КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Архітектурний вісник КНУБА : [наук.-вироб. зб.] / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков ; редкол.: О. С. Слєпцов [та ін.]. - К. : КНУБА. - 2013

Вип. 1. - 2013. - 412 с. : іл. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено результати наукових досліджень та вивчення актуальних проблем у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції наявної забудови та інших аспектів комплексного впровадження принципів формування подальшого розвитку архітектури.

 

2. Бабак О. Академічний триптих, 2011-2012 = Academic Triptych, 2011-2012 : [каталог] / О. Бабак. - К. : Адеф-Україна, 2013. - 69 с. : іл., фотогр. - Текст парал.: англ.

Вміщено репродукції робіт українського художника О. Бабака.

 

3. Бушуєв С.Д. Управління програмами інноваційного розвитку на основі систем знань Р2М : конспект лекцій для студ. за спец. 8.18010013 "Управління проектами" / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 91 с. - Бібліогр.: с. 91.

Розглянуто основні принципи та процеси управління програмами інноваційного розвитку на основі системи знань Р2М. Викладено структуру, зміст стратегічного процесу та процесів підтримки інноваційних проектів і програм протягом її життєвого циклу.

 

4. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. - Львів : Львівська політехніка. - 1964

№ 757 : Архітектура. - 2013. - 447 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0321-0499.

Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики в галузі архітектури, містобудування та дизайну, зокрема методологічні основи дослідження міської ідентичності, моделі комфорту садибного житла, особливості формування мережі шкіл на Закарпатті тощо.

 

5. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; голов. ред. В. І. Большаков ; редкол.: В. Ф. Башев [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА. - 1997

№ 7(184), лип., 2013. - 2013. - 76 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали XVII науково-практичної конференції «Оцінка нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок».

 

6. Величко В.В. Організація рекреаційних послуг : навч. посіб. для студ. напряму підготов. "Туризм" / В. В. Величко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 201 с. : табл. - Бібліогр.: с. 195-201.

Вміщено інформацію про законодавче й нормативно-правове забезпечення організаційної діяльності у сфері рекреаційних послуг, розглянуто різновиди й організацію цих послуг.

 

7. Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції : монографія / І. П. Гнесь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 650 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 643-650.

Вміщено результати дослідження матеріалів у сфері проектування, будівництва та експлуатації багатоквартирного міського житла за кордоном, створеного в умовах ринкової економіки, які надали архітекторам та інвесторам значно більшої свободи і сприяли появі нових рішень.

 

8. Деревообробник (інтегрований курс модульного навчання) : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. : у 4 ч. / Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти, Ін-т післядипломної освіти інж.-пед. працівників ; авт.: С. І. Заславська [та ін.]. - Донецьк : Донбас. - 2013

Ч. 1. - 2013. - 581 с. : іл., табл.

Вміщено інформацію про технологічні процеси на будівництві та виробництві, основні характеристики деревини як будівельного матеріалу, а також матеріали щодо виконання столярних робіт складністю 2 кваліфікаційного розряду.

 

9. Диалектика глобализации общественных процессов : монография / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва ; ред. В. В. Будко. - Х. : ХНАГХ, 2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 142-147.

Наведено результати аналізу різних аспектів глобалізації суспільних процесів з позиції традиційного діалектичного аналізу та нових підходів.

 

10. Дорошенко Ю.М. Основи землевпорядкування та кадастру : конспект лекцій для студ., які навч. за напрямом підготов. 6.080101 "Геодез., картогр. та землеустрій" / Ю. М. Дорошенко, А. П. Лізунова, Ю. О. Тацій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 51 с. - Бібліогр.: с. 49-51.

Розглянуто теоретичні основи здійснення землеустрою, ведення державного земельного кадастру і його складових на національному, регіональному та локальному рівнях.

 

11. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва. - На заміну ДБН Д.1.1-1-2000 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - V, 88 с.

 

12. ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 (EN 1997-2 : 2007, IDT). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Ч. 2 : Дослідження і випробування грунту. - На заміну "Технічна поправка EN 1997-2:2007/АС:2010" ; чинний від 01.07.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VIII, 245 с. : іл. - Текст: укр., англ. - Бібліогр.: с. 224-236.

 

13. ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 (EN 1998-1:2004, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Ч.1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд. - Чинний з 01.07.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - VII, 276 с. : граф., рис., табл. - Текст: укр, англ.

 

14. ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж. - Уведено вперше (з втратою чинності на території України СНиП 3.05.03-85) ; чинний від 01.10.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 21 с.

 

15. ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. - Уведено вперше (з втратою чинності на території України СНиП 3.05.04-85*) ; чинний від 01.10.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 41 с. - Бібліогр.: с. 40.

 

16. ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013. Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. - На заміну ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 56 с.

 

17. Ерофалов Б.Л. Архитектурный атлас Киева : с десятью ист. картами, 294 ориг. фотографиями и арх. ил. / Б. Л. Ерофалов. - К. : А+С, 2013. - 351 с. : фот., планы. - Текст: рус., англ. - Алф. указ.: с. 250-279. - Библиогр.: с. 281-291.

Наведено 100 відомих, екзотичних і цікавих у архітектурному плані, об’єктів м. Києва. Матеріали про об’єкти систематизовані за хронологічним принципом.

 

18. Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : наук. зб. / Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського ; редкол.: О. В. Шимановський [та ін.]. - К. : Сталь

Вип. 11. - 2013. - 159 с. : іл., граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено статті за результатами досліджень у галузі розрахунку та проектування конструкцій, теоретичної та будівельної механіки, теорії пружності та пластичності. Особливу увагу приділено розвитку методів розрахунку і проектування конструкцій, експериментально-теоретичним дослідженням роботи елементів і з’єднань, удосконаленню матеріалів, технології виготовлення і монтажу тощо.

 

19. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; відп. ред. В. М. Бабаєв ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко [та ін.]. - Х. : ХНАМГ. - 1992. - (Технічні науки та архітектура). - ISSN 0869-1231

Вип. 112. - 2013. - 209 с. : табл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто питання будівництва, реконструкції та відновлення міської забудови, застосування пластмас та полімерних матеріалів у будівництві та міському господарстві, актуальні проблеми, водо-, газопостачання, експлуатації та розвитку міського транспорту.

 

20. Корінько І.В. Контроль якості води : [монографія] / І. В. Корінько, В. Я. Кобилянський, Ю. О. Панасенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 287 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 272-287.

Розглянуто нагальні питання організації системи лабораторного контролю на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства в контексті необхідних змін та раніше напрацьованого в Україні досвіду.

 

21. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України : автореф. ... канд. техн. наук : (05.24.04) / Н. Ю. Лазоренко-Гевель ; наук. кер. Ю. О. Карпінський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Вирішено науково-прикладне завдання підвищення ефективності функціонування системи ведення моніторингу природних комплексів регіонального рівня для забезпечення сталого розвитку територій засобами геоінформаційних систем на прикладі природних комплексів Київської області.

 

22. Любомирський М.В. Наукові основи одержання пресованих вапняно-вапнякових матеріалів карбонізаційного твердіння : автореф. ... д-ра техн. наук : (05.23.05) / М. В. Любомирський ; наук. консультант С. І. Федоркін ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонНАБА, 2013. - 38 с. - Бібліогр.: с. 31-35.

Про розвиток теоретичних і практичних основ одержання пресованих вапняно-вапнякових матеріалів карбонізаційного твердіння шляхом встановлення закономірностей процесу карбонізації систем на основі вапна в середовищі підвищених концентрацій вуглецевого газу та формування структури і властивостей матеріалу.

 

23. Міжнародна економіка : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т ; уклад.: В. Г. Полонський, І. М. Чамара. - К. : НТУ, 2013. - 155 с. - Бібліогр.: с. 152-155.

Розкрито основні проблеми сучасної міжнародної економіки з урахуванням надбання світової економічної науки.

 

24. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1998. - ISSN 2076-815Х

Вип. 50. - 2013. - 824 с. : табл., граф., іл. - Текст: укр, рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії та практики містобудування, територіального планування, управління містобудівними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, зокрема про моделювання будівництва доступного житла, екологію в архітектурі тощо.

 

25. Мутташар Мутташар А.Т. Модифіковані асфальтобетонні суміші для будівництва покриттів нежорстких дорожніх одягів в кліматичних умовах республіки Ірак : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.05) / Ахмед Таліб Мутташар Мутташар ; наук. кер. В. І. Братчун ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка : ДонНАБА, 2013. - 20 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 15-17.

 

Розроблено склади дорожніх асфальтополімербетонів, що характеризуються підвищеною атмосферостійкістю, зсувостійкістю і утомленісною довговічністю на основі встановлення закономірностей формування оптимальної структури і властивостей асфальтополімербетону, нафтовий дорожній бітум і мінеральні компоненти якого модифіковані етиленгліцидилакрилатом.

 

26. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; голов. ред. О. С. Волошкіна ; редкол.: М. М. Гіроль [та ін.]. - К. : КНУБА. - 2002

Вип. 22. - 2013. - 191 с. : граф., іл., табл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено результати наукових досліджень у галузях водопостачання, водовідведення та гідравліки, зокрема про шляхи зниження збитків від підтоплення заглиблених споруд, комунальну систему міст в координатах екологічних досліджень, раціональний вибір конструктивних параметрів циліндричного завантаження водоочисного фільтру тощо.

 

27. Рубан Л.І. Архітектурно-ландшафтна організація прирічкових територій : навч. посіб. для студ. V, VI курсів спец. 7.06010202, 8.060102 "Містобудування" / Л. І. Рубан ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 84 с. : іл. - Бібліогр.: с. 79-81. - Предм. покажч.: с. 82-83.

Висвітлено теоретичні основи архітектурно-планувальної організації прирічкових територій, розглянуто широке коло об’єктів ландшафтного проектування від комплексів прирічкових територій Дніпра, природно-заповідних територій до архітектурно-ландшафтної організації міських набережних.

 

28. Слюсаренко Ю.С. Науково-технічний супровід реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в Києві / Ю. С. Слюсаренко, О. В. Шимановський, О. М. Галінський. - К. : Сталь, 2013. - 325 с. : граф., кольор. іл., табл. - Бібліогр.: с. 317-319.

Викладено комплексний підхід до організації та проведення робіт з науково-технічного супроводу реконструкції НСК «Олімпійський» та визначено оцінку впливу проведених робіт на будівництво в цілому.

 

29. Собуцький В.О. Експлуатаційна надійність міських будівель і споруд: основи теорії і практика : монографія / В. О. Собуцький, О. В. Собуцький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 225 с. : табл., кольор. іл. - Бібліогр.: с. 180-188.

Викладено основи теорії експлуатації надійності будівель і споруд у інтерпретації авторів. Розроблено варіант класифікації причин, подано закономірності пошкоджень міських будівель і споруд.

 

30. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. М. М. Дьомін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1997. - ISSN 2077-3455

Вип. 33. - 2013. - 491 с. : іл. - Рез.: укр, рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції наявної забудови.

 

31. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студ., 21-23 лист. 2013 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т ; гол. ред. В. В. Божидарнік ; редкол.: О. Г. Бондарський [та ін.]. - Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2013. - 199 с. : іл., граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві», яка відбулася 21-23 листопада 2013 р. в Луцькому національному технічному університеті.

 

32. Тацій Ю.О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.04) / Ю. О. Тацій ; наук. кер. А. П. Оситнянко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 21 с. : рис. - Бібліогр.: с. 18.

Наведено вирішення науково-прикладної задачі розробки методично-наукових основ оцінки містобудівної та споживчої якості земель населених пунктів і вдосконалення організаційно-правових форм землекористування при визначенні оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість.

 

33. Терешкевич Л.Б. Моделі та методи симетрування напруг та компенсації реактивної потужності в розподільних мережах енергопостачальних компаній : монографія / Л. Б. Терешкевич, І. О. Бандура ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2013. - 106 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 98-106.

Розглянуто методи симетрування напруг та компенсації реактивної потужності в розподільних мережах енергопостачальних компаній, керування несиметрією напруг у розподільних мережах, розрахунок поетапного впровадження компенсувальних установок у розподільні мережі.

 

34. Устаткування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Мазаракі [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2013. - 639 с. : кольор. іл., табл. - Бібліогр.: с. 639.

Розглянуто класифікацію, типи, призначення, будову, принцип дії та правила безпечної експлуатації основних видів устаткування, які використовують у закладах ресторанного господарства.

 

35. Хрутьба В.О. Основи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі : монографія / В. О. Хрутьба ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 191 с. - Бібліогр.: с. 175-184.

Досліджено питання розробки системи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі; сформульовано концептуальні основи, розроблено моделі, методи і засоби, що формують методологію екологічно-ефективного управління проектами і програмами поводження з відходами транспортно-дорожнього комплексу.

 

36. Черін А.Г. Геопросторові моделі та сервіси побудови геопорталу : автореф. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / А. Г. Черін ; наук. кер. А. А. Лященко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 18.

Про підвищення ефективності створення і функціонування мережі геопорталів інфраструктури геопросторових даних на основі розробки й реалізації уніфікованих геопросторових моделей та геоінформаційних сервісів.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

м. Київ 70, Проспект Перемоги, 50

Для довідок: тел./ факс (044) 456-01-72.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов