КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Абракітов В.Е. Картографування шумового режиму центральної частини міста Києва: монографія / В. Е. Абракітов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 229 с. : іл. – Бібліогр.: с. 214-220.

Розглянуто методологію створення карт шуму населених місць з використанням прикладного програмного забезпечення ArcGis.

 

2. Бобраков А. А. Удосконалення логістичних рішень ресурсно-календарного забезпечення перебудови будівель та споруд виробничого призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / А. А. Бобраков ; наук. кер. С. А. Ушацький ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Оновлено існуючі та розроблено нові моделі організації системи ресурсно-календарного забезпечення проектів перебудови (будівництва) будівель і споруд виробничого призначення в умовах можливого впливу техногенних факторів та невизначеності основних організаційно-управлінських параметрів.

 

3. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / ДП "Укр. наук.-дослід. та проектно-конструктор. ін-т буд. матеріалів і виробів "НДІБМВ", Держ. наук.-дослід. ін-т сан. техніки і обладн. будівель та споруд "ДНДІСТ"; голов. ред. Ю. М. Червяков ; ред. Г. К. Злобін [та ін.]. - К. : Знання України. – 1978

Вип. 43. – 2012. – 234 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено статті, що висвітлюють питання теорії та практики досліджень, виробництва і застосування традиційних та нових будівельних матеріалів і виробів, результати науково-дослідних робіт в галузі розробки, промислового виробництва та застосування бетонів, виробів з бетонів, теплоізоляційних виробів, сухих будівельних сумішей, кераміки, ніздрюватих бетонів, силікатної цегли та інших матеріалів. Зокрема, вміщено інформацію про багатокомпонентні цементи та бетони, ефективні заповнювачі для ніздрюватих бетонів тощо.

 

4. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. ; голов. ред. Є. В. Горохов ; редкол.: В. П. Мущанов [та ін]. – Макіївка : Донбас. НАБА. – 1995. – ISSN 1814-3296

Вип. 2012-3 (95) : Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій. – 2012. -110 с.: іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати науково-дослідних робіт, в яких, зокрема, розглянуто актуальні питання вдосконалення будівельних конструкцій, економіки будівництва, екології тощо.

 

5. Гіроль М.М. Охорона праці у водопровідно-каналізаційному господарстві : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М. М. Гіроль, М. В. Бернацький, В. Є. Хомко ; за ред. М. М. Гіроля ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 351 с. : іл. - Бібліогр.: с. 344-347.

Розглянуто теоретичні та практичні питання з охорони праці у водопровідно-каналізаційному господарстві, наведено необхідні відомості з правових і організаційних питань, місце і значення системи управління охороною праці в системі управління функціонування галузі.

 

6. Досвід та перспективи розвитку міст України : зб. наук. пр. / Укр. держ. НДІ проектув. міст "Діпромісто", Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Ю. М. Палеха ; ред.: І. К. Бистряков [та ін.]. - К. : Ін-т "ДІПРОМІСТО". – 2000

Вип. 21 : Транспортна інфраструктура в міському та регіональному плануванні. – 2011.– 91 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Про проблеми перспективного розвитку транспортної інфраструктури на рівні міського та регіонального планування. Зокрема, про концептуальне транспортне планування при вирішенні транспортних проблем у містах України, мережу вулиць велосипедного руху в м. Львові, заходи щодо поліпшення умов руху на вулично-дорожній мережі міст для оздоровлення довкілля.

  

7. ДСТУ Б В.2.3-28:2011 (ГОСТ 26804-86, MOD). Огородження дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26804-86) ; чинний з 01.12.2012. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 17 с. : іл.

 

8. ДСТУ Б В.2.3-29:2011 (ГОСТ 9238-83, MOD). Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9238-83) ; чинний з 01.12.2012. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 32 с. : іл.

 

9. ДСТУ Б В.2.5-59:2011. Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93) ; чинний з 01.01.2013. – К. : Мінрегіон України, 2012. – ІІІ, 23 с.

 

10. ДСТУБ В.2.7-289:2011 (EN 196-9:2010, MOD). Цементи. Методи визначення теплоти гідратації. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 310.5-88); чинний з 01.01.2013. – К.: Мінрегіон України, 2012. – V, 26 с.

 

11. ДСТУ Б В.2.7-290:2011 (ГОСТ 22023-76, MOD). Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22023-76) ; чинний з 01.12.2012. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 20 с. – (Будівельні матеріали). – Текст укр. та рос. мовами.

 

12. ДСТУ Б В.2.7-291:2011 (ГОСТ 23422-87, MOD). Нейтронний метод вимірювання вологості. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23422-87) ; чинний з 01.12.2012. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 9 с. – (Будівельні матеріали). – Текст укр. та рос. мовами.

 

13. ДСТУ Б В.2.7-296:2011 (ГОСТ 24434-80, MOD). Панелі шаруваті з утеплювачем із пінопластів для стін та покриттів будівель. Пінопласти. Метод визначення усадки. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24434-80) ; чинний з 01.12.2012. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 7 с. – Текст укр. та рос. мовами.

 

14. ДСТУ Б В.2.7-297:2011 (ГОСТ 23404-86, MOD). Панелі легкі огороджувальні з утеплювачем із пінопласту. Метод визначення модулів пружності і зсуву пінопласту. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23404-86) ; чинний з 01.12.2012. – К. : Мінрегіон України, 2012. – V, 9 с. : іл. – Текст укр. та рос. мовами.

 

15. ДСТУ Б ГОСТ 22695:2011 (ГОСТ 22695-77, IDT). Панелі стін та покриттів будівель шаруваті з утеплювачем із пінопластів. Пінопласти. Методи випробувань на міцність. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22695-77) ; чинний з 01.12.2012. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 7 с. : іл. – Текст укр. та рос. мовами.

 

16. ДСТУ Б ГОСТ 23961:2011 (ГОСТ 23961-80, IDT). Метрополітени. Габарити наближення будівель, обладнання і рухомого складу. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23961-80) ; чинний від 01.12.2012. – К. : Мінрегіон України, 2012. – IV, 55 с. : іл. – Текст укр. та рос. мовами.

 

17. Забудова Києва доби класичного капіталізму, або коли і як місто стало європейським / за заг. ред.: М. Б. Кальницького, Н. М. Кондель-Пермінової ; А. Б. Бєломєсяцев [та ін.]. - К. : Варто, 2012. - 559 с. : фот. - Бібліогр.: с. 548-550.

Розглянуто різнобічні аспекти розвитку Києва як європейського міста на зламі ХІХ–ХХ ст. Розкрито специфіку архітектурно-будівельної діяльності на межі ХІХ–ХХ ст. з правовими та інвестиційними механізмами. Репрезентовано творчі портрети видатних будівничих Києва.

 

 

18. Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського : наук. зб. / ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського"; під заг. ред.: О. В. Шимановського [та ін.]. – К. : Сталь

Вип. 10. – 2012. – 281 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Наведено статті з результатами досліджень у галузі розрахунку та проектування конструкцій, теоретичної та будівельної механіки, теорії пружності та пластичності. Зокрема, вміщено інформацію про ефективність застосування методу пошуку гармонії для розв’язування задач оптимізації металевих конструкцій, забезпечення сейсмостійкості будівель, що надбудовуються, тощо.

 

19. Ковальська Г. Л. Колористика архітектурного середовища : конспект лекцій для студ. спец. "Дизайн архіт. середовища" / Г. Л. Ковальська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. техн. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2012. – 30 с. – Бібліогр.: с. 28-30.

Розглянуто основні закони колористики, еволюцію формування колористики архітектурно-просторової тканини міста, колористичну організацію внутрішнього простору приміщень різного призначення.

 

20. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; відп. ред. В. М. Бабаєв ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко [та ін.]. - Х. : ХНАМГ. – 1992

Вип. 105. – 2012. – 555 с. : іл. – (Технічні науки та архітектура). – Текст укр. та рос. мовами.

Розглянуто ефективні будівельні конструкції, технології і матеріали для зведення, реконструкції, захисту і відновлення будівель і споруд міського господарства. Досліджено актуальні питання водо-, тепло-, електропостачання, освітлення, експлуатації та розвитку міського транспорту, збирання та переробки твердих побутових відходів тощо.

 

21. Кошкаров С.А. Внутрішньогосподарський оперативний облік і контроль у системі управління діяльністю виробничих підприємств : монографія / С. А. Кошкаров, В. І. Бачинський, П. О. Куцик. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – 259 с. – Бібліогр.: с. 243-259.

На основі проведеного дослідження обґрунтовано теоретичні основи й розроблено сучасну концепцію, методику та організацію внутрішньогосподарського оперативного обліку та контролю в системі ефективного менеджменту виробничого підприємства з урахуванням вимог ринкової економіки.

 

22. Лагоднюк О.А. Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків : монографія / О. А. Лагоднюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 173 с. – Бібліогр.: с. 163-173.

Викладено нові науково-практичні результати досліджень під час управління прибудинковими територіями багатоквартирних будинків з врегулюванням майнових відносин між власниками квартир та місцевої влади, а також з урахуванням їх прав на інше нерухоме майно та земельні ділянки.

 

23. Международная конференция "Актуальные вопросы учета природного газа" : сб. тез. докл., 20-24 августа 2012 г. / Нац. АК "Нафтогаз Украины", Акад. метрологии Украины, ННЦ "Ин-т метрологии", АО "Энергоучет" ; гл. ред. Я. М. Власюк. - Харьков : Акад. метрологии Украины, 2012. – 174 с.

Вміщено матеріали конференції, присвячені питанням розвитку методів і засобів вимірювань витрат та кількості газу, метрологічного забезпечення цих вимірів та техніко-економічних аспектів підвищення точності обліку газу.

 

24. Метешкін К.О. Математична обробка геодезичних вимірів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. О. Матешкін, Д. В. Шаульський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 176 с. : іл.

Розглянуто основні питання застосування теорії похибок та способу найменших квадратів для обробки та порівняння результатів геодезичних вимірів.

 

25. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: М. М. Осєтрін (відп. ред.) [та ін.]. – К. : КНУБА. – 1998

Вип. 45 : у 3 ч. ч. 2. – 2012. – 389 с. : іл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали доповідей і повідомлень, зроблених на ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика містобудування. Перспективи і пріоритети розвитку» (м. Луцьк, 17–18 жовтня 2012 р.).

 

26. Панчук Ю.М. Інженерна геодезія : навч. посіб. / Ю. М. Панчук, І. М. Бялик, О. Є. Янчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2012. – 337 с. : іл. – Бібліогр.: с. 321-322.

Розглянуто вирішення інженерних задач за топографічною картою, види нівелювання, будову нівелірів, будову теодоліта тощо.

 

27. Пелевін Л.Є. Гідравліка, гідроприводи та гідропневмоавтоматика : навч. посіб. / Л. Є. Пелевін, С. Ю. Комоцька, М. М. Балака ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2012. – 119 с. : іл. – Бібліогр.: с. 117.

Викладено теоретичні відомості з гідравліки, гідромашин, об’ємного гідро- і пневмоприводу та основ гідропневмоавтоматики. Наведено гідравлічні та автоматичні схеми управління.

 

28. Праслова В. О. Художнє проектування архітектурного середовища : конспект лекцій для студ. 5 курсу спец. "Дизайн архіт. середовища" / В. О. Праслова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: с. 28-30.

Вміщено інформацію про художнє проектування як специфічну форму просторового мистецтва, його історію, теоретичні та методологічні засади, засоби тощо.

 

29. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; голов. ред. А. М. Тугай ; редкол.: М. М. Гіроль [та ін.]. – К. : КНУБА. – 2002

Вип. 20. – 2012. – 180 с. : іл.

У збірнику вміщено результати наукових досліджень у галузі водопостачання, водовідведення, гідравліки, зокрема, щодо вибору вихідних гідрогеологічних параметрів при розрахунках трубчастих колодязів, характеристики фітопланктону при технології забору і очистки води тощо.

 

30. Прядко Ю.М. Надійність великопрольотних стержневих покриттів з великим вирізом, що утворені системою жорстких ниток на еліптичному плані : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Ю. М. Прядко ; наук. кер. В. П. Мущанов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка : ДонНАБА, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.

Розроблено методику розрахунку та проектування покриття у вигляді пологої великопрольотної висячої оболонки з вирізом на еліптичному плані, утвореної системою згинально-жорстких ниток наскрізного перерізу, що базується на визначенні чисельних показників надійності проектованої конструкції.

 

31. Роки надії : 100-річчя храму Воздвиження Святого Хреста у Фастові (1911-2011) / ред. І. Єрмак. – Фастів : Романюк М.Г., 2011. – 96 с. : кольор. іл.

Вміщено інформацію з історії м. Фастова Київської обл., про спорудження культових споруд у місті, а також про особистостей, які відіграли значну роль у становленні міста.

 

32. Смірнов В.М. Загальнотехнічний довідник : (Система вимірювання одиниць фізичних величин. Математика. Технічна механіка) / В. М. Смірнов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2012. - 88 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с.88.

Наведено основні відомості про систему вимірювань одиниць фізичних величин для різних галузей науки і техніки, з математики та технічної механіки.

 

33. Соловей О.Л. Моделі і методи інформаційної технології управління розвитком систем водопостачання міст : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.13.06) / О. Л. Соловей ; наук. кер. В. М. Міхайленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16.

Досліджено питання підвищення ефективності управління розвитком системи водопостачання за рахунок розробки моделей та методів у рамках інформаційної технології для підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком систем водопостачання.

 

34. Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сб. науч. тр. Вып. 65 / Приднепровская гос. акад. стр-ва и архитектуры; под общ. ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск.- 2012. - 724 с. - Библиогр.: с. 694-724. - (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения).

У збірнику вміщено статті про актуальні питання діагностики та оцінки технічного стану, прогнозу тривалості та надійності, ремонту й відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового й транспортного будівництва.

 

35. Цалик С.Н. Киев: конспект 70-х : рассказы о повседневной жизни города и горожан / С. Н. Цалик. - К. : Варто, 2012. - 383 с. : фот. - (Незачинене вікно). - Библиогр.: с. 382-383.

Вміщено документальні оповіді про різні аспекти життя й побуту мешканців Києва 1970-х рр.: обмін квартир, поїздки в громадському транспорті й на таксі, сплата житлово-комунальних послуг тощо.

 

36. Шубович С.А. Мифопоэтический феномен архитектурной среды : монография / С. А. Шубович ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х. : ХНАГХ, 2012. – 177 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-176.

Розглянуто сферу міфопоетичної семантики архітектурної композиції. Наведено спробу розкриття в архітектурному творі структур, обумовлених міфопоетичними аспектами свідомості.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов