КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Бірюк С.П. Методичні основи реконструкції міських промислових територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.20) / С. П. Бірюк ; наук. кер. А. М. Плешкановська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 24 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 21-22.

Про розробку принципів та обґрунтування напрямків реконструкції промислових територій та об’єктів у великих містах (на прикладі м. Києва).

 

2. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст : навч. посіб. / О. В. Безлюбченко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 204 с. : іл. - Бібліогр.: с. 202-204.

Викладено загальні теоретичні основи містобудування: від розуміння загальних соціальних і художньо-естетичних проблем до питання практичної розробки елементів проектів планування, забудови, благоустрою й озеленення, розкрито закономірності формування основних типів планувальних міських структур і добутків ландшафтної архітектури, їхнього взаємозв’язку з природним оточенням.

 

3. Бобух А.А. Компьютерно-интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением : монография / А. А. Бобух, Д. А. Ковалев ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва. - Х. : ХНУГХ, 2013. - 226 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 215-226.

Розглянуто теоретичні та практичні питання розробки та застосування комп’ютерно-інтегрованих систем автоматизації технологічних об’єктів управління централізованим теплопостачанням.

 

4. Бойко Л.С. Апроксимація гвинтового коноїда і катеноїда однотипними відсіками розгортних поверхонь : автореф. ... канд. техн. наук : (05.01.01) / Л. С. Бойко ; наук. кер. С. Ф. Пилипака ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Про знаходження ліній на поверхнях гвинтового коноїда та ізометричного катеноїда, вздовж яких смуга дотичного торса найбільш щільно прилягає до вказаних поверхонь і при цьому ребро звороту знаходиться на достатній відстані від лінії дотику, що дозволяє апроксимувати поверхню смугою торса достатньої ширини.

 

5. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. ; голов. ред. Є. В. Горохов ; редкол.: В. П. Мущанов [та ін.]. - Макіївка : ДонНАБА. - 1995. - ISSN 1814-3296

Вип. 2013-1(99) : Сучасні будівельні матеріали. - 2013. - 203 с. : іл., граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень у галузі архітектури та будівництва, зокрема щодо будівельних матеріалів, будівельних технологій, будівельних конструкцій тощо.

 

6. Вісник національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. Я. Бліхарський. - Львів : Львівська політехніка. - 1964. - ISSN 0321-0499

№ 756 : Теорія і практика будівництва. - 2013. - 340 с. : граф., іл., табл. - Текст: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики в галузі будівництва, містобудування, зокрема щодо питань вентиляції, експлуатації спліт-кондиціонерів, ефективності використання полімерних матеріалів тощо.

 

7. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; голов. ред. В. І. Большаков ; редкол.: В. Ф. Башев [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА. - 1997

№ 6 (183), черв., 2013. - 2013. - 67 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень у галузях архітектури, економіки та управління, зокрема щодо композиції архітектурно-ландшафтного середовища історичних міст України та ін.

 

8. Гальчук Т.Н. Використання відходів машинобудівного виробництва для виготовлення деталей триботехнічного призначення : [монографія] / Т. Н. Гальчук, В. Д. Рудь. - Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2013. - 218 с. : граф., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

 

Показано перспективність повернення у виробництво порошків диспергованих металовідходів безпосередньо в місцях їх утворення – підприємствах металообробки – з паралельним впровадженням технології виготовлення спечених виробів на основі отриманих порошків.

 

9. Гончаренко Д.Ф. Возведение многоэтажных каркасно-монолитных зданий : [монография] / Д. Ф. Гончаренко, Ю. В. Карпенко, Е. И. Меерсдорф. - К. : А+С, 2013. - 126 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 121-126.

Розглянуто тенденції розвитку висотного будівництва за кордоном та в Україні; вміщено інформацію про архітектурно-конструктивні й просторово-планувальні рішення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

 

10. ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру. - На заміну ДБН Б.1-1-93 ; чинні від 01.09.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 57 с. - Бібліогр.: с. 54-56.

 

11. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. - На заміну СНиП 2.04.05-91 крім розд. 5 та дод. 22 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - V, 141 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 140.

 

12. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. - На заміну СНиП 2.04.02-84 ;чинні від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - V, 172 с. : табл. - Бібліогр.: с. 168-171.

 

13. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. - На заміну СНиП 2.04.03-85 ; чинні від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 128 с. : табл. - Бібліогр.: с. 116-127.

 

14. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, М-во соц. політики України; розроб.: Ю. Я. Рубан [та ін.]. - К. : Мінрегіон України

Вип. 64 : Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна № 8 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці. - 2014. - 30 с.

 

15. ДСТУ Б А.1.1-97:2010. Організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві. - Уведено вперше ; чинний від 01.01.2012. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 13 с. - (Система стандартизації та нормування в будівництві).

 

16. ДСТУ Б В.2.2-35:2013. Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги. - Уведено вперше (зі скасуванням РСТ УССР 1584-86, РСТ УССР 1973-86) ; чинний від 01.12.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 18 с. : іл.

 

17. ДСТУ Б В.2.6-194:2013. Сталеві конструкції. Опори повітряних ліній електропередавання, відкриті розподільні пристрої, лінії контактних мереж транспорту, антенні споруди зв'язку, річкові гідротехнічні споруди, балки з гнучкою або перфорованою стінкою. Додаткові вимоги до проектування. - Уведено вперше зі скасуванням СНиП ІІ-23-81 у ч. розд. 15-19 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 23 с. - Бібліогр.: с. 22.

 

18. ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013. Настанова з розроблення проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення конструкцій металевих деталювальні (КМД). - Чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 22 с. : рис.

 

19. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 (СНиП 3.04.01-87, MOD). Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд. - Уведено вперше зі скасуванням СНиП 3.04.01-87 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІV, 40 с. - Текст: укр., рос.

 

20. ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013. Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру. - Уведено вперше ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 9 с. - Бібліогр.: с. 6-8.

 

 

21. Зінов'єва О.С. Екологічні проблеми формування архітектурного середовища : конспект лекцій для студ. VI курсу спец. 7, 8.06010203 "Дизайн архітектурного середовища" / О. С. Зінов'єва, Ю. С. Рябець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. техн. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 27 с. - Бібліогр.: с. 26-27.

Досліджено комплекс сучасних екологічних проблем, їх вплив на архітектурне середовище та розкриття основних методів формування екологічного середовища на територіях та об’єктах різного призначення і масштабу.

 

22. Капітальне будівництво в Україні у 2012 році : [інформ.-аналіт. зб.] / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, НДІ буд. вир-ва. - К. : [Мінрегіон України], 2013. - 235 с.

Проаналізовано та систематизовано основні показники виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності будівельного комплексу України в цілому та в регіональному розрізі.

 

23. Кащенко О.В. Формоутворення в дизайні та архітектурі на основі моделювання біопрототипів: автореф. ... д-ра техн. наук : (05.01.03) / О. В. Кащенко ; наук. консультант В. Є. Михайленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 40 с. : іл., граф. - Бібліогр.: с. 32-38.

Розроблено теоретико-методологічні основи моделювання біопрототипів на основі вивчення, критичного аналізу й узагальнення методів моделювання дизайн-об’єктів та архітектурних рішень, в яких реалізуються біонічні принципи.

 

24. Кожедуб С.А. Моделі ерозійно-акумулятивних процесів на основі системного дослідження методів формування топографічних поверхонь : автореф. ... канд. техн. наук : (05.01.01) / С. А. Кожедуб ; наук. кер. В. О. Плоский ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 22 с. - Бібліогр.: с. 19-20.

Про створення й дослідження гетерогенної геометричної моделі ерозії ґрунту під дією атмосферних чинників на основі системного дослідження методів геометричного моделювання топографічних поверхонь та розробки методологічних рекомендацій щодо обрання та конструювання методів «під здачу».

 

25. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; відп. ред. В. М. Бабаєв ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко [та ін.]. - Х. : ХНАМГ. - 1992. - (Технічні науки та архітектура). - ISSN 0869-1231

Вип. 110. - 2013. - 310 с. : табл., граф. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглядаються питання реконструкції та відновлення будівель і споруд міського господарства, застосування полімерних матеріалів у будівництві, досліджуються актуальні проблеми водопостачання, водовідведення, тепло-, електро- та газопостачання, освітлення, транспортних систем і логістики, принципи функціонування ергономічних систем.

 

26. Кудрицька Н.В. Методологічні підходи до модернізації транспортної системи України : монографія / Н. В. Кудрицька. - К. : НТУ, 2013. - 12 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 120-126.

Наведено результати досліджень проблем модернізації транспортної системи України в умовах посткризового стану економіки. Поглиблено теоретико-методологічні підходи до інвестиційного забезпечення процесу модернізації, досліджені джерела та механізми залучення інвестицій вітчизняних та зарубіжних інвесторів.

 

27. Ліщенко Г.М. Жаростійкі пінобетони з підвищеними термомеханічними властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.05) / Г. М. Ліщенко ; наук. кер. О. М. Єфремов ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонНАБА, 2013. - 20 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 17.

Про розробку складів і технології жаростійких ніздрюватих бетонів з нормованою усадкою і температурою застосування до 1500оС за рахунок модифікації портландцементної матриці золошлаковими відходами ТЕС, а матриці глиноземистих цементів – шамотом і глиноземом.

 

28. Лозинський Е.О. Раціональні параметри призматичних висотних будівель, що мінімізують вплив вітрового підпору на навколишню забудову : автореф. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Е. О. Лозинський ; наук. кер. Є. В. Горохов ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонНАБА, 2013. - 24 с. : іл. - Бібліогр.: с. 20-21.

Розроблено метод визначення раціональних геометричних параметрів призматичного висотного будинку при комплексній реконструкції житлових кварталів з урахуванням впливу зони вітрового підпору на навколишню забудову, яка формується вітровим потоком.

  

29. Ляшенко Д.О. Наукові основи картографування міжнародних зв'язків України : монографія / Д. О. Ляшенко. - К. : НТУ, 2013. - 227 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 171-186.

Розглянуто наукові основи картографічних досліджень міжнародних зв’язків як нового, актуального, проблемно-орієнтованого напряму картографії, який характеризується складністю об’єкта моделювання, специфічними особливостями теорії, методології та практичного втілення.

 

30. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1998. - ISSN 2076-815Х

Вип. 49. - 2013. - 657 с. : іл., табл. - Текст: укр, рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії та практики містобудування, територіального планування, управління містобудівними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглянуто питання містобудівного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.

 

31. Малкін Е.С. Термодинамічні основи розробки високоенергоефективних систем гарячого водопостачання : навч. посіб. / Е. С. Малкін, І. Е. Фургат, Н. В. Чепурна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 59 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 49-50.

Викладено теоретичні основи, конструктивні особливості та методи енергетичного та ексенергетичного розрахунку систем гарячого водопостачання, а також проведено термодинамічний аналіз систем гарячого водопостачання.

 

32. Нілова Т.О. Міцність і стійкість рамних елементів з поперечно-гофрованою синусоїдною стінкою : автореф. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Т. О. Нілова ; наук. кер. С. І. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 24 с. : рис. - Бібліогр.: с. 22-23.

Розроблено інженерні науково-обгрунтовані методики розрахунку на міцність і стійкість елементів з поперечно-гофрованими стінками.

 

33. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; голов. ред. А. М. Тугай ; редкол.: М. М. Гіроль [та ін.]. - К. : КНУБА. - 2002

Вип. 21. - 2013. - 191 с. : граф., табл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено результати наукових досліджень у галузях водопостачання, водовідведення та гідравліки, зокрема про знезалізнення води на двошарових фільтрах, оптимізацію роботи системи із взаємодіючими водозабірними свердловинами, застосування природних сорбентів для очищення висококонцентрованих стічних вод тощо.

 

34. Савенко В.Я. Технологія будівництва земляного полотна автомобільних доріг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом підгот. "Буд-во" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 220 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 215-216.

Наведено основні положення та визначення технології будівництва земляного полотна автомобільних доріг, класифікацію та види робіт при спорудженні земляного полотна ущільнених ґрунтів.

 

35. Танасогло А.В. Підвищення стійкості решітки сталевих опор ліній електропередачі з одноболтовими з'єднаннями : автореф. ... канд. техн. наук. : (05.23.01) / А. В. Танасогло ; наук. кер. Є. В. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонНАБА, 2013. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.

Розроблено чисельно-аналітичну методику розрахунку стійкості решітки сталевих опор ліній електропередачі з одноболтовими з’єднаннями при складному напруженому стані.

 

36. Яковенко К.А. Містобудівні принципи і методи формування магістральної вулично-дорожньої мережі в умовах зростання рівня автомобілізації (на прикладі м. Донецьк) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.20) / К. А. Яковенко ; наук. кер. М. М. Осєтрін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 19 с. : рис. - Бібліогр.: с. 16-17.

Про розробку принципів і методів містобудівної організації транспортно-планувальної системи великого міста з урахуванням тенденцій зростання автомобілізації великих міст України.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

м. Київ 70, Проспект Перемоги, 50

Для довідок: тел./ факс (044) 456-01-72.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов