КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ


1. Аалтонен Г. Історія архітектури. Найвідоміші споруди всіх часів / Г. Аалтонен ; пер. з англ. М. Кошкіна ; наук. ред. О. І. Ремізова, ред. Н. Метьюсон. – Х. : Пелікан, 2012. – 256 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 252.

Вміщено інформацію про споруди цивілізацій різних епох, архітектурні прийоми, до яких удавалися зодчі всіх часів у пошуках відповідей на вимоги історії.

 

2. Анатомія міста: Київ : урбаністичні студії / редкол.: А. Макаренко [та ін.] ; упоряд.: Н. Парфан, А. Хвиль. - К. : Смолоскип, 2012. - 193 с. : кольор. іл. - Рез.: англ.

У збірнику вміщено статті, інтерв’ю та дослідження з урбаністичних студій, присвячених проблемам сучасного м. Києва.

 

3. Болотов Г.І. Основи формування архітектурного середовища / Г. І. Болотов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т аеропортів. - К. : НАУ, 2012. - 568 с. : іл. - Бібліогр.: с. 567-568.

Вміщено науково-методичні основи та практичні рекомендації щодо формування архітектурного середовища, що базується на основі функціональної, архітектурно-художньої та візуальної взаємодії просторових компонентів, які утворюють це середовище за законами цілісності, гармонійної єдності та естетичної виразності.

 

4. Большаков В.И. История развития термического упрочнения проката : монография / В. И. Большаков ; Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры, Междунар. инженер. акад., Приднепров. центр. - Днепропетровск : ПГАСА, 2012. - 386 с. - Библиогр.: с. 205-240.

Досліджено історичний аспект термічного зміцнення прокату.

 

5. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.; голов. ред. Є. В. Горохов ; редкол.: В. П. Мущанов [та ін.]. - Макіївка : ДонНАБА. - 1995

Вип. 2012-4 (96) : Проблеми архітектури і містобудування. - 2012. - 185 с. : іл. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 1814-3296.

Вміщено наукові статті з питань архітектури, будівництва, регіонального розвитку, зокрема соціологічних та екологічних концепцій розвитку архітектури житлових будівель, житлової архітектури 1920-1930-х рр. в м. Макіївці, особливостей реконструкції та розвитку території житлової забудови тощо.

 

6. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"; відп. ред. З. Я. Бліхарський ; редкол.: Х. С. Соболь [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки. - 1964. - ISSN 0321-0499

№ 737 : Теорія і практика будівництва. - 2012. - 311 с. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

 

7. Гражданская защита : учеб. пособие / П. И. Чуваев [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-190.

Розглянуто основні питання організації цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

 

8. Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2011 році : інформ.-аналіт. огляд / Мінрегіон України, Держ. наук. архіт.-будів. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Г. А. Войцехівська, О. В. Жидецька ; редкол.: Г. А. Войцехівська, Д. О. Мироненко, О. Б. Рудич. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2012. - 111 с.

Вміщено інформацію про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2011 р., зокрема про бібліотечну діяльність та науково-просвітницькі заходи, що відбувалися в бібліотеці.

 

9. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Ч. I : Проектування. Ч ІІ : Будівництво. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85 (у частині водопровід та каналізація)) ; чинний з 01.03.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - 105 с. - Бібліогр.: с. 104.

 

10. Дмитриченко М. Ф. Теплова діагностика (основи теорії та практичні застосування) : монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. Б. Деркачов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2012. - 168 с. : іл. - Бібліогр.: с. 162-168.

Викладено основи теорії неруйнівного теплового контролю матеріалів і споруд, методи та засоби його технічного здійснення. Наведено результати експериментальних досліджень з теплового контролю автомобільних шин в умовах виробництва.

 

11. Древаль І.В. Методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів : автореф. дис. ... д-ра архіт.: (18.00.04) / І. В. Древаль ; наук. конс. В. П. Мироненко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2013. - 36 с. - Бібліогр.: с. 31-34.

Розроблено методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів у сучасних соціально-економічних умовах України.

 

12. ДСТУБ EN 1075:2011 (EN 1075:1999, IDT). Методи випробувань. З'єднання на металевих зубчастих пластинах. - Чинний з 01.01.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 26 с. - (Конструкції дерев’яні). - Текст: укр., англ.

 

13. ДСТУ Б В.2.6-181:2011 (ГОСТ 31383:2008, NEQ). Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Методи випробувань. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні СТ СЄВ 4421-83) ; чинний з 01.01.2013. - К. : Мінрегіон України, 2012. - IV, 39 с. - Бібліогр.: с. 38.

 

14. ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012. Настанова з проектування та монтажу систем опалення з застосуванням сталевих панельних радіаторів. - Чинний з 01.04.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - III, 18 с. - Бібліогр.: с. 17.

 

15. Заграй Я.М. Інженерні методи захисту біосфери. Захист грунтів і літосфери : конспект лекцій : для студ. за напрямом підготов. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Я. М. Заграй, О. А. Котовенко, О. Ю. Мірошниченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 51 с. - Бібліогр.: с. 51.

Розглянуто загальний стан літосфери в Україні, вплив техногенного навантаження на літосферу та сучасні методи зниження цього впливу.

 

16. Ільченко Д. М. Принципи формування систем озеленення міст Донбасу : автореф. дис. ... канд. архіт. : (18.00.04) / Д. М. Ільченко ; наук. кер. О. В. Чемакіна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17.

Виявлено та теоретично обґрунтовано принципи формування систем озеленення міст Донбасу, зокрема проаналізовано сучасний стан, світовий досвід формування озеленених територій міст із вугледобувною промисловістю, сформульовано принципи та розроблено прийоми організації систем озеленення міст вугледобувних регіонів тощо.

 

17. Історико-культурні заповідники : плани організації територій / М-во культури України, НДІ пам'яткоохорон. дослідж. ; за ред. В. В. Вечерського ; відп. за вип. О. М. Сердюк. - К. : Фенікс, 2011. - 188 с., 34 арк. іл. : портр. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 712/І-902-056897)

У монографії узагальнено досвід НДІ пам’яткоохоронних досліджень щодо розроблення планів організації території заповідників як основної науково-проектної документації. Представлені комплекси пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у м. Києві, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області та Державного історико-культурного заповідника «Посулля» у с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області.

 

18. Клименюк Т.М. Креслення, рисунок, композиція : навч. посіб. / Т. М. Клименюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - 340 с. : іл. - Бібліогр.: с. 336.

Розглянуто основи креслення, рисунку й композиції.

 

19. Конопльова О.В. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : навч. посіб. для студ. архіт. спец. вищ. навч. закл. / О. В. Конопльова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 169 с. : іл. - Бібліогр.: с. 164-165.

Висвітлено передумови виникнення та етапи розвитку мистецтва, архітектури й містобудування Західної Європи доби Відродження. Розглянуто творчість митців і досліджено вплив культурно-історичних умов на формування окремих архітектурно-художніх шкіл.

 

20. Лагутін Г.В. Науково-методичні основи відтворення ресурсного потенціалу зв'язано-диверсифікованих систем будівельних організацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : (08.00.04) / Г. В. Лагутін ; наук. консультант В. Г. Федоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2012. – 34 с. – Бібліогр.: с. 27-31.

Проведено аналіз і синтез теорії та практики господарської діяльності будівельних підприємств, використання їх ресурсного потенціалу й обґрунтування організації нових учасників будівельно-інвестиційного процесу – спеціально створених організацій як зв’язано-диверсифікованих систем, які забезпечать розширене відтворення продукції будівельного комплексу на інноваційно-інтеграційній основі.

 

21. Майстренко-Вакуленко Ю.В. Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : (17.00.05) / Ю. В. Майстренко-Вакуленко ; наук. кер. О. К. Федорук ; М-во культури України, Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. – К. : НАОМА, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

Сформовано комплексне уявлення про етапи становлення та розвитку українського станкового рисунка кінця XVII – початку ХХ ст., визначено передумови і тенденції еволюції цього виду мистецтва.

 

22. Надійність конструкцій дорожнього одягу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2012. - 215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 208-215.

Наведено методику оцінки надійності конструкцій дорожнього покриття та методи її визначення при проектуванні, будівництві та експлуатації. Наведено класифікацію візуальних та інструментальних методів обстеження дорожнього покриття.

 

23. Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА. - 1965. - ISSN 0132-1471

Вип. 87. - 2011. - 165 с. : граф. - Бібліогр.: с. 163.

Вміщено статті з результатами досліджень у напрямку опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності і пластичності, зокрема, щодо чисельного аналізу аналітичної моделі напружено-деформованого стану короткого брусу, особливостей утворення ущільнених зон ґрунту навколо бічної поверхні задавлюваних паль, розрахунку фундаментної плити на основі тривимірної моделі тощо.

 

24. Основи та фундаменти : міжвідом. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА. - 1968. - ISSN 0475-1132

Вип. 32. - 2011. - 199 с. : граф. - Бібліогр.: с. 196-197.

Вміщено статті, присвячені актуальним проблемам фундаментобудування та механіки ґрунтів, розрахунку деформацій основ тощо.

 

25. Павлов І.Д. Селектоновація управлінських рішень у будівництві : монографія / І. Д. Павлов, Ф. І. Павлов, М. О. Каплуновська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2013. - 211 с. - Бібліогр.: с. 151-153.

Досліджено технологічні та організаційні парадигми функціонування процесу будівництва. Розглянуто розробку процедур узгодження актуальних проблем реалізації будівельних програм у напрямку технології та організації виробництва.

 

26. Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень / М-во культури і туризму України, Наук.-дослідн. ін-т пам'яткоохоронних досліджень; редкол. В. І. Клочко [та ін.]. - К. : Фенікс

Вип. 7. - 2012. - 607 с. : іл., фот. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали з питань архітектурної, містобудівної, археологічної, історичної та ландшафтної спадщини, пам’яткоохоронної справи тощо.

 

27. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; голов. ред. А. М. Тугай ; редкол.: М. М. Гіроль [та ін.]. – К. : КНУБА. – 2002

Вип. 19. – 2012. – 82 с. : іл.

Вміщено результати наукових досліджень, присвячені проблемам відведення поверхневого стоку з території населених пунктів.

 

28. Савйовський А.В. Розробка організаційно-технологічних рішень модернізації теплоізоляції дахів існуючих цивільних будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / А. В. Савйовський ; наук. кер. Т. А. Гольтерова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – Одеса : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17.

Теоретично обґрунтовано та розроблено організаційно-технологічні рішення, спрямовані на підвищення ефективності процесу виконання робіт з модернізації теплоізоляції дахів існуючих цивільних будівель з урахуванням особливостей та умов виконання робіт.

 

29. Слепцов О.С. Архитектура Православного Храма. От замысла к воплощению : [монография] / О. C. Слепцов ; Укр. акад. архитектуры, Киев. нац. ун-т стр-ва и архитектуры, Науч.-проект. архитектур. бюро ЛИЦЕНЗиАРХ. - К. : А+С, 2012. - 551 с. : цв. ил. - (Наука. Практика. Творчество ; Кн. 4). - Рез.: англ. - Библиогр.: с. 530-532.

Продемонстровано глибинну основу православного храмобудування з періоду Київської Русі до наших часів, ідеологію, символіку та особливості архітектурно-художньої образності храму.

 

30. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: вогнезахист будівельних конструкцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Захарченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУБА. - К. : Павленко, 2012. - 391 с. : іл. - Бібліогр.: с. 194-197.

Розглянуто застосування прогресивних технологій сухого будівництва для підвищення вогнезахисту конструкцій у сучасному будівельному комплексі.

 

31. Тищенко Г.В. Архітектурно-ландшафтна реабілітація порушених територій (на прикладі Сакського рекреаційного підрайону Криму) : автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.04) / Г. В. Тищенко ; наук. кер. В. А. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15.

Розроблено методичні основи архітектурно-ландшафтної реабілітації порушених територій на основі прогнозування і проектного регулювання процесів містобудівного використання порушених територій у рекреаційних цілях.

 

32. Управління охороною праці : навч. посіб. / К. Н. Ткачук [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ЛНТУ, 2012. - 287 с. - Бібліогр.: с. 274-275.

Вміщено основні відомості стосовно наявної структури управління охороною праці як на державному, регіональному та галузевому рівнях, так і на рівні підприємства, установи чи організації.

 

33. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. П. П. Лізунов ; редкол.: С. Д. Бушуєв [та ін.]. - К. : КНУБА. - 2010. - ISSN 2219-5300

Вип. 11. - 2012. - 139 с. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено наукові статті з питань управління проектами, інформаційних технологій управління, проектування, інформаційних технологій в економіці, управління технологічними процесами.

 

34. Фесенко Т.Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій : навч. посіб. для студ. навч. закл. / Т. Г. Фесенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 181 с. - Бібліогр.: с. 176-178.

Запропоновано методичні рішення з виконання робіт проекту, які спираються на структуру процесів виконання, процесів моніторингу та управління, процесу управління інтеграцією на фазі виконання програм.

 

35. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. пр. Вип. 25 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; голова редкол. С. А. Ушацький. - К. : КНУБА, 2011. - 283 с. : рис., табл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюється науковий і практичний досвід, аналізуються проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зокрема, розглянуто вплив стану обігових коштів на визначення типу фінансової стійкості будівельних підприємств, якість персоналу будівельних організацій, сутність та основні етапи стратегічного управління будівельним підприємством тощо.

 

36. Ярова Л.В. Удосконалення організаційно-технологічних моделей оцінки ефективності будівельних проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / Л. В. Ярова ; наук. кер. В. І. Доненко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

Про вдосконалення моделей аналізу й обґрунтування організаційно-технологічних рішень щодо підвищення ефективності й отримання ренкінгу можливих варіантів реалізації будівельного проекту з урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов