КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Бекетов А.Н. Архитектура : курс, читанный в Харьков. технолог. ин-те имп. Александра ІІІ: [курс лекций] / А. Н. Бекетов. - Репр. изд. - Х. : [б. и.], 2012. - 400 с., [34] вкл. л. ил.

Факсимільне видання навчального посібника, написаного О. М. Бекетовим на початку ХХ ст.

 

2. Большаков В.И. История развития термического упрочнения проката : монография / В. И. Большаков; Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры, Междунар. инженер. акад., Приднепров. центр. - Днепропетровск : ПГАСА, 2012. - 386 с. - Библиогр.: с. 205-240.

Досліджено історичний аспект термічного зміцнення прокату.

 

3. Борисюк О.П. Розрахунок несучої здатності нормальних перерізів залізобетонних згинальних елементів, підсилених зовнішньою композитною арматурою за дії малоциклових навантажень / О. П. Борисюк, О. П. Конончук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВТП, 2012. - 37 с.

Наведено методику розрахунку несучої здатності нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів, підсилених композитними матеріалами, яка розроблена на основі деформаційної моделі і враховує дію малоциклових навантажень різних рівнів.

 

4. Величко М.А. Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве: практ. пособие / М. А. Величко. - Днепропетровск : ЛизуновПресс, 2013. - 328 с.

Вміщено інформацію щодо питань практичного застосування кошторисних норм у галузі будівництва та реконструкції об’єктів промислового, енергетичного та житлово-цивільного призначення.

 

5. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; голов. ред. В. І. Большаков ; редкол.: А. С. Бєліков [та ін.]. - Дніпропетровськ: ПДАБА. - 1997

№ 10 (175), жовт., 2012. - 2012. - 72 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено статті з питань архітектури, будівництва, економіки та управління, зокрема, про особливості техніко-економічного обґрунтування проектів зведення висотних будівель, розрахунок гофрованих стрижнів методом осереднення тощо.

 

6. Гордєєва Є.П. Інженерна графіка. Розрізи деталей : навч.-наоч. посіб. / Є. П. Гордєєва, В. Л. Величко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк: ЛНТУ, 2012. - 161 с.: іл. - Бібліогр.: с. 151.

Систематизовано теоретично-практичну інформацію й методику виконання та читання зображень деталей у розрізах на ортогональних і аксонометричних креслениках, що необхідно для уявлення просторової форми та взаємодії деталей машин.

 

7. Губанов В.В. Забезпечення заданої довговічності металевих промислових висотних споруд : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / В. В. Губанов ; наук. кер. Є. В. Горохов ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонДАБА, 2013. - 36 с. - Бібліогр.: с. 28-33.

Розроблено конструктивні рішення, методи розрахунку елементів і планування технічного обслуговування металевих промислових висотних споруд для забезпечення заданої довговічності на підставі моделювання процесів зносу, ремонту і підсилення, системного дослідження їх впливу на несучу здатність.

 

8. ДСТУБ EN ISO 21003-2:2011 (EN ISO 21003-2:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Ч. 2 : Труби. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 27 с. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 26.

 

9. ДСТУБ EN ISO 21003-3:2011 (EN ISO 21003-3:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Ч. 3 : Фітинги. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 15 с. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 14.

 

10. ДСТУБ EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Ч. 5 : Придатність системи до використання за призначенням. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 14 с. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 14.

  

11. ДСТУБ ISO 13953:2011 (ISO 13953:2001, IDT). Поліетиленові (РЕ) труби і фітинги. Визначення міцності на розрив і типу руйнування зразків, виготовлених із стикового зварного з'єднання. – Чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 8 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами.

 

12. ДСТУ Б В.2.5-63:2012. Труби безнапірні залізобетонні вібропресовані з ціліндричним арматурним каркасом. Загальні технічні умови. - Чинний від 01.04.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 13 с.

 

13. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 (EN 1993-1-1:2005, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Ч. 1-1 : Загальні правила і правила для споруд. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VI, 134 с. - Текст: укр., англ.

 

14. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 (EN 1999-1-2:2007, IDT). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Ч. 1-2 : Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. - К. : Мінрегіон України, 2013. - V, 67 с. - Текст: укр., англ. - Бібліогр.: с. 62.

 

15. ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011. Настанова експертам з підготовки висновку та проекту технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування. - Чинний з 01.03.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 29 с. - Бібліогр.: с. 28.

 

16. Забелін С.А. Технологія ремонту та відновлення каналізаційних трубопроводів, розташованих у складних геологічних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / С. А. Забелін ; наук. кер. Д. Ф. Гончаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. - Х. : ХНУБА, 2013. - 17 с. : ил. - Бібліогр.: с. 13-14.

Розроблено технічні, технологічні та організаційні рішення ремонту й відновлення каналізаційних мереж, розташованих у складних геологічних умовах.

 

17. Збірник матеріалів XXXVIII Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції "Науково-технічні досягнення студентів будівельно-архітектурної галузі України", 20 квітня 2012 року, Макіївка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. ; голов. ред. Є. В. Горохов ; редкол.: В. П. Мущанов [та ін.]. - Макіївка : ДонДАБА, 2012. - 61 с. - Текст: укр., рос. ; Рез.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали конференції, що, зокрема, стосувалися Тихвіно-Онуфріївської церкви, особливостей архітектури Замбії, заповідників України тощо.

 

18. Комп'ютерне проектування освітлення спортивних споруд : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Світлотехніка і джерела світла" / Л. А. Назаренко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 217 с. : іл. - Бібліогр.: с. 214-216.

Розглянуто основні питання нормування, розрахунку і проектування систем освітлення спортивних споруд за допомого спеціальних комп’ютерних програм. Наведено характеристики освітлювальних приладів, що застосовуються для спортивного освітлення. Надано типові схеми освітлення різних спортивних споруд.

 

19. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва; відп. ред. В. М. Бабаєв ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко [та ін.]. - Х. : ХНАМГ. - 1992. - (Технічні науки та архітектура). - ISSN 0869-1231

Вип. 107. - 2013. - 588 с. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто питання будівництва, реконструкції та відновлення будівель і споруд міського господарства, архітектурно-містобудівного розвитку. Висвітлюються проблеми та перспективи впровадження новітніх розробок і технологій, спрямованих на досягнення ресурсозбереження та енергоефективності у водопровідно-каналізаційному господарстві, тепло- та газопостачанні населених пунктів, природоохоронній діяльності.

 

20. Корінько І.В. Інноваційні технології водопідготовки : [монографія] / І. В. Корінько, Ю. О. Панасенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 208 с. - Бібліогр.: с. 204-208.

Викладено інноваційні методи водопідготовки, що забезпечують якість питної води відповідно до європейських нормативів, впроваджуваних в Україні. Розглянуто тенденції вдосконалення стандартів якості питної води й води природних джерел водопостачання.

 

 21. Коровицький А.М. Оптичні дослідження та морфометричний аналіз матеріалів : монографія / А. М. Коровицький, О. О. Горбатко, Т. І. Коменда ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ЛНТУ, 2012. - 124 с. - Бібліогр.: с. 116-124.

Наведено інформацію про новий підхід у вирішенні актуальної задачі щодо оцінки форми структурних елементів та рівномірності їх розподілу, що ґрунтується на основі побудови комплексного морфометричного критерію та створення відповідної морфометричної моделі.

 

22. Костьол Св. Трійці в Любомлі : 600 років / авт. тексту О. Д. Остапюк ; пер. І. Гаврилюк ; фотогр. О. Більчука. - Луцьк : Ініціал, 2012. - 5 с. : кольор. іл. - Текст: укр., англ.

Коротка інформація про костьол Святої Трійці в м. Любомлі Волинської області.

 

23. Леонов Я.В. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств : монографія / Я. В. Леонов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 129 с. - Бібліогр.: с. 119-129.

Вирішено науково-практичне завдання стосовно узагальнення і розвитку науково-теоретичних положень, обґрунтування й розробки методичних підходів щодо організаційно-економічного централізованого водопостачання.

 

24. Менеджмент міського розвитку : [монографія] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; за ред.: О. В. Васильєва, Н. М. Богдана, К. А. Фісуна. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 397 с. : іл. - Бібліогр.: с. 395.

Про розвиток соціально-економічної системи міста й програмування можливих напрямків розвитку міста як відкритої економічної системи.

 

25. Молодід О.С. Технологія влаштування реставраційної цем'янкової штукатурки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / О. С. Молодід ; наук. кер. В. І. Терновий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

Про розробку технології влаштування реставраційної цем’янкової штукатурки із штукатурної розчинної суміші.

 

26. Об'єкти культурної спадщини Запорізької області : кат.-довід. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, НДІ пам'яткоохорон. дослідж., Упр. культури і туризму Запоріз. облдержадмін., Запоріз. обл. центр охорони культур. спадщини ; відп. за вип. Л. Є. Савостіна. - К. : Фенікс, 2012. - 477 с.

Вміщено стислу інформацію про об’єкти культурної спадщини, що розташовані на території Запорізької області. До каталогу включено об’єкти, що перебувають на державному обліку, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та ті, що потребують дослідження.

 

27. Омельяненко О.П. Підвищення ефективності управління трудовим потенціалом будівельної організації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : (08.00.04) / О. П. Омельяненко ; наук. кер. О. С. Рубцова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Вдосконалено теоретичні й науково-методичні положення та обґрунтування основних напрямків підвищення ефективності управління трудовим потенціалом будівельної організації.

 

28. Повышение эффективности работы сооружений при очистке питьевой воды : [монография] / С. М. Эпоян [и др.] ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Харьков. нац. ун-т строит. и архитектуры. - Х. : ХНАГХ, 2013. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 176-185.

Викладено наукові основи підвищення ефективності роботи споруд водопостачання під час підготовки питної води з використанням ресурсозберігаючих технологій.

 

29. Прилепський Р.К. Технологічне обладнання автотранспортних підприємств : навч. посіб. / Р. К. Прилепський, Д. В. Попов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонДАБА, 2013. - 215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 211.

Представлено як нові моделі технічного обладнання (у тому числі закордонних фірм), так і більш ранні розробки, що можуть бути використані при модернізації робочих місць, постів або реконструкції виробничих зон і дільниць із заміною обладнання на більш сучасні моделі при курсовому і дипломному проектуванні.

 

30. Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. А. Трошкіна ; редкол.: О. В. Степанчук [та ін.]. - К. : НАУ. - 2009

 

Вип. 9. - 2013. - 238 с. - Текст: укр., англ. ; Рез.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики архітектури, містобудування, територіального планування, будівництва. Зокрема, розглянуто принципи організації критих міських просторів, методичні основи проектування житлових комплексів на територіях, наближених до аеропортів, ефективні конструкції покриттів каркасних будівель.

 

31. Рожко В.М. Методика графічної реконструкції дерев'яної наскельної архітектури (на прикладі пам'яток IX - XVI століть Західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. арх. : (18.00.01) / В. М. Рожко ; наук. кер. М. В. Бевз ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 24 с. : іл. - Бібліогр.: с. 18.

Розроблено методику графічної реконструкції втраченої дерев’яної наскельної архітектури на прикладі пам’яток IX–XVI ст. Західного регіону України.

 

32. Руденко С.Ю. Геометричне моделювання фасонних поверхонь обертання, зміцнених намотуванням нитки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.01.01) / С. Ю. Руденко ; наук. кер. Л. М. Куценко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 24 с. : іл. - Бібліогр.: с. 19-21.

Розроблено комплексну модель розрахунку форми меридіана фасонних поверхонь обертання, у яких середня кривизна змінюється вздовж осі за наперед заданим законом, та за умови зміцнення цих поверхонь шляхом геодезичного намотування нитки.

 

33. Системи технологій земляних і дорожніх робіт : конспект лекцій для студ. спец. 7/8.05050308 "Підйом.-трансп., буд., дор., і меліор. машини і обладнання" / А. В. Фомін [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 114 с. : іл. - Бібліогр.: с. 114.

Розглянуто основні положення організації і технології виробництва земляних робіт у будівельній галузі та дорожньому будівництві.

 

34. Современные проблемы строительства : ежегод. науч.-техн. сб. / Укр. гос. строит. корпорация "Укрстрой", АО СК "Укрбуд", ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ; гл. ред. С. В. Маликов ; редкол.: Ю. П. Чернышев [и др.]. - Донецк : ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ. - 1997

№ 15. - 2012. - 123 с. - Библиогр. в конце ст.

Вміщено статті з актуальних питань проектування, будівництва, механіки ґрунтів, фундаментобудування, будівельних матеріалів і конструкцій.

 

35. Тімохін В.О. Наукові дослідження в дизайні архітектурного середовища : конспект лекцій для студ. спец. 8.06010203 "Дизайн архітектурного середовища" : у 2-х ч. Ч. 1 : Види і напрями середовищних досліджень / В. О. Тімохін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 44 с. - Бібліогр.: с. 39-44.

Розглянуто види й напрямки середовищних досліджень, методику їх проведення, вміщено відомості щодо рівнів, видів і форм цих досліджень. Розглянуто зміст і спрямування історичних і теоретичних, типологічних і методичних, а також пошукових наукових розвідок.

 

36. Шкодовський Ю.М. Урбаністика : підручник / Ю. М. Шкодовський, В. І. Каменський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. - Х. : ХНУБА : Савчук О. О., 2012. - 209 с. - Бібліогр.: с. 209.

Проаналізовано сучасні проблеми урбанізації, для вирішення яких автори пропонують задіяти широковідомі світові й вітчизняні теоретичні й практичні рішення, що базуються як на класичній теорії містобудування, так і на результатах нових досліджень у галузі урбаністики.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов