Офіц. вид. - Введено вперше ; Чинний з 01.10.2012 р. - К. : Мінрегіонбуд України, 2012. - 16 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с.16.

 

6. Земельні питання в нотаріальній практиці / Укр. нотаріальна палата, Коміс. з аналізу, методології та прогнозування нотаріал. практики. – К. : [б. в.], 2012. – 91 с. – (Бібліотечка нотаріуса).

Висвітлено інформацію щодо застосування різних норм законодавства про землю. Узагальнено юридичні питання про землю.

 

7. Лорк А. Інтегрована система організації будівельного комплексу в умовах Близького Сходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / А. Лорк ; наук. кер. С. А. Ушацький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15.

Розроблено організаційно-технологічні моделі, які раціоналізують систему та механізм управління будівельним комплексом Ірану, визначають науково-методичні інформаційно-аналітичні основи його функціонування в умовах змішаної економіки.

 

8. Лубенець В.Г. Будівельні крани : посіб. для студ. за напрямом підгот. 6.060101 "Буд-во" / В. Г. Лубенець, Р. Я. Зельцер, В. В. Титок ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2012. - 203 с. : іл., табл., граф.

Вміщено загальні відомості про основні конструктивні рішення, які застосовуються у процесі створення будівельних кранів, їх класифікації, про способи монтажу баштових кранів.

 

9. Реконструкція житла / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. н.-д. та проект.-вишукув. ін-т "НДІпроектреконструкція" ; голов. ред. Г. І. Онищук ; редкол.: Г. М. Агєєва [та ін.]. – К. : НДІпроектреконструкція

Вип. 14. – 2012. – 146 с. : фотогр. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено наукові статті з питань нормативно-правового забезпечення, містобудівних аспектів реконструкції житлових будівель, досліджень їх технічного стану тощо.

 

10. Таранушенко С. А. Пам'ятки архітектури Слобідської України / С. А. Таранушенко. – Х. : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2011. – 230 с. : фотогр.

Вміщено зображення пам’яток архітектури Слобідської України, сфотографовані автором на початку своєї діяльності у 1912 р., а також у 1920-х рр.

 

11. Ямаш Ю.В. Театр графа С. Скарбека в контексті європейської архітектури : монографія / Ю. В. Ямаш. – Львів : Сорока Т.Б., 2012. – 190 с. : іл. – Бібліогр.: с. 176-184. – Імен. покажч.: с. 185-187. – Предм. покажч.: с. 188-190.

Про архітектуру театру С. Скарбека у м. Львові, історію проектування та зведення цієї споруди (нині – Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької).

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов