КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Бова Я.О. Залізобетонні плити зі змішаним армуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Я. О. Бова ; наук. кер. А. Я. Барашиков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2013. - 21 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 19-20.

Про розробку способу врахування впливу рівня попереднього обтиснення залізобетонних плит з урахуванням співвідношень між напруженою і ненапруженою арматурою.

 

2. Бородай Д.І. Прогноз довговічності залізобетонних мостів, що проектуються : автореф. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Д. І. Бородай ; наук. кер. А. І. Лантух-Лященко ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. - Макіївка : ДонНАБА, 2013. - 20 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.

Розроблено моделі прогнозу довговічності залізобетонних мостів на стадії проектування на основі закономірностей кінетики корозійних процесів у бетоні та в арматурі в елементах конструкцій транспортних споруд.

 

3. Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. / Держ. наук.-дослід. ін-т буд. конструкцій; голов. ред. П. І. Кривошеєв ; редкол.: А. М. Бамбура [та ін.]. - К. : ДП НДІБК

Вип. 79 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - 2013. - 391 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Представлено експериментальні, теоретичні дослідження та практичні розробки і рекомендації з механіки ґрунтів і інженерної геології, проектування та влаштування основ і фундаментів у галузі цивільного, житлового, промислового та дорожнього будівництва в умовах нової забудови та при реконструкції будівель і споруд.

 

4. Вісник інституту УкрНДІпроектреставрація : зб. наук. пр. / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України. - К. : Софія. - 2003

№ 7-8. - 2013. - 211 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено статті, присвячені історії, методичним засадам і сучасним проблемам архітектурної реставрації та збереження містобудівної спадщини, історичних ландшафтів України та країн Східної Європи.

 

5. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. Я. Бліхарський. - Львів : Львівська політехніка. - 1964. - ISSN 0321-0499

№ 755 : Теорія і практика будівництва. - 2013. - 480 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики в галузі будівництва, містобудування, зокрема щодо міцності та деформативності залізобетонних колон, підсилених вуглецевою стрічкою, впливу поверхневого модифікування бетону на його експлуатаційні властивості тощо.

 

6. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; голов. ред. В. І. Большаков ; редкол.: В. Ф. Башев [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА. - 1997

№ 5 (182), трав., 2013. - 2013. - 76 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень у галузях архітектури, економіки та управління, зокрема щодо екологічно безпечних будівельних матеріалів, міцності сталі тощо.

 

7. Васильєва Г.Л. Сучасне комп'ютерне забезпечення у будівництві : конспект лекцій для студ. спец. 7.06010101 і 8.06010101 "Пром. і цивільне буд-во" / Г. Л. Васильєва, Ю. І. Мінаєва, О. Ю. Філімонова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2013. - 83 с. - Бібліогр.: с. 83.

Описано сучасні комп’ютерні технології застосування ефективних програмних засобів, необхідних для використання їх у різних напрямах інженерної та наукової діяльності.

 

8. ДБН В.2.5-76:2014. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. - Уведено вперше ; чинні з 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2014. - V, 38 с. - Бібліогр.: с. 36-37.

 

9. Деревообробник (інтегрований курс модульного навчання) : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. : у 4 ч. / Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти, Ін-т післядипломної освіти інж.-пед. працівників ; авт.: С. І. Заславська [та ін.]. - Донецьк : Донбас. - 2013

Ч. 2. - 2013. - 459 с. : іл., табл.

Вміщено інформацію про виконання столярних робіт складністю 3–4 кваліфікаційних розрядів.

 

10. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. - На заміну ДБН Д.1.1-7-2000 ; чинний від 01.01.2014. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 50 с. - Бібліогр.: с. 46-49.

 

11. ДСТУ-Н Б В.2.2-36:2013. Настанова з улаштування квітників та огорож намогильних. - Уведено вперше (зі скасуванням РСТ УССР 1623-74) ; чинний від 01.12.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 22 с. - Бібліогр.: с. 21.

 

12. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів. - На заміну ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 ; чинний від 01.12.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - ІІІ, 39 с. - Бібліогр.: с. 38.

 

13. ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013. Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового і громадського призначення. - Чинний від 01.12.2013. - К. : Мінрегіон України, 2013. - IV, 16 с. - Бібліогр.: с. 15.

 

14. Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського : наук. зб. / Укр. ін-т стал. конструкцій ім. В. М. Шимановського ; редкол.: О. В. Шимановський [та ін.]. - К. : Сталь

Вип. 12. - 155 с. : іл., граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено статті з результатами досліджень у галузі розрахунку та проектування конструкцій, теоретичної та будівельної механіки, теорії пружності та пластичності.

 

15. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва; редкол.: А. Є. Ачкасов [та ін.]. - Х. : ХНАМГ. - 1992. - ISSN 0869-1231

Вип. 109. - 2013. - 445 с. : іл., табл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто питання реконструкції та ремонту будівель і споруд міського господарства, досліджено актуальні проблеми водо-, тепло-, електропостачання, експлуатації та розвитку міського транспорту, транспортних систем і логістики.

 

16. Лєсной В.І. Інтенсифікація роботи діючих водозабірних свердловин пневмоімпульсною обробкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.04) / В. І. Лєсной ; наук. кер. В. І. Нездоймінов ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. - Макіївка : ДонНАБА, 2014. - 23 с. : граф., рис. - Бібліогр.: с. 18-20.

Вміщено теоретичне й експериментальне обґрунтування інтенсифікації роботи підземних водозаборів із застосуванням пневмоімпульсного методу відновлення дебіту водозабірних свердловин.

 

17. Лудченко О.А. Наукові дослідження. Патентознавство. Методологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко ; за ред. О. А. Лудченка. - К. : Логос, 2013. - 203 с. - Бібліогр.: с. 201-203.

Розглянуто формулювання теми, мети і завдань наукового дослідження; методологію теоретичного і експериментального досліджень; аналіз теоретико-експериментальних досліджень, формулювання висновків і пропозицій; питання впровадження і ефективності наукових досліджень; правила оформлення науково-дослідницьких і магістерських робіт, дисертацій на здобуття наукових ступенів.

 

18. Марчук В.І. Автоматизоване управління точністю оброблення деталей : монографія / В. І. Марчук, В. Т. Михалевич. - Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2013. - 183 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 180-183.

Розглянуто питання підвищення розмірної точності обробки деталей шляхом забезпечення раціональних технологічних режимів для шліфувальних операцій на базі автоматизованих систем управління.

 

19. Матеріалознавство. Сучасні будівельні матеріали та вироби з деревини : конспект лекцій для студ., які навч. за напрямом підготов. 6.060102 "Архіт." / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; уклад.: К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих, О. П. Бондаренко. - К. : КНУБА, 2013. - 25 с. : рис. - Бібліогр.: с. 23.

Розглянуто загальні відомості про сучасні матеріали та вироби з деревини, а також їхню класифікацію за різними ознаками, основні властивості, особливості використання в екстер’єрі та інтер’єрі.

 

20. Махно С.М. Життя ідей = Life of ideas : [альбом] / С. М. Махно ; фотогр. А. Авдєєнко [та ін.]. - К. : Адеф-Україна, 2013. - 383 с. : іл., кольор. фотогр.

Вміщено плани та інтер’єр житлових і громадських приміщень, розроблених архітектурною майстернею С. Махна.

 

21. Основи та фундаменти : міжвід. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: І. П. Бойко (відп. ред.) [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1968

Вип. 33. - 2013. - 191 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0475-1132.

Вміщено статті, присвячені актуальним проблемам фундаментобудування та механіки ґрунтів, наведено результати досліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів, розрахунку деформацій основ.

 

22. Підгрушний Г.П. Соціально-економічні проблеми містобудування : конспект лекцій / Г. П. Підгрушний. - К. : КНУБА, 2013. - 28 с. - Бібліогр.: с. 27-28.

Вміщено матеріали про вихідні поняття соціально-екологічного розвитку міст, трансформацію структури господарства тощо.

 

23. Плешкановська А.М. Методологія комплексної реконструкції міста : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.20) / А. М. Плешкановська ; наук. консультант Є. Є. Клюшниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2013. - 40 с. : рис. - Бібліогр.: с. 34-37.

Про розширення теоретичних основ реконструктивної діяльності та створення цілісного методологічного апарату дослідження і моделювання процесів та обґрунтування розробки програм і проектів реконструкції міста.

 

24. Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення : НПАОП 0.00-1.66-13 : нормат.-прав. акт з охорони праці / [Держгірпромнагляд України, Нац. наук.-дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці]. - Чинний з 12.06.2013. - К. : [Ред. журн. "Охорона праці"], 2013. - 359 с. : іл. - Текст: укр., рос.

 

25. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді України, Акад. буд-ва України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: Є. М. Бабич [та ін.]. - Рівне : НУВГП. - 1996. - ISSN 2218-1873

Вип. 27. - 2013. - 463 с. : граф., іл., табл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі будівельних конструкцій, будівель і споруд, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методики їхнього розрахунку.

 

26. Сєріков Я.О. Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки життєдіяльності людини, ергономіки, охорони праці і навколишнього середовища : монографія : у 2 ч. / Я. О. Сєріков, Д. С. Таланін, С. Я. Сєріков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ. - 2013. - ISBN 978-966-695-296-0

Ч. 1 : Автомобільний транспорт, трактори, самохідні машини й механізми / за ред. Я. О. Сєрікова . - 2013. - 223 с. : іл., граф. - Бібліогр.: с. 212-221.

Наведено аналіз опублікованих досліджень, описано завдання й одержані результати в галузі забезпечення охорони праці персоналу, ергономіки при експлуатації машин і механізмів. Описано вібродіагностичні інформаційні системи для контролю технічного стану розглядуваних механічних систем з позицій вирішення завдань забезпечення охорони праці.

 

27. Сингаївська О.І. Інформаційне забезпечення процесів управління розвитком містобудівних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.20) / О. І. Сингаївська ; наук. консультант М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2013. - 32 с. : рис. - Бібліогр.: с. 27-30.

Розроблено структурно-функціональні моделі інформаційного забезпечення процесів управління розвитком містобудівних систем, адекватних складності й багатоаспектності об’єкту містобудівного дослідження.

 

28. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. / Західне геодезичне т-во УТГК, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. І. С. Тревого. - Львів : Львівська політехніка. - 1996

Вип. 2(26). - 2013. - 146 с. : кольор. іл., табл. - ISSN 1819-1339.

Вміщено результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

 

29. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1997. - ISSN 2077-3455

Вип. 34. - 2013. - 591 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції наявної забудови. Розглянуто питання щодо особливостей формування ринкових площ в Україні, історичних комплексів, функціонально-планувальної організації арт-центрів тощо.

 

30. Тузова Л.І. Планування території України на державному, регіональному та місцевому рівнях : конспект лекцій для студ. спец. 7.08010103 "Землеустрій та кадастр" / Л. І. Тузова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2013. - 56 с. - Бібліогр.: с. 55-56.

Розглянуто питання системи планування території України відповідно до об’єктів містобудування, основні завдання та види містобудівної документації державного, регіонального та місцевого рівнів.

 

31. Устенко С.А. Геометрична теорія моделювання криволінійних форм лопаткових апаратів турбомашин з оптимізацією їх параметрів : автореф. ... д-ра техн. наук : (05.01.01) / С. А. Устенко ; наук. консультант В. Є. Михайленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2013. - 38 с. : іл. - Бібліогр.: с. 29-35.

Про розробку геометричної теорії й відповідних засобів для моделювання та візуалізації плоских кривих ліній з лінійним, параболічним або кубічним законами розподілу кривини, просторових кривих з лінійними розподілами кривини та скруту, а також поверхонь стосовно лопаткових апаратів осьових і радіальних турбомашин потужних газотурбінних двигунів.

 

32. Хто є хто в будівництві та архітектурі. Вип. 6 / Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Укр. академія геральдики, товарного знаку та логотипу ; авт.- упоряд. В. В. Болгов. - К. : Укр. конфедерація журналістів, 2013. - 174 с. : кольор. іл., фотогр.

Вміщено інформацію про визначні імена в будівельній галузі України, а також про поточні проблеми будівельної галузі та можливі шляхи їхнього вирішення, запропоновані Академією будівництва України, Українською академією архітектури, Будівельною палатою України. Представлено понад 200 установ, підприємств та організацій, очолюваних відомими науковцями та спеціалістами.

 

33. Цюцюра С.В. Системи управління інвестиційними проектами : навч. посіб. / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2013. - 149 с. : іл. - Бібліогр.: с. 145-149.

Розглянуто питання, пов’язані з вивченням основ управління інвестиційними проектами підприємств будівельної, машинобудівної та інших галузей.

 

34. Черевко Г.В. Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств : [монографія] / Г. В. Черевко, Г. М. Дудич. - Львів : Сполом, 2013. - 211 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 169-199.

Викладено основні теоретичні, методичні й практичні результати дослідження шляхів розв’язання проблеми вдосконалення земельних відносин як важливого чинника підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.

 

35. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: С. А. Ушацький [та ін.]. - К. : КНУБА. - 1996

Вип. 29. - 2013. - 287 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено науковий і практичний досвід, проаналізовано проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.

 

36. Шульган Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення : автореф. ... канд. техн. наук : (05.24.04) / Р. Б. Шульган ; наук. кер. Б. Д. Бачишин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА, 2013. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 18.

Вирішено науково-прикладну задачу дослідження впливу екологічних факторів на вартість земель сільськогосподарського призначення, вдосконалення методів і моделей нормативної та експертної грошової оцінки таких земель у частині врахування екологічного стану територій.


 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

м. Київ 70, Проспект Перемоги, 50

Для довідок: тел./ факс (044) 456-01-72.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов