КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ1. Бобух А.А. Компьютерно-интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением : монография / А. А. Бобух, Д. А. Ковалев ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва. - Х. : ХНУГХ, 2013. - 226 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 215-226.

Розглянуто теоретичні та практичні питання розроблення та застосування комп’ютерно-інтегрованих систем автоматизації технологічних об’єктів управління централізованим теплопостачанням.

 

2. Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. / Держ. наук.-дослід. ін-т буд. конструкцій; голов. ред. П. І. Кривошеєв ; редкол.: А. М. Бамбура [та ін.]. - К. : ДП НДІБК.

Вип. 79 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - 2013. - 391 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. -

Представлено експериментальні, теоретичні дослідження й практичні розробки та рекомендації з механіки грунтів та інженерної геології, проектування і влаштування основ та фундаментів у галузі цивільного, житлового, промислового та дорожнього будівництва, в умовах нової забудови та при реконструкції будівель і споруд.

 

3. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; голов. ред. В. І. Большаков ; редкол.: В. Ф. Башев [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА. - 1997

№ 7(184), лип., 2013. - 2013. - 76 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали сімнадцятої науково-практичної конференції «Оцінка нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок».

 

4. Величко В.В. Організація рекреаційних послуг : навч. посіб. для студ. напряму підготов. "Туризм" / В. В. Величко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 201 с. : табл. - Бібліогр.: с. 195-201.

Вміщено інформацію про законодавче та нормативно-правове забезпечення організаційної діяльності у сфері рекреаційних послуг та різновиди цих послуг.

 

5. Гальчук Т.Н. Використання відходів машинобудівного виробництва для виготовлення деталей триботехнічного призначення : [монографія] / Т. Н. Гальчук, В. Д. Рудь. - Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2013. - 218 с. : граф., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Показано перспективність повернення у виробництво диспергованих металовідходів безпосередньо в місцях їх утворення – підприємствах металообробки – з паралельним впровадженням технології виготовлення спечених виробів на основі отриманих порошків.

 

6. Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції : монографія / І. П. Гнесь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 650 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 643-650.

Вміщено дослідження еволюції європейського багатоквартирного житла, теоретичних основ формування безпечного і комфортного житлового середовища, розглянуто типологію житлових одиниць і житлових будинків тощо.

 

7. Гончаренко Д.Ф. Возведение многоэтажных каркасно-монолитных зданий : [монография] / Д. Ф. Гончаренко, Ю. В. Карпенко, Е. И. Меерсдорф. - К. : А+С, 2013. - 126 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 121-126.

Розглянуто тенденції розвитку висотного будівництва за кордоном і в Україні. Вміщено інформацію про архітектурно-конструктивні та просторово-планувальні рішення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

 

8. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, М-во соц. політики України; розроб. Ю. Я. Рубан [та ін.]. - К. : Мінрегіон України.

Вип. 64 : Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна № 8 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці. - 2014. - 30 с.

 

9. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва. - На заміну ДБН Д.1.1-1-2000 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - V, 88 с.

 

10. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 (EN 1993-1-6:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Ч. 1-6 : Міцність та стійкість оболонок. - Чинний від 01.07.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VI, 127 с. - Текст: укр., англ.

 

11. ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж. - Уведено вперше (з втратою чинності на території України СНиП 3.05.03-85) ; чинний від 01.10.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 21 с.

 

12. ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. - Уведено вперше (з втратою чинності на території України СНиП 3.05.04-85*) ; чинний від 01.10.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 41 с. - Бібліогр.: с. 40.

 

13. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. - На заміну ДБН Д.1.1-1-2000, п.п. 3.1.9-3.1.0.13, 3.2.5-3.2.7.8, 3.3.4, дод. 1, 15, 16 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 21 с.

 

14. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості виробництва. - На заміну ДБН Д.1.1-1-2000, п.п. 3.1.14.6, 3.1.18-3.1.18.4, 3.2.12-3.2.12.2, 3.3.3.3, 3.3.15, розд. 4., дод. 3,4,12,13,19 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 36 с.

 

15. ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013. Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва. - На заміну «Методики визначення вартості експлуатації власних будівельних машин і механізмів будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт», «Методики визначення вартості перебазування баштових кранів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт» ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 25 с.

 

16. ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013. Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва. - На заміну ДБН Д.1.1-1-2000, п.п. 3.1.14-3.1.14.5, 3.1.15-3.1.15.4, 3.1.16.2, 3.2.9.3-3.2.11, 3.3.10.3-3.3.10.5, дод. М, 6-11, 17, «Методичних рекомендацій з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27 С°», "Методичних рекомендацій з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад" ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 54 с.

 

17. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013. Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. - На заміну ДБН Д.1.1-1-2000, п. п. 1.3, 1.5, "Методичних рекомендацій з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм" ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 41 с. - Бібліогр.: с. 40.

 

18. ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013. Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. - На заміну ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 56 с.

 

19. Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. - 2001.

Т. 12 : Кал - Киї. - 2012. - 711 с. : фотогр. - Бібліогр. в кінці ст.

Подано 2685 статей, що охоплюють усі сфери життя в Україні й відображають сучасні погляди на історичні події та постаті.

 

20. Кайдановська О.О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі : монографія / О. О. Кайдановська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2013. - 366 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 306-338.

Обґрунтовано методологічні, теоретичні й методичні основи образотворчої підготовки фахівців архітектури у вищому навчальному закладі.

 

21. Капітальне будівництво в Україні у 2012 році : [інформ.-аналіт. зб.] / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, НДІ буд. вир-ва. - К. : [Мінрегіон України], 2013. - 235 с.

У збірнику проаналізовано та систематизовано основні показники виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності будівельного комплексу України в цілому та в регіональному розрізі.

 

22. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; відп. ред. В. М. Бабаєв ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко [та ін.]. - Х. : ХНАМГ. - 1992. - (Технічні науки та архітектура).

Вип. 112. - 2013. - 209 с. : табл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено питання будівництва, реконструкції та відновлення міської забудови, застосування пластмас та полімерних матеріалів у будівництві та міському господарстві. Розглянуто актуальні проблеми водо-, газопостачання, експлуатації та розвитку міського транспорту.

 

23. Корінько І.В. Контроль якості води : [монографія] / І. В. Корінько, В. Я. Кобилянський, Ю. О. Панасенко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 287 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 272-287.

Розглянуто нагальні питання організації системи лабораторного контролю на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства в контексті необхідних змін та раніше напрацьованого в Україні досвіду.

 

24. Марчук В.І. Автоматизоване управління точністю оброблення деталей : монографія / В. І. Марчук, В. Т. Михалевич. - Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2013. - 183 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 180-183.

Розглянуто питання підвищення розмірної точності обробки деталей шляхом забезпечення раціональних технологічних режимів для шліфувальних операцій на базі автоматизованих систем управління.

 

25. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1998.

Вип. 50. - 2013. - 824 с. : табл., граф., іл. - Текст: укр, рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови.

 

26. Олег Слєпцов. Архітектор = Oleg Sleptsov. Architect : [альбом] / упоряд. Б. Л. Єрофалов. - К. : А+С, 2013. - 56 с. - Текст: укр., англ.

Вміщено огляд проектів провідного спеціаліста в галузі архітектури, вченого, практика, педагога О. Слєпцова.

 

27. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; голов. ред. О. С. Волошкіна ; редкол.: М. М. Гіроль [та ін.]. - К. : КНУБА. - 2002

Вип. 22. - 2013. - 191 с. : граф., іл., табл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено результати наукових досліджень у галузях водопостачання, водовідведення, гідравліки й гідротехніки, зокрема щодо систем очищення стічних вод, підтоплення заглиблених споруд тощо.

 

28. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді України, Акад. буд-ва України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: Є. М. Бабич [та ін.]. - Рівне : НУВГП. - 1996.

Вип. 27. - 2013. - 463 с. : граф., іл., табл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі будівельних конструкцій, будівель і споруд, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методи їхнього розрахунку.

 

29. Слюсаренко Ю.С. Науково-технічний супровід реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в Києві / Ю. С. Слюсаренко, О. В. Шимановський, О. М. Галінський. - К. : Сталь, 2013. - 325 с. : граф., кольор. іл., табл. - Бібліогр.: с. 317-319.

Викладено комплексний підхід до організації й проведення робіт з науково-технічного супроводу реконструкції НСК «Олімпійський» та визначено оцінку впливу проведення робіт на будівництво в цілому.

 

30. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. / Західне геодезичне т-во УТГК, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; голов. ред. І. С. Тревого. - Львів : Львівська політехніка. - 1996

Вип. 2(26). - 2013. - 146 с. : кольор. іл., табл.

Вміщено результати дослідження питання розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля.

 

31. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. М. М. Дьомін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1997.

Вип. 34. - 2013. - 591 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику розміщено результати актуальних досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції наявної забудови.

 

32. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студ., 21-23 лист. 2013 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т ; голов. ред. В. В. Божидарнік ; редкол.: О. Г. Бондарський [та ін.]. - Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2013. - 199 с. : іл., граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві», яка відбулася 21–23 листопада 2013 р. в м. Луцьку.

 

33. Терешкевич Л.Б. Моделі та методи симетрування напруг та компенсації реактивної потужності в розподільних мережах енергопостачальних компаній : монографія / Л. Б. Терешкевич, І. О. Бандура ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2013. - 106 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 98-106.

Розглянуто методи симетрування напруг та компенсації реактивної потужності в розподільних мережах енергопостачальних компаній, керування несиметрією напруг у розподільних мережах, симетрування електричних режимів та компенсація реактивної потужності в мережах енергопостачальних компаній, розрахунок поетапного впровадження компенсувальних установок в розподільні мережі.

 

34. Устаткування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Мазаракі [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2013. - 639 с. : кольор. іл., табл. - Бібліогр.: с. 639.

Розглянуто класифікацію, типи, призначення, будову, принцип дії та правила безпечної експлуатації основних видів устаткування, які використовують у закладах ресторанного господарства.

 

35. Хто є хто в будівництві та архітектурі : [довідник]. Вип. 5 / Укр. конфедерація журналістів, Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. - К., 2010. - 153 с. : іл. - Імен. покажч.: с. 146-151.

Вміщено інформацію про персоналії та організації в сучасній архітектурі та будівництві.

 

36. Шульман З.А. Испытания и мониторинг инженерных сооружений / З. А. Шульман, И. З. Шульман ; под общ. ред. З. А. Шульмана. - Днепропетровск : Лира, 2013. - 536 с. : граф., ил., табл. - Библиогр. в конце глав.

Узагальнено досвід експериментальних досліджень та випробувань будівельних металоконструкцій широкої номенклатури унікальних за конструктивними рішеннями та спеціальних за призначенням будівель і споруд.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

м. Київ 70, Проспект Перемоги, 50

Для довідок: тел./ факс (044) 456-01-72.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов