КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Безух А.С. Організаційно-технологічний механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / А. С. Безух ; наук. кер. С. А. Ушацький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Розроблено моделі й методи організаційно-технологічної оптимізації і планування конкурентних форм діяльності будівельних підприємств.

 

2. Белецька Н.Г. Організаційно-економічний механізм підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів будівельної галузі на засадах саморегулювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : (08.00.04) / Н. Г. Белецька ; наук. кер. В. Р. Сердюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Розроблено теоретичні й практичні положення щодо функціонування організаційно-економічного механізму безперервної професійної підготовки робітничих кадрів будівельної галузі на засадах саморегулювання з використанням сучасної ресурсної бази підприємств і технології модулів трудових навичок.

 

3. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.; голов. ред. Є. В. Горохов ; редкол.: В. П. Мущанов [та ін.]. - Макіївка : ДонНАБА. - 1995. - ISSN 1814-3296

Вип. 2012-6(98) : Технологія, організація, механізація та геодезичне забезпечення будівництва. - 2012. - 183 с. - Рез. англ. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним питання будівництва. Зокрема, про вибір технологічного рішення зведення перекриттів у каркасних спорудах, використання сучасних приладів, які застосовуються для визначення міцності бетону, прогнозування просідання земної поверхні внаслідок її розробки тощо.

 

4. Вабіщевич М.О. Чисельне моделювання пружних нестаціонарних коливань просторових тіл із тріщинами на основі напіваналітичного методу скінченних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.17) / М. О. Вабіщевич ; наук. кер. І. І. Соловей ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

На основі напіваналітичного методу скінченних елементів створено ефективну методику визначення параметрів механіки руйнування в рамках перехідних динамічних процесів, що протікають у просторових призматичних тілах та тілах обертання із стаціонарними тріщинами.

 

5. Вступ до будівельної справи : навч. посіб. для студ. спец. "Автомоб. дороги і аеродроми" / В. Я. Савенко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 229 с. : іл. - Бібліогр.: с. 229.

Наведено основні положення та визначення будівельного виробництва, подано коротку історію розвитку будівельної справи та етапи розвитку інженерної справи в галузі будівництва, розглянуто напрями будівельної діяльності.

 

6. Гоменюк І.В. Договірна робота від "А" до "Я" / І. В. Гоменюк. - К. : Ред. газ. "Все про бухгалтерський облік", 2012. - 267 с. - Бібліогр.: с. 257-263. - ISBN 978-966-97145-2-7

Розкрито основні правила ведення договірної роботи, надано поради щодо практичного оформлення цивільно-правових та господарських договорів.

 

7. Гончаренко О.С. Вдосконалення астрономо-геодезичних методів визначення поверхні локального геоїда : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / О. С. Гончаренко ; наук. кер. В. М. Гладілін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 18 с. - Бібліогр.: с. 16.

Про розробку нових і вдосконалення наявних астрономо-геодезичних засобів і методів, які забезпечують підвищення точності визначення відхилень прямовисних ліній і поверхні локального геоїда.

 

8. Давня скульптура і пластика України : від пізнього палеоліту до розвинутого Середньовіччя : в 5-ти т. / наук. ред. Р. Забашта. - К. : Родовід. - ISBN 978-966-7845-51-3

Т. 3 : Доба бронзи. кн. 1 : Кам'яні статуарні пам'ятки Надчорноморщини періоду ранньої та середньої бронзи / авт. Н. Довженко. - 2009. - 173 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Представлено статуарні пам’ятки української Надчорноморщини доби бронзи, що є одним із феноменальних явищ давньої історії Європи.

 

 9. Денисюк В.Ю. Підвищення ефективності одношпиндельних токарних автоматів в умовах серійного виробництва : монографія / В. Ю. Денисюк, В. Ю. Заблоцький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. - 201 с. : іл. - Бібліогр.: с. 187-201.

Розглянуто питання підвищення технологічної гнучкості та продуктивності виконання токарно-автоматних операцій в умовах серійного виробництва за рахунок вдосконалення системи технологічної підготовки на основі впровадження автоматизованого проектування багатоінструментальних операцій та інструментальних налагоджень, прогресивних способів виконання переналагоджувальних операцій із забезпеченням необхідних показників якості оброблюваних деталей.

 

10. ДСТУБ EN 13163:2012 (EN 13163:2008, IDT). Матеріалибудівельні теплоізоляційні. Виробизі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови. - Зі скасуванням в Україні ДСТУБ В.2.7-8-94 ; чинний з 01.04.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 63 с. - Текст: укр., англ. - Бібліогр.: с. 62.

 

11. ДСТУБ EN 15251:2011 (EN 15251:2007, IDT). Розрахункові параметримікрокліматуприміщень для проектування таоцінкиенергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення таакустики. - К. : Мінрегіон України, 2012. - VI, 69 с. - Текст: укр., англ. - Бібліогр.: с. 65.

 

12. ДСТУ Б В.1.1-30:2012 (ENV 13381-3:2002, MOD). Покриття вогнезахисні для будівельних несучих залізобетонних конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VI, 44 с. - Бібліогр.: с. 37.

 

13. ДСТУ Б В.2.2-32:2011. Будівлі мобільні (інвентарні). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови. - Зі скасуванням в Україні ГОСТ 23245-84 ; чинний з 01.03.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 14 с. - Бібліогр.: с. 13.

 

14. ДСТУ Б В.2.7-287:2011. Бетон силікатний щільний. Технічні умови. - Зі скасуванням в Україні ГОСТ 25214-82 ; чинний з 01.03.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 16 с. - Бібліогр.: с. 15.

 

15. ДСТУ Б В.2.7-288:2011. Бетони хімічно стійкі. Технічні умови. - Зі скасуванням в Україні ГОСТ 25246-82 ; чинний з 01.03.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 14 с.

 

16. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 (EN 1995-1-1:2004, IDT). Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Ч. 1-1 : Загальні правила і правила для споруд. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VI, 172 с. - Текст: укр., англ.

 

17. ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011. Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних технічних умов. - Чинний з 01.03.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 30 с. - Бібліогр.: с. 30.

 

18. Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу : Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2013 р. : зб. наук. пр / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Донецька облрада, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. ; редкол.: Є. М. Суліма [та ін.]. - Макіївка : ДонНАБА, 2013. - 219 с. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали доповідей представників вищих навчальних закладів України, країн СНД, Європейського союзу, в яких розглянуто різні аспекти реалізації принципів Болонського процесу на сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні.

 

19. Заблоцький В.Ю. Підвищення якості оброблення кілець роликопідшипників на багатоінструментальних токарно-автоматних операціях : монографія / В. Ю. Заблоцький, В. Ю. Денисюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. - 206 с. - Бібліогр.: с. 191-207.

Про підвищення продуктивності праці та якості виготовлення кілець конічних роликових підшипників. Розроблено динамічну модель обробки комплексної заготовки кілець підшипників на токарно-автоматних операціях, що дозволили виявити вплив технологічних чинників на утворення параметра хвилястості робочих поверхонь кілець.

 

20. Король А. Підприємство побутових послуг : приймаємо працівників правильно / А. Король. - К. : Ред. газ. "Все про бухгалтерський облік", 2013. - 202 с.

Про ведення кадрової документації при прийнятті на роботу працівників. На основі актуального законодавства й ділової та судової практик висвітлено, зокрема, порядок укладення строкових і безстрокових трудових договорів, механізм установлення випробування для новоприйнятих співробітників тощо.

 

21. Крижановська Н.Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : навч. посіб. для студ. архіт. спец. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 129 с. : іл. - Бібліогр.: с. 108.

Розглянуто особливості формування світло-кольорового середовища міста з урахуванням системного підходу до його проектування. Сформульовано теоретичні основи формування світло-кольорового середовища міста як системи відкритих архітектурних просторів.

 

22. Кубах С.М. Методи підвищення ефективності використання координатної основи кадастрових робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / С. М. Кубах ; наук. кер. П. Г. Черняга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 19 с. - Бібліогр.: с. 17.

Про підвищення якості реєстрації просторових властивостей об’єктів земельного кадастру на основі удосконалення координатного забезпечення з використанням сучасних технологій.

 

23. Логістика. Основні поняття логістики : конспект лекцій / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; авт. Н. І. Нікогосян [та ін.]. - К. : КНУБА, 2013. - 26 с. - Бібліогр.: с. 25-26.

Вміщено відомості про концепції, стратегії та тактики логістики, її основні завдання.

 

24. Мельник О.В. Комплексне дослідження деформаційних процесів грунтових гребель значної протяжності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / О. В. Мельник ; наук. кер. В. М. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Про вирішення науково-прикладної задачі комплексного дослідження деформацій грунтових гребель з використанням сучасних геодезичних методів і растрово-електронно-мікроскопічних методів дослідження грунтів.

 

25. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів складних об'єктів : [монографія] / Є. І. Кучеренко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 276 с. - Бібліогр.: с. 262-276.

Включено нові методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів складних об’єктів.

 

26. Новікова М.М. Технології управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти / М. М. Новікова, Л. О. Мажник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 215 с. - Библиогр.: с. 207-215.

Розглянуто теоретичне обґрунтування, методичне й організаційне забезпечення технології управління персоналом. Проведено аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації виробництва, що впливають на технологію управління.

 

27. Основи реконструкції будівель і споруд : навч. посіб. / І. Г. Іваник [та ін.] ; за ред. І. Г. Іваника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., випр. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 270 с. : іл. - Бібліогр.: с. 226-231. - ISBN 978-617-607-370-3

Висвітлено питання обстеження, реконструкції будівель і споруд та посилення їх конструктивних елементів, розглянуто практичні підходи до реконструкції, забудови будівель різного призначення, що враховують технічний стан, а також результати оцінки техніко-економічної доцільності їх перебудови.

 

28. Поповиченко І.В. Управління ефективністю діяльності будівельного підприємства на основі логістичної концепції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : (08.00.04) / І. В. Поповиченко ; наук. кер. Н. І. Верхоглядова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 40 с. - Бібліогр.: с. 32-38.

Розроблено науково-методологічне забезпечення та практичний інструментарій управління ефективністю діяльності будівельного підприємства на основі логістичної концепції господарювання.

 

29. Принь О.В. Літопис охорони культурної спадщини в Україні 1945-1991 років (за матеріалами Донецької і Луганської областей) : монографія / О. В. Принь ; М-во внутрішніх справ України, Луган. держ. ун-т внутрішніх справ, Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. - 335 с. - Бібліогр.: с. 280-321.

Вміщено комплексне дослідження історичного процесу становлення й розвитку державної системи охорони культурної спадщини в Україні у 1945-1991 рр. за матеріалами Донецької та Луганської областей.

 

30. Проектування асфальтобетонних і цементобетонних заводів, бітумних баз: технічні та екологічні аспекти : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 341 с. : іл., табл.

Наведено основні визначення, класифікації, фізико-механічні характеристики та вимоги до складу асфальтобетонних і цементобетонних сумішей і матеріалів на їх основі. Розроблено питання технології приготування цих сумішей, а також вибору місця розташування підприємств з їх випуску.

 

31. Протас М.А. Скульптурные симпозиумы Украины. Стилистико-парадигмальная эволюция / М. А. Протас ; Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем современ. искусства. - К. : Феникс, 2012. - 399 с. : іл. - Библиогр.: с. 396-398.

Вміщено дослідження культурологічного спектра проблем пленерного руху скульпторів, що є важливим елементом культурного діалогу сучасності.

 

32. Розрахунок і проектування просторових металевих конструкцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Пром. та цивільне буд-во" / Є. В. Горохов [та ін.] ; під заг. ред. Є. В. Горохова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонНАБА, 2012. - 537 с. - Бібліогр.: с. 491-503.

Розглянуто основні аналітичні й чисельні методи будівельної механіки, що найчастіше використовуються в розрахунках напружено-деформованого стану просторових металевих конструкцій, а також існуючі підходи до їх проектування і конструювання, регламентовані нормами країн СНД, Євросоюзу.

 

33. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т ; голов. ред. І. Н. Дудар ; редкол.: Г. С. Ратушняк [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ. - 2004

№ 2 (13). - 2012. - 168 с. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів і конструкцій, а також економічної ефективності їх використання в будівництві.

 

34. Томілович Л.В. Історичні садиби Житомирської області : [каталог] / Л. В. Томілович ; М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, НДІ пам'яткоохорон. дослідж. - К. : Фенікс, 2012. - 167 с. : фотогр. - Бібліогр.: с. 165.

Вміщено інформацію про історичні садиби Житомирської області, що історично об’єднує Київське Полісся, частину Волині та Східного Поділля. Наведено короткі історичні довідки та проілюстровано різноманітність, архітектурно-мистецьку цінність, а також сучасний стан збереження близько 30 садибних комплексів.

 

35. Федотова С.Ю. Формування економічного механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю будівельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : (08.00.04) / С. Ю. Федотова ; наук. кер. А. Ф. Гойко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 18 с.

Розроблено теоретичні та методичні підходи до формування економічного механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю будівельного підприємства.

 

36. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: С. А. Ушацький [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1996

Вип. 27. - 2012. - 265 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюється науковий і практичний досвід, аналізуються проблеми та завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зокрема, вміщено інформацію про оцінку конкурентоспроможності будівельних підприємств, зайнятих у пайовому будівництві, розмір резервного фонду підприємств, систему моніторингу земель сільськогосподарського призначення та агроресурсів тощо.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов