КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ


1. Барабаш М.С. Информационные технологии интеграции на основе программного комплекса САПФИР : [монография] / М. С. Барабаш, В. В. Бойченко, О. И. Палиенко. - К. : Сталь, 2012. - 485 с. : ил. - Библиогр.: с. 477-479.

Про основні напрямки розвитку систем автоматизованого проектування в будівельній галузі. Розглянуто прогресивну технологію, що базується на інформаційному моделюванні будівлі. Описано програмний комплекс САПФИР як основу для практичної реалізації ВІМ технології.

 

2. Буравченко В.С. Геометричні методи регулювання інсоляційного режиму енергоефективних будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.01.01) / В. С. Буравченко ; наук. кер. О. В. Сергейчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

Розроблено методи проектування раціонального інсоляційного режиму приміщень засобами прикладної геометрії на основі моделювання й аналізу фізико-технічних процесів, що відбуваються в інсольованих приміщеннях і світлопрозорих конструкціях.

 

3. ДБН Б.1.1-16 : 2013. Склад та зміст містобудівного кадастру. - На заміну ДБН Б.1-1-93 ; чинні від 01.09.2013 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 57 с. - Бібліогр.: с. 54-56.

 

4. ДСТУ Б Д.1.1-1 : 2013. Правила визначення вартості будівництва. - На заміну ДБН Д.1.1-1-2000 ; чинний від 01.01.2014 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - V, 88 с.

 

5. ДСТУ Б Д.1.1-7 : 2013. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. - На заміну ДБН Д.1.-7-2000 ; чинний від 01.01.2014 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 50 с. - Бібліогр.: с. 46-49.

 

6. ДБН Б.2.2-6 : 2013. Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту. - Чинні від 01.01.2014 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 19 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

 

7. ДСТУ Б В.2.2-35 : 2013. Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги. - Уведено вперше (зі скасуванням РСТ УССР 1584-86, РСТ УССР 1973-86) ; чинний від 01.12.2013 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 18 с. : іл.

 

8. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4 : 2010 (EN 1991-1-4 : 2005, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Ч. 1-4 : Загальні дії. Вітрові навантаження. - На заміну EN 1991-1-4 : 2005/А1:2010 ; чинний від 01.07.2013 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VII, 161 с. - Текст: укр., англ. - Бібліогр.: с. 140-142.

 

9. ДСТУ-Н Б EN 1997-2 : 2010 (EN 1997-2 : 2007, IDT). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Ч. 2 : Дослідження і випробування грунту. – Частково на заміну «Технічна поправка EN 1997-2 : 2007/АС:2010». - Чинний від 01.07.2013 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VIII, 245 с. : іл. - Текст: укр., англ. - Бібліогр.: с. 224-236.

 

10. ДСТУ-Н Б В.2.2-36 : 2013. Настанова з улаштування квітників та огорож намогильних. - Уведено вперше (зі скасуванням РСТ УССР 1623-74) ; чинний від 01.12.2013 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 22 с. - Бібліогр.: с. 21.

 

11. ДСТУ-Н Б В.2.5-65 : 2013. Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового і громадського призначення. - Чинний від 01.12.2013 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 16 с. - Бібліогр.: с. 15.

 

12. ДСТУ-Н Б Д.1.1-5 : 2013. Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва. – Частково на заміну ДБН Д.1.1-1-2000, п.п. 3.1.14-3.1.14.5, 3.1.15-3.1.15.4, 3.1.16.2, 3.2.9.3-3.2.11, 3.3.10.3-3.3.10.5, дод. М, 6-11,17 ; "Методичних рекомендацій з визначення додаткових вират при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27 С", "Методичних рекомендацій з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад". - Чинний від 01.01.2014 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 54 с.

 

13. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6 : 2013. Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. - Чинний від 01.01.2014 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 41 с. - Бібліогр.: с. 40.

 

14. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6 : 2011 (EN 1993-1-6 : 2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6 : Міцність та стійкість оболонок. - Чинний від 01.07.2013 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VI, 127 с. - Текст: укр., англ.

 

15. ДСТУ-Н Б В.2.5-66 : 2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж. - Уведено вперше (з втратою чинності на території України СНиП 3.05.03-85) ; чинний від 01.10.2013 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 21 с.

 

16. ДСТУ-Н Б В.2.5-68 : 2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. - Уведено вперше (з втратою чинності на території України СНиП 3.05.04-85*) ; чинний від 01.10.2013 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 41 с. - Бібліогр.: с. 40.

 

17. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2 : 2013. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. - Частково на заміну ДБН Д.1.1-1-2000, п.п. 3.1.9-3.1.0.13, 3.2.5-3.2.7.8, 3.3.4, дод. 1, 15, 16 ; чинний від 01.01.2014 р. -К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 21 с.

 

18. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3 : 2013. Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості виробництва. - Частково на заміну ДБН Д.1.1-1-2000, п.п. 3.1.14.6, 3.1.18-3.1.18.4, 3.2.12-3.2.12.2, 3.3.3.3, 3.3.15, розд. 4., дод. 3,4,12,13,19. - Чинний від 01.01.2014 р. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 36 с.

 

19. Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально-економічних систем : [монографія] / В. П. Решетило [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Решетило ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 241 с. - Бібліогр.: с. 225-241.

Досліджено інституційні чинники функціонування сучасних регіональних соціально-економічних систем, з методологічних позицій економічної синергетики, проаналізовано механізм інституційних змін, виявлено проблеми та шляхи становлення ринкової інституційної архітектоніки міст і регіонів, висвітлено вплив ефективних ринкових інститутів на розвиток міської та регіональної економіки.

 

20. Коренюк Ю.О. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору = Mozaics of St. Michel's Golden-Domed Gathedral : [каталог] / Ю. О. Коренюк. - К. : Адеф-Україна, 2013. - 203 с. : кольор. іл., фотогр. - Текст парал.: англ. - Бібліогр.: с. 198-203.

Вміщено інформацію про фрескові розписи та мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору, створені візантійськими та давньоруськими майстрами на початку ХІІ ст.

 

21. Про теплопостачання та теплозбереження для майбутнього споживача : посіб. для вчителя до факульт. курсу для 6-8 кл. / DTEK ; авт. К. Р. Сафіуліна. – 3-є вид. – К. : Поліграф плюс, 2013. – 125 с. : кольор. іл.

Вміщено інформацію, що висвітлює питання теплопостачання і теплозбереження. Наведено загальні відомості про тепло та температуру, розглянуто способи передачі тепла. Також приділено увагу проблемі збереження та раціонального використання теплової енергії.

 

22. Романенко К.М. Підвищення сейсмічної безпеки протяжних промислових споруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / К. М. Романенко ; наук. кер. О. І. Валовой ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 18-19.

Досліджено особливості роботи несучих конструкцій протяжних промислових споруд при сейсмічних навантаженнях і надано рекомендації щодо підвищення їхньої сейсмостійкості на основі аналізу даних про напружено-деформований стан, отриманих у результаті цілеспрямованого математичного експерименту та розрахунків на дію сейсмічних навантажень різної інтенсивності.

 

23. Системы мониторинга технического состояния несущих металлических конструкций зданий и сооружений : монография / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. нац. акад. стр-ва и архитектуры ; под общ. ред.: Е. В. Горохова, В. Ф. Мущанова. - Макеевка : ДонНАБА, 2013. - 313 с. : ил., граф. - Библиогр.: с. 304-313.

Розглянуто концептуальні підходи до створення систем моніторингу технічного стану несучих металевих конструкцій будівель і споруд та приклади їх практичної реалізації як для типових, так і для унікальних будівель і споруд.

 

 

24. Тугай А.М. Бурова справа. Обладнання та механізми : конспект лекцій / А. М. Тугай, Ю. М. Пікуль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 51 с. - Бібліогр.: с. 51.

Розглянуто характеристики обладнання і виконання робіт основними способами буріння, а також відомості про інші способи буріння та сучасні установки, що знаходять своє застосування в практиці буріння свердловин на воду.

 

25. Формирование математического аппарата для выбора оптимальных параметров продукции капитального строительства : [монография] / В. И. Торкатюк [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х. : ХНАГХ, 2013. - 421 с. - Библиогр.: с. 408-414.

Розглянуто особливості формування математичного апарату для вибору оптимальних рішень із формування якісних параметрів продукції капітального будівництва, що забезпечують створення високоякісної будівельної продукції.

 

26. Чистяков В.В. Технології поводження з радіоактивними відходами : конспект лекцій / В. В. Чистяков ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 56 с. - Бібліогр.: с. 55-56.

Наведено загальні відомості з радіоактивності, класифікацію і номенклатуру радіоактивних відходів. Розглянуто традиційні та нові технології поводження з радіоактивними відходами, а також проаналізовано сучасний стан і перспективи поводження з радіоактивними відходами в Україні та світі.

 

27. Чуприна Ю.А. Сучасні організаційно-технологічні моделі управління якістю у будівництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / Ю. А. Чуприна. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 16-18.

Розроблено комплекс моделей, спеціально налаштованих на формалізоване прогнозування стану якості будівельно-монтажних робіт як по окремих роботах, так і в цілому по будівельному об’єкту.

 

28. Шеремета Я.М. Інвестиційне моделювання реконструкції районів застарілого житлового фонду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.20) / Я. М. Шеремета ; наук. кер. А. М. Плешкановська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Розроблено моделі та методи інвестиційного забезпечення реалізації програм комплексної реконструкції районів застарілого житлового фонду.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов